Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 22 - 30 2017-12-29

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIĞI VE DİJİTAL VERİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF STUDENTS IN DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT ON MOBILE SECURITY AND DIGITAL DATA SECURITY AWARENESS

Zülfiye BIKMAZ [1]


Bu çalışmada, Sağlık Yönetimi bölümünde okuyan ve Temel Bilgi Teknolojileri dersine devam eden öğrencilerin mobil güvenlik ve dijital veri güvenliği farkındalığı ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler 2016-2017 bahar döneminde toplanılmıştır. Soru formu; sosyo-demografik özelliklere ilişkin sorular, öğrencilerin akıllı telefon güvenlik farkındalıklarını belirlemek amacıyla “Mobil Uygulamalarda Güvenlik Farkındalığı” anketi, dijital veri güvenliği farkındalık düzeylerini belirlemek için “ Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler Google Form aracılığıyla toplanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ikili ve çoklu karşılaştırma analizleri kullanılmıştır. Öğrencilerin dijital veri güvenliği farkındalıklarının; akıllı telefonlarda kötü amaçlı yazılımlar ve güvenlik yazılımlarından haberdar olmak, uygulama indirirken güvenlik mesajlarına dikkate etmek ve kişisel verilere ulaşmak istemesine dikkat etme durumuna göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.                                                                                                                


In this study, it is aimed to determine the relationship between mobile security and digital data security awareness among students who read in Department of Health Management and who attend Basic Information Technologies course. The data were collected during spring 2016-2017. Question form; "Security awareness in mobile applications" survey to determine smartphone security awareness of students and "Digital Data Security Awareness Scale" to determine digital data security awareness levels were used in the questions related to socio-demographic characteristics. The data is collected via Google Form. In the analysis of the data, frequency, percentage, binary and multiple comparison analyzes were used. Students' awareness of digital data security; the result is that smartphones have become aware of malware and security software, changed the way the application is considering security considerations, and paying attention to not wanting to access personal data.


 • Global Overview (2017). Digital in 2017 Global Overview. https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview. ET: 30.12.2017.
 • Büyükgöze S., Bıkmaz Z., Dereli E., Korkmaz A.(2017). Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Mobil Güvenlik Farkındalıkları, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD, 28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.
 • Gkioulos, V., Wangen, G., Katsikas, S.K., Kavallieratos, G.& Kotzanikolaou, P. (2017). Security awareness of the digital natives. Information, 8(42): 3-13.doi:10.3390/info8020042
 • Güldüren, C., Çetinkaya, L.ve Keser, H. (2016) Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) geliştirme çalışması. Elementery Education Online, 15(2): 682-695.
 • Hassan, A.B., Lass, F.D. & Makinde, J. (2012). Cybercrime in Nigeria: Causes, effects, and the way out. ARPN Journal of Science and Technology, 2(7):626-631.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Cemalcılar, Z. (2016). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. 18. Basım. Evrim Yayınevi ve Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul.
 • Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “akıllı telefon(kolik)” üniversite gerçeği. Global Media Journal TR Edition, 7(14):328-359.
 • Mylonas, A., Kastania, A. & Gritzalis, D. (2013). Delegete The Smartphone User? Security Awareness İn Smartphone Platforms. Comput.Secur., 34:47-66.
 • Öğütçü, G. (2010). E-dönüşüm sürecinde kişisel bilişim güvenliği davranışı ve farkındalığının analizi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özkocak, Y. (2016). Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının oyalanma amaçlı tercih ettikleri mobil uygulamalar. Global Media Journal TR Edition, 6(13): 106-130.
 • Statista (2017). Smarthphones İndustry: Statistics & Facts. https://www.statista.com/topics/840/smartphones/. ET: 30.12.2017.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2014). Neden Dijital Hastane. http://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,5009/neden-dijital-hastane.html ET:30.12.2017.
 • Talan, T., Aktürk, C., Korkmaz, A., & Gülseçen, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon kullanımında güvenlik farkındalığı. İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED), 1(2).
 • Tekerek, M. ve Tekerek, A. (2013). A research on students’ information security awareess. Turkish Journal of Education, 2(3):61-70.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2017) Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862. ET: 30.12.2017.
 • Utku, A. ve Doğru, İ.A. (2016). Mobil kötücül yazılımlar ve güvenlik çözümleri üzerine bir inceleme. Gazi Üniversitesi Journal of Scinece, 4(2): 49-64.
 • Vural, Y. ve Sağıroğlu, Ş. (2011). Kurumsal bilgi güvenliğinde güvenlik testleri ve önemi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 26(1): 89-103.
 • Yılmaz, E. (2015). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yılmaz, E., Şahin, Y.L ve Akbulut, Y. (2016). Öğretmenliğin dijital veri güvenliği farkındalığı. Sakarya University Journal of Education. 6/2, ss. 26-45 DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.29650
 • Yılmaz, F. (2015) Türkiye’de bilişim suçlarının sosyolojik bir analizi: tehditler ve çözüm stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Zaaba, Z.F., Furnell, S.M & Dowland, P.S. (2011). End-user perception and usability of information security. Proceedings of the Fifth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2011), pp:97-107.
Subjects Computer Science, Information System, Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Zülfiye BIKMAZ (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

APA BIKMAZ, Z . (2017). SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIĞI VE DİJİTAL VERİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 22-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uybisbbd/issue/33621/374666