Year 2018, Volume 8 , Issue 17, Pages 75 - 105 2018-10-23

A Case Study Population Geography: Yalova
Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova

HAKAN BOSTAN [1]


The population issue constitutes one of the main review topics of geography. This study; the population of Yalova Province various features have been discussed under a geographical point of view. The census results between 1935 and 1917 were used as basic data. Based on these data, the characteristics of the population such as spatial distribution, density, age and gender structure, population movements (immigration), rural and urban population have been revealed, the results obtained were evaluated with the aid of tables and figures. The increase and decrease of the population at certain periods is closely related to the social, political and economic events that are experienced. While Yalova was a district of Istanbul, it was a province in 1995, the 1999 Marmara earthquake are two important reasons for the increase and decrease of Yalova population. The results of the study showed that there were significant structural changes in the Yalova population. It has been determined that internal migrations under the influence of natural environment conditions and various socio-economic factors cause significant changes in population structure of Yalova. The causes and consequences of changes in population structure have been examined.


1- Makaleleri Göndermeden önce Derginin yazım kurallarına göre hazırlayınız. 

2- Makalenin bütün yazarlardan izin alarak, telif hakkını dergimize verdiğnğzden emin olun. 

Son kontrolleri yapıp gönderebilirsiniz. 

Nüfus konusu coğrafyanın temel inceleme konularından birini oluşturmaktadır. Çalışmada Yalova İli nüfusunun çeşitli özellikleri, coğrafi bakış açısı altında ele alınmıştır. 1935-2017 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonuçları temel veri olarak kullanılmıştır. Bu verilere dayanılarak nüfusun yıllara göre gösterdiği değişim, mekânsal dağılışı, yoğunluğu, yaş ve cins yapısı, nüfus hareketleri (göçler), kır ve şehir nüfusu gibi özellikleri ortaya konulmuş, elde edilen sonuçlar tablo ve şekiller yardımıyla değerlendirilmiştir. Nüfusun belli dönemlerde artış ve azalış göstermesi yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik olaylarla çok yakından ilgilidir. Yalova’nın İstanbul’un bir ilçesi iken 1995 yılında il olması, 1999 Marmara depremi Yalova nüfusunun artış ve azalış gösterdiği iki önemli olaydır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Yalova nüfusunda önemli yapısal değişikliklerin yaşandığını ortaya koymuştur. Doğal ortam şartları ile çeşitli sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi altında gerçekleşen iç göçlerin, Yalova’nın nüfus yapısında önemli değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir. Nüfus yapısında meydana gelen değişimlerin nedenleri ve sonuçları incelenmiştir.


