Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigating the Agriculture-Animal Husbandry Potentials of Trainees Who Receive Training at DAP Farmer Training Center at Van Yüzüncü Yıl University

Year 2019, Volume 30, Issue 3, 151 - 157, 22.11.2019
https://doi.org/10.36483/vanvetj.525803

Abstract

This study was carried out with the purpose of determining the general statuses and current production infrastructures of farmers in the province of Van in Turkey who deal with agriculture and animal husbandry and providing recommendations by finding out about the problems that lead to reduction in production. For this purpose, survey forms that were held with trainees who attended training programs at DAP (Eastern Anatolian Project) Farmer Training Center at Van Yuzuncu Yil University were utilized. The vast majority (89.51%) of the participants of these training programs consisted of low-income individuals, and a significant part among these individuals (37.90%) owned agricultural land with areas in the range of 5-20 da. The ratios of those who acquired the coarse feeds and concentrate feeds that were used at their establishment from outside were found respectively as 21.55% and 43.56%. Most participants stated that they grazed their animals in forage land (90.87%) and did not use silage (81.60%). 60.37% of the participants took part in cattle breeding, 28.11% took part in sheep breeding, 53.54% were not involved in any agricultural association, and 58.18% did not receive agriculture-related assistance. The main problem in the establishments was determined as feeds and feeding the animals (25.75%), which were followed by health problems (21.89%).

References

 • Referans1: Anonim (2013). Van İli tarım ve hayvancılık raporu. http://www.vantso.org.tr/u/files/ tarim_son.pdf Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans2 : Dedeoğlu M, Yıldırım İ (2006). Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. YYÜ Zir Fak, Tar Bil Derg, 16(1): 39-48
 • Referans3 : Demir PA, Işık SA, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C (2015). Socio-economic Importance of Sheep Breeding Farms in Ardahan Province. Van Vet J, 26 (3) 141-146
 • Referans4 : Gençdal F, Terin M, Yıldırım İ (2016). Tarımsal Kalkınma Kooperatif Ortağı Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Belirli Kriterler Açısından Karşılaştırılması: Van İli Gevaş İlçesi Örneği. GOPÜ Zir Fak Derg 33 (1), 1-8 doi:10.13002/jafag905
 • Referans5 : Güzel M ve Aybek A (2017). Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı. KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(2), 148-159, DOI : 10.18016/ksujns.88470
 • Referans6 : Hozman SB ve Akçay H (2016). Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri. Tar Eko Derg 22-1
 • Referans7 : Karakaya E ve Kızıloğlu S (2014). Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 552–560
 • Referans8 : Karakuş F, Akkol S (2013). Van İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2):09-16
 • Referans9 : Karaturhan B, Şevik T, Yıldız Ö (2014). Yetiştirici birliklerinin tarımsal kalkınmaya etkileri üzerine bir araştırma: Edirne damızlık sığır yetiştiricileri birliği örnek olayı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 51 (2) 175-184
 • Referans10 : Şahin K ve Keskin B (2010). Van İli Gevaş İlçesinde Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları. Alınteri, 19 (B), 7-13 ISSN:1307-3311
 • Referans11 : Şahin K ve Yılmaz İH (2008). Van İli’nde Yem Bitkileri Tarımı, Mera Kullanımı ve Sosyo Ekonomik Yapı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 414-419
 • Referans12 : SAS (2014). SAS/STAT. Statistical analysis system for Windows. Released version 9.4. SAS Institute Incorporation, Carry, NC, USA
 • Referans13 : TÜİK (2017a). Ortalama hane halkı büyüklüğü. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=27597 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans14 : TÜİK (2017b). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2016. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24579 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans15 : TÜİK (2017c). Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2016. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24565 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans16 : TÜİK (2018a). Van İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu. http://www.daka.org.tr/panel/files /files/yayinlar/Van%20%C4%B0li%20Tar%C4%B1m%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans17 : TÜİK (2018b). İstatistik göstergeleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= istgosterge Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans18 : Yavuz F, Terin M, Güler İO, Akay B, Denizli G (2014). Tarımsal üretimde kadının rolünün belirlenmesi üzerine bir çalışma: Bayburt ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 30, Issue 3, 151 - 157, 22.11.2019
https://doi.org/10.36483/vanvetj.525803

Abstract

Bu çalışma, Van ilinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin genel durumlarını ve mevcut üretim altyapılarını belirlemek, üretimin azalmasına neden olan sorunların saptanarak çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP (Doğu Anadolu Projesi) Çiftçi Eğitim Merkezi’nde eğitimlere katılan kursiyerlerle yapılan anketler kullanılmıştır. Eğitimlere katılanların büyük çoğunluğu düşük gelirli (%89.51) bireylerden oluşmakta ve önemli bir bölümünün 5-20 da (%37.90) tarım arazisine sahip oldukları belirlenmiştir. İşletmede kullanılan kaba ve kesif yemleri, dışarıdan temin edenlerin oranı sırasıyla %21.55 ve %43.56 olarak bulunmuştur. Ankete katılanların çoğunluğunun hayvanlarını merada (%90.87) otlattıkları ve silaj kullanmadıkları (%81.60) belirlenmiştir. Ankete katılanların %60.37’sinin sığırcılıkla, %28.11’inin koyunculukla uğraştıkları, herhangi bir tarımsal örgütlenmede yer almayanların oranı %53.54 ve tarımsal desteklerden faydalanmayanların oranı ise %58.18 olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde yem ve hayvan besleme sorunu (%25.75) temel sorun olarak belirlenmiş, bunu sağlık sorunları (%21.89) izlemiştir.

