Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 20 - 28 2017-06-16

Erkek Güreş Hakemlerinin Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Gösterme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
An Investigation of the Relationship Between the Levels of Anger and the Levels of Empathy Trends in Male Wrestling Referees by Various Variables

Melike ESENTAŞ [1] , Ertan ÇELİK [2] , Nevzat DİNÇER [3] , Enes IŞIKGÖZ [4]


Bu çalışmanın amacı erkek güreş hakemlerinin öfke ve kızgınlık düzeyleri ile empatik eğilim gösterme düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmanın grubunu 27-30 Aralık 2016 tarihinde Antalya Kemer’de düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu- güreş hakemleri eğitim seminerine katılan 88 erkek güreş hakemi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği” ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik teknikleri yanı sıra, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda; erkek güreş hakemlerinin öfke ve kızgınlık düzeyleri ile empatik eğilim gösterme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ayrıca, hakemlerin medeni durumu, yaşları, eğitim durumları, hakemlik yılı, hakemlik kategorileri ve başka meslek icra edip etmemeleri, öfke ve kızgınlık düzeyleri ile anlamlı bir ilişki vermemektedir. 

The aim of this study is to examine the levels of anger and empathic tendencies of male wrestling referees. Working group is composed of 88 male referees participated in the Wrestling Referees Training Seminar organized by Turkey Wrestling Federation held in Antalya Kemer on the date of 27-30 December 2016. The results of the study are collected with "Continuous Anger-Anger Style Scale" adapted by Özer (1994) and "Empathic Tendency Scale" developed by Dökmen (1988). In the analysis of the data, correlation and multiple regression analyzes were used as well as descriptive statistics techniques. In the results of working, there was no significant relationship between levels of anger and empathic tendency of male wrestling referees. In addition, the referees' marital status, age, educational status, refereeing year, refereeing categories and other professions do not give a meaningful relationship with the level of anger.

  • Akdeniz, M. (2007). Öfke kontrolü eğitiminin lise öğrencilerinin öfke kontrolü becerilerine etkisi, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
  • Arslanoğlu, E., Tekin, M., Arslanoğlu, C. ve Özmutlu, İ. (2010). Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 985-995.
  • Atkınson, R.L., Smıth, E.E., Bem, D.J. ve Nolen-Hoeksema, S. (1996). Hilgard’sIntroductiontoPsychology, HarcourtBraceCompany, New York.
  • Balkaya, F. (2001). Öfke: Temel Boyutları Nedenleri ve Sonuçları. Türk Psikoloji Yazıları, 4 (7), 21-45.
  • Baltaş, A. (2005). Ekip Çalışması ve Liderlik, İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Baygöl, E. (1997). Ergenin öfke tepkilerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Subjects Sport Sciences
Published Date Bahar
Journal Section Sporda Psikososyal Alanlar
Authors

Author: Melike ESENTAŞ
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Ertan ÇELİK
Institution: Batman Üniversitesi, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Author: Nevzat DİNÇER
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Author: Enes IŞIKGÖZ

Dates

Application Date : March 4, 2017
Publication Date : June 16, 2017

APA Esentaş, M , Çeli̇k, E , Di̇nçer, N , Işıkgöz, E . (2017). Erkek Güreş Hakemlerinin Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri ile Empatik Eğilim Gösterme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 20-28 . DOI: 10.30769/usbd.296307