Volume: 5 Issue: 1, 10/10/22

Year: 2022

Veri Bilimi dergisinin amacı; ulusal ve uluslararası bilim camiasında, veri bilimi ve uygulamaları alanında araştırma ve derleme makale çalışmaları için bir yayın platformu oluşturarak disiplinler arası yeni makale ve proje çalışmalarına rehberlik etmektir.

Dergimiz, veri oluşturma, madencilik, keşif, küratörlük, modelleme, işleme ve yönetimden analize, tahmin, görselleştirme, kullanıcı etkileşimi, iletişim, paylaşım ve yeniden kullanım gibi tüm alandaki bilimsel verilerle ilgili konuları kapsamaktadır. Genel araçlar ve kavramların yanı sıra belirli araçlar, altyapılar ve uygulamalar ile ilgileniyoruz. Nihai amaç, fiziksel, biyolojik ve dijital sistemler konusundaki anlayışımızı derinleştirmek, insan sosyal ve ekonomik davranışlarını kavramak ve günlük yaşam ve gelecek için yeni çözümler tasarlamak için bilimsel verilerin gücünü açığa çıkarmaktır. Verilerin açığa çıkarılması, aynı zamanda araçların ve iş akışlarının daha kolay kullanılmasını sağlamak için verileri ayıklamak, nakletmek, havuzlamak, rafine etmek, saklamak, analiz etmek ve görselleştirmek için yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Veri Blimi dergisi, her alandan veri temelli yöntem, uygulama ve araçlardan katkıları değerlendirmektedir. Bunların yanı sıra, dergimiz sosyal, coğrafi ve zamansal bir boyut ekleyen makalelerin yanı sıra keşif araştırmalarında veri hazırlayan ve kullanan uygulama odaklı makaleleri de kabul etmektedir.

Veri Bilimi dergisi, dokuz adet uluslararası dizin tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, veri analizi üzerine yapılan hem fen hem sosyal bilimlerden çalışmaları kapsamaktadır. Aşağıdaki ana konuların yanı sıra veri temelli tüm çalışmalar kabul edilmektedir.  

 • Mühendislik Bilimleri (Bilgisayar Bilimleri, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik,  Endüstri Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Kimya/Polimer Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Ziraat Bilimleri)
 • Doğa Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri Eğitimi vb)
 • İdari Bilimler (Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimleri, Sosyal Hizmet vb)
 • İktisadi Bilimler(Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri vb)
 • İşletme (Yönetim Bilişim Sistemleri , Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklamcılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı)
 • Sağlık Bilimleri: (Klinik Araştırmalar, Hasta ve Çalışan Hakları, Hemşirelik, Sağlık Turizmi, Halk Sağlığı Uygulamaları, Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler, e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık, Yalın Sağlık Hizmetleri, Sağlık Kurumlarında Kalite, Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri)

TEORİK KONULAR

 • Olasılıksal ve İstatistiksel Modeller ve Teoriler
 • Biyoinformatik Analizler
 • Yapısal Eşitlik Modeli ile Meta-Analizi
 • ROC Analizi ve Alternatif Yöntemler
 • FROC ve AFROC Analizi  
 • Öğrenme Teorisi
 • Optimizasyon Yöntemleri
 • Veri Sıkıştırma ve Örnekleme
 • İstatistik Öğrenme
 • Evrimsel Hesaplama
 • İşletim Sistemleri
 • Derleyici Tasarımı
 • Derin Öğrenme
 • Finansal Modelleme
 • Tahmin
 • Sınıflandırma
 • Kümelenme
 • Öğrenen Sınıflandırıcılar
 • Paralel ve Dağıtılmış Öğrenme
 • Bilimsel Veriler Ve Büyük Veri Analizi
 • Yapay Zekâ
 • Ölçeklenebilir Analiz Ve Öğrenme
 • Eğitimsel Veri Madenciliği
 • Veri Ön İşleme, Örnekleme ve Azaltma
 • Yüksek Boyutlu Veriler, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Veri Analizi İçin Yüksek Performanslı Hesaplama
 • Veri Bilimi İçin Mimari, Yönetim ve Süreç


