Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Consideration of Migration on the Basis of Philosophy of Language: Humboldt and Rorty

Year 2018, Volume -, Issue 8, 18 - 43, 18.12.2018

Abstract

Language and migration are the two facts with which history of humanity started and has proceeded. It is possible to observe that both concepts have undergone some changes in their definitions. However, when these two concepts are in question, the only thing that does not change is that they continue to play a key role in the course of human history. Because of that the fact of sharing a common history, we will try to examine the notion of migration on the basis of language philosophy and to reveal how language understandings affect the attitudes pertaining to the notion of migration. In this context, we will focus on Humboldt and Rorty, who start from entirely different concepts in their approaches to language. In this context, we will focus on Humboldt and Rorty, who start from entirely different concepts in their approaches to language. Humboldt identifies language with the spirit of a nation, while Rorty considers language as a contingent and conventional space. Our analysis on the approaches of the above figures will enable us to explore how their understandings of language can function in respect to the notion of migration. In so doing, we will be able to achieve two things: we will make the relationship between concepts of language and migration more visible and we will develop a new perspective to the notion of migration pertaining to language understanding.

References

 • Altınörs, A. (2003). Dil felsefesine giriş. İnkılâp Kitabevi: Ankara.
 • Altuğ, T. (2001). Dile gelen felsefe. İstanbul: YKY.
 • Benveniste, E. (1995). Genel dilbilim sorunları. (E. Öztokat, Çev.). YKY: İstanbul.
 • Cassirer, E. (1955). The philosophy of symbolic forms, volume I. (R. Manheim, Trans.) New Haven: Yale University Press
 • Cengiz, S. (2010). Göç, kimlik ve edebiyat. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(3), 185-193.
 • Demir, G. Y. (2007). Sosyal bir fenomen olarak dilin belirsizliği. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 1. Baskı.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Nisan, Sayı: 1.
 • Hall, S. (1998). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik. İçinde A. D. King (Der.), Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Harris, R. ve Taylor, T. (2002). Dil bilimi düşününde dönüm noktaları. (E. E. Taylan ve C. Taylan, Çev.) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.
 • Humboldt, W. (1988). On language: The diversity of human language-structure and its ınfluence on the mental development of mankind. (P. Heath, Trans.) Cambridge University Press: Cambridge.
 • Huysmans, J. (2006). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in EU. New International Relations. Routledge.
 • Larrain, J. (1995). İdeoloji ve kültürel kimlik. (N. N. Domaniç, Çev.) Sarmal Yayınevi: İstanbul.
 • Lewin, R. (2000). Modern insanın kökeni. (N. Özüaydın, Çev.) Tübitak Popüler Bilim Kitapları: Ankara.
 • Miller, R. (1968). The linguistic relativity principle and humboldtian ethnolinguistics. The Hague: Mouton.
 • Müftüoğlu, A. (2000). Rawls, Rorty ve Taylor’ın demokrasi anlayışlarında birey ve kollektivenin yeri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi: İzmir.
 • Özekmekçi, M. İnanç. (2010). Tehdit sınırını geçmeyen göçmen. Hayat Sağlık Dergisi, Vol: 2, s. 44-48.
 • Rorty, R. (1989). Contigency, irony and solidarity. Cambridge University Press: Newyork.
 • Saussure, F. (1966). Course in general linguistics. (W. Baskin, Trans.) McGrraw-Hill Book Company: Newyork.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2010). Milletlerarası antlaşma. Erişim Tarihi (2018, Ağustos 07) www.goc.gov.tr
 • Taylor, C. (2006). An issue about language. In C. Jourdan & K. Tuite (Eds.), Language, Culture, and Society: Key Topics in Linguistic Anthropology (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language, pp. 16-46). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511616792.002
 • İnsan. (2018). In Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü. Erişim http://tdk.gov.tr/index.php?option= com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c1c251f4066a6.50507276
 • Wittgenstein, L. (1978). Philosophical invenstigations. (G.E.M. Anscombe, Trans.) Basil Blackwell: Oxford.

