Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 9 - 16 2020-08-28

MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Emine BEYAZ [1] , Sonay GÖKÇEOĞLU [2] , Neşe ÖZDEMİR [3]


Amaç: Araştırmada, Muş ilinde yaşayan gebelerin sağlık uygulamalarını ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Materyal ve Metot: Araştırma, 01 Haziran-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında toplam 170 gebeyle gerçekleştirilmiştir. Veriler ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve ‘Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği’ ile toplanmıştır. Araştırmanın analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda T testi, ANOVA testi ve post hoc analizler uygulanmıştır. Bulgular: Gebelerin %37.6’sının 19-25 yaş aralığında, %50.6’sının il merkezinde yaşadığı, %88.8’inin herhangi bir işte çalışmadığı, %47.1’inin ise ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %53.5’inin ilk gebelik yaşı 19-25 yaş arasında, %47.1’inin gebelik sayısı üç ve üzeridir. Kadınların %78.2’si gebelik sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştır. Kadınların %96.5’inin gebelik haftası 21 hafta ve üzeri olup %74.1’i gebelik kontrollerine düzenli gitmektedir. Gebelerin %75.3’ü ise gebeliğini planlamış ve %46.5’inin bir önceki doğumu vajinal yol ile gerçekleşmiştir. ‘Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği’ puan ortalaması 109.8 ± 12.9’dur.
Gebelik, Sağlık Davranışı, Sağlık Eğitimi
 • 1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. https://www.ailevecalisma.gov.tr/ksgm. Türkiye’de Kadın. Ankara. Haziran/2019.
 • 2. Altundaş P. Gebelikteki Sağlık Davranışlarının Bölgesel Olarak Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • 3. Çakmakçı A, Eser E. Gebelikte olumlu davranış envanteri: bir metodolojik çalışma’’ Hemşirelik Forumu 2003;6(3):8-18.
 • 4. Çapık A, Pasinlioğlu T. Difference of health practices between wanted and unwanted pregnancy. International Journal of Caring Sciences. 2014; 7(2):508-519.
 • 5. Çapık A, Sakar T, Ejder Apay S. Gebelikte sağlık uygulamaları ile duygusal zeka arasındaki ilişki. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2016; 6(6):75-88.
 • 6. Demir SC, Kadayıfçı O, Ürünsak İF, Evrüke İC. Adölesan Gebelikler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı http://www.sabem.saglik.gov.tr/kaynaklar/ 208_07adolesan_gebeligi.pdf Erişim Tarihi: 15.10.2010)
 • 7. Demirci H. Çalışan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışların Geliştirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 • 8. Er S. Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • 9. Ergin F, Başar P, Karahasanoğlu B, Beşer E. Güvenli olmayan doğumlar ve doğum sonrası evde bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2005; 4(6): 321-329.
 • 10. Fowles E, Murphey C. Nutrition and mental health in early pregnancy: a pilot study. J Midwifery Womens Health. 2009;54(1):73–77.
 • 11. Gharaıbeh M, Ma’aıtah R, Jada N. Life style practice of jordanian pregnant women. International Nursing Review. 2005;52(2):92–100.
 • 12. Köşgeroglu N, Açıkgöz A, Ayrancı Ü. Kadın sağlığı. Sağlık ve Toplum. 2004;14:9-13.
 • 13. Kutlu R. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin gebelik ve fetüs üzerine etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2008;7(5):445–448.
 • 14. Lındgren K. A comparison of pregnancy health practices of women in ınner-city and small urban communities. JOGNN. 2003;32(3):313–321.
 • 15. Lındgren K. Testing the health practices in pregnancy questionnaire-II. JOGNN. 2005;34(4):465–472
 • 16. Mete SK. Kadınların doğum öncesi bakım almama nedenleri. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas Kültür Merkezi, 24-26 Haziran 1992;509-516. Sivas.
 • 17. Onat G, Aba YA. Health-promoting lifestyles and related factors among pregnant women. Turkish Journal of Public Health. 2014; 12:69-79.
 • 18. Özbaşaran F, Yanıkkerem E. Doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım alma durumlarının değerlendirilmesi. Sendrom. 2004;16: 50-56.
 • 19. Özcan H, Kızılkaya Beji N. Gümüşhane il merkezindeki gebelerin sağlık uygulamaları. Perinatoloji Dergisi. 2015; 23(1):13–19.
 • 20. Özvarış ŞB. Doğurganlığın düzenlenmesi. Sağlık ve Toplum. 1998; 8(3-4): 45-8.
 • 21. Özvarış ŞB, Akın A. Türkiye’deki doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanma. İçinde: Akın A (Editör). Türkiye’de ana sağlığı aile planlaması hizmetleri ve isteyerek düşükler: TNSA 1998 ileri analiz sonuçları. Hacettepe Üniversitesi. TAP Vakfı ve UNFPA. Ankara, 2002: 182-241.
 • 22. Sağlık Bakanlığı. Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28085,dogumoncesibakimyonetimrehberipdf.pdf?0, 2018.
 • 23. Sis Çelik A, Aksoy Derya Y. Gebelerin öz bakım gücü ile sağlık uygulamaları düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 8(1):111-119.
 • 24. Sözeri C, Cevahir R, Şahin S, Semiz O. Gebelerin gebelik süreci ile ilgili bilgi ve davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006; 1:92-104.
 • 25. Şahin S, Kömürcü N. Postpartum dönemde anneye verilen aile planlaması danışmanlık eğitiminin etkin kontraseptif yöntem seçimi üzerine Etkisi. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Dergisi. 2005;1:1-14.
 • 26. Üst ZD, Pasinlioğlu T. Primipar ve multipar gebelerde doğum ve doğum sonu döneme ilişkin endişelerin belirlenmesi. Journal of Health Sciences and Professions. 2015; 2(3): 306-17.
 • 27. Taşkın L. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, VI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, 2003:67-80.
 • 28. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, XI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, 2012:197.
 • 29. Tirkeş D. Gebe Kadınların Sağlık Uygulamaları Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • 30. Turan T, Ceylan S, Teyikçi S. Annelerin düzenli prenatal bakım alma durumları ve etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(9):157–73.
 • 31. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2013/rapor/TNSA_2013_ana_rapor.pdf, Erişim Tarihi:18.10.2019.
 • 32. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30696 Erişim Tarihi:19.09.2019
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research Articles
Authors