 • Akbaş, Y. (2016), Türkiye’nin Nüfus Coğrafyası, Doğanay, S. ve Alım, M. (Eds.), Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, (1.Baskı), Ankara: Pegem Akademi, s.1-59.
 • Akpunar, F. (2012), Kente Göçle Gelenlerin Sosyo-ekonomik Yapısı: Yalova İli Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • Bostan, H. (2005). Yalova İli Altınova İlçesindeki Çerkes Tevkifiye Köyünde Kültürel Değişim, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bütkül, A. (1992),Yalova'da kent hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar, Bursa aktaran Doğan M., (2009), "Socio- Economic Structure Of The Population In Yalova", Management and Education Academic Journal, Vol.5, No: 2, p.79.Bulgaristan
 • Ceylan, M. A. (2003), Marmara Depreminin [17 Ağustos 1999] Yalova Şehrine Etkileri, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Doğan M., (2009), Socio- Economic Structure of The Population in Yalova, Management and Education Academic Journal, Vol.5, No: 2, 76-84 pp.Bulgaristan
 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, (2010), TR42 Doğu Marmara Bölge Planı 2010-2013, Kocaeli: Doğu Marmara Kalkınma Yayınları.
 • Genel Nüfus Sayımları, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960.Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları.
 • Göney S. (2009), Atatürk ve Armutlu Kaplıcaları, İstanbul: İ.Ü. Basımevi.
 • Günalp, Ö.S. (2015), Yalova Benim Kentim, İstanbul: Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri.
 • Güloğlu, T., H, Ateş, vd. (2011), Yalova İli İşgücü Piyasası Araştırması ve Analiz Çalışması, Kocaeli: AREDA Yayınları aktaran Akpunar, F. (2012), Kente Göçle Gelenlerin Sosyo-ekonomik Yapısı: Yalova İli Örneği, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 45.
 • Gürbüz,O., ve Akbulak, C., Doğan, M ve Doğan S.Ö. (2004), Armutlu Yarımadası’nın Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi, Türkiye Kıyıları 04 Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferans,.s.373-382.
 • Hasluck, F.W.(1910), Cyzicus, Cambridge Archaelogical And Etnological series, Cambridge aktaran Doğan M., (2009), "Socio- Economic Structure of The Population in Yalova", Management and Education Academic Journal, Vol.5, No: 2, p.78.Bulgaristan.
 • İbrahim Y. (2002), İşte Yalova, Yalova: Marmara Piyasa Araştırmaları Merkezi aktaran Doğan M., (2009), "Socio- Economic Structure of The Population in Yalova", Management and Education Academic Journal, Vol.5, No: 2, p.78.Bulgaristan
 • Kazel, E. (2014), Yalova Şehir Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurt, S. ve Haybat, H. (2014), Population Distribution by Geomorphological Units in Yalova, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/1 Winter 2014, p. 327-336, Ankara.
 • Resmi Gazete (1995), Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (22305 sayılı RG). http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22305.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22305.pdf. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • Sertkaya Doğan, Ö. (2009), Nüfus coğrafyası acısından bir inceleme: Silivri, Marmara Coğrafya Dergisi, 20, s.1-19.
 • Şahin, S. (2007), Geçmiş Günümüz ve Gelecekte Nüfus Gerçeği. Ankara: Gazi Yayınevi
 • Tandoğan, A. (1998), Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Trabzon: Eser Ofset aktaran Akbaş, Y. (2016). Türkiye’nin Nüfus Coğrafyası, Doğanay, S. ve Alım, M. (Eds.), Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, (1.Baskı), Ankara: Pegem Akademi, s.3,7.
 • Yalova Sanayi ve Ticaret Odası, (2018), Yalova Haritası. https://www.ytso.org.tr/yalova-haritasi. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • Tekeli, İ. (1998). Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi, Türkiye’de İçgöç, Bolu-Gerede, 6-8 Haziran 1997, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s.7-21.
 • TÜİK, (2011), Nüfus ve Konut Araştırmaları 2011. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=276> Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2014), Seçilmiş Göstergelerle Yalova 2013, Eylül 2014, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • TÜİK, (2018a), Genel Nüfus Sayımları, 1965-2000.http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2018b), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2007-2017.http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2018c), Göç İstatistikleri.http:// www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1067. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2018ç), Hayat İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1060. Son erişim 10 Haziran 2018
 • TÜİK, (2018d), Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı. http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?ust_id=105&vt_id=9. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2018e), Nüfus Projeksiyonları 2018-2080. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • TÜİK, (2018f), Nüfus Projeksiyonları. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • Yalova Belediyesi: https://www.yalova.bel.tr. Son erişim 10 Haziran 2018.
 • http://earth.google.com.
 • http://www.milta.com.tr/turizm/yalova-yesil-mavi-yol-projesi-tamamlandi/ Son erişim 10 Haziran 2018.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: HAKAN BOSTAN
Institution: Jandarma Genel Komutanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 23, 2018

Bibtex @research article { yalovasosbil444403, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {75 - 105}, doi = {10.17828/yalovasosbil.444403}, title = {Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova}, key = {cite}, author = {BOSTAN, HAKAN} }
APA BOSTAN, H . (2018). Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 75-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/444403
MLA BOSTAN, H . "Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 75-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yalovasosbil/issue/39903/444403>
Chicago BOSTAN, H . "Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 75-105
RIS TY - JOUR T1 - Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova AU - HAKAN BOSTAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 105 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova %A HAKAN BOSTAN %T Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD BOSTAN, HAKAN . "Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (October 2018): 75-105 .
AMA BOSTAN H . Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 75-105.
Vancouver BOSTAN H . Nüfus Coğrafyası Açısından Bir inceleme: Yalova. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 105-75.