Dil Felsefesi Temelinde Göç Olgusuna Bir Bakış: Humboldt ve Rorty

Year 2018, Volume -, Issue 8, 18 - 43, 18.12.2018

Abstract

Dil ve göç insanlık tarihinin onlarla başladığı ve seyir aldığı iki olgudur. Tarih boyunca her iki kavramın da tanımlamalarında birtakım değişiklikler geçirdiğini görmek mümkündür. Ancak bu iki olgu söz konusu olduğunda değişmeyen tek şey, onların insanlık tarihinin seyrinde başrolü oynamayı sürdürüyor olmalarıdır. Ortak bir tarihe dayanma durumu nedeniyle, metnimizde göç olgusuna dil felsefesi temelinde bakmaya çalışarak, dil anlayışlarının göç olgusuna yönelik tutumları nasıl ve ne şekilde etkilemekte olduklarını ortaya koymaya çalışacağız. Bu bağlamda dile yaklaşımlarında tamamen farklı kavramlardan yola çıkan Humboldt ve Rorty örnekleri üzerinde duracağız. Bir başka ifade ile dili bir ulusun tini ile özdeşleştiren Humboldtçu ve dili olumsal ve uzlaşımsal bir alan olarak tasarlayan Rortyci dil anlayışlarının göç olgusuna dair nasıl bir tutum ortaya koyabileceklerini görmeye çalışacağız. Böylece hem dil ve göç kavramları arasındaki ilişkiyi daha görünür kılabileceğiz hem de göç olgusuna dair dil anlayışı üzerinden yeni bir bakış açısı geliştirebileceğiz.

References

 • Altınörs, A. (2003). Dil felsefesine giriş. İnkılâp Kitabevi: Ankara.
 • Altuğ, T. (2001). Dile gelen felsefe. İstanbul: YKY.
 • Benveniste, E. (1995). Genel dilbilim sorunları. (E. Öztokat, Çev.). YKY: İstanbul.
 • Cassirer, E. (1955). The philosophy of symbolic forms, volume I. (R. Manheim, Trans.) New Haven: Yale University Press
 • Cengiz, S. (2010). Göç, kimlik ve edebiyat. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(3), 185-193.
 • Demir, G. Y. (2007). Sosyal bir fenomen olarak dilin belirsizliği. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 1. Baskı.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Nisan, Sayı: 1.
 • Hall, S. (1998). Yerel ve küresel: Küreselleşme ve etniklik. İçinde A. D. King (Der.), Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Harris, R. ve Taylor, T. (2002). Dil bilimi düşününde dönüm noktaları. (E. E. Taylan ve C. Taylan, Çev.) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.
 • Humboldt, W. (1988). On language: The diversity of human language-structure and its ınfluence on the mental development of mankind. (P. Heath, Trans.) Cambridge University Press: Cambridge.
 • Huysmans, J. (2006). The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in EU. New International Relations. Routledge.
 • Larrain, J. (1995). İdeoloji ve kültürel kimlik. (N. N. Domaniç, Çev.) Sarmal Yayınevi: İstanbul.
 • Lewin, R. (2000). Modern insanın kökeni. (N. Özüaydın, Çev.) Tübitak Popüler Bilim Kitapları: Ankara.
 • Miller, R. (1968). The linguistic relativity principle and humboldtian ethnolinguistics. The Hague: Mouton.
 • Müftüoğlu, A. (2000). Rawls, Rorty ve Taylor’ın demokrasi anlayışlarında birey ve kollektivenin yeri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ege Üniversitesi: İzmir.
 • Özekmekçi, M. İnanç. (2010). Tehdit sınırını geçmeyen göçmen. Hayat Sağlık Dergisi, Vol: 2, s. 44-48.
 • Rorty, R. (1989). Contigency, irony and solidarity. Cambridge University Press: Newyork.
 • Saussure, F. (1966). Course in general linguistics. (W. Baskin, Trans.) McGrraw-Hill Book Company: Newyork.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2010). Milletlerarası antlaşma. Erişim Tarihi (2018, Ağustos 07) www.goc.gov.tr
 • Taylor, C. (2006). An issue about language. In C. Jourdan & K. Tuite (Eds.), Language, Culture, and Society: Key Topics in Linguistic Anthropology (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language, pp. 16-46). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511616792.002
 • İnsan. (2018). In Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü. Erişim http://tdk.gov.tr/index.php?option= com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c1c251f4066a6.50507276
 • Wittgenstein, L. (1978). Philosophical invenstigations. (G.E.M. Anscombe, Trans.) Basil Blackwell: Oxford.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Pınar TÜRKMEN BİRLİK
0000-0003-1099-5737
Türkiye

Publication Date December 18, 2018
Application Date August 16, 2018
Acceptance Date November 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume -, Issue 8

Cite

APA Türkmen Birlik, P. (2018). Dil Felsefesi Temelinde Göç Olgusuna Bir Bakış: Humboldt ve Rorty . ViraVerita E-Dergi , - (8) , 18-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/viraverita/issue/41684/510857