Year 2015, Volume 0 , Issue 0, Pages 37 - 57 2016-08-04

YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ VE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI

Halil Saylı [1] , Cengiz Mengenci [2] , Ramazan Bürcü [3]


Her paradigma belirli bir zaman dilimi içinde yığınlar halinde birikmiş sorunlar yumağına yeni çözümler üretmek üzere ortaya çıkar ve çözüm ürettiği müddetçe de varlığını devam ettirir. Kendisini yenileyemeyen ve çözüm üretme yeteneğini kaybeden paradigmalar ise, yerini başka bir paradigmaya bırakır. Bu açıdan paradigmalar ekolojisinde tarihsel bir devri daim yaşandığı söylenebilir. Bu devri daimin bir parçası olarak, hakim paradigma olan rasyonel ve pozitivist akımların etki alanında yönetim paradigması gelişmiş ve dönemsel ihtiyaçlara cevap üretme yeteneği kazanmıştır. Bu paradigma, farklı disiplinler ile etkileşime girerek bilimin yönetim sorunlarının çözümüne uygulanması konusunda önemli özellikler kazanmıştır. Yönetim paradigması, özellikle 2 Dünya savaşından sonraki dönemlerde kazandığı yeni özellikler ile hakim paradigma haline gelerek daha geniş alanlarda yeni yaklaşımlara zemin hazırlamış ve önemli katkılar sağlamıştır. Çalışmada, bilimsel gelişim sürecinde yönetim düşüncesinin evrimleşme boyutları dönemsel özellikleri itibariyle analiz edilmekte ve sosyal hizmet yaklaşımına katkıları ile hangi alanlarda örtüşmelerin olduğu kavramsal düzeyde tartışılmaktadır. Analiz, örgüt ve yönetim kuramlarının, sosyal hizmet yaklaşımının gelişimine etkisi varmı? temel sorusunu tartışmak üzere tasarlanmıştır. Yapılan literatür analizleri ve tartışmalar neticesinde, yönetim düşüncesindeki gelişmelerin sosyal hizmet yaklaşımının oluşumu, uygulama ve felsefik içerik kazanması açısından önemli katkılarının olduğu görülmüştür.
Each paradigm has been erupted to serve in a certain time to create a new solution to accumulated problems and it will exist as long as it still produces solutions. If the paradigm looses it’s abitility to produce a solution, then it will give a way to new paradigm. In paradigm ecology, it would be said that historical perpetual changing has occured. Under dominant rational positivism current, management paradigm has developed and has had an ability to propose new solution to the problems. This paradigm also has interacted with another discipline and attatined important properties to apply to the management field. Especially, after World War II time periods, management paradigm expedited to attain new properties and this made management paradigm become dominant paradigm which opened new approachs to all fields and has made important contribution. In this study, management philosophy will be analized and how social service approach contribute to the management field will be discussed conceptually. And the question is that “whether organization and management theory support to develop social service approach or not?” will be answered. Literature showed that both of these theory has really helped to social service approach.
 • Alp, S. (2009). Refah Devleti Düşüncesinin Gelişimi ve Bir Liberal Alternatif Olarak Üçüncü Sektör. Maliye Dergisi (Sayı 156, Ocak-Haziran)
 • Alpaslan, S. ve Kutanis, R. Ö. (2007). Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması. Akademik İncelemeler (Cilt:2 Sayı:2)
 • ARSLAN, R. SAYLI, H. (2006) Örgütlerin Kurumsal Çevreye Uyumuna Etki Eden Sosyal Süreçler - Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl: Cilt: 11 Sayı: 1)
 • Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2001). Modernizme bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Cilt 2, Sayı 2)
 • Baransel, A. (1993). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Klasik ve Neo Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri. İstanbul: İşletme Fakültesi Yay.
 • Baysal, A. C. (1992). Çalışma Yaşamında İnsan. İstanbul: Avcıol Yay
