Research Article
BibTex RIS Cite

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ

Year 2018, Issue: 2, 53 - 79, 10.04.2018

Abstract

Çalışmanın amacı,
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların sosyal medya kullanımlarını araştırmak
ve bankacılık pazarlamasında verimlilik artışı için ucuz ve etkili bir mecra
olan sosyal medyanın bankalar tarafından kullanılıp kullanılmadığını içerik
analizi ile irdelemektir. Çalışmada, bankaların sosyal medya uygulamalarından
en popülerler arasında olan Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube üzerindeki
faaliyetleri dikkate alınmıştır. Çalışmamızda bankalar, yerli sermayeli
bankalar, yabancı sermayeli bankalar, katılım bankaları ve kamu bankaları
olarak gruplara ayrılarak analiz edilmiştir. Çalışmamızda bankaların sosyal medya
üzerinden tüketiciye ulaşmaya çabaladıkları ve marka bilinirliklerini artırmaya
çalıştıkları görülmüştür.

References

 • ARSLAN, AHMET, (2002), "Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, Maliye Dergisi, 140 : 76-89.
 • ALİ KILIÇ, ÖZLEM ve ONAT, FERAH, (2007), "Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar, Journal of Yaşar University 2.8 : 899-927.
 • ASUR, S., & HUBERMAN, B. A., (2010), “Predicting the Future with Social Media, in Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)”, IEEE/WIC/ACM International Conference on (Vol. 1, pp. 492-499), IEEE.
 • ATADİL, HİLMİ ATAHAN, (2011), “Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm Tüketicilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü /Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • BARUTÇU, S., & TOMAŞ, M., (2013), “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4 (1), 5-23.
 • BULUT, ERKAN, (2012), ”Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri”,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı.
 • BÜYÜKŞENER, ERCÜMENT, (2009), Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış, inet-tr’09 - XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • DEVRIES, L., GENSLER, S., & LEEFLANG, P. S., (2012), “Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing, Journal of Interactive Marketing, 26 (2), 83-91.
 • GÖKÇE, ORHAN, (2006), İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KARA, YASEMİN & COŞKUN, ALİ, (2012), “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi C.XIV, S II, 2012 ),73-90.
 • KARA, TOLGA, (2012), “Sosyal Medya Ağlarının Sosyal Ticaret Ağına Dönüşümü: Facebook Örneği”, Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 11 (4): 1419-1439 ISSN: 1303-0094.
 • KIETZMANN, J. H., HERMKENS, K., MC CARTHY, I. P., & SILVESTRE, B. S., (2011), “Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, Business Horizons, 54 (3), 241-251.
 • KÖSE, AYNUR, YILMAZ, MUSTAFA, (2010), “Fısıltı Gazetesi İçin Yeni Bir Mecra: Söylentilerin İletim Mekânı Olarak Çevrimiçi Forumlar”, Milli Folklor, Yıl: 22, sayı: 85, 183-192.
 • LAUKKANEN, T., & LAURONEN, J., (2005), “Consumer Value Creation in Mobile Banking Services”, International Journal of Mobile Communications, 3 (4), 325-338.
 • MICHAELIDOU, N., SIAMAGKA, N. T., & CHRISTODOULIDES, G., (2011), “Usage, Barriers and Measurement of Social Media Marketing: An Exploratory Investigation of Small and Medium B2b Brands”, Industrial Marketing Management, 40 (7), 1153-1159.
 • ÖZDEMİR, MURAT, (2010), “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • ÖZGEN, EBRU, DOYMUŞ, HÜSNUR, (2013), “Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım”, AJITe: Online Academic Journal of Information Technology, Winter/Kış – Cilt/Vol: 4 ‐ Sayı/Num: 11,91-103.
 • SMITH, TOM, (2009), "The Social Media Revolution", International journal of market research 51, 4 (2009): 559-561.
 • TERKAN, REMZİYE, (2014), ”Sosyal Medya ve Pazarlama: Tüketicide Kalite Yansıması”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2014 ISSN: 1309 -8039, 57-71.
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, (2014) “Sektör Bilgileri 2013” http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor bilgileri/istatistiki-raporlar/aralik--2013---banka,-sube-ve-personel-bilgileri-/1309, Erişim Tarihi:19.04.2014.
 • YAĞCILAR, GÖÇMEN GAMZE., (2011), Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, BDDK Kitapları, No: 10, Ankara.
 • YILMAZ, E., (2013), “Markanızın Sosyal Medyada Olması İçin 32.000 Neden”, 360 Derece Markalamada Pazarlama İletişimi-BrandAge Dergisi Eki, Sayı 2, ss.91-103.
 • YÜKSEL, A. SAİT , YÜKSEL, ASLI, YÜKSEL, ÜLKÜ, (2002), Banka Yönetimi El Kitabı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • http://instagram.com/, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Banka, Erişim Tarihi: 19.04.2014.
 • http://webrazzi.com/2015/04/13/linkedin-turkiye-kullanici-sayisiinfografik, Erişim Tarihi: 08.08.2015.
 • http://www.vakifbanktansatilik.com/satilik-satilik, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/atm/sube-ve-atm-arama.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/Hakkimizda/Pages/VizyonVeMisyon.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://about.twitter.com/e, Erişim Tarihi: 08.08.2015.
 • https://instagram.com/about/faq/, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • https://instagram.com/akbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/albarakatr//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/burganbankturkiye//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/denizbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/finansbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/garantibankasi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/ingbankturkiye//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/kuveytturkkatilimbankasi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/odeabank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/teb//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/trvakiflarbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/turkiye_finans//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/yapikredi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/ziraatbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook /, Erişim Tarihi: 12.05.2016.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram#.C4.B0.C3.A7erik, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • ,https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • https://twitter.com/Akbank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/albarakacomtr?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/BurganBankTR?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/DenizBank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/fibabanka?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/garanti?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/Halkbank?lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/HSBC_TR_Destek?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/ingbankturkiye?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/isbankasi?lang=tr/, Erişim Tarihi:15.08.2015.