MAKİNE ÖĞRENMESİ VE BİLGİ KEŞFİ

 • Bilgi Keşfi Teorileri, Modelleri ve Sistemleri
 • Bilgi Keşfi ve Yönetimi İçin İnsan-Makine Etkileşimi
 • Biyomedikal Bilgi Keşfi, Mikro Dizinin Analizi ve Gen Verileri
 • Yüksek Performanslı Bilgi İşlem İçin Makine Öğrenimi
 • Bulut Üzerinde Makine Öğrenmesi
 • Bilgi Tabanlı Sinir Ağları
 • Yapılandırılmamış ve Çoklu Ortam Verilerinden Bilgi Keşfi
 • Ağ ve Bağlantı Verilerindeki Bilgi Bulma
 • Sosyal Ağlarda Bilgi Keşfi
 • Veri ve Bilgi Görselleştirme
 • Medya Veri Analizlerini Çaprazlama
 • Büyük Veri Görselleştirme, Modelleme ve Analitik
 • Multimedya / Akış / Metin / Görsel Analiz
 • Veri Tabanı Teknolojisi 
 • Programlama Dilleri


BİLİŞİMSEL VERİ BİLİMİ

 • Veritabanları
 • Büyük Veri
 • Büyük Veri Analizi İçin Hesaplama Teorileri
 • Örüntü Tanıma Ve Tıbbi Görüntüleme İçin Hesaplamalı Zeka
 • Artımsal Öğrenme - Büyük Verilerdeki Teori, Algoritmaları ve Uygulamaları
 • Seyrek Veri, Özellik Seçimi ve Özellik Dönüşümü
 • Akıllı Bilgi Erişimi
 • Olasılıksal ve Bilgi Teorik Yöntemleri
 • Destek Vektör Makineleri ve Çekirdek Yöntemleri
 • Zaman Serisi Analizi
 • Yüksek Performanslı / Paralel Hesaplama
 • Arama ve Madencilik
 • Veri Toplama, Entegrasyon, Temizlik
 • Veri Görselleştirme
 • Semantik Tabanlı Veri Madenciliği
 • Analizlerden Karar Verme, Gizli Desenler
 • Veri Analizi için Optimizasyon
 • Veri Analizi için Bilgisayar Mimarisi
 • Veri Analizi için Bilgisayar Grafikleri
 • Veri Analizi için Bilgisayar Uygulaması


UYGULAMALAR

 • Biyoenformatik Uygulamalar
 • Biyometri Uygulamaları
 • Biyomedikal Bilişim Uygulamaları
 • Hesaplamalı Sinirbilim Uygulamaları
 • Bilgi Alma Uygulamaları
 • Sağlık Uygulamaları
 • İşbirlikçi Filtreleme Uygulamaları
 • İnsan Etkinlik Tanıma Uygulamaları
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Web Araması Uygulamalar
 • Görüntü Analizi Uygulamalar
 • Paralel Ve Dağıtık Veri Uygulamaları
 • Veri Akış Madenciliği Uygulamaları
 • Grafik Madenciliği Uygulamaları
 • Mekânsal Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Multimedya Veri Madenciliği Uygulamaları
 • Ön İşlem Teknikleri Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Ağı Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Gizliliği Uygulamaları
 • Veri ve Bilgi Semantiği Uygulamaları
 • Akıllı Şebeke Uygulamalarında Veri Yönetimi
 • Veri Madenciliği Algoritmaları Uygulamaları
 • Veri Madenciliği Sistemleri Uygulamaları
 • Veri Yapıları ve Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Performansı Uygulamaları
 • Elektronik Ticaret ve Web Teknolojileri Uygulamaları
 • Elektronik Hükümet ve Katılımcı Başvurular
 • Sensör Veri Yönetimi Uygulamaları
 • Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
 • İstatistiksel ve Bilimsel Veri Tabanları Uygulamaları
 • Zamansal, Mekânsal Ve Yüksek Boyutlu Veri Tabanları
 • Güvenlik ve Bilgi Güvencesi
 • Yumuşak Bilgi İşlem
 • Yazılım Mühendisliği
 • Web ve İnternet Hesaplama
 • Teorik Bilgisayar Bilimleri
 • Doğal Dil İşleme Uygulamaları
 • Bilişim Teknolojisi Yönetimi
 • Modelleme ve Simülasyon

Genel Bakış

1) Dergimizin Makale Şablonunu ve Telif Devir Formunu bağlantılardan indirebilirsiniz.

2) Yüklenen makale başka bir dergiye gönderilmemiş/basılmamış olmalıdır. Aynı şekilde dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların,  yayımlanmış/sözlü/poster/sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir.

