Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 391 - 401, 31.08.2021

Abstract

Bu araştırma, Covid-19’a yönelik tutum ve davranışların değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ve Konya illerinde ikamet etmekte olan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 667 kişi oluşturmaktadır. Veriler, kartopu örneklem yöntemiyle ve Google anket kullanılarak; Demografik Bilgi Formu, Covid-19 İçin Tutum ve Davranışların Belirlenmesine Yönelik Soru Formu, Covid-19'un önlenmesi ve kontrolüne yönelik tutumlar ölçeği ve Covid-19 önleme ve kontrolüne ilişkin davranış düzeyi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, Anova testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %65,7 si kadın ve %58,2’si 18-30 yaş aralığında olup; %40’ı öğrenci ve %36,4’ü ön lisans mezunudur. Ayrıca, Covid-19’a yönelik tutumlar toplam puan ortalaması 42,33±5,70 ve Covid-19’a yönelik davranışlar toplam puan ortalaması 26,82±2,14’tür. Bu bulguya dayanarak, araştırmaya katılan kişilerin Covid-19’a yönelik tutum ve davranışlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Yapılan karşılaştırmalarda, yaşanılan yer, toplu ortamlara girme endişesi, ölüm kaygısı ve cinsiyet değişkenlerinin Covid-19’a yönelik tutum ölçek puanlarını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, Covid-19’a yönelik davranış ölçek puanlarını ise cinsiyet, eğitim durumu, toplu ortamlara girme endişesi ve ölüm kaygısı değişkenlerinin etkilediği belirlenmiştir. Genel olarak demografik değişkenlerin Covid- 19 İçin Tutum ve Davranışları etkilediği görülmektedir.

References

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4,1,7-21.
 • Arslan, İ. ve Karagül, S. (2020). Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:10, 1-36.
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). Covid- 19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği, Journal Of Social Research and Management, 1, 62-79.
 • Ekiz, T, Ilıman, E. ve Dönmez, T. (2020). Bireylerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri İle Covid-19 Salgını Kontrol Algısının Karşılaştırılması, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6, 1, 139-154.
 • Ceyhan, S. ve Uzuntarla, Y. (2020). Akademik Personelin COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, Turkish Studies, 15(6), 259-276.
 • Sağlık Bakanlığı, (2021), Covid-19 Nedir?, 18.03.2021 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html adresinden alınmıştır. Sakaoğlu, H, H, Orbatu, D, Emiroğlu, M ve Çakır, Ö (2020). Covid-19 Salgını Sırasında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepecik Hastanesi Örneği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 1-9.
 • Söğüt, S, Dolu, İ. & Cangöl, E (2020). The Relationship Between COVID‐19 Knowledge Levels And Anxiety States Of Midwifery Students During The Outbreak: A Cross‐Sectional Web‐Based Survey, Wiley, Perspectives İn Psychiatric Care, 1-7.
 • Türken, M. ve Köse, Ş. (2020). Covid- 19 Bulaş Yolları ve Önleme, Tepecik Hastanesi Örneği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 36-42.
 • World Health Organization (WHO) (2020-2021). Who Coronavirus Disease (Covid-19) 18.03.2021 tarihinde Dashboard.:https://covid19.who.int/ adresinden alınmıştır.
 • World Health Organization (WHO) (2020). 18.03.2021 tarihinde Home/Healthtopics/Coronavirus.: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 adresinden alınmıştır.

