Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 18 - 34 2020-06-30

Sporda Mükemmel Performans Ölçeği’nin (PPS-S) Çocuk ve Yetişkin Sporcular için Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Kısa Form
Validity and Realiability of Turkish Versions of the Performance Perfectionism Scale for Sport (PPS-S) for Adult and Children Athletes: Short Form

Melike ESENTAŞ [1] , Pınar GÜZEL [2] , Özge YAVAŞ TEZ [3]


Araştırmanın amacı; Sporda Mükemmel Performans Ölçeği‟nin (PPS-S) çocuk ve yetişkin sporcular için revize ederek kısa formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma, 200 yetişkin ve 294 çocuk olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. İlk grup (MPÖ-YS) AFA sonuçları, maddelerin faktör yük değerlerinin .52-.85 aralığında değiştiğini ve toplam varyans % 52.06’sını karşıladığını göstermiştir. İkinci grup (MPÖ-ÇS) AFA sonuçları maddelerin faktör yük değerlerinin .35-.71 aralığında değiştiğini ve toplam varyans % 32.34’ünü karşıladığını göstermiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları her iki ölçeğin (MPO-YS ve MPO-ÇS) Türkçe versiyonu da te alt boyut, MPO-YS toplam 6 madde ve MPO-ÇS toplam 5 maddeden oluştuğunu, MPO-YS modelin mükemmel ve yeterli uyum indekslerine ulaştığını (χ2/sd = 2.21, RMSEA = 0.07, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, NFI = 0.96, CFI = 0.97, AGFI = 0.92) and MPO-ÇS modelin mükemmel uyum indekslerine ulaştığı (χ2/sd = 1.50, RMSEA = 0.04, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, NFI = 0.98, CFI = 0.99, AGFI = 0.97) belirlenmiştir.Her iki ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayılarının 0.79 (MPÖ-YS) ile 0.74 (MPO-ÇS) arasında değiştiği bulunmuştur. Her iki ölçeğin Spearman Brown ve Guttman korelasyon katsayıları ise MPÖ-YS için (0.83-0.80); MPÖ-ÇS için (0.88-0.82) olarak bulunmuştur. Ortalama varyans (AVE) ve kompozit güvenilirlik (CR) değerleri hesaplanmıştır [PSS-AS için AVE (0.62) ve CR (0.86); PSS-S için AVE (0.64) ve CR (0.85)]. Elde edilen sonuçlara göre, MPÖ-YS‟in 18-52 yaş sporcuların mükemmel performans düzeylerini belirlemek için kullanılabilecek yeterli psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. MPÖ-ÇS‟in 7-17 yaş sporcuların mükemmel performans düzeylerini belirlemek için kullanılabilecek yeterli psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

The aim of this study was to test the validity and reliability of the short form to revise for children and adult athletes of the Performance Perfectionism Scale For Sport (PPS-S). The study was carried out on two groups, 200 adults and 294 children.
First group (PPS-AS) EFA showed that the factor load values of the items varied between .52 and .85 and covered 52.06 % of the total variance. Second group (PPS-CS) EFA showed that the factor load values of the items varied between .35 and .71 and covered 32.34 % of the total variance. The CFA results showed that the Turkish version of the both scale (PSS-AS and PSS-CS) were also consisted of single sub-dimensions, PPS-AS a total of 6 items and PPS-CS a total of 5 items, the model (PSS-AS) reached perfect and adequate fit indexes (χ2/sd = 2.21, RMSEA = 0.07, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, NFI = 0.96, CFI = 0.97, AGFI = 0.92) and the model (PSS-CS) reached perfect fit indexes (χ2/sd = 1.50, RMSEA = 0.04, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, NFI = 0.98, CFI = 0.99, AGFI = 0.97) after with the necessary modification procedures. Reliability coefficients of both scales ranged from 0.79 (PPS-AS) and 0.74 (PPS-CS). Split-Half correlation coefficients of both scale were found for PPS-AS (0.83-0.80) and for PPS-CS (0.88-0.82). The mean variance (AVE) and composite reliability (CR) values were calculated [(PPS-AS for AVE (0.62), CR (0.86); PPS-CS for AVE (0.64), CR (0.85)]. Results finally indicated that it can be said that PPS-YS is an instrument that has sufficient psychometric properties can be used determine levels to performance perfectionism of athletes aged between 18-52. It can be said that PPS-CS is an instrument that has sufficient psychometric properties can be used determine levels to performance perfectionism of athletes aged between 7-17.
