Research Article
BibTex RIS Cite

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞININ KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖYNÜCEK İLÇESİ KAMU KURUMLARINDA BİR UYGULAMA

Year 2018, Issue: 2, 163 - 181, 10.04.2018

Abstract

Bu
çalışmada kamu kurumlarında çalışan personelin algıladıkları etik liderlik davranışlarının
kişilerarası ilişki boyutları üzerindeki görüşleri ele alınmaktadır. Çalışma
kapsamını Amasya Göynücek ilçesine ait kamu kurumlarında görev yapan 182 personel
oluşturmaktadır. Toplam 69 sorudan oluşan anket formları kamu personeli
tarafından yanıtlandırılmıştır. Araştırmada ilk olarak konu ile ilgili
literatür taraması yapılmış olup ardından ilgili değişkenler SPSS paket
programı kullanılarak birbirleri ile ve demografik değişkenler ile
ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Araştırmaya ait kamu personelinin etik
liderlik algısının kişilerarası ilişki boyutlarına ilişkin çeşitli sonuçlar
elde edilmiştir.

References

 • ARSLANTAŞ, C., C., DURSUN, M., (2008), Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 111–128.
 • ATEŞ, H., ORAL, B., (2003), Kamu Yönetiminde Etik: Kültürel Temeller ve Örgütsel Ruhçuluk Kuramı Ekseninde Bir Analiz, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 55-71.
 • AYIK, A., YÜCEL, E., SAVAŞ, M., (2014), Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 233-252.
 • BEDİ, A., ALPASLAN, C., M., GREEN, S., (2016), A Meta-analytic Review of Ethical Leadership Outcomes and Moderators, J Bus Ethics, 139, 517–536.
 • DEMİRTAŞ, Ö., (2013), Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Etik İklim Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Politik Algılamaların Aracı Rolü, Erciyes Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
 • EKİNCİ, E., GÜNGÖRMÜŞ, K., TOPÇU, G., KEREK, E., (2012), Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Düzeylerinin Belirlenmesi, Bozok Tıp Dergisi, 2 (3), 33-38.
 • EKŞİ F., (2011), Kişilerarası İlişkiler: Psikolojik Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Karşılaştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 79-94.
 • HASTA, D., GÜLER, M., E., (2013), Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Empati Açısından Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 64-104.
 • HELVACI, A., (2010), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2 (1), 391-410.
 • http/tdk.gov.tr ( Erişim Tarihi: 08.12.2017).
 • İMAMOĞLU, S., E., AYDIN, B., (2009), Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29, 39-64.
 • KUGUN, O. A., AKTAŞ, E., GÜRİPEK E., (2013), Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü, Balikesir University The Journal Of Social Sciences Institut, 13 (30), 151-166.
 • KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R., ÇELİK, N., (2014), Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken 6 (3), 19-43.
 • LU, C., S., LIN, C., C., (2014), The Effects Of Ethical Leadership and Ethical Climate on Employee Ethical Behavior in the İnternational Port Context, Journal of Business Ethics, 124 (2), 209-223.
 • MAYER, D., M., AQUINO, K., GREENBAUM, R., L., KUENZI, M., (2012), Who Displays Ethical Leadership, and Why Does it Matter? An Examination of Antecedents and Consequences of Ethical Leadership, Academy of Management Journal, 55 (1), 151-171.
 • OKÇU, V., (2014), Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Educational Administration: Theory and Practice, 20 (4), 501-524.
 • SCHAUBROECK, J., M., HANNAH, S., T., AVOLIO, B., J., KOZLOWSKI, S., W., LORD, R., G., TREVİÑO, L., K., PENG, A., C., (2012), Embedding Ethical Leadership Within and Across Organization Levels, Academy of Management Journal, 55 (5), 1053-1078.
 • SCHWEPKER JR., C., H., (2015), Influencing the Salesforce Through Perceived Ethical Leadership: The Role of Salesforce Socialization and 1Person–Organization Fit on Salesperson Ethics and Performance, Journal of Personal Selling & Sales Management, 35 (4), 292-313.
 • TUNA, M., BİRCAN, H., YEŞİLTAŞ, M., (2012), Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 143-155.
 • UĞURLU, C. T., CEYLAN, N., (2014), Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık ve Etik Liderlik Algılarının İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 96-112 .
 • YILMAZ, E., (2006), Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
Year 2018, Issue: 2, 163 - 181, 10.04.2018