EVALUATION OF ATTITUDES AND BEHAVIORS TOWARDS COVID-19 AND AN APPLICATION

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 391 - 401, 31.08.2021

Abstract

This research was conducted as a descriptive study in order to evaluate the attitudes and behaviors towards Covid-19. The population of the research consists of people residing in the provinces of Trabzon and Konya. The sample of the research consists of 667 people who were chosen by random sampling method and agreed to participate in the research. Data were collected by snowball sampling method and using Google survey; Demographic Information Form, Questionnaire for Determining Attitudes and Behaviors for Covid-19, Attitudes Scale for Prevention and Control of Covid-19, and Behavior Level Scale for Covid-19 Prevention and Control were collected. Descriptive statistics, t test, Anova test were used in the analysis of the data. 65.7% of the participants in the research are women and 58.2% are between the ages of 18-30; 40% of them are students and 36.4% of them are associate degree graduates. In addition, the total mean score of attitudes towards Covid-19 is 42.33±5.70 and the total mean score of behaviors towards Covid-19 is 26.82±2.14. Based on this finding, it can be said that the attitudes and behaviors of the people participating in the study towards Covid-19 are at a good level. In the comparisons, it was determined that the place of residence, the anxiety of entering public environments, death anxiety and gender variables affect the attitude scale scores towards Covid-19. In addition, it was determined that the behavioral scale scores for Covid-19 were affected by the variables of gender, education level, fear of entering public environments, and death anxiety. In general, it is seen that demographic variables affect Attitudes and Behaviors for Covid-19

References

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4,1,7-21.
 • Arslan, İ. ve Karagül, S. (2020). Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:10, 1-36.
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). Covid- 19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği, Journal Of Social Research and Management, 1, 62-79.
 • Ekiz, T, Ilıman, E. ve Dönmez, T. (2020). Bireylerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri İle Covid-19 Salgını Kontrol Algısının Karşılaştırılması, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6, 1, 139-154.
 • Ceyhan, S. ve Uzuntarla, Y. (2020). Akademik Personelin COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, Turkish Studies, 15(6), 259-276.
 • Sağlık Bakanlığı, (2021), Covid-19 Nedir?, 18.03.2021 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html adresinden alınmıştır. Sakaoğlu, H, H, Orbatu, D, Emiroğlu, M ve Çakır, Ö (2020). Covid-19 Salgını Sırasında Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi: Tepecik Hastanesi Örneği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 1-9.
 • Söğüt, S, Dolu, İ. & Cangöl, E (2020). The Relationship Between COVID‐19 Knowledge Levels And Anxiety States Of Midwifery Students During The Outbreak: A Cross‐Sectional Web‐Based Survey, Wiley, Perspectives İn Psychiatric Care, 1-7.
 • Türken, M. ve Köse, Ş. (2020). Covid- 19 Bulaş Yolları ve Önleme, Tepecik Hastanesi Örneği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30(Ek sayı), 36-42.
 • World Health Organization (WHO) (2020-2021). Who Coronavirus Disease (Covid-19) 18.03.2021 tarihinde Dashboard.:https://covid19.who.int/ adresinden alınmıştır.
 • World Health Organization (WHO) (2020). 18.03.2021 tarihinde Home/Healthtopics/Coronavirus.: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 adresinden alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Figen ÖZŞAHİN This is me
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9227-4938
Türkiye


Ayşe Nihan ARIBAŞ This is me
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5142-874X
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { usaysad988591, journal = {Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-6161}, address = {}, publisher = {Zekai ÖZTÜRK}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {391 - 401}, doi = {}, title = {COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Özşahin, Figen and Arıbaş, Ayşe Nihan} }
APA Özşahin, F. & Arıbaş, A. N. (2021). COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 7 (2) , 391-401 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaysad/issue/64697/988591
MLA Özşahin, F. , Arıbaş, A. N. "COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA" . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (2021 ): 391-401 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaysad/issue/64697/988591>
Chicago Özşahin, F. , Arıbaş, A. N. "COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 (2021 ): 391-401
RIS TY - JOUR T1 - COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA AU - Figen Özşahin , Ayşe Nihan Arıbaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 401 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-6161 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA %A Figen Özşahin , Ayşe Nihan Arıbaş %T COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA %D 2021 %J Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi %P -2149-6161 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Özşahin, Figen , Arıbaş, Ayşe Nihan . "COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 7 / 2 (August 2021): 391-401 .
AMA Özşahin F. , Arıbaş A. N. COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021; 7(2): 391-401.
Vancouver Özşahin F. , Arıbaş A. N. COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021; 7(2): 391-401.
IEEE F. Özşahin and A. N. Arıbaş , "COVİD-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA", Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 391-401, Aug. 2021