Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 345 - 365, 31.08.2021

Abstract

İhtiyaçlar ve çalışma ortamıyla birlikte ilaç sektörü değişime uyum sağlamak için pazarlama faaliyetlerinde değişiklik yapmaya başlamıştır. Reçetesiz satışı yapılan ilaçlar (Over the Counter (OTC) ilaçlar anne-bebek bakım, bitkisel içerikli çeşitli ilaçlar, yara bakım, cilt bakımı, gıda takviyeleri, boğaz pastilleri, burun spreyi, merhemler, sağlık gereçleri, vitamin mineral takviyeleri, balık yağı, probiyotikler, ağız ve diş sağlığı gibi ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin satışları dijital ortamda da yapılmaktadır. Günümüzde dijital ortamda reçetesiz ilaç satışı yapan birçok internet sitesi bulunmaktadır. Bu araştırmada marka farkındalığı yaratmada dijital ilaç pazarlamasının önemini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bununla birlikte; marka farkındalığı yaratmada dijital ilaç pazarlama araçları ve platformlarının tüketicilerin özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda literatür taranmış ve anket formu oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu Ankara’da yaşayan rastgele seçilmiş 300 katılımcıya uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analizler sonucunda dijital platformlarda yer alan içerikler ve yorumlar, tüketicilerin markaya bakışını değiştirir ifadesi en yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (3,72). Ayrıca araştırmada belirlenen hipotezlerin bazı ifadeler açısından kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Alıjı, F. (2016). Dijital Pazarlama ve Marka Sadakati İlişkisi: Online Alışveriş Sitelerine Yönelik Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD). (2012). “Türkiye İlaç Sektörü: Vizyon 2023”. http://www.aifd.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/aifd-vizyon-2023-raporu.pDF. Erişim Tarihi: 10.03.2021.
 • Arınç, K.Y. (2020). Dijital Pazarlamanın Marka Ederini Geliştirmedeki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akar, E. ve Kayahan C. (2007). Elektronik Ticaret ve Elektronik İş. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Alabay, M.N. (2010). “Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 213-235.
 • Bozkurt, İ. (2015). İletişim Odaklı Pazarlama. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Chaffey, D. ve Smith, P.R. (2013). Emarketing Excellence: Planning And Optimizing Your Digital Marketing. New York: Routledge.
 • Coşkun, C. (2016). Impacts of Digital Marketing on Brand Awareness and A Research. Master’s Thesis. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Çinibulak, M. (2018). “Hastane Yöneticilerinin Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dijital Pazarlama Yaklaşımının Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-29.
 • Dahiya, R. ve Gayatri. (2018). “A Research Paper on Digital Marketing Communication and Consumer Buying Decision Process: An Empirical Study in The Indian Passenger Car Market”. Journal of Global Marketing, 31(2), 73-95.
 • Elitok, B. (2003). Hadi Markalaşalım. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Horner, B. (2017). “Healthcare Marketing in the Digital Age”. https://pyxl.com/resource/healthcare-marketingdigitalage. Erişim Tarihi: 10.03.2021.
 • Ilıcak, G. ve Özgül, R. (2005). “Sun Tzu Savaş Sanatına Göre, Marka Pazar Stratejilerinin Belirlenmesi”. Journal of İstanbul Kültür University, 1, 95-105.
 • Kabasakal, M. ve Öztürk, İ. (2019). “Sosyal Medya Kullanımının Marka Algısına Etkisi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 56-79.
 • koKayın, B. (2017). Dijital Pazarlama ve Dijital Pazarlamanın Marka Yönetimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P. ve Keller, K.L. (2006). Marketing Management. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Kotler, P. (2011). Kotler ve Pazarlama. (Çeviren A. Özyağcılar). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • McGraw-Hill Education. (2013). McGraw-Hill's Yearbook of Science & Technology 2013. USA: McGraw-Hill Education-Europe.
 • Moon, M. ve Millison, D. (2003). Ateşten Markalar (Çeviren T. Kalkay). İstanbul: Kapital Medya A.Ş.
 • Mucuk, İ. (2010) Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Müller, J. Pommeranz, B. Weisser, J. ve Voight, K. (2018). “Digital, Socialmedia, and Mobile Marketing in Industrial Buying: Still in Need of Customer Segmentation? Empirical Evidence From Poland and Germany”. Industrial Marketing Management, 73(24), 70–83.
 • Özen, Ö. (2016). İlaç Sektörünün Yapısı, Stratejileri, Güncel Pazarlama Yöntemleri ve Yaklaşımları. İstanbul: Medipol Üniversitesi.
 • Özdaş, N. (2017). Dijital Pazarlamada Marka Yönetiminin Önemi ve Hızlı Tüketim Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • Radu M, Radu G, Condurache A ve Purcarea V. (2018). “The Influence of Digital Media on the Success of A Healthcare Unit”. J Med Life, 11(3), 254-256.
 • Sözen Şahane, B. ve Şar, S. (2015). “Liderlik Kavramının Tarihçesi ve Türkiye’de İlaç Endüstrisinde Liderliğin Önemi”. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2), 109-115.
 • Stokes, R. (2013), E-marketing: The Essential Guide to Marketing in A Digital World. 5th Edition. South Africa: Quirk eMarketing Ltd.
 • Taiminen, H.M. ve Karjaluoto, H. (2015). “The Usage of Digital Marketing Channels in Smes”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633-651.
 • Tayız, O. (2014). Türkiye İlaç Sektöründe Dijital Viral Pazarlama. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Top, M. ve Ercan, T. (2016). “İlaç Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Önemi”. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 1-7.
 • Topal, İ. ve Temizkan, V. (2016). “Tüketicilerin Mobil Sosyal Medya Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(5), 1456-1473.
 • Watson, R.T. Zinkhan, G.M. ve Pitt, L.F. (2000). “Integrated Internet Marketing”. Communications of the ACM, 43(6), 97-102.
 • Zengin, S. (2017). “Hastanede Dijital Pazarlama. Türkiye’deki Özel Hastanelerin Dijital Pazarlama Faaliyetleri ve İnternet Sitelerinin Pazarlama Amaçlı Kullanım Analizi. Yüksel Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.

