Research Article
BibTex RIS Cite

The validity and reliability study for evaluation of factors affecting workplace satisfaction of academic staff: faculty of veterinary medicine

Year 2020, Volume: 91 Issue: 1, 15 - 24, 15.01.2020
https://doi.org/10.33188/vetheder.554162

Abstract

The present study is intended to identify the factors affecting the workplace satisfaction of the academic staff at a faculty of veterinary medicine.  Additionally, it aims to develop a scale for evaluating the workplace satisfaction of the faculty members at the veterinary faculty (Job Satisfaction Evaluation Scale for Academic Staff). Eighty-eight members of the academic staff serving at Selçuk University Faculty of veterinary medicine participated in the study. For construct validity, Cronbach's alpha (α) and McDonald's omega (ω) tests were conducted in the reliability analyses. Factor analysis was conducted for analysis of validity.  A scale was developed, consisting of 4 factors and 26 items in total. The socio-demographic variables affecting the factors and the total scores that can be obtained from a form for which a reliability and validity study has been conducted may vary even among the departments/faculties in the same university. As a recommendation, similar studies can be conducted annually in several universities across the country using scales whose validity and reliability have been confirmed, as a result of which the universities can identify their strengths and weaknesses according to some factors, and administrators of the universities can consider such results when making decisions for improvement and development of the universities. Implementation of improvement measures will directly or indirectly contribute to the development of countries and the welfare of society.

References

 • 1. Allen MJ, Yen WM (2002): Introduction to measurement theory. Long Grove, IL: Waveland Press.
 • 2. Alparslan AM (2014): The antecedent of Job Satinsfaction, Satinsfaction From The University And Extra-Role Behavior: A Survey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.
 • 3. Balcı A (1995): Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye.
 • 4. Bland JM, Altman DG (1997): Statistics notes: Cronbach's alpha. BMJ, 314 (7080), 572. doi:10.1136/bmj.314.7080.572.
 • 5. Bonett DG (2002): Sample size requirements for testing and estimating coefficient alpha. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 27, 335–340. doi:10.3102/10769986027004335.
 • 6. Bonett DG (2003): Sample size requirements for comparing two alpha reliability coefficients. Applied Psychological Measurement, 27, 72–74. doi:10.1177/0146621602239477.
 • 7. Bonett DG (2010): Varying coefficient meta-analytic methods for alpha reliability. Psychological Methods, 15, 368–385. doi:10.1037/a0020142. PMID 20853952.
 • 8. Buluş M (2004): Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (16), 1-7.
 • 9. Büyüköztürk Ş (2007): Sosyal Bilimler İçin Veri El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Yayıncılık, Ankara, Türkiye.
 • 10. Cronbach LJ, Shavelson RJ (2004): My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and Psychological Measurement, 64 (3), 391–418. doi:10.1177/0013164404266386.
 • 11. Dempsey PA, Dempsey AD (2000): Using nursing research process, critical evaluation and utilization. 5th Edition, Lippincott, Philadelphia-New York.
 • 12. EAEVE (2019): European Asssociation of Establishments for Veterinary Education. Erişim: https://www.eaeve.org/ Erişim tarihi: 18.02.2019
 • 13. Erdoğan İ (1996): İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul, Türkiye.
 • 14. Field A (2005). Discovering statistics using SPSS. 2nd ed. London Sage.
 • 15. Gözüm S, Aksayan S (2003): Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber II: psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 4, 9-14.
 • 16. Kaiser H (1974): An index of factor simplicity. Psychometrika, 39, 31–36.
 • 17. Kaiser HF (1958): The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika, 23, 187. https://doi.org/10.1007/BF02289233
 • 18. Karaman F, Altunoğlu AE (2007): Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 109-120.
 • 19. Locke EA, Latham GP (1990): Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel. Psychological science, 1(4), 240-246.
 • 20. Özgüven İE (1999): Psikolojik testler. 3. baskı, PDREM yayınları, Ankara, Türkiye. 21. Paksoy HM (2007): Üniversitelerde akademik personelin iş memnuniyeti: Harran üniversitesi örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(1), 138-151.
 • 22. Tengilimoğlu D (2005): Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
 • 23. Tezbaşaran A (1997): Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. 2. Baskı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • 24. Tuzcu MA (2016): Ankara Üniversitesi Tömer’de çalışan akademik ve idari personelin iş tatmin düzeyinin ve iş tatminine etki eden faktörlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), 161-197.
 • 25. Ulusoy T (1993): İşletmelerde İş Tatmini ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama Araştırması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 15-29.
 • 26. VEDEK (2019): Veteriner Hekimleri Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Erişim: http://www.vedek.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=tr Erişim tarihi: 18.02.2019

Akademik personelin işyerinde memnuniyetini etkileyen faktörleri ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması: veteriner fakültesi örneği

Year 2020, Volume: 91 Issue: 1, 15 - 24, 15.01.2020
https://doi.org/10.33188/vetheder.554162