References

 • Referans1: Anonim (2013). Van İli tarım ve hayvancılık raporu. http://www.vantso.org.tr/u/files/ tarim_son.pdf Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans2 : Dedeoğlu M, Yıldırım İ (2006). Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. YYÜ Zir Fak, Tar Bil Derg, 16(1): 39-48
 • Referans3 : Demir PA, Işık SA, Aydın E, Yazıcı K, Ayvazoğlu C (2015). Socio-economic Importance of Sheep Breeding Farms in Ardahan Province. Van Vet J, 26 (3) 141-146
 • Referans4 : Gençdal F, Terin M, Yıldırım İ (2016). Tarımsal Kalkınma Kooperatif Ortağı Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Belirli Kriterler Açısından Karşılaştırılması: Van İli Gevaş İlçesi Örneği. GOPÜ Zir Fak Derg 33 (1), 1-8 doi:10.13002/jafag905
 • Referans5 : Güzel M ve Aybek A (2017). Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı. KSÜ Doğa Bil. Derg., 20(2), 148-159, DOI : 10.18016/ksujns.88470
 • Referans6 : Hozman SB ve Akçay H (2016). Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri. Tar Eko Derg 22-1
 • Referans7 : Karakaya E ve Kızıloğlu S (2014). Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 552–560
 • Referans8 : Karakuş F, Akkol S (2013). Van İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2):09-16
 • Referans9 : Karaturhan B, Şevik T, Yıldız Ö (2014). Yetiştirici birliklerinin tarımsal kalkınmaya etkileri üzerine bir araştırma: Edirne damızlık sığır yetiştiricileri birliği örnek olayı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 51 (2) 175-184
 • Referans10 : Şahin K ve Keskin B (2010). Van İli Gevaş İlçesinde Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları. Alınteri, 19 (B), 7-13 ISSN:1307-3311
 • Referans11 : Şahin K ve Yılmaz İH (2008). Van İli’nde Yem Bitkileri Tarımı, Mera Kullanımı ve Sosyo Ekonomik Yapı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 414-419
 • Referans12 : SAS (2014). SAS/STAT. Statistical analysis system for Windows. Released version 9.4. SAS Institute Incorporation, Carry, NC, USA
 • Referans13 : TÜİK (2017a). Ortalama hane halkı büyüklüğü. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=27597 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans14 : TÜİK (2017b). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2016. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24579 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans15 : TÜİK (2017c). Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2016. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24565 Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans16 : TÜİK (2018a). Van İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu. http://www.daka.org.tr/panel/files /files/yayinlar/Van%20%C4%B0li%20Tar%C4%B1m%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans17 : TÜİK (2018b). İstatistik göstergeleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= istgosterge Erişim tarihi: 01.12.2018
 • Referans18 : Yavuz F, Terin M, Güler İO, Akay B, Denizli G (2014). Tarımsal üretimde kadının rolünün belirlenmesi üzerine bir çalışma: Bayburt ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary
Journal Section Articles
Authors

Serhat YILDIZ (Primary Author)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1063-4704
Türkiye


Suna AKKOL
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0001-5123-7516
Türkiye


Suphi DENİZ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
0000-0002-6005-0056
Türkiye

Publication Date November 22, 2019
Application Date February 11, 2019
Acceptance Date October 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 30, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { vanvetj525803, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {30}, pages = {151 - 157}, doi = {10.36483/vanvetj.525803}, title = {Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Serhat and Akkol, Suna and Deniz, Suphi} }
APA Yıldız, S. , Akkol, S. & Deniz, S. (2019). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi . Van Veterinary Journal , 30 (3) , 151-157 . DOI: 10.36483/vanvetj.525803
MLA Yıldız, S. , Akkol, S. , Deniz, S. "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi" . Van Veterinary Journal 30 (2019 ): 151-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/50281/525803>
Chicago Yıldız, S. , Akkol, S. , Deniz, S. "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi". Van Veterinary Journal 30 (2019 ): 151-157
RIS TY - JOUR T1 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi AU - Serhat Yıldız , Suna Akkol , Suphi Deniz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.36483/vanvetj.525803 DO - 10.36483/vanvetj.525803 T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 157 VL - 30 IS - 3 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - doi: 10.36483/vanvetj.525803 UR - https://doi.org/10.36483/vanvetj.525803 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi %A Serhat Yıldız , Suna Akkol , Suphi Deniz %T Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 30 %N 3 %R doi: 10.36483/vanvetj.525803 %U 10.36483/vanvetj.525803
ISNAD Yıldız, Serhat , Akkol, Suna , Deniz, Suphi . "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi". Van Veterinary Journal 30 / 3 (November 2019): 151-157 . https://doi.org/10.36483/vanvetj.525803
AMA Yıldız S. , Akkol S. , Deniz S. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. Van Vet J. 2019; 30(3): 151-157.
Vancouver Yıldız S. , Akkol S. , Deniz S. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. Van Veterinary Journal. 2019; 30(3): 151-157.
IEEE S. Yıldız , S. Akkol and S. Deniz , "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Potansiyellerinin Değerlendirilmesi", Van Veterinary Journal, vol. 30, no. 3, pp. 151-157, Nov. 2019, doi:10.36483/vanvetj.525803

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License