Year 2017, Volume 8 , Issue 17, Pages 34 - 46 2017-03-13

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A RESEARCH ON RELATION OF ORGANIZATIONAL CLIMATE WITH THE JOB PERFORMANCE IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ [1] , Yasemin KÜÇÜKÖZKAN [2]


Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların algıladıkları örgütsel iklimin iş performansları ile ilişkisini ve iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, öncelikle çalışmada temel kavramlar tanımlanmış ve yapılan alanyazın incelemesiyle kavramlar arasındaki ilişkiler öncül çalışmalar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Kuramsal çerçevenin oluşturulması ile araştırmanın hipotezi geliştirilmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket formu ile İstanbul’da bulunan iki hastanede görev yapan çalışanlar üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı analizler, korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde çalışanların olumlu örgüt iklimi algılamalarının iş performansı düzeyi ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.


The aim of this study is to examine the relation of organizational climate with the job performance level and the effect of organizational climate on job performance in health care organizations. For this aim, initially, the basic concepts of the study are defined and the relations between these concepts were tried to be supported with the previous empirical studies in the literature. After the literature study, the conceptual framework of the study was developed and the hypotheses were generated. In order to perform the survey, a questionnaire was developed and applied on the sample of employees working in two hospitals in Istanbul. The data obtained were evaluated with the descriptive analysis, correlation and regression analysis As a results of the analyses, a positive and significant relationship between organizational climate perception and employees’ job performance level was revealed.

  • Akçakanat, T. (2009). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
  • Ceylan, C. N. (2006), “Mesleki Bağlılığın Örgütsel Bağlılık Ve Örgütten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkilerinin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Regresyon İle Analizi”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1): 105-120.
  • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. ve Herron, M.(1996). “Assessing The Work Environment For Creativity”. Academey of Management Journal, Vol 39 (5): 1154-1184.
  • Bakan, İ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, H. Ç. (2004). Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. Aktüel Yayınları, İstanbul.
  • Bettencourt, L.A. ve Brown, W. (1997). “Contact employees: relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial behaviors”. Journal of Retailing, 73: 39-61.
  • Brown. P. ve Leigh, T.W. (1996). “A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance”. Journal of Applied Psychology, 81: 358-368.
  • Choo, F. (1986). “Job Stress, Job-Performance, And Audıtor Personalıty-Characterıstıcs”. Audıtıng-A Journal Of Practıce & Theory, 5(2): 17-34
  • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). “Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2): 23-39.
  • Çekmecelioğlu, H. G. (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2): 22-40.
  • Çekmecelioğlu, H. G. (2007). “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırm”a. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1): 79-97.
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
Institution: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
Institution: Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye

Dates

Publication Date : March 13, 2017

APA Yüksekbi̇lgi̇li̇, Z , Küçüközkan, Y . (2017). SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 8 (17) , 34-46 . DOI: 10.21076/vizyoner.283317