BRAND AWARENESS IN DİGİTAL PHARMACEUTİCAL MARKETİNG

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 345 - 365, 31.08.2021

Abstract

Needs and working environment, the pharmaceutical industry has started to make changes in its marketing activities in order to adapt to this change. Over the counter (OTC) medicines include mother-baby care, various herbal medicines, wound care, skin care, food supplements, throat lozenges, nasal spray, ointments, health supplies, vitamin mineral supplements, fish oil, probiotics and mouth and dental health products. These products are also sold digitally. Today, there are many websites that sell over-the-counter medicines in the digital environment. In this research, it is aimed to reveal the importance of digital drug marketing in creating brand awareness. However, whether digital marketing tools and platforms showed significant differences according to the structure of the consumers in creating and raising brand awareness was analyzed. According to the scope of the research the literature has been examined and a questionnaire has been created. The questionnaire was applied to 300 randomly selected participants living in Ankara. The data obtained were analyzed. As a result of the analysis, it was determined that the statement content and comments on digital platforms change the way consumers view the brand has the highest average (3,72). In addition, it was concluded that the hypotheses determined in the research were accepted in terms of some expressions.

References

 • Alıjı, F. (2016). Dijital Pazarlama ve Marka Sadakati İlişkisi: Online Alışveriş Sitelerine Yönelik Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD). (2012). “Türkiye İlaç Sektörü: Vizyon 2023”. http://www.aifd.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/aifd-vizyon-2023-raporu.pDF. Erişim Tarihi: 10.03.2021.
 • Arınç, K.Y. (2020). Dijital Pazarlamanın Marka Ederini Geliştirmedeki Rolü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akar, E. ve Kayahan C. (2007). Elektronik Ticaret ve Elektronik İş. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Alabay, M.N. (2010). “Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 213-235.
 • Bozkurt, İ. (2015). İletişim Odaklı Pazarlama. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Chaffey, D. ve Smith, P.R. (2013). Emarketing Excellence: Planning And Optimizing Your Digital Marketing. New York: Routledge.
 • Coşkun, C. (2016). Impacts of Digital Marketing on Brand Awareness and A Research. Master’s Thesis. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Çinibulak, M. (2018). “Hastane Yöneticilerinin Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dijital Pazarlama Yaklaşımının Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-29.
 • Dahiya, R. ve Gayatri. (2018). “A Research Paper on Digital Marketing Communication and Consumer Buying Decision Process: An Empirical Study in The Indian Passenger Car Market”. Journal of Global Marketing, 31(2), 73-95.
 • Elitok, B. (2003). Hadi Markalaşalım. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Horner, B. (2017). “Healthcare Marketing in the Digital Age”. https://pyxl.com/resource/healthcare-marketingdigitalage. Erişim Tarihi: 10.03.2021.
 • Ilıcak, G. ve Özgül, R. (2005). “Sun Tzu Savaş Sanatına Göre, Marka Pazar Stratejilerinin Belirlenmesi”. Journal of İstanbul Kültür University, 1, 95-105.
 • Kabasakal, M. ve Öztürk, İ. (2019). “Sosyal Medya Kullanımının Marka Algısına Etkisi: İlaç Sektöründe Bir Uygulama”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 56-79.
 • koKayın, B. (2017). Dijital Pazarlama ve Dijital Pazarlamanın Marka Yönetimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P. ve Keller, K.L. (2006). Marketing Management. New Jersey: Upper Saddle River.
 • Kotler, P. (2011). Kotler ve Pazarlama. (Çeviren A. Özyağcılar). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • McGraw-Hill Education. (2013). McGraw-Hill's Yearbook of Science & Technology 2013. USA: McGraw-Hill Education-Europe.
 • Moon, M. ve Millison, D. (2003). Ateşten Markalar (Çeviren T. Kalkay). İstanbul: Kapital Medya A.Ş.
