Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 72 - 79 2020-12-31

YÜKSEKÖĞRETİMDE KAYITLI ÖĞRENCİLERİN EKONOMİK PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Eda DİNERİ [1] , Filiz GÖLPEK [2]


Bu çalışmada 2018-2019 öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin ailelerin ekonomik profillerine göre yükseköğretime giriş sınavına hazırlık sırasında ve yükseköğretim süresince gelirlerinden ne kadar pay ayırdıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin % 90’ının yükseköğretime hazırlık maliyetlerinin aileleri tarafından karşılandığı belirlenmiştir. Yükseköğretime hazırlık aşamasında dershaneye yapılan harcamalar ile ilgili soruya öğrencilerin sadece %15’inin cevap verdiği ve ortalama 2.000-3.000 arasında harcandığı ve ailelerinin büyük çoğunluğunun asgari ücretin altında bir gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. Yükseköğretim süresince de öğrencilerin %66’sının aylık özel harcamaları aileleri tarafından, %26,3’ü burs/kredi olarak karşılanmıştır.
Eğitim ekonomisi, yükseköğretim, sosyo-ekonomik statü, gelir
 • Abbas, Q., Foreman- Peck, J. (2007). Human Capital and Economic Growth: Pakistan,1960-2003, Cardiff Business School, Working Paper Series.
 • Akça, H. (2012). Yükseköğretim Finansmanı ve Türkiye İçin Yükseköğretim Finansman Modeli Önerisi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt. 19, Sayı.1, s.91-104.
 • Aykaç, M., Kar Baysal, B. (2018). Yükseköğretimde Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Sorunlar ve Politika Önerileri, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, (642), 62-92.
 • Barr, N. (2005). Financing Higher Education, Finance and Development A Quarterly Magazine of The IMF, Volume 42, Number 2, June.
 • Barro, R.J. (1991), Economic growth in a crosssection of countries. TheQuarterlyJournal of Economics, 106(2), 407-443.
 • Bils, M., Klenow, P.J. (2000), Does schooling caus growth? American Economic Review, 90(5), 1160-1183.
 • Chatterji, M (1998). Tertiary Education and Economic Growth, Regional Studies, 32:4, 349-354.
 • Cural, M., Pekkaya, M., Oral, İ. (2016). Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetlerinin Hesaplanması, Bülent Ecevit Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 12, Year 12, No.1, 21-43.
 • Demir, M., İnan, M., Sarıoğlu, F. (2014). Yükseköğretimin Finansmanı: Türkiye’de Öğrenci Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, Sayı. 167, Temmuz- Aralık.
 • Ekinci, E. C. (2009). Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri, Eğitim ve Bilim, Cilt.34, Sayı.154, S. 121-133.
 • Ekinci, E. C. (2011). Bazı Sosyoekonomik Etmenlerin Türkiye’de Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri, Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı.160.
 • Gölpek, F. (2008). Yükseköğretimde adalet ve etkinler amaçları bakımından yükseköğretimde finansman politikası. Yayınlanmamış doktora tezi. Sosyal Bilimler Enst. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de Eğitim- Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz, 9(3), s: 224-238.
 • Keller, K.R.I. (2006), Investment İn Primary, Secondary, and Higher Education and The Effects on Economic Growth. Contemporary Economic Policy, 24(1), 18-34.
 • Özkan, M. Özgan, H. (2015). Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği, Yükseköğretim Dergisi, 5(1), 44-54.
 • Öztürk, N. (2015). Kamu Ekonomisi Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Paying For Tertiary Education, The Learner Perspective, http://www.oecd.org/education/innovation-education/35750159.pdf Erişim Tarihi:
 • Saruç, T. N. (2011). Yükseköğretimin Finansmanı ve Finansman Yöntemlerinin Algılanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaş Görüşleri, Maliye Dergisi, Sayı. 161, Temmuz- Aralık, s.64-75.
 • Söyler, İ. (2008). Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları, Maliye Dergisi, Sayı, 154, Ocak- Haziran, s. 52-76.
 • Teker, S., Teker, D. (2012). Yükseköğretim İçin Finansman Modeli Önerileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 301-3014.
 • Ulusoy, A., Karakurt, B., Akbulut, E. (2015). Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Türkiye’de Yükseköğretimin Gelir Eşitsizliğini Giderici İşlevi, Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt. 1, Sayı:2, s.45-75.
 • Yükseköğretim İstatistikleri https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim tarihi: 14.11.2019
 • World Development Indicators ,https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SE.XPD.TERT.ZS&country=# Erişim tarihi: 14.11.2019
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5637-594X
Author: Eda DİNERİ (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9213-1478
Author: Filiz GÖLPEK
Institution: HASAN KALYONCU UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : October 30, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Dineri, E , Gölpek, F . (2020). YÜKSEKÖĞRETİMDE KAYITLI ÖĞRENCİLERİN EKONOMİK PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 72-79 . DOI: 10.30711/utead.714609