Year 2021, Volume 47 , Issue 1, Pages 67 - 74 2021-04-01

Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi
The Effect of Whatsapp Neonatal Midwife Support on the Postpartum Process

Zeliha YURTSAL [1] , Vasviye EROĞLU [2]


Bu çalışma postpartum dönemdeki annelere Whatsapp uygulaması üzerinden verilen yenidoğan ebe danışmanlık desteğinin, annelerin, annelik fonksiyonuna, maternal bağlanmasına ve yenidoğanı algılamasına etkisini değerlendirmek amacıyla randomize kontrol gruplu müdahalesel bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde doğum yapan 60 anne oluşturmuştur (30 müdahale, 30 kontrol grubu). Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Görsel Analog Hasta Tatmin Skalası (GAHTS), Barkin Annelik Fonksiyonu Envanteri (BAF), Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ), Yenidoğanı Algılama Ölçeği (YAÖ-I-II) ile toplanmıştır. Veri toplama işlemi, araştırmacı tarafından bir kez yüz yüze görüşme yöntemi ve sonraki görüşmeler Whatsapp uygulaması üzerinden olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Taburcu olduktan sonra müdahale grubundaki annelere postpartum 1,5 ay süresince Whatsapp’tan yenidoğan bakım danışmanlığı verilmiştir. Kontrol grubu rutin sürece bırakılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Müdahale ve kontrol grubundaki annelerin yaş ortalaması 28,23±4,75 ve 27,86±4,84’tür. Postpartum 1,5 ay sonra danışmanlık alan annelerin BAF, MBÖ ve YAÖ- I ve YAÖ- II puan ortalamalarının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca annelerin BAF ile MBÖ puanları arasında önemli düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Maternal bağlanma arttıkça annelik fonksiyonları da artmaktadır. Sonuç olarak postpartum dönemde annelere ebe tarafından Whatsapp ile verilen danışmanlığın, annelerin, annelik fonksiyonunda, yenidoğanı algılamasında ve maternal bağlanmada olumlu etkili olduğu tespit edilmiştir.
This study was conducted to evaluate the effect of neonatal midwife counseling given to mother in postpartum period on maternal function, maternal attachment and perception of newborn as an interventional study with a randomized control group. The sample of the study consisted of 60 mother giving birth in a university hospital (30 counseling, 30 control groups). Data were collected by Personal Information Form, Visual Analogue Patient Satisfaction Scale (GAHTS), Barkin Maternity Function Inventory (BAF), Maternal Attachment Scale (MBÖ), Newborn Perception Scale (YAÖ-I-II). Data collection was carried out by the researcher once in a face-to-face interview method and subsequent interviews were carried out via Whatsapp. After discharge, mother in the counseling group were given neonatal care counseling via Whatsapp for 1.5 months postpartum. The control group was left to the routine process. The data were evaluated on the computer in SPSS 22.0 program. The averageage of mother in the counseling and control group is 28.23±4.75 and 27.86±4.84. The mean scores of BAF, Maternal Attachment Scale MAÖ and YAÖ-I and YAÖ- II of mothers receiving counseling after 1.5 months postpartum were statistically significant compared to the control group. It was found to be high (p <0.05). In addition, a significant positive correlation was found between maternal attachment of mothers and Barkin's maternal functions. Maternal functions increase as maternal attachment increases. As a result, it was found that counseling given to mother via Whatsapp in postpartum period was effective in maternal function, perception of newborn and maternal attachment.
 • 1. World Health Organization. Postnatal care for mothers and newborns. 2015. https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/nbh/brief-postnatal-care-for-mothers-and-newborns-highlights-from-the-who-2013-guidelines.pdf?sfvrsn=33194d3c_1 (Erişim tarihi: 09.08.2020).
 • 2. World Health Organization. Newborns: improving survival and well-being. 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-morta-lity#:~:text=Neonates,in%20child%20survival%20since%201990 (Erişim tarihi: 09.08.2020).