Abstract
Bu çalışma ile veteriner fakültesinde görev yapan akademik personelin iş ortamında memnuniyetine etkili faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna ilaveten veteriner fakültesi öğretim elemanlarının iş ortamından memnuniyetini
değerlendirmesini mümkün kılan bir ölçeğin (Akademik Personel İş Memnuniyeti Değerlendirme Ölçeği) geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde görev yapan 88 akademik personel
katılmıştır. Yapı geçerliliği için; güvenirlik analizlerinde Cronbach alfa (α) ve McDonald's ω katsayısı kullanılmıştır.
Geçerlik analizi için faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmadan faktör analizi sonucunda 26 maddeden oluşan 4 alt faktörlü
bir ölçek geliştirilmiştir. Güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış bir formdan elde edilecek toplam puanlamalar ve alt
faktörleri etkileyen sosyo-demografik değişkenler aynı üniversite bünyesinde bile birimler itibariyle farklılık
gösterebilmektedir. Öneri olarak geçerlik ve güvenirliği sağlanmış fakülte özelinden geliştirilmiş ölçeklerle ülke çapında
üniversiteler bünyesinde yıllık benzer çalışmalar yaptırılması neticesinde üniversiteler kendi içinde bir takım alt faktörler
itibariyle güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilecek, elde edilecek sonuçlar üniversitelerde bir takım iyileşme ve gelişme
yönünde alınacak kararlarda yöneticilere fikir verici nitelikte olabilecektir. İyileştirici tedbirlerin hayata geçirilmesi
dolaylı veya direk olarak ülkelerin gelişmesine ve toplumun refahının iyileşmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 


References

 • 1. Allen MJ, Yen WM (2002): Introduction to measurement theory. Long Grove, IL: Waveland Press.
 • 2. Alparslan AM (2014): The antecedent of Job Satinsfaction, Satinsfaction From The University And Extra-Role Behavior: A Survey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.
 • 3. Balcı A (1995): Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye.
 • 4. Bland JM, Altman DG (1997): Statistics notes: Cronbach's alpha. BMJ, 314 (7080), 572. doi:10.1136/bmj.314.7080.572.
 • 5. Bonett DG (2002): Sample size requirements for testing and estimating coefficient alpha. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 27, 335–340. doi:10.3102/10769986027004335.
 • 6. Bonett DG (2003): Sample size requirements for comparing two alpha reliability coefficients. Applied Psychological Measurement, 27, 72–74. doi:10.1177/0146621602239477.
 • 7. Bonett DG (2010): Varying coefficient meta-analytic methods for alpha reliability. Psychological Methods, 15, 368–385. doi:10.1037/a0020142. PMID 20853952.
 • 8. Buluş M (2004): Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarında akademik ortam düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (16), 1-7.
 • 9. Büyüköztürk Ş (2007): Sosyal Bilimler İçin Veri El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Yayıncılık, Ankara, Türkiye.
 • 10. Cronbach LJ, Shavelson RJ (2004): My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures. Educational and Psychological Measurement, 64 (3), 391–418. doi:10.1177/0013164404266386.
 • 11. Dempsey PA, Dempsey AD (2000): Using nursing research process, critical evaluation and utilization. 5th Edition, Lippincott, Philadelphia-New York.
 • 12. EAEVE (2019): European Asssociation of Establishments for Veterinary Education. Erişim: https://www.eaeve.org/ Erişim tarihi: 18.02.2019
 • 13. Erdoğan İ (1996): İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul, Türkiye.
 • 14. Field A (2005). Discovering statistics using SPSS. 2nd ed. London Sage.
 • 15. Gözüm S, Aksayan S (2003): Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber II: psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 4, 9-14.
 • 16. Kaiser H (1974): An index of factor simplicity. Psychometrika, 39, 31–36.
 • 17. Kaiser HF (1958): The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika, 23, 187. https://doi.org/10.1007/BF02289233
 • 18. Karaman F, Altunoğlu AE (2007): Kamu üniversiteleri öğretim elemanlarının iş tatmini düzeyini etkileyen faktörler. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 109-120.
 • 19. Locke EA, Latham GP (1990): Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel. Psychological science, 1(4), 240-246.
 • 20. Özgüven İE (1999): Psikolojik testler. 3. baskı, PDREM yayınları, Ankara, Türkiye. 21. Paksoy HM (2007): Üniversitelerde akademik personelin iş memnuniyeti: Harran üniversitesi örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(1), 138-151.
 • 22. Tengilimoğlu D (2005): Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
 • 23. Tezbaşaran A (1997): Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. 2. Baskı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • 24. Tuzcu MA (2016): Ankara Üniversitesi Tömer’de çalışan akademik ve idari personelin iş tatmin düzeyinin ve iş tatminine etki eden faktörlerin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), 161-197.
 • 25. Ulusoy T (1993): İşletmelerde İş Tatmini ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama Araştırması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 15-29.
 • 26. VEDEK (2019): Veteriner Hekimleri Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Erişim: http://www.vedek.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=tr Erişim tarihi: 18.02.2019
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Agah Tekindal 0000-0002-4060-7048

Mehmet Emin Tekin 0000-0002-3449-9984

Mustafa Bahadir Çevrimli 0000-0001-5888-242X

Gökhan Aslım 0000-0001-5976-8186

Burak Mat 0000-0002-0455-8736

Aytekin Günlü 0000-0002-1989-8119

Aşkın Yaşar 0000-0001-8641-6207

Publication Date January 15, 2020
Submission Date April 15, 2019
Acceptance Date October 8, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 91 Issue: 1

Cite

Vancouver Tekindal MA, Tekin ME, Çevrimli MB, Aslım G, Mat B, Günlü A, Yaşar A. The validity and reliability study for evaluation of factors affecting workplace satisfaction of academic staff: faculty of veterinary medicine. Vet Hekim Der Derg. 2020;91(1):15-24.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) is an open access publication, and the journal’s publication model is based on Budapest Access Initiative (BOAI) declaration. All published content is licensed under a Creative Commons CC BY-NC 4.0 license, available online and free of charge. Authors retain the copyright of their published work in Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society). 

Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society