Year 2016, Volume 7 , Issue 14, Pages 13 - 24 2016-06-01

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (KKP) VE UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) AND IMPLEMENTATION DIFFICULTIES

Serkan BAYRAKTAROĞLU [1] , Abdulkadir FASAL [2]


İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesi için sürekli kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu durumda işletmelerin başvurdukları kaynaklardan biri de bilgi teknolojileridir. Yakın geçmişte ortaya çıkan ve günümüzde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) ya da yaygın kullanım şekliyle ERP de bu sistemlerden biridir. Bu çalışmada sistemin işletmelere kurulumu ve bu süreçte işletmelerin yaşadığı sıkıntılar açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel bir araştırma stratejisi olan örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Veriler mülakat ve katılımlı gözlem yoluyla toplanarak; uygulamada yaşanan güçlükler tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur
Organizations should regularly and systematically update themselves in order to survive. One of the competencies and factors being used, in this respect, is the technology. In the recent past, Enterprise Resource Planning (ERP) concept has been emerged and started to be used more commonly nowadays, ERP is one of these systems. In this study, the design and implementation process of ERP systems and difficulties experienced will be analyzed. As a research strategy, case study research was employed and the data will be derived from interviews and participant observation notes from the case study organization and the data then were analyzed qualitatively. As a result of the findings; difficulties of the ERP implementation process as well as possible solutions were proposed
 • Ağayev, S. (2007). Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Seçimi, Kurulumu ve Erp Kullanıcı Firmaların Sistemden Beklentilerinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S.ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aras, M. (2012). İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Aras, M. ve Bayraktaroğlu, S. (2013). “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde Kullanıcı Bilgi Tatmini: Sistemsel Değişkenlerin Etkisi”, Sakarya İktisat Dergisi, 1(5), 166-192.
 • Bayraktaroğlu, S., Uluköy, M. ve Akçi, Y. (2014). “Kurumsal Kaynak Planlaması(KKP) Kullanıcıların Memnuniyet Düzeylerine İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1, 299-310.
 • Beheshti, H., Blaylock, B.K. ve Henderson, D.A. (2014). “Selection and Critical Success Factors in Successful ERP Implementation”, Competitiveness Rewiew, 24(4).
 • Bradley, J. (2004). Enterprise Resource Planning Success: A Management Theory Approach To Critical Success Factors, Doktora Tezi, Graduate Universty, Claremont, California, U.S.A.
 • Brown, W.R. (2006). Implementatıon Of Enterprıse Information Systems: A Comparative Study of Enterprise Application Integration (EAI) vs Enterprise Resource Planning (ERP), Doktora Tezi, The University Of Texas, Arlington, U.S.A.
 • Çardak, B. (2000). Kurumsal Kaynakların Planlaması(ERP) ve Çağdaş Üretim Yönetim Sistemleri İle İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, İSTANBUL Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Davenport, T.H. (2000). Mission Critical: Realizing The Promise of Enterprise Systems, Harvard Business School Press, Boston MA.
 • Demireli, C., Uluköy, M. ve Akçi, Y. (2014). “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri ile Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 218-231.
 • Garg, P. ve Agarwal, D. (2014). “Critical Success Factors for ERP Implementation in a Fortis Hospital: an Empirical Investigation”, Journal of Enterprise Information Management, 27(4). http://www.ias.com.tr/tr/Content/ias-hakkinda, (Erişim Tarihi: 7 Ocak 2015).
 • İlhan, H. (1998). Logo Business Solutions (LBS) Eğitim Dökümanı, İstanbul.
 • Jacobs, F.R. ve Whybark, C. (1997). Why ERP? A Primer on SAP Implementation, North Carolina: Irwin McGraw-Hill Press.
 • Jeng, D., Jyh-Fu ve Dunk, N., (2013. “Knowledge Management Enablers and Knowledge Creation in ERP System Success”, International Journal Of Electronic Business Management, 11(1), 49-59.
 • Langenwalter, G. (2000). Enterprise Resources Planning and Beyond: Integrating Your Entire Organization, Washington: St. Lucie Press.
 • Lutovac, M. ve Manojlov, D. (2012), “The Successful Methodology for Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation”, Journal of Modern Accounting and Auditing, 8(12), 838-1847
 • Maditinos, D., Chatzoudes, D. ve Tsairidis, C. (2011). “Factors Affecting ERP System Implementation Effectiveness”, Journal of Enterprise Information Management, 25(1).
 • Özbir, Ş. (2006). ERP Sistemlerinin Seçim ve Kurulum Prosesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, O. (2006). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Web Tabanlı Erp Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Pehlivanoğlu, H. ve Krejci, J. (2000). “Analysis of SAP Implementation in Lucent Technologies Inc‟‟ Proje Çalışması, Colorado University, Information System Yüksek Lisans Programı, Üretim Planlama Sistemleri Dersi.
 • Shehab, E.M., Sharp, M.W., Supramaniam, L. ve Spedding, T.A. (2004). “Enterprise Resource Planning An Integrative Review”, Business Management Journal, 10(4), 359-386.
 • shtub, A. (1999). “Enterprise Resources Planning (ERP)” The Dynamise of Operations Management, California, Bromwich Press.
 • Subramonıam, S., Tounsi, M. ve Krishnankutty, K.V. (2009). “The Role Of BPR in The Implementation of ERP Systems”, Business Process Management Journal, 15(5), 653-668.
 • Tanyaş, M. (2004). “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)”, Ders Notları, İTÜ, İstanbul.
 • Themistocleous, M, Irani, Z. ve O‟Keefe, R.M. (2000). “ERP and Application Integration”, Business Process Management Journal, 7(3), 16-19.
 • Uluköy, M. (2012). Örgütsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması Ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Xie, Y., Allen , C.J. ve Ali, M. (2014). “An Integrated Decision Support System for ERP Implementation in Small and Medium Sized Enterprises”, Journal of Enterprise Information Management, 27(4).
 • Yılmaz, H. (2006). KKP Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Bir İşletmede Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Other ID JA57CM75PG
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Serkan BAYRAKTAROĞLU
Institution: ?

Author: Abdulkadir FASAL
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2016

APA BAYRAKTAROĞLU, S , FASAL, A . (2016). KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (KKP) VE UYGULAMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 7 (14) , 13-24 . DOI: 10.21076/vizyoner.245984