Year 2021, Volume 47 , Issue 1, Pages 23 - 27 2021-04-01

Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?
Antibiotic Resistance in Uropathogens: Are the Most Frequently Used Agents Effective?

Aslı KARADENİZ [1] , Aziz A. HAMİDİ [2]


Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSİ) klinik pratikte en sık karşılaşılan enfeksiyonlardandır. Bu çalışmada, ÜSİ etkenlerinin ve antimikrobiyal duyarlılıklarının incelenmesi ve ampirik tedavide sıkça kullandığımız antibiyotikeri gözden geçirmek amaçlanmıştır. Ocak 2018-Aralık 2019 tarihlerinde, hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarına ÜSİ ön tanısı ile gönderilen idrarlar incelendi. Üropatojenlerin identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları tam otomatize sistemle belirlendi. ÜSİ tanısı olan hastalardan izolen edilen 537 (%68,5 ayaktan ve %31,5 yatan hastalardan elde edilen) üropatojen arasında E.coli (%66,5) en sık etkendi. Gram-negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-aktamaz (GSBL) üretimi %14,9 oranında saptandı. Antibiyotiklere duyarlılıkları incelendiğinde; siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazol için %40, sefuroksim için %50, gentamisin için %17, nitrofurantoin için %15 ve fosfomisin için %6 civarında direnç saptandı. Direnç oranları, yatarak tedavi gören hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Üropatojenlerde direnç artışı tedavide önemli bir sorundur. Bölgesel antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, akılcı antibiyotik kullanımı için önem arz eder. Tedavide kinolon kullanımından kaçınılmalıdır. Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında nitrofurantion ve fosfomisin kullanımı güvenli olacaktır.
Urinary system infection (UTI) is one of the most common infections in clinical practice. In this study, we aimed to examine the UTI agents and their antimicrobial susceptibility and to evaluate the antibiotics we use frequently in empirical treatment. The urine samples obtained from patients diagnosed with UTI were analyzed at the clinical microbiology laboratory of our hospital (from January 2018 to December 2019). A fully automated system was used to identify uropathogens and determine antibiotic susceptibilities. Among 537 (68.5% outpatients and 31.5% inpatients) isolates were evaluated. E.coli (66.5%) was the most common uropathogen. Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production was found in 14.9% of Gram-negative bacteria. The analysis of the antibiotic susceptibility test results indicated that resistance to ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole was 40%, cefuroxime was 50%, gentamicin was 17%, nitrofurantoin was 15% and fosfomycin was 6%, approximately. Resistance rates were found to be significantly higher in inpatients. Increased resistance rates in uropathogens is a serious problem for UTI treatment. It is important to know the local antibiotic resistance patterns for rational antibiotic use. The use of quinolone should be avoided for empiric treatment. Nitrofurantoin and fosfomycin use will be safe in uncomplicated urinary tract infections.
 • 1. Pezeshki Najafabadi M, Dagoohian A, Rajaie S, Zarkesh-Esfahani SH, Edalati M. Common microbial causes of significant bacteriuria and their antibiotic resistance pattern in the Isfahan Province of Iran. J Chemother 2018; 30: 348–53.
 • 2. Bader MS, Loeb M, Leto D, Brooks AA. Treatment of urinary tract infections in the era of antimicrobial resistance and new antimicrobial agents. Postgrad Med 2019; 24: 1–17.
 • 3. Temiz H, Akkoç H, Gül K. Laboratuarımızda idrar kültürlerinden izole edilen Gram negatif bakterilerde antibiyotiklere direnç. Dicle Tıp Derg 2008; 35: 234-9.
 • 4. Budak S, Sarı U, Aksoy E, ve ark. Üriner sistem infeksiyonlarına yol açan bakterilerin dağılımı ve E. coli için antibiyotik direnç oranlarının incelenmesi. New J Urol. 2015; 10: 21-4.
 • 5. Caskurlu H, Culpan M, Erol B, Turan T, Vahaboglu H, Caskurlu T. Changes in antimicrobial resistance of urinary tract ınfections in adult patients over a 5-year period. Urol Int 2020; 15: 1–6.
 • 6. Avcıoğlu F, Behçet M. Üriner sistem enfeksiyonu etkeni Escherichia coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranlarının değerlendirilmesi. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2020; 50: 172-7.
 • 7. Aykan SB, Ciftci IH. Antibiotic resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from urine cultures in Turkey: a meta-analysis. Mikrobiyol Bul 2013; 47: 603-18.
 • 8. Alpay Y, Yavuz MT, Aslan T, Büyükzengin B. Can oral antibiotics be an alternative to carbapenems in the treatment of non-complicated urinary tract infections caused by extendedspectrum beta-lactamase positive Escherichia coli?. ANKEM Derg 2017; 31: 85-91.
 • 9. Karamanlıoğlu D, Yıldız AP, Kaya M, Sarı N. Extended-spectrum β-lactamase production rates and antibiotic susceptibilities among Enterobacteriaceae isolated from urine. Klimik Derg 2019; 32: 233-9.
 • 10. Mert D, Çeken S, Ertek M. İdrar yolu enfeksiyonlarında kültürden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2020; 77: 25-32.
 • 11. Duman Y, Güçlüer N, Serindağ A, Tekerekoğlu MS. Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık ve Genişlemiş Spektrumlu-Βeta Laktamaz (GSBL) varlığı . Fırat Tıp Dergisi 2010; 15: 197-200.
 • 12. Karaca Y, Coplu N, Gozalan A, Oncul O, Citil BE, Esen B. Co-trimoxazole and quinolone resistance in Escherichia coli isolated from urinary tract infections over the last 10 years. Int J Antimicrob Agents 2005; 26: 75-7.
 • 13. Öztürk Mİ, Koca O, Kalkan S, ve ark. Üroloji kliniklerinde görülen patojenlere karşı antimikrobiyal direncin güncel durumu. Turk J Urol 2008; 34: 363-7.
 • 14. Gupta K, Hooton TM, Naber KG,et al; Infectious Diseases Society of America; European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011; 52:103-20.
 • 15. Picozzi S, Ricci C, Gaeta M, et al. Do we really know the prevalence of multi-drug resistant Escherichia coli in the territorial and nosocomial population? Urol Ann 2013; 5: 25-9.
 • 16. Waller TA, Pantin SAL, Yenior AL, Pujalte GGA. Urinary tract infection antibiotic resistance in the United States. Prim Care 2018; 45: 455–66.
 • 17. Mazzulli T. Diagnosis and management of simple and complicated urinary tract infections (UTIs). Can J Urol 2012;19: 42-8.
 • 18. İrvem A, Küçük EV, Pala E ve ark. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol duyarlılığının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2015; 45: 88-91.
 • 19. Denk A, Tartar AS. İdrar kültürlerinden izole edilen toplum kökenli escherichia coli suşlarında antibiyotik direnci. FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2015; 29: 51-5.
 • 20. Sönmezer MÇ, Tülek N, Köksal E, Temoçin F, Ertem G, Erdinç FŞ. Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Fosfomisin Trometamolün İn Vitro Etkinliği. FLORA 2016; 21: 153-8.
 • 21. Mandal J, Acharya NS, Buddhapriya D, Parija SC. Antibiotic resistance pattern among common bacterial uropathogens with a special reference to ciprofloxacin resistant Escherichia coli. Indian J Med Res 2012; 136: 842-9.
 • 22. Beyene G, Tsegaye W. Bacterial uropathogens in urinary tract infection and antibiotic susceptibility pattern in jimma university specialized hospital, southwest ethiopia. Ethiop J Health Sci 2011; 21: 141-6.
 • 23. Karadoğan E, Sümer Ş, Demir Na, Ural O. Toplum ve hastane kökenli genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile oluşan üriner sistem enfeksiyonlarında risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları. Nobel Med 2016; 12: 67-72.
Primary Language tr
Subjects Infectious Diseases
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3799-1090
Author: Aslı KARADENİZ (Primary Author)
Institution: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4108-0847
Author: Aziz A. HAMİDİ
Institution: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2021

