Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Attitudes of University Students on Woman-Man Understanding and Approaches to Women's Honor

Year 2018, Volume 2, Issue 3, 155 - 166, 01.06.2018
https://doi.org/10.31461/ybpd.435462

Abstract

Honor is held to be equivalent to honor sexual purity in countries with honorary cultures, although they may have different meanings, including moral integrity in relation to a family or an individual's social reputation. The purpose of this research is to determine the attitudes of the students who attended university in various branches to honor and gender understandings. The research was attended by 300 students from a foundation university in Istanbul who were studying in various departments. It was determined that the students who participated in the research had an equitable attitude regarding the understanding of honor related to the women according to the total point score they received from the "Attitude Scale for the Women-Related Conception of Honor and that the students had a modern and contemporary opinion with the Woman-Man Understanding Attitude Scale point average. As the egalitarian attitude of honor understanding of the women of the students participating in the research became stronger, the understanding of man and woman is becoming traditional and shows an anti-change attitude. In addition, it has been determined that students who have a traditional attitude of honor regarding the woman show traditional attitude at the same time.   

References

 • Arıcı, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve psikolojik iyi oluş. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Atay, T. (2012). Çin işi Japon işi: Cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Başçı, B., Giray, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi. Journal of Life Economics, 3(4), 117-142.
 • Bayar, Ö., Haskan-Avcı, Ö., Koç, M. (2018). Erkek toplumsal cinsiyet rolü stresi ölçeğinin (ETCRSÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 18(1), 57-76.
 • Bora, A., Üstün, İ., (2005). Sıcak aile ortamı demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. TESEV Yayınları, İstanbul. ss. 67-77.
 • Cheng, H. (1997). Holding up half of the sky? A sociocultural comparison of gender-role portrayals in Chinese and US advertising. International Journal of Advertising. 16(4), 295-319.
 • Dökmen, Z.Y. (2014). Toplumsal cinsiyet, sosyal psikolojik açıklamalar. 2. Baskı. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Elgün, A., Yeniçeri Alemdar, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarına yönelik bir araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği. International Journal of Social Sciences And Education Research, 3(3), 1054-1067.
 • Erbaydar, N.P. (2008). Kadına yönelik şiddetin sağlık sonuçları ve hekim sorumluluğu. 1. Kadın Sağlığı Kongresi Kitabı. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara. ss.105-108.
 • Güneş, H.N. (2016). Üniversite öğrencilerinin erkeklik rolleri algısının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Journal of International Social Research, 9(45), 461-470.
 • Gürsoy, E., Arslan, H. (2011). Üniversite öğrencilerinde kadına ilişkin Namus anlayışı tutum ölçeği (KİNATÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağlık ve Toplum Dergisi, 3, 28-37.
 • İmamoğlu, O. (1995). Değişim sürecinde aile; evlilik ilişkileri bireysel gelişim ve demokratik değerler. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara. ss.33-51.
 • Kalav, A. (2012). Namus ve toplumsal cinsiyet. Mediterranean Journal of Humanities mjh. akdeniz. edu. tr, II/2, 151-163.
 • Karaman, K. (2010). Ritüellerin toplumsal etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 227-236.
 • Kömürcü, N., Yıldız, H., Toker, E., Özen Karaman, E., Genç Koyucu, R., Durmaz, A., Aydın, N. (2016). Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına ilişkin namus anlayışları ile ilgili tutumları. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 5, 1-22.
 • Muth, J.L., Cash, T.F. (1997). Body‐image attitudes: What difference does gender make? Journal of Applied Social Psychology, 27(16), 1438-1452.
 • Öngen, B., Aytaç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 48,1-18.
 • Özbay, C. (2012). Türkiye’de hegemonik erkekliği aramak. Doğu-Batı Dergisi (Toplumsal Cinsiyet), 16(63), 185-205.
 • Özcan, A. (2012). Toplumsal cinsiyet eğitiminin üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumlarına etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
 • Pınar, G., Taşkın, L., Eroğlu, K. (2008). Başkent Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-57.
 • Sev'er, A., Yurdakul, G. (2001). Culture of honor, culture of change: A feminist analysis of honor killings in rural Turkey. Violence Against Women, 7(9), 964-998.
 • Şimşek, H. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme sağlığına etkisi: Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 119-126.
 • Tahincioğlu, A.N.Y. (2010). Namusun ve namus cinayetlerinin cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında analizi. Kültür ve İletişim, 13(2), 131-158.
 • TDK,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b06984c59d488.43797142 (Erişim Tarihi 24.05.2018).
 • Topuz, S.K., Erkanlı, H. (2016). Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğe atfedilen anlamların metafor yöntemiyle analizi. Alternatif Politika, 8(2), 300-305.
 • Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ankara.

Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu

Year 2018, Volume 2, Issue 3, 155 - 166, 01.06.2018
https://doi.org/10.31461/ybpd.435462

Abstract

Namus bir ailenin ya da bireyin sosyal itibarı ile birlikte ahlaki bütünlük içerir ve ülkemizde farklı anlamlar taşıyabilse de genellikle namus cinsel saflık ile eş değer tutulmaktadır. Bu araştırmanın amacı çeşitli dallarda üniversite eğitim alan öğrencilerin namus ve cinsiyet anlayışlarına ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin yurdunda kalan ve çeşitli bölümlerde okuyan 300 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği’nden aldıkları toplam puan sonucuna göre kadına ilişkin namus anlayışı ile ilgili eşitlikçi tutuma sahip oldukları, Kadın-Erkek Anlayışı Tutum Ölçeği puan ortalamasıyla ile öğrencilerin modern ve çağdaş görüşte olduğunu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kadına ilişkin namus anlayışının eşitlikçi tutumu güçlendikçe, kadın-erkek anlayışı gelenekselleşmekte ve değişim karşıtı bir tutum göstermektedir. Ayrıca kadına ilişkin geleneksel namus anlayışı tutumun da olan öğrencilerin aynı zamanda kadın-erkek anlayışında geleneksel tutumu gösterdikleri belirlenmiştir.

References

 • Arıcı, F. (2011). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve psikolojik iyi oluş. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Atay, T. (2012). Çin işi Japon işi: Cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Atış, F. (2010). Ebelik/Hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Başçı, B., Giray, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi. Journal of Life Economics, 3(4), 117-142.
 • Bayar, Ö., Haskan-Avcı, Ö., Koç, M. (2018). Erkek toplumsal cinsiyet rolü stresi ölçeğinin (ETCRSÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 18(1), 57-76.
 • Bora, A., Üstün, İ., (2005). Sıcak aile ortamı demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. TESEV Yayınları, İstanbul. ss. 67-77.
 • Cheng, H. (1997). Holding up half of the sky? A sociocultural comparison of gender-role portrayals in Chinese and US advertising. International Journal of Advertising. 16(4), 295-319.
 • Dökmen, Z.Y. (2014). Toplumsal cinsiyet, sosyal psikolojik açıklamalar. 2. Baskı. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Elgün, A., Yeniçeri Alemdar, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarına yönelik bir araştırma: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği. International Journal of Social Sciences And Education Research, 3(3), 1054-1067.
 • Erbaydar, N.P. (2008). Kadına yönelik şiddetin sağlık sonuçları ve hekim sorumluluğu. 1. Kadın Sağlığı Kongresi Kitabı. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara. ss.105-108.
 • Güneş, H.N. (2016). Üniversite öğrencilerinin erkeklik rolleri algısının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği. Journal of International Social Research, 9(45), 461-470.
 • Gürsoy, E., Arslan, H. (2011). Üniversite öğrencilerinde kadına ilişkin Namus anlayışı tutum ölçeği (KİNATÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağlık ve Toplum Dergisi, 3, 28-37.
 • İmamoğlu, O. (1995). Değişim sürecinde aile; evlilik ilişkileri bireysel gelişim ve demokratik değerler. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara. ss.33-51.
 • Kalav, A. (2012). Namus ve toplumsal cinsiyet. Mediterranean Journal of Humanities mjh. akdeniz. edu. tr, II/2, 151-163.
 • Karaman, K. (2010). Ritüellerin toplumsal etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 227-236.
 • Kömürcü, N., Yıldız, H., Toker, E., Özen Karaman, E., Genç Koyucu, R., Durmaz, A., Aydın, N. (2016). Hemşirelik ve Ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına ilişkin namus anlayışları ile ilgili tutumları. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 5, 1-22.
 • Muth, J.L., Cash, T.F. (1997). Body‐image attitudes: What difference does gender make? Journal of Applied Social Psychology, 27(16), 1438-1452.
 • Öngen, B., Aytaç, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam değerleri ilişkisi. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 48,1-18.
 • Özbay, C. (2012). Türkiye’de hegemonik erkekliği aramak. Doğu-Batı Dergisi (Toplumsal Cinsiyet), 16(63), 185-205.
 • Özcan, A. (2012). Toplumsal cinsiyet eğitiminin üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumlarına etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi. Kayseri.
 • Pınar, G., Taşkın, L., Eroğlu, K. (2008). Başkent Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-57.
 • Sev'er, A., Yurdakul, G. (2001). Culture of honor, culture of change: A feminist analysis of honor killings in rural Turkey. Violence Against Women, 7(9), 964-998.
 • Şimşek, H. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın üreme sağlığına etkisi: Türkiye örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 119-126.
 • Tahincioğlu, A.N.Y. (2010). Namusun ve namus cinayetlerinin cinsiyet eşitsizlikleri bağlamında analizi. Kültür ve İletişim, 13(2), 131-158.
 • TDK,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b06984c59d488.43797142 (Erişim Tarihi 24.05.2018).
 • Topuz, S.K., Erkanlı, H. (2016). Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkeğe atfedilen anlamların metafor yöntemiyle analizi. Alternatif Politika, 8(2), 300-305.
 • Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Volume:2, Issue:3 June
Authors

Pınar IRMAK VURAL
0000-0002-8070-2840
Türkiye


Gülşah KÖRPE
0000-0002-5192-7987

Publication Date June 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Irmak Vural, P. & Körpe, G. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu . Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 2 (3) , 155-166 . DOI: 10.31461/ybpd.435462