 • Mucuk, İ. (2010) Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Müller, J. Pommeranz, B. Weisser, J. ve Voight, K. (2018). “Digital, Socialmedia, and Mobile Marketing in Industrial Buying: Still in Need of Customer Segmentation? Empirical Evidence From Poland and Germany”. Industrial Marketing Management, 73(24), 70–83.
 • Özen, Ö. (2016). İlaç Sektörünün Yapısı, Stratejileri, Güncel Pazarlama Yöntemleri ve Yaklaşımları. İstanbul: Medipol Üniversitesi.
 • Özdaş, N. (2017). Dijital Pazarlamada Marka Yönetiminin Önemi ve Hızlı Tüketim Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • Radu M, Radu G, Condurache A ve Purcarea V. (2018). “The Influence of Digital Media on the Success of A Healthcare Unit”. J Med Life, 11(3), 254-256.
 • Sözen Şahane, B. ve Şar, S. (2015). “Liderlik Kavramının Tarihçesi ve Türkiye’de İlaç Endüstrisinde Liderliğin Önemi”. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2), 109-115.
 • Stokes, R. (2013), E-marketing: The Essential Guide to Marketing in A Digital World. 5th Edition. South Africa: Quirk eMarketing Ltd.
 • Taiminen, H.M. ve Karjaluoto, H. (2015). “The Usage of Digital Marketing Channels in Smes”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633-651.
 • Tayız, O. (2014). Türkiye İlaç Sektöründe Dijital Viral Pazarlama. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Top, M. ve Ercan, T. (2016). “İlaç Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Önemi”. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 1-7.
 • Topal, İ. ve Temizkan, V. (2016). “Tüketicilerin Mobil Sosyal Medya Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(5), 1456-1473.
 • Watson, R.T. Zinkhan, G.M. ve Pitt, L.F. (2000). “Integrated Internet Marketing”. Communications of the ACM, 43(6), 97-102.
 • Zengin, S. (2017). “Hastanede Dijital Pazarlama. Türkiye’deki Özel Hastanelerin Dijital Pazarlama Faaliyetleri ve İnternet Sitelerinin Pazarlama Amaçlı Kullanım Analizi. Yüksel Lisans Tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Aykut EKİYOR This is me (Primary Author)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7718-9329
Türkiye


Ayşegül DURMUŞ This is me
0000-0002-9098-7544
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { usaysad988569, journal = {Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6161}, address = {}, publisher = {Zekai ÖZTÜRK}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {345 - 365}, doi = {}, title = {DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI}, key = {cite}, author = {Ekiyor, Aykut and Durmuş, Ayşegül} }
APA Ekiyor, A. & Durmuş, A. (2021). DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 7 (2) , 345-365 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaysad/issue/64697/988569
MLA Ekiyor, A. , Durmuş, A. "DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI" . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (2021 ): 345-365 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaysad/issue/64697/988569>
Chicago Ekiyor, A. , Durmuş, A. "DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (2021 ): 345-365
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI AU - Aykut Ekiyor , Ayşegül Durmuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 365 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-6161 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI %A Aykut Ekiyor , Ayşegül Durmuş %T DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI %D 2021 %J Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi %P -2149-6161 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Ekiyor, Aykut , Durmuş, Ayşegül . "DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 / 2 (August 2021): 345-365 .
AMA Ekiyor A. , Durmuş A. DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021; 7(2): 345-365.
Vancouver Ekiyor A. , Durmuş A. DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021; 7(2): 345-365.
IEEE A. Ekiyor and A. Durmuş , "DİJİTAL İLAÇ PAZARLAMASINDA MARKA FARKINDALIĞI", Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 345-365, Aug. 2021