Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of University Students' Attitudes Towards Sexual Education and Gender Perception in Some Variables

Year 2019, Volume 3, Issue 5, 119 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.31461/ybpd.548926

Abstract

In this study; university students' attitudes towards sexual education and gender perception were investigated. The sample of the descriptive research consisted of 364 students studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University Bucak High School of Health. Data were collected through a personal information form, Inventory of The Attitude Toward Sexual Education and Gender Perception Scale. The data were collected outside the school hours for the students studying in the fall semester of 2018-2019 academic year. 62.4% of the students participating in our research, female students, 73.6% of the nursing department, 68.1% of primary education, 39.8% of first grade students consists of. 42% of the students stayed in the apartment, 17.3% were working, 72.3% did not receive sexual education. Female students' gender perception scale and inventory of the attitude toward sexual education were higher than male students.  In addition, the mean score of the students who spent most of their lives in the village-town was based on the inventory of the attitude toward sexual education and the gender perception scale were found to be lower than the mean score of the students living in the province and district. As a result; it was determined sex, the class, where stayed, occupation, smoking and characteristics about spending most of their life and gender attitudes and attitudes towards sexual education differed.

References

 • Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö., & Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.
 • Aytaç, S. Öngen, B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları No: 48 (2013-2) 1-18
 • Başçı, B., Giray, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi. Journal of Life Economics, 3(4), 117-142.
 • Başgül, F. U. (1997). 12-15 Yaş Grubu Ergenlerin Cinsel Eğitim Konusundaki Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bayhan, P. & Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Esen, E, Öztürk, B, Siyez, D. M. (2018) Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 6, 12.
 • Goldman, J.D.G.,Bradley. G.L. (2001). Sexuality Education across the Lifecycle in the New Millennium.Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 1(3), 197-217.
 • Gölbaşı, Z. (2005) Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 8:100–108.
 • Güler, S., Yöndem, Z. D. (2007). Ergenlik ve Cinsel Sağlık Eğitimi ile İlgili Grup Rehberliğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi, İlköğretim Online, 6(1), 2-10.
 • Gürsoy, E., Gençalp, N. S. (2010). Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi. Aile ve Toplum, 6(23), 29-36.
 • Hilton, G. (2007). Listening to the Boys Again: An Exploration of What Boys Want to Learn in Sex Education Classes and How They Want to be Taught? Sex Education, 7(2), 161-174.
 • Irmak Vural, P, Körpe, G . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (3), 155-166. DOI: 10.31461/ybpd.435462
 • Kalaycı, N., Hayırsever F. ve Özcan, F. Z. (2012). İlköğretim okulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ı̇lişkin algıları. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. (27-29 Eylül 2012). Bolu
 • Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algıer, L., & Öksüz, E. (2009). Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 105-113.
 • Seçgin, F. , Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2446-58.
 • Siyez, D. M. (2007). Fiziksel Gelişim. Alim Kaya(Ed.),Eğitim Psikolojisi içinde (s.41- 72), Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Siyez, D., Öztürk, B., Esen, E., Kağnıcı, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programları: Sistematik Gözden Geçirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 344-362.
 • Tugrul, B., Artan, İ. (200l) , Çocukların Cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 – 149.
 • Tunç, H. (2013). Toplumsal değişim sürecinde din ve toplumsal cinsiyet – lise gençliği üzerinde sosyolojik bir araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Turan, Z., Aydın, Y., Toker, E. (2017). “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi” nin hemşirelik öğrencileri toplumsal cinsiyet algısına etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(3), 2677-2687.
 • Türmen, T. (2003) . Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı. İçinde: Akın A, editör. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Hacettepe Üniversitesi Yayınları; p.3-16.
 • Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2007). Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 14(2), 26-38.
 • Yılmaz, D.V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.
 • Zeyneloğlu, S. (2008). “Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve Toplumsal Cinsiyet Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2019, Volume 3, Issue 5, 119 - 128, 30.06.2019
https://doi.org/10.31461/ybpd.548926

