Year 2015, Volume 0 , Issue 0, Pages 107 - 121 2016-08-04

SOSYAL HİZMETLERDE KARİYER YÖNETİMİ
CAREER MANAGEMENT IN SOCIAL WORKS

Yasemin Özdemir [1] , Mustafa Aras [2]


YaĢlı, çocuk ve dezavantajlı kiĢilerin bakımı, kadına ve aileye yönelik uygulamalarla sosyal hizmet kurumları toplumsal açıdan önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu yüzden sosyal hizmetler istihdam açısından geliĢmekte ve bir çalıĢma alanı olarak önemi artmaktadır. Bu çalıĢmada sosyal hizmetlerde kariyer uygulamalarına değinilmiĢtir. Sosyal hizmetlerde çalıĢma alanları geniĢ olmasına rağmen özel sektör kuruluĢlarının aksine kamuda kariyer uygulamaları-terfi ve transferler yönetmelikler ile belirlenmiĢtir. BaĢarı ve yetkinliklerden ziyade kıdem kariyer uygulamalarında öne çıkmaktadır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının tükenmiĢlik ve cam tavan gibi kariyer sorunları ile karĢılaĢtıkları görülmüĢtür
Care of elderly, children and disadvantaged people, practice for women and their families’ social service agencies fulfills an important task in society. Therefore social works are becoming develop and increasingly important working area for employment. In this study, we focused on a career practice in social work. Although there is various working area in social work, in contrast to private sector organizations in public organizations career practice such as promotions and transfers are determined by regulations. Success and competence rather than seniority stands out in career practices. Also it is seen that social workers encounter with burnout and glass ceiling problem in their career
 • ACKER, G.M. (1999). “The Impact of Client Mental Ġllness on Social worker Job Satisfaction and Burnout”, Health and Social Work, 24, s.112- 119
 • AYTAÇ, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer, Epsilon Yayıncılık, Ġstanbul.
 • AYTAÇ, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • BARTH, R.P, Llyod, E.C., Christ, S.C., Chapman, M.V. ve Dickinson, N.S. (2008). “Child Welfare Worker Characteristics and Job Satisfactions: A National Study”, Social Work, 53(3), s.199-209.
 • BASIM, N. ve ġeĢen, H. (2005). “ÇalıĢma YaĢamında TükenmiĢlik: Sosyal Hizmet Uzmanları ile HemĢireler Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir ÇalıĢma”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(2), s.57-69
 • BAYRAKTAROĞLU, S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitapevi.
 • BEDÜK, A. (2007). “Kariyer Geliştirme Politikalarında Yeni Bir Kavram: Koçluk”, içinde Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, edit. ġimĢek, M. ġ. ve diğ., Gazi Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara, s. 214-242.
 • BERKÜN, S. (2010). “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Hayatında KarĢılaĢtıkları Sorunlar: Bursa Örneği”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), s.99-109
 • BĠLGĠN, R., Emhan, A. ve Bez, Y. (2011). “Sosyal Hizmet Kurumu ÇalıĢanlarında ĠĢ Memnuniyeti, TükenmiĢlik ve Depresyon: Diyarbakır Ġli Alan AraĢtırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(8), s.210-228.
 • BĠNGÖL, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 8. Baskı, Ġstanbul.
 • CAN, H., AĢan, Ö. ve E. M. Aydın (2006). Örgütsel Davranış, Arıkan Yayınları, Ġstanbul.
 • ÇELĠK, A. (2007). “Kariyer Kavramı, Kapsamı ve Temel Boyutları”, içinde Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, edit. ġimĢek, M. ġ. ve diğ., Gazi Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara, s. 1-30.
 • DÜNDAR, G. (2008). “Kariyer Geliştirme”, içinde İnsan Kaynakları Yönetimi, edit. Uyargil ve diğ., 3. Baskı, Beta Yayınları, Ġstanbul, s. 306-342. ERDOĞMUġ, N. (2003). Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.
 • http://www.aile.gov.tr/tr/3078/Birimler eriĢim tarihi: 11.02.2014
 • http://www.aile.gov.tr/upload/Node/2176/files/yonetmelik.pdf eriĢim tarihi: 20.02.2013
 • http://www.shy.hacettepe.edu.tr/calismaalan.html eriĢim tarihi: 11.02.2014 LANDSMAN, M.J. (2001). “Commitment in Public Child Welfare”, Social Service Review, 75, s.386-419
 • LEE, R.T. ve Ashforth, B. E. (1990). “On the meaning of Maslach’s three dimensions of Burnout”, Journal of Applied Psychology, 75(6), s.743-747
 • MASLACH, C. (2006). “Understanding Job Burnout, Stress and Quality of Working Life: Current Perspectives in Occupational Health”, Ed. Ana Maria Rossi, Pamela L. Perreve ve Steven L. Sauter, Information Age Publishing, USA
 • MASLACH, C., Schaufeli, W. B. ve Leiter M.P. (2001). “Job Burnout”, Annual Review Psychology, Vol.52, s.397-422
 • ÖZDEMĠR, Y. (2005). Kariyer Devreleri İle Örgütsel Vatandaşlık Eğilimi Arasındaki İlişki: Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği, Sakarya Üniversitesi SBE, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.
 • ÖZDEMĠR, Y. (2014). Personel Seçme ve Yerleştirme, Sakarya Üniversitesi Basılmamış Uzaktan Eğitim Ders Notları, Sakarya.
 • ÖZGEN, H. (2010). “İş Analizi ve Tasarımı”, içinde İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Yaklaşım, edit. Özgen, H. ve Yalçın, A., Nobel Yayınları, Adana, s. 53-74.
 • REGEHR, C., Hemsworth, D., Leslie, B., Howe, P ve Chaau, S. (2004). “Predictors of Post Traumatic Distress in Child Welfare Worker: A Linear Structural Equation Model”, Children and Youth Service Review, 26(4), s.331-346.
 • RHYNE, C. ve Shiremen, J.(1998). “Career Paths for Women in Social Work Administration”,Journal of Teaching in Social Work, 16:1-2, s.163-178.
 • ġimĢek, E. (2010). Bireysel Kariyer Yönetimi, Vizyoner Yayıncılık, Ġstanbul.
 • ġĠMġEK, M. ġ. ve A. Soysal (2007). “Örgütlerde Kariyer Yönetimi”, içinde Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, edit. ġimĢek, M. ġ. ve diğ., Gazi Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara, s. 31-95.
 • YÜKSEL, Ö. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, 6. Baskı, Ankara.
 • YÜRÜR, S. ve Sarıkaya, M. (2011). “Sosyal ÇalıĢmacıların Sosyal Destek Algılarının TükenmiĢliğe Etkisi”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Sayı:4, s.537-552
Other ID JA57EJ84SH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yasemin Özdemir
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Author: Mustafa Aras
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : August 4, 2016

APA Özdemir, Y , Aras, M . (2016). SOSYAL HİZMETLERDE KARİYER YÖNETİMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 0 (0) , 107-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/issue/23002/246001