Year 2019, Volume 7 , Issue 10, Pages 21 - 40 2019-06-15

The Imagination of the Prophet in the Students of Imam Hatip Secondary School: The Case of Niğde
İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinde Peygamber Tasavvuru: Niğde Örneği

Hikmetullah Ertaş [1]


Hz. Prophet (s.a.v)  is shown by God. His words, actions and behaviors, even his attributes are the source of circumcision form referances to religion. That is why Muslims of all ages Muhammed tries to take the example it is extremely important for the children who pass through the education process to be given a role model with the right and clear information. Because a mindset that does not overloap with authentic and lucid information and which is not properly connected assumption of the Hz. Prophet (s.a.v.), as result marginal insights such as the “enlightening of the prophet” or “imagination of the reductionist prophet” which ignores the purpose of the poet as a humanity, interrupts/discovers his/her contact with revelation, or exploitis his / her revelation. In the framework of these facts, our study is about the results of the questionnaire applied to the students in the Nigde and five districts in order to determine the “İmagination of the Prophet” of the students attending the İmam Hatip secondary schools. As a result, 11.2 percent of  students (11.2 percent , honest, virtuous, people who live in life, the prophet Muhammed, believing that the prophet may enter into heaven, the answer was, It is seen that they have a vision of a prophet that overlaps with the righteous knowledge.

Hz. Muhammed (s.a.v) Allah (c.c.) tarafından örnek gösterilmiştir. Onun söz, fiil ve davranışları hatta vasıfları dinin referanslarından Sünnet’in kaynağıdır. Bu sebeple her yaşta müslüman Hz. Peygamber’i (s.a.v) örnek almanın gayretini taşır. Özellikle eğitim sürecinden geçen çocuklara Hz. Peygamber’in (s.a.v) rol model olacak biçimde gösterilmesi son derece önemlidir. Çünkü sahîh ve sarîh bilgilerle örtüşmeyen, Kur’an-ı Kerim ile doğru bağlantısı kurulmamış bir zihniyet Hz. Peygamber’in (s.a.v) yanlış tasavvur edilmesine sebep olacaktır. Netice olarak, Hz. Peygamber’in (s.a.v) beşeriyet vasfı ve gönderiliş amacını gözardı eden vahiy ile irtibatını kesen/öteleyen, istismar eden “Aşırı Yüceltmeci Peygamber Tasavvuru”  veya “İndirgemeci Peygamber Tasavvuru”  şeklindeki marjinal anlayışlar beslenecektir.

Bu çalışma, İmam Hatip Ortaokullarına devam eden öğrencilerin “Peygamber Tasavvuru”nu görmek üzere Niğde merkez ve beş ilçesindeki öğrencilere uygulanan anketin sonuçlarına dâirdir. Netice olarak öğrencilerin genel itibariyle (%11.2 dürüst, erdemli bir hayat yaşayan kişi Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamber olduğuna inanmasa da cennete girebilecek cevabını vermiştir.) sahîh/sarîh bilgilerle örtüşen bir peygamber tasavvuruna sahip oldukları görülmektedir.

           

Anahtar Kelimler: Peygamber Tasavvuru, İmam Hatip, Niğde.

 • Aksürmeli, Mehmet “Değişen Peygamber Algısına Toplumbilim Açısından Bakmak” Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri 17-19 Ekim 2014. 299-306. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, 2015.
 • Aras, İbrahim. İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlilikleri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2018.Aydınlı, Abdullah. Hadis Istılâhları Sözlüğü. İstanbul: İFAV Yayınları, 2009.
 • Ertaş, Hikmetullah. “Sünnet Vahiy Midir?”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/42 (Mart 2017): 227-243.
 • Erul, Bünyamin. “Uyudurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru”. İslamın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Kutlu Doğum Sempozyumu 2001. 419-435. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003.
 • Kandemir, M. Yaşar. “Hadis”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 15: 27-64. Ankara: TDV Yayınları, 1997.
 • Kara, Fikriye Rana. İmam Hatip Ortaokulu Öğrenci Velilerinin Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2016.
 • Kesmen, Mevlüt. İmam Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2018.
 • Meb. Haftalık İmam Hatip Ortaokulları Haftalık Ders Çizelgesi. Erişim Tarihi 30.11.2018..htps://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_04/10184831_20180015_06_YHO_Haftalik_Cizelge_2018-2019.pdf.
 • Meb. Milli Eğitim İstatistikleri 2017-2018. Erişim Tarihi 30.11. 2018. http://sgb.meb. gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf.
 • Meb. Milli Eğitim İstatistikleri 2016-2017. Erişim Tarihi 30.11. 2018. http://sgb.meb. gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf
 • Peker, Hüseyin. Din ve Ahlak Eğitimi. Samsun: Aksi Seda Matbaası, 1998.
 • Şâtıbî, Ebû İshak İbrahim b. Muhammed el-Lahmî el-Gırnâtî. el-Muvâfakât fî usûli'ş-şerîa. Thk. Ebu Ubeyde. B.y: Dâru İbni Affân, 1997.
 • Türkbal, Aydın. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Aktif Yayın Evi, 2003.
 • Varış, Fatma. Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1988.
 • Yanmaz, Ayşe Nevra, Meb İmam Hatip Öğrencilerinin Peygamber Tasavvuru. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2013.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2621-626X
Author: Hikmetullah Ertaş
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 15, 2019
Acceptance Date : May 10, 2019
Publication Date : June 15, 2019

ISNAD Ertaş, Hikmetullah . "İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinde Peygamber Tasavvuru: Niğde Örneği". Van İlahiyat Dergisi 7 / 10 (June 2019): 21-40 . https://doi.org/10.5281/zenodo.3246595