 • 3. Shrestha T, Bhattarai S, & Silwal K. Knowledge and practice of postnatal mother in newborn care. Journal of Nepal Medical Association 2013; 52 (190):372-377.
 • 4. World Health Organization. Newborn health guidelines approved by the WHO guidelines reviev committee. 2017. https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content/uploads/WHO-MCA-17.07-eng.pdf (Erişim tarihi: 12.07.2020).
 • 5. Yıldız H, Boyacı B. Postpartum dönemde annelerin taburculuk öncesi yenidoğan bakımına ilişkin bilgi düzeyleri, gereksinimleri ve ilişkili faktörler. Mersin Universitesi Sağlık Bilim Dergisi 2019; 12(1):1-10.
 • 6. Yıldız D. Doğum sonrası dönemde annelerin bebek bakımı konusunda danışmanlık gereksinimleri. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 294-298.
 • 7. Gölbaşı Z, Tuğut N, Karataş M, Çetin A. Kısa mesaj ve telefon aramaları ile desteklenen postpartum emzirme danışmanlığının ilk altı aydaki emzirme davranışına etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 10(1):33-41.
 • 8. Dantas S L, Rodrigues D P, Fialho A V, Barbosa E M, Pereira A M, Mesquita N S. Social representations of primary health care nurses about nursing care in the postpartum period. Cogitare Enfermagem 2018; 23(3).
 • 9. Wilcox A, Levi E E, Garrett J M. Predictors of non-attendance to the postpartum follow-up visit. Maternal and Child Health Journal 2016; 20:22-27.
 • 10. Bağcı S. Annelerin doğum sonunda yaşadıkları sorunlar ve yaşam kalitesi ile ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı; 2014.
 • 11. Australian Nursing and Midwifery Federation. Telehealth. 2014 https://anmf.org.au/pages/telehealth (Erişim tarihi: 03.08.2020).
 • 12. Ayiasi R, Atuyambe L M, Kiguli J, Orach C, Criel P K.Use of mobile phone consultations during home visits by community health workers for maternal and newborn care: Community experiences from Masindi and Kiryandongo. BMC Public Health 2015; 15 (560): 2-13. DOI 10.1186/s12889-015-1939-3.
 • 13. Singh A P, Joshi H S, Singh A, Agarwal M, Kaur P. Online medical consultation: A review. International Journal of Community Medicine and Public Healtheview 2018; 5(4):1230-1232.
 • 14. Kobayashi H, Sado T. Satisfaction of a new telephone consultation servicefor prenatal and postnatal health care. The Journal of Obstetric and Gynaecology Reserch 2019; 45(7): 1376–1381.
 • 15. Downes M J, Mervin M C, Byrnes J M, Scuffham P A. Telephone consultations for general practice: a systematic review. Systematic Reviews 2017; 6:128.
 • 16. Kılınçer C, Zileli M. Görsel Analog Hasta Tatmini Skalası. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 23(3): 113-118.
 • 17. Barkin J, Wisner K, Wisniewski S. The psychometric properties of the Barkin Index of Maternal Functioning. JOGNN 2014; 43:792-802.
 • 18. Aydın R. Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği'nin uyarlanması ve psikometrik özelliklerin incelenmesi. (Yüksek Lİsans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı; 2016.
 • 19. Aydın R, Kukulu K. Adaptation of the Barkin Scale of Maternal Functioning and examination of the psychometric properties. Health Care for Women International 2018; 39(1): 50-64.
 • 20. Muller M. Prenatal and postnatal attachment: A modest correlation. Journal of Obstetric and Gynecology Neonatal Nursing 1996; 25(2): 161-6.
 • 21. Kavlak O, Şirin A. Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk toplumuna uyarlanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009; 6(1): 188-201.
 • 22. Balcı S. İlk kez doğum yapan annelerin bebeklerini algılama durumları (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1997.
 • 23. Renfrew M J, Homer C S, Downe S, McFadden A, Muir N. Midwifery an executive summary for the Lancet’s series. The LANCET 2014;1-8.