3) Yüklenen makalelerin özgünlüğünü tespit etmek için değerlendirme aşamasına geçmeden önce makale çalışması benzerlik analizine tabi tutulmaktadır. Bir başka makale çalışması (kendi çalışmalarınızda dahil) ile benzerlik oranı en fazla % 20 olabilir. Bu değerin üzerinde benzerliğe sahip çalışmalar dergimize kabul edilmez.

4) Makale kabul edildikten sonraki düzenleme aşamasında, sorumlu yazar makalede varsa diğer yazarlarının isim ve imzalarının olduğu "Telif Formu" nu Dergipark sistemine yüklemek zorundadır.

5) Yüklenen makalenin kabulü en az iki hakem görüşü alındıktan ve ilgili alan editörü kabul ettikten sonra gerçekleşir.

6- Makale isim kısaltmaları  Web of Science Kısaltmaları kullanılarak yapılmalıdır.

Makale Hazırlanması

Makalede zorunlu başlıklar:

Lütfen dergi şablonunu göz önünde bulundurarak çalışmanızı hazırlayınız.

1- Özet: Bu bölümde çalışmanın yeniliklerini vurgulayan ve ana bulgularını gösteren kısa bir özet verilmelidir. Makale metni yazımında Cambria yazıtipi kullanılmalıdır. Özet metni iki yana yaslanmalı ve 10 punto olmalıdır. Özet 100 - 350 sözcük arasında olmalı ve içerisinde yaygın olmayan kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 5 arasında olmalıdır.

2- Abstract (İngilizce Özet): Türkçe özet metninin tam olarak ingilizce tercüme metnidir.

3- Giriş:  Özet ve abstract hariç tüm metin çift sütun olmalıdır. Giriş kısmı, çalışmayla ele alınan konunun, problemin ne olduğuna, araştırmanın amacı ve önemine, sınırlılıklarının belirtildiği ve bu bilgilerin literatür taraması ile desteklendiği metin kısmıdır.

4- Materyal ve Metod: Çalışmanın yapılması ve sonuca varılması için yapılan deney/gözlem ve uğraşların tamamının belirtildiği kısımdır.

5- Bulgular ve Tartışma: Yapılan çalışmanın, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve farklılıkları ile tartışıldığı kısımdır.

6- Sonuç: Yapılan çalışmanın bilimsel/günlük hayata katkısı, literatüre ne kazandırdığı, teori ve uygulama açısından hangi kanılara varıldığının yazıldığı kısımdır.

7- Teşekkür: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan kişi/kuruluşların belirtildiği kısımdır.

8- Çıkar Çatışması (varsa): Yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması olabilecek kişi/kurumların belirtildiği kısımdır.

9- Kaynaklar: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde yararlanılan bilimsel kitap/dergi/web sayfası/görsel ve yazılı materyallerin belirtildiği kısımdır. Örnek kaynak listesi ön yükleme formatında görülebilir.  Aşağıda kaynak gösterimi için örnekler bulunmaktadır;

 [1]     Bennert T, Hanson D, Maher A. “Influence of pavement surface type on tire/pavement generated noise”. Journal of Testing & Evaluation, 33(2), 94-100, 2005.
[2]     Erdoğan M, Tekin R, Kaya M. “Mikrodalga fırında suni yaşlandırılan 6013 alüminyum alaşımın korozyon davranışının incelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 25-30, 2014.
[3]     Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, USA, Wiley, 2004.
[4]     Devlet Planlama Teşkilatı. “Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu”. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Türkiye, 2681, 2004.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics
Veri Bilimi dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Dergimiz yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir.
Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı, yazarlar tarafından dergiye devredilmiştir. Bu işlem için sorumlu yazardan telif hakları belgesi alınır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil, hukukî ve etik sorumlulukları yazar/yazarlarına aittir.
Dergi bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, dergimiz sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve sorumlu yazar dışındaki kişilere bilgi vermek zorunda değildir.

Yayın İlkeleri
Makale çalışmalarının Veri Bilimi Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Ayrıca makaleler için başvuru ücreti ve hakemlik ücreti alınmaz. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
Makalenin tüm yazarları çalışmanın içeriğinden sorumludur. Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve etik sorumluluklar yazarlarına aittir. Veri Bilimi Dergisi, kendisine gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bildiri olarak sunulmuş çalışmaların değerlendirme sürecine kabul edilebilmesi için; çalışmanın daha önce bildiri olarak sunulduğunun ve genişletilmiş-gözden geçirilmiş olduğunun makale içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Veri Bilimi dergisine gönderilen makale çalışmalarının değerlendirmesi ve yayımlanması ücretsizdir.Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png