ISSN: 1300-414X
e-ISSN: 2645-9027
Başlangıç: 1975
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

***Değerli Yazarlarımız. Yaşanılan süreç nedeniyle makale değerlendirme işlemlerinde gecikmeler olmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. UÜTFD Editörlüğü***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu bildirimi, teknik not, editöre mektup, U.Ü.T.F. kapsamında düzenlenen kongrelerin bildiri özetleri yayınlanır. Makaleler, Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe'dir.

Etik kurul kararı gereken makaleler için Dergimizin Etik İlkeler ve Yayın Politikası kapsamında makale gönderimi yapılmalıdır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini-TR Dizin (2021 yılı dahil) kapsamında yer almaktadır.

Dergimizde yayımlanan makalelerinize yapılan atıfları https://trdizin.gov.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yayınlanma aşamasına gelen makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler "Benzerlik Tarama Programı" (iThenticate) ile incelenerek benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına geri gönderilmektedir.

2022 - Cilt: 48 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Çocuklarda ve Ergenlerde Beden Kitle İndeksi ,Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Çocukluk Çağı Kafa Travmalarında Kan Glukoz Düzeyi ve Vücut Sıcaklığının Prognoza Etkisi

Araştırma Makalesi

Femoral arter: Disfonksiyonel arteriovenöz fistüllerin anjiyografik tedavisinde alternatif bir kanülasyon lokalizasyonu. Tek merkez deneyimi.

Araştırma Makalesi

Metimazol ile Oluşturulan Sıçan Hipotiroidi Modelinde Kognitif İşlevlerin ve Uzun Dönem Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Metastatik Yumuşak Doku Sarkomlarında Trabektedin Kullanımının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Araştırma Makalesi

Glutatyon mekanizmasında yeni bir terapötik hedef: Tümör ilişkili CA-IX izoenzimi inhibisyonu ve oksidatif stres

Araştırma Makalesi

Nadir Bir Hastalık Olan Tekrarlayan Polikondrit İle Takip Ettiğimiz Hastalarımızın Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Olgu Sunumu

Tenofovir Disopiroksil Fumarata Sekonder Proksimal Renal Tübüler Asidoz ve Fanconi Sendromu: Derin Hipokalemi Ayırıcı Tanısında Arter Kan Gazı ile Değerlendirmenin Önemi

Olgu Sunumu

Landau-Kleffner Sendromunda Antiepileptik ve Kortikosteroid Kombine Tedavi: Bir Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Kısa Abstinens Süresiyle Ardışık Ejakülasyonun Sperm Kromatin Bütünlüğü ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi

Araştırma Makalesi

Sistemik Skleroz Hastalarında Sağ Kalım: Tek Merkez Kohortu

Araştırma Makalesi

Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında inflamasyon belirteci ve yüksek hastalık aktivite göstergesi olarak yeni hematolojik indeksler

Araştırma Makalesi

Prostat Kanseri Kök Hücrelerinde Zoledronik Asit Tedavisinin Hücre Adezyon Moleküllerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Romatoid Artrit Hastalarında Biyolojik Tedavi Kullanımı: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Araştırma Makalesi

COVID-19 PNÖMONİ SONRASI 3. AY AKCİĞER BULGULARININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Araştırma Makalesi

Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı çocuk sahibi olmak: Ebeveynlerde yaşam kalitesi, kaygı, depresyon risk düzeyleri ve ilişkili faktörler

Araştırma Makalesi

Dejeneratif Lomber Hastalıklarda Uygulanan Spinal Enstrümantasyon Sonrası Gelişen Komşu Segment Dejenerasyonu; İnsidans ve Risk Faktörleri

Araştırma Makalesi

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfoma Hastalarının Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakil Sonuçları ve Risk Faktörü Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Brikolaj ve Yenilikçilik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

İntratekal Gadolinyumlu Manyetik Rezonans Myelografide THRIVE Sekansının Katkısı