 • https://twitter.com/kuveytturk?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?q=finansbank&src=typd&lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?q=vak%C4%B1fbank&src=typd&lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?src=typd&q=ziraat%20bankas%C4%B1, Erişim Tarihi:20.04.2014.
 • https://twitter.com/sekerbank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TEB?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TURKISH_BANK?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TurkiyeFinans?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/YapiKredi?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/ziraatbankasi?lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Akbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/albarakacomtr?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/BurganBankTurkiye?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/DenizBank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Finansbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/GarantiBankası, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://www.facebook.com/hsbcuk?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/ingbankturkiye?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/KuveytTurk?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/OdeaBank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/pages/Anadolubank-Kariyer/366027493483802?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCrkiye-Halk-Bankas%C4%B1-A%C5%9E-Genel-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-Ata%C5%9Fehir/203562526489860?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Sekerbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/turkiyefinans?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/YapiKredi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/YapiKredi/photos_stream, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://www.facebook.com/ziraatbankasi?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/ziraatbankasi?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/1241?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1241%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439742966544%2Ctas%3Ahsbc%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/13640?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A13640%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439741185875%2Ctas%3Adenizban/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/162353?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439729280251%2CVSRPtargetId%3A162353%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/162353?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439729280251%2CVSRPtargetId%3A162353%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/163810?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A163810%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439742733690%2Ctas%3Afinansbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/163937?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A163937%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439729869281%2Ctas%3Agaranti/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/167009?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A167009%2Cidx%3A11%2CtarId%3A1439647054006%2Ctas%3Ayap%C4%B1%20kredi, Erişim Tarihi: 14.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/167009?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A167009%2Cidx%3A1%2CtarId%3A1439729922626%2Ctas%3Ayap%C4%B1%20kredi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/23966?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A23966%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1439729567507%2Ctas%3Atekstilbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/2594164?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2594164%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439743549062%2Ctas%3AING/ , Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/2759616?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2759616%2Cidx%3A2-2%2CtarId%3A1439745415492%2Ctas%3AODEABANK/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/29364?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A29364%2Cidx%3A1%2CtarId%3A1439745855798%2Ctas%3A%C5%9EEKERBANK/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/38594?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439739196108%2CVSRPtargetId%3A38594%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/38594?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439739196108%2CVSRPtargetId%3A38594%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/40108?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A40108%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439740658409%2Ctas%3Aburgan%20bank%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/45984?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A45984%2Cidx%3A1-1%2CtarId%3A1439729494263%2Ctas%3Aanadolubank%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/4990412?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A4990412%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1439729661551%2Ctas%3Afibabanka/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/562765?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A562765%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1439739156700%2Ctas%3Aalbaraka%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/9244?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9244%2Cidx%3A111%2CtarId%3A1439729894795%2Ctas%3At%C3%BCrkiye%20i%C5%9F%20ban/ , Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/channel/UCUfFfwPJ4tHcNWTJgFNFY1g/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/akbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/albarakacomtr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/denizbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/finansbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/garanti/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/HSBC/ ,Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/ingbankturkiye/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/KuveytTurkBankasi/, Erişim Tarihi:15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/odeabank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/SekerbankTAS/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/TCZiraatBankasiAS, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/teb/, Erişim Tarihi: 12.03.2016.
 • https://www.youtube.com/user/teb/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/TurkiyeFinans/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/turkiyeisbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/YapiKrediTV/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/watch?v=N11-Ibm8byQ, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
Year 2018, Issue: 2, 53 - 79, 10.04.2018