 • Birdal, İ. ve Aydemir, N. (1992). Yönetim Teorileri. İstanbul: Sistem Yay
 • Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2006). Yönetim Ve Örgüt Düşüncesinde Kurumsalcılık, Yeni Kurumsalcılık ve Kurumsal Eşbimlilik. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Cilt: 16, Sayı: 1)
 • Burton, H. Delbridge, R. (2000). Feeding the Beast Worker and a Supervisor Views on Their Changing Roles in First Tier Automotive Component Suppliers Within US and UK. Annual Conference, Management Research News (V. 23, N. 9)
 • Caspi, J. ve Reid, W.J. (1998). The Task-Centered Model For Field Instruction: An Innovative Approach. Journal of Social Work Education (34)
 • Dessler, G. (1999). How To Earn Your Employees’ Commitment. Academy of Management Executive (Cilt:13, Sayı: 2)
 • Doel, M. (1994). Task centered work. Practising Social Work. London: Routledge.
 • Doğan, B. (2007). Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayırımı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi (Cilt:23, Sayı:2)
 • Duman, Ş. A. (2012). Kurumsal Kuram Yaklaşımı ile Örgütsel Değişimi Anlamaya Yönelik Bir İnceleme. Journal of Business Economics and Political Science (JOBEPS) (Volume:1 Number:1 June)
 • Dunlap, R. E., Van L., Kent D., Mertig, A. G. ve Jones, R. E. (2000). Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale. Journal of Social Issues
 • Frahm, A. K. ve Martin L. L. (2009). From Government to Governance: Implications for Social Work Administration. Administration in Social Work
 • Germain, C. B. (1997). Should HBSE be taught from a stage perspective?. Controversial issues in human behavior in the social environment. Boston: Allyn & Bacon.
 • Grieves, J. (2000). Navigating Change into The New Millennium: Themes And Issues For The Learning Organization. The Learning Organisation (V. 07, Is. 2)
 • Gutierrez, L (1990) Working with Women of Color: An Empowerment Perspective. Social Work (35 (2))
 • Haes, S. D. ve Grembergen, W. V. (2008). Practices in IT Governance and Business/IT Alignment. Information Systems Control Journal (V.2)
 • Halis, M. (2011). Pre-Modernden Postmoderne Örgütsel Evrim. Journals of Manas, (Mart, 13)
 • Hannan, M. T. ve Freeman, J. (1977). The Population Echology of Organizations. American Journal of Sociology (Volume 82, Issue, 5)
 • Harris, J. ve McDonald, C. (2000). Post-Fordism, the Welfare State and the Personal Social Services: A Comparison of Australia and Britain. British Journal of Social Work (30)
 • Harvey, D. (1999). Postmodernliğin Durumu, (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları,
 • Healy, K. (2005). Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. China: Palgrave Macmillan.
 • Hollis, F. (1964) Casework: A Psychosocial Therapy. New York: McGraw Hills.
 • Karagözoğlu, Ş. (2006). Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci Ve Hemşirelik. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (10)
 • Kenney, S. M. (1995). Transformational Research: A Tool For Creating The New Employer-Employee Relationship. Compensation and Benefit Review (V. 27, Is. 1)
 • Kirkpatrick, I. (2008). Taking Stock of the New Managerialism in English Social Services,. Social Work and Society Online International Journal (Vol.6 Issue 2)
 • Kirkpatrick, I., Ackroyd, S. ve Walker, R. (2004) The New Managerialism and Public Service Professions London: Palgrave.
 • Koçel, T. (1996). İşletme Yönetimi İle İlgili Son gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı. Mercek Der. (Yıl 1, Sayı 3)
 • Lewis, P. S., Goodman, S. H. ve Fandt, P.M. (1995). Management Challenges in the 21st. Century. West Publising Company
 • Makal, M. (1997). Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri. İstanbul: İmge Kitabevi
 • Marsh, P. ve Doel, M. (2005). The Task Centered Book. London:Routledge.
 • Marsh, P.(2007). Task Centered Practice. Handbook For Practice Learning in Social Work and Social Care: Knowledge and Theory. UK: Jessica Kingsley Publishers.
