Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 209 - 228 2016-02-19

KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)

Muhammed UŞAN [1]


2000’li yıllardan beri sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik siste- mimizin tek çatı altında toplanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkarılmıştır. Ancak 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce ve sonra birçok maddesinde değişiklikler olmuştur. Kanun’un onaylanmasından önce Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptal davası açılmış ve bunun neticesinde Anayasa Mahkemesi birçok maddenin yürürlüğünü durdurmuştur. Aynı şekilde Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra da çeşitli kanunlar ile birçok maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızda işte bu kanunlar ile 5510 sayılı Kanun maddelerindeki değişiklikleri değerlendirmekteyiz. 

Anahtar Kelime: 5510 sayılı Kanun, sosyal güvenlik reformu, 6111 sayı- lı Kanun, 6385 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun, 6645 sayılı Kanun. 

ABSTRACT

Since the beginning of the 2000, to create a unique social security system has been aimed with new social security reforms. In this respect, code of Institution of Social Security (Nr. 5502) and code of Social Insurance and General Health Insurance (Nr. 5510) has been enacted. Many of the articles of Code Nr. 5510 have been changed even before and a er its entry into force. Application has been also made to annul some of the articles before Turkish Constiturional Court, and they cannot be applid during these process. Code Nr. 5510 amends also articles some of the other codes as well. In this paper, we evaluate these codes and amendments.

Key Words: Code Nr. 5510, social security reforms, Code Nr. 6111, Code Nr. 6385, Code Nr. 6552, Code Nr. 6645. 5510 sayılı Kanun, sosyal güvenlik reformu, 6111 sayılı Kanun, 6385 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun, 6645 sayılı Kanun
 • Alper, Yusuf (2011), ‘6111 Sayılı (Torba) Kanun ve Sosyal Güvenlikle (5510 Sayılı Kanun) İlgili Değişiklikler’, ASO, Dosya, Mart-Nisan, Özel Sayı, s.53-68.
 • Alper, Yusuf (2015), Sosyal Sigortalar Hukuku, 7. Baskı, Bursa, Dora Ya- yıncılık.
 • Arıcı, Kadir (2011), ‘Sosyal Sigorta Sisteminin Karadeliği: Sigortalı Sa- yılmayanların Durumu’, SGD, Cilt:1, Sayı:1, s.48-61.
 • Arıcı, Kadir (2015), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, Gazi Ya- yınları.
 • Arslan, Arzu Ertürk (2014), ‘6552 Sayılı Kanunun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Getirdiği Bazı Önemli Deği- şikliklerin Değerlendirilmesi’, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:3, s.247-272.
 • Caniklioğlu, Nurşen (2011), ‘6111 Sayılı Kanunla İşsizlik Sigortası Ka- nununda Yapılan Değişiklikler’, Toprak İşveren, Mart, s.10-21.
 • Caniklioğlu, Nurşen/Özkaraca, Ercüment (2014), ‘Sanatçıların Sosyal Güvenliği’, İÜHFD, Cilt:LXXII, Sayı: 2, s.637-664.
 • Gerek, Nüvit (2014), ‘İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı- rılmasına Dair 6552 Sayılı Kanunun Düşündürdükleri’, Tühis, Cilt:25, Sayı:3-6, Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım, s.1-20.
 • Güzel, Ali (2006), ‘Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Genel Bir Değer- lendirme’, Toprak İşveren, Sayı: 70, s.1-10.
 • Güzel, Ali (2005), ‘Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Çözümlere Çözüm Mü?’, Çalışma ve Toplum, Sayı: 4, s.61-76.
 • Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen (2014), Sosyal Güvenlik Hukuku, 15. Baskı, Beta Yayınları.
 • Korkusuz, M. Refik/Uğur, Suat (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku, 4. Bas- kı, Bursa, Ekin Yayınları.
 • Manav, A. Eda (2015), ‘Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı’, TBB Dergisi, Sayı:120, s.509-538.
 • Okur, Ali Rıza (2008), ‘Hukuk Tarihimizin Yürürlük Özürlü İlk Yasası: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’, İşveren, Cilt:46, Sayı:8, Mayıs, s.40-43.
 • Okur, Ali Rıza (2006), ‘Sorunlarla Gelen Reform’, Mercek, Temmuz, s.17-30.
 • Okur, Ali Rıza (2006), ‘Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigor- tası’, Legal İHSGHD, Sayı:12, s.1285-1308 (Genel Sağlık).
 • Okur, Ali Rıza/Ergin, Hediye (2007), ‘5510 sayılı Kanunda Değişik- lik Öngören 25/10/2007 tarihli Taslağın Değerlendirilmesi’, Legal İHSGHD, Sayı:16, s.1441-1470.
 • Okur, Ali Rıza/Ergin, Hediye (2006), ‘Tek Çatı Tek Yasadan, Tek Çatı Çok Yasaya’, İşveren, Aralık, s.32-39.
 • Ören, Kenan/Göçmen, Murat (2012), ‘6111 Sayılı Torba Yasanın Getir- diği Reform Ve Değişikliklerin Çalışma Hayatına Yansımaları (Kısmî Bir Ana- liz)’, Kamu-İş, Cilt:12, Sayı:1, s.1-26.
 • Sözer, Ali Nazım (2015), Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, 2. Baskı, İstan- bul, Beta Yayınları.
 • Şakar, Müjdat, 6111 Sayılı “Torba Kanun” ile Gelen Sosyal Sigorta Deği- şiklikleri <https://msakar.wordpress.com/2011/04/03/6111-sayili-torba-kanun- ile-gelen-sosyal-sigorta-degisiklikleri/i> 3 Nisan 2011, s.e.t. 01.02.2016.
 • Tuncay, A. Can/Ekmekçi, Ömer (2015), Sosyal Güvenlik Hukuku Ders- leri, 17. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Uşan, M. Fatih (2009), ‘5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si- gortası Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcına İlişkin Tespitler’, Si- cil, Yıl:4, Sayı:14, Haziran, s.239-248.
 • Uşan, M. Fatih (2009), Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasla- rı, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi (Sosyal Güvenlik).
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Muhammed UŞAN

Dates

Publication Date : February 19, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164196, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {209 - 228}, doi = {}, title = {KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)}, key = {cite}, author = {Uşan, Muhammed} }
APA Uşan, M . (2016). KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT) . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 209-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164196
MLA Uşan, M . "KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 209-228 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164196>
Chicago Uşan, M . "KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 209-228
RIS TY - JOUR T1 - KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT) AU - Muhammed Uşan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 228 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT) %A Muhammed Uşan %T KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT) %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Uşan, Muhammed . "KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 209-228 .
AMA Uşan M . KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT). YBHD. 2016; (1): 209-228.
Vancouver Uşan M . KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT). Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 209-228.
IEEE M. Uşan , "KANUN YAPMAK BU KADAR KOLAY MI, YAHUT BU KADAR ZOR MU? (5510 SAYILI KANUN UYGULAMASI ÇERÇEVESİNDE BİR TESBİT)", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 209-228, Feb. 2016