Abstract

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin cinsel eğitime yönelik tutumları ve toplumsal cinsiyet algılarını araştırmak üzere yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup araştırmanın örneklemini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören 364 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile toplandı.  Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören öğrencilerden ders saatleri dışında toplandı. Araştırmamıza katılan öğrencilerin %62.4’ü kız öğrenci, %73.6’sı hemşirelik bölümü öğrencisi, %68.1’i birinci öğretim, %39.8’i 1. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin %42’sinin apartta kaldığı, %17.3’ünün herhangi bir iste çalıştığı, %72.3’ünün cinsel eğitim almadığı belirlenmiştir. Kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı ölçeği puan ortalamasının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yine kız öğrencilerin cinsel eğitime yönelik tutum ölçeği puan ortalamasının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca yaşamın büyük bir bölümünü köy ve kasabada geçiren öğrencilerin cinsel eğitime yönelik tutum ölçeği ve toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının yaşamının büyük bir bölümünü il ve ilçede geçiren öğrencilerin puan ortalamasından daha düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin cinsiyeti, okuduğu sınıf, nerede kaldığı, anne ve baba mesleği, sigara kullanımı ve yaşamının büyük bölümünü nerede geçirdiğine dair özellikleri ile toplumsal cinsiyet algısı ve cinsel eğitime yönelik tutumlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

References

 • Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö., & Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.
 • Aytaç, S. Öngen, B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları No: 48 (2013-2) 1-18
 • Başçı, B., Giray, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi. Journal of Life Economics, 3(4), 117-142.
 • Başgül, F. U. (1997). 12-15 Yaş Grubu Ergenlerin Cinsel Eğitim Konusundaki Görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bayhan, P. & Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.Esen, E, Öztürk, B, Siyez, D. M. (2018) Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 6, 12.
 • Goldman, J.D.G.,Bradley. G.L. (2001). Sexuality Education across the Lifecycle in the New Millennium.Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 1(3), 197-217.
 • Gölbaşı, Z. (2005) Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 8:100–108.
 • Güler, S., Yöndem, Z. D. (2007). Ergenlik ve Cinsel Sağlık Eğitimi ile İlgili Grup Rehberliğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi, İlköğretim Online, 6(1), 2-10.
 • Gürsoy, E., Gençalp, N. S. (2010). Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi. Aile ve Toplum, 6(23), 29-36.
 • Hilton, G. (2007). Listening to the Boys Again: An Exploration of What Boys Want to Learn in Sex Education Classes and How They Want to be Taught? Sex Education, 7(2), 161-174.
 • Irmak Vural, P, Körpe, G . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kadınlık-Erkeklik ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumu. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (3), 155-166. DOI: 10.31461/ybpd.435462
 • Kalaycı, N., Hayırsever F. ve Özcan, F. Z. (2012). İlköğretim okulu öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ı̇lişkin algıları. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. (27-29 Eylül 2012). Bolu
 • Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algıer, L., & Öksüz, E. (2009). Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 105-113.
 • Seçgin, F. , Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2446-58.
 • Siyez, D. M. (2007). Fiziksel Gelişim. Alim Kaya(Ed.),Eğitim Psikolojisi içinde (s.41- 72), Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Siyez, D., Öztürk, B., Esen, E., Kağnıcı, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programları: Sistematik Gözden Geçirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 344-362.
 • Tugrul, B., Artan, İ. (200l) , Çocukların Cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 – 149.
 • Tunç, H. (2013). Toplumsal değişim sürecinde din ve toplumsal cinsiyet – lise gençliği üzerinde sosyolojik bir araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Turan, Z., Aydın, Y., Toker, E. (2017). “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi” nin hemşirelik öğrencileri toplumsal cinsiyet algısına etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(3), 2677-2687.
 • Türmen, T. (2003) . Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı. İçinde: Akın A, editör. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Hacettepe Üniversitesi Yayınları; p.3-16.
 • Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2007). Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 14(2), 26-38.
 • Yılmaz, D.V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.
 • Zeyneloğlu, S. (2008). “Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing
Journal Section Volume:3, Issue:5 June
Authors

Nazife BAKIR (Primary Author)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1324-0647
Türkiye


Pınar IRMAK VURAL
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8070-2840
Türkiye


Cuma DEMİR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3361-8547
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 5

Cite

APA Bakır, N. , Irmak Vural, P. & Demir, C. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve Toplumsal Cinsiyet Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 3 (5) , 119-128 . DOI: 10.31461/ybpd.548926

Cited By