 • 24. Kennedy R, Beasley D C, Bradley M, Moore R. Midwifery 2020: Delivering Expectations. 2010. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216029/dh_119470.pdf (Eri-şim tarihi: 02.08.2020).
 • 25. Shrestha S, Adachi K, Petrini M A, Shrestha S. Maternal role: A concept analysis. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2019;7(3):1732-1741. DOI: 10.22038/jmrh.2019.31797. 1344 .
 • 26. Öztürk S, Erci B. Postpartum dönemdeki primipar annelere lohusa ve yenidoğan bakım eğitimi maternal bağlanmayı arttırdı: son test kontrol gruplu eğitimsel araştırma. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;5(3):129-135.
 • 27. Mcnamara J, Townsend M, Herbert J S. A systemic review of maternal wellbeing and its relationship with maternal fetal attachment and early postpartum bonding. PLOS ONE 2019;1-28.
 • 28. Keskin F. Doğum şekli ve maternal bağlanmaya etki eden faktörlerin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı; 2018.
 • 29. Yılmaz E A, Savaşer S. Adolesan gebelere verilen planlı eğitimin annenin benlik saygısı ve bebeği algılama üzerine etkisi. Adli Tıp Bülteni 2017; 22(1): 27-33.
 • 30. Çakır D, Alparslan Ö. Doğum tipi değişkeninin anne-bebek etkileşimi ve annenin bebeğini algılaması üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Journal of Contemporary Medicine 2018;8(2);139-147.
 • 31. Bilgin Z, Alpar Ş E. Kadınların maternal bağlanma algısı ve anneliğe ilişkin görüşleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2018;5(1):6-15.
 • 32. Oruç M, Kabukcuoğlu K. Doğum sonu dönemde kadınların annelik fonksiyonu ile maternal bağlanma ilişkisinin incelenmesi. 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (s. 104). Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2018
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5586-0970
Author: Zeliha YURTSAL (Primary Author)
Institution: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0945-698X
Author: Vasviye EROĞLU
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü, Tokat.
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2021

Bibtex @research article { uutfd893207, journal = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-414X}, eissn = {2645-9027}, address = {Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü 16059, Nilüfer, BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2021}, volume = {47}, pages = {67 - 74}, doi = {10.32708/uutfd.893207}, title = {Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi}, key = {cite}, author = {Yurtsal, Zeliha and Eroğlu, Vasviye} }
APA Yurtsal, Z , Eroğlu, V . (2021). Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 47 (1) , 67-74 . DOI: 10.32708/uutfd.893207
MLA Yurtsal, Z , Eroğlu, V . "Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi" . Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 67-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uutfd/issue/61997/893207>
Chicago Yurtsal, Z , Eroğlu, V . "Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (2021 ): 67-74
RIS TY - JOUR T1 - Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi AU - Zeliha Yurtsal , Vasviye Eroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32708/uutfd.893207 DO - 10.32708/uutfd.893207 T2 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 74 VL - 47 IS - 1 SN - 1300-414X-2645-9027 M3 - doi: 10.32708/uutfd.893207 UR - https://doi.org/10.32708/uutfd.893207 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi %A Zeliha Yurtsal , Vasviye Eroğlu %T Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi %D 2021 %J Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-414X-2645-9027 %V 47 %N 1 %R doi: 10.32708/uutfd.893207 %U 10.32708/uutfd.893207
ISNAD Yurtsal, Zeliha , Eroğlu, Vasviye . "Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 / 1 (April 2021): 67-74 . https://doi.org/10.32708/uutfd.893207
AMA Yurtsal Z , Eroğlu V . Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi. Uludağ Tıp Derg. 2021; 47(1): 67-74.
Vancouver Yurtsal Z , Eroğlu V . Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 47(1): 67-74.
IEEE Z. Yurtsal and V. Eroğlu , "Whatsapp Yenidoğan Ebe Desteğinin Postpartum Sürece Etkisi", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 1, pp. 67-74, Apr. 2021, doi:10.32708/uutfd.893207