Author: Emine BEYAZ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3219-7436
Author: Sonay GÖKÇEOĞLU
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9161-3168
Author: Neşe ÖZDEMİR
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 11, 2019
Acceptance Date : July 7, 2020
Publication Date : August 28, 2020

Bibtex @research article { vansaglik658169, journal = {Van Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5072}, eissn = {2667-5072}, address = {Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Van}, publisher = {Van Yuzuncu Yıl University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {9 - 16}, doi = {}, title = {MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Beyaz, Emine and Gökçeoğlu, Sonay and Özdemi̇r, Neşe} }
APA Beyaz, E , Gökçeoğlu, S , Özdemi̇r, N . (2020). MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 13 (2) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56590/658169
MLA Beyaz, E , Gökçeoğlu, S , Özdemi̇r, N . "MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ" . Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 9-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vansaglik/issue/56590/658169>
Chicago Beyaz, E , Gökçeoğlu, S , Özdemi̇r, N . "MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2020 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Emine Beyaz , Sonay Gökçeoğlu , Neşe Özdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Van Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 13 IS - 2 SN - 2667-5072-2667-5072 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Van Sağlık Bilimleri Dergisi MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Emine Beyaz , Sonay Gökçeoğlu , Neşe Özdemi̇r %T MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2020 %J Van Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2667-5072-2667-5072 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Beyaz, Emine , Gökçeoğlu, Sonay , Özdemi̇r, Neşe . "MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 / 2 (August 2020): 9-16 .
AMA Beyaz E , Gökçeoğlu S , Özdemi̇r N . MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Van Sağ Bil Derg. 2020; 13(2): 9-16.
Vancouver Beyaz E , Gökçeoğlu S , Özdemi̇r N . MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Van Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 13(2): 9-16.
IEEE E. Beyaz , S. Gökçeoğlu and N. Özdemi̇r , "MUŞ İL MERKEZİNDE GEBELERİN SAĞLIK UYGULAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 13, no. 2, pp. 9-16, Aug. 2020