Abstract

References

 • ARSLAN, AHMET, (2002), "Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim”, Maliye Dergisi, 140 : 76-89.
 • ALİ KILIÇ, ÖZLEM ve ONAT, FERAH, (2007), "Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar, Journal of Yaşar University 2.8 : 899-927.
 • ASUR, S., & HUBERMAN, B. A., (2010), “Predicting the Future with Social Media, in Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)”, IEEE/WIC/ACM International Conference on (Vol. 1, pp. 492-499), IEEE.
 • ATADİL, HİLMİ ATAHAN, (2011), “Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm Tüketicilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü /Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • BARUTÇU, S., & TOMAŞ, M., (2013), “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4 (1), 5-23.
 • BULUT, ERKAN, (2012), ”Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları ve Etkili Kampanya Örnekleri”,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı.
 • BÜYÜKŞENER, ERCÜMENT, (2009), Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış, inet-tr’09 - XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul.
 • DEVRIES, L., GENSLER, S., & LEEFLANG, P. S., (2012), “Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing, Journal of Interactive Marketing, 26 (2), 83-91.
 • GÖKÇE, ORHAN, (2006), İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • KARA, YASEMİN & COŞKUN, ALİ, (2012), “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi C.XIV, S II, 2012 ),73-90.
 • KARA, TOLGA, (2012), “Sosyal Medya Ağlarının Sosyal Ticaret Ağına Dönüşümü: Facebook Örneği”, Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 11 (4): 1419-1439 ISSN: 1303-0094.
 • KIETZMANN, J. H., HERMKENS, K., MC CARTHY, I. P., & SILVESTRE, B. S., (2011), “Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, Business Horizons, 54 (3), 241-251.
 • KÖSE, AYNUR, YILMAZ, MUSTAFA, (2010), “Fısıltı Gazetesi İçin Yeni Bir Mecra: Söylentilerin İletim Mekânı Olarak Çevrimiçi Forumlar”, Milli Folklor, Yıl: 22, sayı: 85, 183-192.
 • LAUKKANEN, T., & LAURONEN, J., (2005), “Consumer Value Creation in Mobile Banking Services”, International Journal of Mobile Communications, 3 (4), 325-338.
 • MICHAELIDOU, N., SIAMAGKA, N. T., & CHRISTODOULIDES, G., (2011), “Usage, Barriers and Measurement of Social Media Marketing: An Exploratory Investigation of Small and Medium B2b Brands”, Industrial Marketing Management, 40 (7), 1153-1159.
 • ÖZDEMİR, MURAT, (2010), “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • ÖZGEN, EBRU, DOYMUŞ, HÜSNUR, (2013), “Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım”, AJITe: Online Academic Journal of Information Technology, Winter/Kış – Cilt/Vol: 4 ‐ Sayı/Num: 11,91-103.
 • SMITH, TOM, (2009), "The Social Media Revolution", International journal of market research 51, 4 (2009): 559-561.
 • TERKAN, REMZİYE, (2014), ”Sosyal Medya ve Pazarlama: Tüketicide Kalite Yansıması”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2014 ISSN: 1309 -8039, 57-71.
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, (2014) “Sektör Bilgileri 2013” http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor bilgileri/istatistiki-raporlar/aralik--2013---banka,-sube-ve-personel-bilgileri-/1309, Erişim Tarihi:19.04.2014.
 • YAĞCILAR, GÖÇMEN GAMZE., (2011), Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, BDDK Kitapları, No: 10, Ankara.
 • YILMAZ, E., (2013), “Markanızın Sosyal Medyada Olması İçin 32.000 Neden”, 360 Derece Markalamada Pazarlama İletişimi-BrandAge Dergisi Eki, Sayı 2, ss.91-103.
 • YÜKSEL, A. SAİT , YÜKSEL, ASLI, YÜKSEL, ÜLKÜ, (2002), Banka Yönetimi El Kitabı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • http://instagram.com/, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Banka, Erişim Tarihi: 19.04.2014.
 • http://webrazzi.com/2015/04/13/linkedin-turkiye-kullanici-sayisiinfografik, Erişim Tarihi: 08.08.2015.
 • http://www.vakifbanktansatilik.com/satilik-satilik, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/atm/sube-ve-atm-arama.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • http://www.ziraat.com.tr/tr/Bankamiz/Hakkimizda/Pages/VizyonVeMisyon.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://about.twitter.com/e, Erişim Tarihi: 08.08.2015.
 • https://instagram.com/about/faq/, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • https://instagram.com/akbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/albarakatr//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/burganbankturkiye//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/denizbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/finansbank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/garantibankasi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/ingbankturkiye//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/kuveytturkkatilimbankasi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/odeabank//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/teb//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/trvakiflarbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/turkiye_finans//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/yapikredi//, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://instagram.com/ziraatbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook /, Erişim Tarihi: 12.05.2016.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram#.C4.B0.C3.A7erik, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • ,https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
 • https://twitter.com/Akbank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/albarakacomtr?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/BurganBankTR?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/DenizBank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/fibabanka?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/garanti?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/Halkbank?lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/HSBC_TR_Destek?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/ingbankturkiye?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/isbankasi?lang=tr/, Erişim Tarihi:15.08.2015.
 • https://twitter.com/kuveytturk?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?q=finansbank&src=typd&lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?q=vak%C4%B1fbank&src=typd&lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/search?src=typd&q=ziraat%20bankas%C4%B1, Erişim Tarihi:20.04.2014.