 • Angelo, D. L., Neves, A. N., Correa, M., Sermarine, M., Zanetti, M. C., & Brandão, M. R. F. (2019). Psychometric properties of the perfectionism for sports performance scale (PPS-S) for the Brazilian context. Cuadernos de Psicología del Deporte, 19(2), 1-11. https://www.researchgate.net/publication/332798716.
 • Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A., ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve sürekli optimal performans duygu durum-2 ölçekleri'nin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.
 • Balcı, V., ve Yavaş Tez, Ö. (2019). Serbest zaman nostalji ölçeği (sznö): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 218-229. DOI: 10.33468/sbsebd.99.
 • Bieling, P. J., Israeli, A. L., & Antony, M. M. (2004). Is perfectionism good, bad, or both? Examining models of the perfectionism construct. Personality and Individual Differences, 36(6), 1373–1385. DOI:10.1016/S0191-8869(03)00235-6.
 • Chang, E. C. (2003). On the perfectibility of the individual: going beyond the dialectic of good versus evil. American Psychological Association, 16(3),125-144. DOI:10.1037/10614-008.
 • Çepikkurt, F. (2011). Üniversiteli hentbolcuların mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyleri ile başarı hedefleri ve müsabaka sonuçlarına yaptıkları yükleme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çepikkurt, F., ve Yazgan, İ. B. (2012). Mükemmeliyetçilik ve başarı hedeflerinin hentbolcuların müsabaka öncesi yaşadıkları durumluk kaygıyı belirlemedeki rolü. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 43-51.
 • Enns, M. W., & Cox, B. J. (2002). The nature and assessment of perfectionism: a critical analysis. American Psychological Association,15(1), 27-33. DOI:10.1037/10458-002.
 • Ermiş, E. (2019). Analysis of amateur soccer players leadership levels in terms of their positions. Journal of Education and Training Studies, 7(6), 24-32. DOI: 10.11114/jets.v7i6.4125.
 • Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: an overview of theoretical, definitional, and treatment issues. American Psychological Association, 3(7), 5–31. DOI:10.1037/10458-001.
 • Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14(1), 14–18. DOI:10.1111/j.0963-7214.2005.00326.x.
 • Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychopathology: A comment on Slade and Owens’s dual process model. Behavior Modification, 30(4), 472-495. DOI: 10.1177/0145445506288026.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. DOI: 10.2307/3151312.
 • Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14(3), 172–204. DOI: 10.1080/10413200290103482.
 • Gözmen, A., ve Aşçı, F. H. (2016). Sporcularda Optimal Performans Duygu Durumunun Yordanmasında Beş Faktörlü Kişilik Özelliklerinin ve Mükemmeliyetçiliğin Rolü, Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 40-48.
 • Gutmann, A. (2002). The olympics: A history of the modern games. Urbana: University of Illinois Press.
 • Gümüşoğlu, Ö., ve Aşçı H. (2020). Yetişkin sporcularda belirsizliğe tahammmülsüzlüğün yordanmasında mükemmeliyetçilik ve zihinsel dayanıklılığın rolü. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 96-110.
 • Güzel, P., ve Özbey, S. (2013). Promotion of olympic values based on olympic solıdarity programs. International Journal of Academic Research, 5(3), 277-288. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.43.
 • Güzel, P., ve Özbey, S. (2009). Olimpik eğitim programlarına genel bakış: IOC 46. Uluslararası Genç Katılımcılar Oturumu, Olympia. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 886-898. DOI: 10.14687/ijhs.v6i1.731.
 • Güzel, P., Özbey, S., ve Noordegraff, M. A. (2012). Olimpik eğitimin yaygınlaştırılmasında üniversite oyunlarının etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 296-321. DOI: 10.14687/ijhs.v9i1.2099.
 • Güzel, P., ve Özbey, S. (2012). IOC olympıc solidarity programs and Turkish Natıonal Olympic Commıttees’s (TMOK) Implementations. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 30-41.