Bibtex @research article { uutfd854705, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2021}, volume = {47}, pages = {23 - 27}, doi = {10.32708/uutfd.854705}, title = {Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?}, key = {cite}, author = {Karadeniz, Aslı and Hamidi, Aziz A.} }
APA Karadeniz, A , Hamidi, A . (2021). Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi? . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 47 (1) , 23-27 . DOI: 10.32708/uutfd.854705
MLA Karadeniz, A , Hamidi, A . "Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 23-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/61997/854705>
Chicago Karadeniz, A , Hamidi, A . "Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 23-27
RIS TY - JOUR T1 - Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi? AU - Aslı Karadeniz , Aziz A. Hamidi Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32708/uutfd.854705 DO - 10.32708/uutfd.854705 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 27 VL - 47 IS - 1 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.854705 UR - https://doi.org/10.32708/uutfd.854705 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi? %A Aslı Karadeniz , Aziz A. Hamidi %T Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi? %D 2021 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 47 %N 1 %R doi: 10.32708/uutfd.854705 %U 10.32708/uutfd.854705
ISNAD Karadeniz, Aslı , Hamidi, Aziz A. . "Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 / 1 (April 2021): 23-27 . https://doi.org/10.32708/uutfd.854705
AMA Karadeniz A , Hamidi A . Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?. Uludağ Tıp Derg. 2021; 47(1): 23-27.
Vancouver Karadeniz A , Hamidi A . Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 47(1): 23-27.
IEEE A. Karadeniz and A. Hamidi , "Üropatojenlerde Antibiyotiklere Direnç Durumu: Sık Kullandığımız Ajanlar Etkili mi?", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 23-27, Apr. 2021, doi:10.32708/uutfd.854705