Abstract

References

 • ARSLANTAŞ, C., C., DURSUN, M., (2008), Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 111–128.
 • ATEŞ, H., ORAL, B., (2003), Kamu Yönetiminde Etik: Kültürel Temeller ve Örgütsel Ruhçuluk Kuramı Ekseninde Bir Analiz, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 55-71.
 • AYIK, A., YÜCEL, E., SAVAŞ, M., (2014), Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 233-252.
 • BEDİ, A., ALPASLAN, C., M., GREEN, S., (2016), A Meta-analytic Review of Ethical Leadership Outcomes and Moderators, J Bus Ethics, 139, 517–536.
 • DEMİRTAŞ, Ö., (2013), Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Etik İklim Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Politik Algılamaların Aracı Rolü, Erciyes Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
 • EKİNCİ, E., GÜNGÖRMÜŞ, K., TOPÇU, G., KEREK, E., (2012), Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Düzeylerinin Belirlenmesi, Bozok Tıp Dergisi, 2 (3), 33-38.
 • EKŞİ F., (2011), Kişilerarası İlişkiler: Psikolojik Danışmanlık ve Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Karşılaştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 79-94.
 • HASTA, D., GÜLER, M., E., (2013), Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Empati Açısından Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 64-104.
 • HELVACI, A., (2010), İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2 (1), 391-410.
 • http/tdk.gov.tr ( Erişim Tarihi: 08.12.2017).
 • İMAMOĞLU, S., E., AYDIN, B., (2009), Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29, 39-64.
 • KUGUN, O. A., AKTAŞ, E., GÜRİPEK E., (2013), Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü, Balikesir University The Journal Of Social Sciences Institut, 13 (30), 151-166.
 • KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R., ÇELİK, N., (2014), Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken 6 (3), 19-43.
 • LU, C., S., LIN, C., C., (2014), The Effects Of Ethical Leadership and Ethical Climate on Employee Ethical Behavior in the İnternational Port Context, Journal of Business Ethics, 124 (2), 209-223.
 • MAYER, D., M., AQUINO, K., GREENBAUM, R., L., KUENZI, M., (2012), Who Displays Ethical Leadership, and Why Does it Matter? An Examination of Antecedents and Consequences of Ethical Leadership, Academy of Management Journal, 55 (1), 151-171.
 • OKÇU, V., (2014), Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Educational Administration: Theory and Practice, 20 (4), 501-524.
 • SCHAUBROECK, J., M., HANNAH, S., T., AVOLIO, B., J., KOZLOWSKI, S., W., LORD, R., G., TREVİÑO, L., K., PENG, A., C., (2012), Embedding Ethical Leadership Within and Across Organization Levels, Academy of Management Journal, 55 (5), 1053-1078.
 • SCHWEPKER JR., C., H., (2015), Influencing the Salesforce Through Perceived Ethical Leadership: The Role of Salesforce Socialization and 1Person–Organization Fit on Salesperson Ethics and Performance, Journal of Personal Selling & Sales Management, 35 (4), 292-313.
 • TUNA, M., BİRCAN, H., YEŞİLTAŞ, M., (2012), Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), 143-155.
 • UĞURLU, C. T., CEYLAN, N., (2014), Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılık ve Etik Liderlik Algılarının İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 96-112 .
 • YILMAZ, E., (2006), Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Demet Cansaran This is me

Fatma Yılmaz This is me

Publication Date April 10, 2018
Submission Date January 5, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 2

Cite

APA Cansaran, D., & Yılmaz, F. (2018). ETİK LİDERLİK DAVRANIŞININ KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖYNÜCEK İLÇESİ KAMU KURUMLARINDA BİR UYGULAMA. Verimlilik Dergisi(2), 163-181.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)