Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 80 - 86 2020-12-31

ARE SHOCKS IN PRICING BEHAVIOR TEMPORARY? PERMANENT? EVIDENCE FROM LINEAR AND FOURIER UNIT ROOT TESTS
FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDAKİ ŞOKLAR GEÇİCİ Mİ? KALICI MI? DOĞRUSAL VE FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR

Seyhun TUTGUN [1]


The deterioration in the price expectations of economic actors creates unforeseen effects on both monetary policy and fiscal policy. In this study, Turkey's economy in the 1971-2019 period, whether permanent shocks to inflation are analyzed with linear and fourier unit root tests. It is concluded that shocks to the inflation rate are not permanent in the linear unit root test, whereas they are permanent in the Fourier unit root test. It is observed that permanent shocks intensified in the period of 1976-1982 and 1994-2001.
Ekonomik aktörlerin fiyat beklentilerinde ortaya çıkan bozulmalar hem para politikasında hem de maliye politikasında öngörülemeyen etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1971–2019 döneminde enflasyon oranına gelen şokların kalıcı olup olmadığı doğrusal ve fourier birim kök testleri ile incelenmektedir. Doğrusal birim kök testinde enflasyon oranına gelen şokların kalıcı olmadığı, fourier birim kök testinde ise kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kalıcı olan şokların 1976-1982 ve 1994-2001 döneminde yoğunlaştığı görülmektedir.
 • Acaravcı, A. G. A., & Bozkurt, A. G. C. (2006). “Enflasyon Hedeflemesinde Beklentilerin Önemi: Türkiye Ekonomisi için Ampirik Bir Çalışma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 1-12.
 • Aksoy, A. (1982). “Structural Aspects of Turkish Inflation, 1950–1979”, World Bank Staff Working Papers, No. 540.
 • Bayat, T., Özcan, B., & Şebnem, T. A. Ş. (2015). Türkiye’de döviz kuru geçiş etkisinin asimetrik nedensellik testleri ile analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(2), 7-30.
 • Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). “A stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks”, Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.
 • Cukierman, A. (1992). “Central Bank Strategy,Ccredibility, and Independence”, MIT Press, Cambridge.
 • Cukierman, A. ve Meltzer, A. (1986),“A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion and Asymmetric Information”, Econometrica, 54, September, 1099-128.
 • Çiçek, M. (2005). “Dezenflasyon Sürecinde Türkiye'de Enflasyonun Uzun ve Kısa Dönem Dinamiklerinin Modellenmesi”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 107-126.
 • Fischer, S., & Modigliani, F. (1978). “Towards an Understanding of the Real Effects and Costs of Inflation”, Review of World Economics, 114(4), 810-833.
 • Friedman, M.(1977). ‘Nobel Lecture: Inflation and Unemployment’, Journal of Political Economy, 85, 451-472. Grier, K.B. ve Perry, M.J. (1998), “On Inflation and Inflation Uncertainty in the G7 Countries”, Journal of International Money and Finance, 17/4, 671-89.
 • Karaca, O. (2003), “Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serileri Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255.
 • Kaya, V., & Yilmaz, Ö. (2006). “Bölgesel Enflasyon Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi ve Panel Veri Analizleri”, İktisat İşletme ve Finans, 21(247), 62-78.
 • Kontonikas, A. (2004), “Inflation and Inflation Uncertainty in the United Kingdom, Evidence from GARCH Modelling”, Economic Modelling, 21, 525-43
 • Korkmaz, Ö. (2017). “Enflasyon Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 109-142.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root”, Journal of econometrics, 54(1-3), 159-178.
 • Lim, C. H. and L. Papi (1997). “An Econometric Analysis of the Determinants of Inflation in Turkey”, IMF Working Paper No. WP/97/170.
 • Lucas, R.E. (1973), “Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs”, American Economic Review, 63: 126-132.
 • Oktayer, A. (2010). “Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi”, Maliye Dergisi, 158(1), 431-447.
 • Okun, A. (1971), “The Mirage of Steady State Inflation”, Brookings Papers on Economic Activity, 2: 485-498.
 • Özer, M., & Türkyilmaz, S. (2005). “Türkiye''de Enflasyon İle Enflasyon Belirsizliği Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizi”, İktisat İşletme ve Finans, 20(229), 93-104.
 • Şengül, O., (2020), “Gelişmekte olan Ülkelerde Yabancı Banka Girişlerinin Finansal Gelişme ve Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi”, Gazi Kitabevi, ISBN:978-625-7855-31-0
 • Taban, S., & Sengür, M. (2016). “Türkiye’de Enflasyonun Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz”, Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi, (47), 47.
 • Temple, J. (2000). “Inflation and Growth: Stories Short and Tall”, Journal of Economic Surveys, vol. 14, pp. 395–426. Yohe, G. W., & Samuelson, P. A. (1992). Study Guide to Accompany Samuelson-Nordhaus economics. McGraw-Hill Book Co.
 • Yurdakul, F. (2001). “Türkiye'de Enflasyon Sürecinde Yapısal Kırılmalar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56 (1), 149-169.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7328-1294
Author: Seyhun TUTGUN (Primary Author)
Institution: BITLIS EREN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : October 30, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Tutgun, S . (2020). FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDAKİ ŞOKLAR GEÇİCİ Mİ? KALICI MI? DOĞRUSAL VE FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 80-86 . DOI: 10.30711/utead.812617