 • Martin, L. L. ve Stutte, C. (2008). Public-private partnerships. International handbook of public procurement. London: Taylor & Francis.
 • Massie, J. L. (1971). İşletme Yönetimi. (Ş. Özalp, Çev.). Eskişehir: Bayteş Yay
 • Meyer, C. (1988). The ecosystems perspective. Paradigms of clinical social Work. New York: Brunner/Mazel.
 • Özcan, K. ve Barca, M. (2010). Yönetim Düşüncesinin Evrim Dinamiği: Çevresel Determinizm mi, Düşünsel İlerleme mi?. Amme İdaresi Dergisi (Cilt 43 Sayı 1)
 • Ramos, B.M. ve Tolson, E. R. (2008). The Task Centered Model. Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice: A Generalist Eclectic Approach. USA: Springer Publishing
 • Reid, W. J. (1992). Task Strategies: An Emperical Approach to Clinical Social Work. New York: Columbia University Press
 • Reid, W. J. (1997). Research on Task- Centered Practice. Social Work Research (21).
 • Sapienza, H. J. (1996). Venture capitalist governance and value added in four countries. Journal of Business Venturing (V. 11, Issue 6)
 • Sargut, S. (2002). Bilimin İkilemi: Belirlenirlik ya da Belirlenmezlik. Yönetim Araştırmaları Dergisi (Cilt 2, Sayı 2)
 • Sargut, S. (2012). Sosyal Bilim Olarak Örgüt ve Yönetim Araştırma Alanları: Bilimsel Meşruiyet Sorunları Nasıl Aşılır?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Cilt/Vol.: 12 - Sayı/No: 2)
 • Sarker, S. I. ve Khan, M. R. (2013). Classical and Neoclassical Approaches of Management: An overview. IOSR Journal of Business and Management (Volume 14, Issue 6 )
 • Saylı, H., (2002), “Örgütsel Değişimde Pisikolojik Sözleşme İhlalleri Bir Uygulama Örneği” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi.
 • Schein, E. H. (1980). Örgütsel Psikoloji, (Ş. Özalp, A. Sağtür, Çev.). Eskişehir İ.T.İ.A. Yay.
 • Shefor, B. ve Horejsi, C. (2003). Techniques and Guidelines for Social Work Practice., Pearson Education Inc.
 • Spicer, M.W. (2005). Public Administration Enquiry and Social Science in the Postmodern Condition: Some Implications of Value Pluralism. Administrative Theory & Praxis (Vol.27, No.4)
 • Şimşek, H. (1997). 21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı. Kaostaki Türkiye. İstanbul: Sistem Yay.
 • Tejada, C. (2000). Employee Fears Persist as Workplace Violence Wanes. The Wall Street Journal. (26 Haziran 2000)
 • Tolson, T.E., Reid, W. J. ve Garvin, D. (2003). Generalist Practice: A Task-centered Approach. USA:Columbia University Press.
 • Tosun, K. (1990). Yönetim ve İşletme Politikası, İşletme İktisadı Yay., İstanbul, 1990
 • Üsdiken, B. (2002). Tarihsel Bir Bakışla Bilim – Yönetim Birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi (Cilt 2, Sayı 2)
 • Willmott, H. (1994). Business Process Re-engineering and Human Resource Management. Personnel Review (V. 23, Is. 3)
 • Wilson, W. (2014). http://www.heritage.org/initiatives/first-principles/primarysources/woodrow-wilson-on-administration
 • Wrege, C. D., Greenwood, R. A. ve Hata, S. (1999). What we do not know about management history: Some categories of research and methods to uncover management history mysteries. Journal of Management History (V. 5 Is. 7)
 • Yıldırım, M. (2009). Modernizm, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Cilt:6 Sayı:2)
 • Young, R. C. (1988). Is Population Echology a Useful Paradigm for the Study of Organizations?. The American Journal of Sociology (Vol:94, No: 1)
Other ID JA57ED84CG
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Halil Saylı

Author: Cengiz Mengenci
Institution: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Author: Ramazan Bürcü
Institution: ?

Dates

Publication Date : August 4, 2016

APA Saylı, H , Mengenci, C , Bürcü, R . (2016). YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ VE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 0 (0) , 37-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/issue/23002/246005