 • https://twitter.com/sekerbank?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TEB?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TURKISH_BANK?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/TurkiyeFinans?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/YapiKredi?lang=tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://twitter.com/ziraatbankasi?lang=tr, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Akbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/albarakacomtr?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/BurganBankTurkiye?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/DenizBank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Finansbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/GarantiBankası, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://www.facebook.com/hsbcuk?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/ingbankturkiye?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/KuveytTurk?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/OdeaBank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/pages/Anadolubank-Kariyer/366027493483802?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCrkiye-Halk-Bankas%C4%B1-A%C5%9E-Genel-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-Ata%C5%9Fehir/203562526489860?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/Sekerbank?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/turkiyefinans?fref=ts/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/YapiKredi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/YapiKredi/photos_stream, Erişim Tarihi: 20.04.2014.
 • https://www.facebook.com/ziraatbankasi?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.facebook.com/ziraatbankasi?fref=ts, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/1241?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1241%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439742966544%2Ctas%3Ahsbc%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/13640?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A13640%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439741185875%2Ctas%3Adenizban/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/162353?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439729280251%2CVSRPtargetId%3A162353%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/162353?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439729280251%2CVSRPtargetId%3A162353%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/163810?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A163810%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439742733690%2Ctas%3Afinansbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/163937?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A163937%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439729869281%2Ctas%3Agaranti/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/167009?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A167009%2Cidx%3A11%2CtarId%3A1439647054006%2Ctas%3Ayap%C4%B1%20kredi, Erişim Tarihi: 14.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/167009?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A167009%2Cidx%3A1%2CtarId%3A1439729922626%2Ctas%3Ayap%C4%B1%20kredi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/23966?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A23966%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1439729567507%2Ctas%3Atekstilbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/2594164?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2594164%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439743549062%2Ctas%3AING/ , Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/2759616?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2759616%2Cidx%3A2-2%2CtarId%3A1439745415492%2Ctas%3AODEABANK/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/29364?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A29364%2Cidx%3A1%2CtarId%3A1439745855798%2Ctas%3A%C5%9EEKERBANK/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/38594?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439739196108%2CVSRPtargetId%3A38594%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/38594?trk=vsrp_companies_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId%3A3339756581439739196108%2CVSRPtargetId%3A38594%2CVSRPcmpt%3Aprimary/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/40108?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A40108%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1439740658409%2Ctas%3Aburgan%20bank%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/45984?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A45984%2Cidx%3A1-1%2CtarId%3A1439729494263%2Ctas%3Aanadolubank%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/4990412?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A4990412%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1439729661551%2Ctas%3Afibabanka/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/562765?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A562765%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1439739156700%2Ctas%3Aalbaraka%20/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.linkedin.com/company/9244?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9244%2Cidx%3A111%2CtarId%3A1439729894795%2Ctas%3At%C3%BCrkiye%20i%C5%9F%20ban/ , Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/channel/UCUfFfwPJ4tHcNWTJgFNFY1g/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/akbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/albarakacomtr/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/denizbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/finansbank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/garanti/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/HSBC/ ,Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/ingbankturkiye/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/KuveytTurkBankasi/, Erişim Tarihi:15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/odeabank/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/SekerbankTAS/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/TCZiraatBankasiAS, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/teb/, Erişim Tarihi: 12.03.2016.
 • https://www.youtube.com/user/teb/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/TurkiyeFinans/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/turkiyeisbankasi/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/user/YapiKrediTV/, Erişim Tarihi: 15.08.2015.
 • https://www.youtube.com/watch?v=N11-Ibm8byQ, Erişim Tarihi: 01.08.2015.
There are 123 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İsmail Cüneyt Soygür This is me

Mustafa Gülmez This is me

Publication Date April 10, 2018
Submission Date November 1, 2017
Published in Issue Year 2018 Issue: 2

Cite

APA Soygür, İ. C., & Gülmez, M. (2018). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ. Verimlilik Dergisi(2), 53-79.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)