 • Güzel, P., ve Çelebi, M. (2017). Herkes için spor kapsamında olimpik dayanışma programları, olimpizm ve olimpik hareket, (Çev. Selhan ÖZBEY). Ankara: Nobel.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. NJ: Prentice Hall.
 • Hewitt, P. L., Flett, G. L., Turnbull-Donovan, W., & Mikail, S. F. (1991). The Multidimensional Perfectionism Scale: Reliability, validity, and psychometric properties in psychiatric samples. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(3), 464. DOI:10.1037/1040-3590.3.3.464.
 • Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456-470. DOI:10.1037/0022-3514.60.3.456.
 • Hill, A. P., Appleton, P. R., & Mallinson, S. H. (2016). Development and initial validation of the Performance Perfectionism Scale for Sport (PPS-S). Journal of Psychoeducational Assessment, 34(7), 653-669. http://ray.yorksj.ac.uk/id/eprint/1708/.
 • Hill, R. W., Huelsmann, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism inventory. Journal of Personality Assessment, 82(1), 80–91. DOI: 10.1207/s15327752jpa8201_13. Hurley, M. (2011). Futbol oynuyorum: Defans (Çev: Neşe Akın). İstanbul: Caretta Çocuk Yayınları.
 • Jones, G. J., Carlton, T., Hyun, M., Kanters, M., & Bocarro, J. (2020). Assessing the contribution of informal sport to leisure-time physical activity: A New perspective on social innovation. Managing Sport and Leisure, 25(3), 161-174. DOI:10.1080/23750472.2019.1620627.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
 • Kurudirek, M. I. (2017). Perfectionism and achievement goals in professional Turkish ice hockey players. TURAN-SAM, 9(36), 392-400.
 • Kocadağ, N. H. (2019). Adolesan sporcuların tükenmişliğinin belirlenmesinde algılanan ebeveyn mükemmeliyetçiliği ve güdüsel ikliminin rolü. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Krathwohl, D. (1997). Methods of educational and social science research. Longman: New York.
 • Küçük, V., ve Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içersinde insan ve spor ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 211-223.
 • Urfa, O., ve Aşçı, F. H. (2019). Spor duygu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 42-55.
 • Özdemir, İ. (2019). Takım sporları ile uğraşan yetişkin sporcuların prososyal ve antisosyal davranışlarının belirlenmesinde mükemmeliyetçilik ve başarı. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Salaheldeen, H. M. (2010). Olympic values and multiculturalism. IOA, 17th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, 1–30 July, 2009. Olympia: The International Olympic Committee and International Olympic Academy.
 • Snedden, T. R., Scerpella, J., Kliethermes, S. A., Norman, R. S., Blyholder, L., Sanfilippo, J., ... & Heiderscheit, B. (2019). Sport and physical activity level impacts health-related quality of life among collegiate students. American Journal of Health Promotion, 33(5), 675-682. DOI: 10.1177/0890117118817715.
 • Suddarth, B. H., & Slaney, R. B. (2001). An investigation of the dimensions of perfectionism in college students. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(3),157–165. DOI:10.1080/07481756.2002.12069032.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Erişim tarihi: 18.04.2020 https://sozluk.gov.tr/
 • Unutmaz, V., ve Gençer, T. (2017). Antrenör yeterlilik ölçeği II'nin Türkçe uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 69-78.
 • WHO (World Health Organization). (2015). World report on ageing and health. World Health Organization.
 • Yetim, A. (2011). Sosyoloji ve spor. Ankara: Topkar.
 • Yiyit, S. (2017). Spor etkinliklerine katılımın psikolojik faydaları üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 17-22.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Yaz
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8980-5662
Author: Melike ESENTAŞ
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5982-2816
Author: Pınar GÜZEL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1948-1620
Author: Özge YAVAŞ TEZ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 21, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Esentaş, M , Güzel, P , Yavaş Tez, Ö . (2020). Sporda Mükemmel Performans Ölçeği’nin (PPS-S) Çocuk ve Yetişkin Sporcular için Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Kısa Form . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 18-34 . DOI: 10.30769/usbd.724680