Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 255 - 282 2016-02-20

NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU

Ersin ERDOĞAN [1]


ÖZET

Bu çalışmada noterlerin hukuki sorumluluğu konusu, noterle işlem yapan kimse dışında kalan üçüncü kişilerin uğramış oldukları zararların gi- derilmesi bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede noterlerin hukukî statüsü, sorumluluğun niteliği ve konuya ilişkin Yargıtay içtihatları incelenmiştir. No- terlerin yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlulukları kapsam dışında bırakıl- mıştır.

Anahtar Kelimeler: Noter, sorumluluk, kamu görevlisi, noterlerin hu- kuki sorumluluğu. 


LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARIES AGAINST THIRD PARTIES WHO HAVE BEEN DAMAGED THROUGH THEIR ACTS

ABSTRACT

In this paper, the legal responsibility of notaries against third parties, who have been damaged through their acts, is examined. In this respect, legal status of notary is discussed. Also, the legal nature of the responsibility has been dealt with. Decisions of the Court of Cassation have been also discussed and analyzed. e responsibility of the notary due to their employees has been le out of the scope of this paper.

Keywords: Notary, responsibility, public o cers, legal responsibility of notary. 


Noter, sorumluluk, kamu görevlisi, noterlerin hukuki sorumluluğu
 • Akkayan-Yıldırım, Ayça (2012), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı:1, Cilt: LXX, s. 203-220.
 • Antalya, Gökhan O. (2013), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: I, İstanbul.
 • Aslan Düzgün, Ülgen (2013), Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Cilt: XVII, s. 491-512.
 • Doğu, Engin (1979), Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Güvence, Yar- gıtay Dergisi (1979), s. 586, < http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/dergi/ yrgdergi/Temmuz1979/Temmuz1979/assets/basic-html/page165.html> s.e.t. 7.10.2015.
 • Eren, Fikret (2012), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara.
 • Evren, Çınar Can (2011), Hizmet Kusuru-Haksız Fiil Ayrımı ve Yargı Düzeni, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 95, s. 175-196.
 • Fellmann, Walter & Kottmann, Andrea (2012), Schweizerisches Haftpf- lichtrecht, Band: I, Bern.
 • Gözübüyük, Şeref & Tan, Turgut (2014), İdare Hukuku Genel Esaslar, Cilt: 1, 10. Baskı, Ankara.
 • Günday, Metin (2011), İdare Hukuku, 10. Baskı, Ankara.
 • Hatemi, Hüseyin & Gökyayla, Emre (2015), Borçlar Hukuku Genel Bö- lüm, İstanbul.
 • Hogl, Peter (2015), Notarhaftung, Waldner, Wolfram (2015), Beck’sches Notar-Handbuch, 6. Baskı, München.
 • Honsell, Heinrich & Isenring, Bernhard & Kessler, Martin A. (2013), Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich.
 • Jaun, Manuel (2007), Haftung für Sorgfaltspflichtverletzung, Bern.
 • Kapsa, Bernhard (2015), Haftung für Amtspflichtverletzungen, Haag, Kurt (2015), Der Haftpflichtprozess mit Einschluss des materiellen Haftpfli- chtrechts, 27. Baskı, München.
 • Kartal, Bilal (1998), Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Kusursuz So- rumluluk, Yargıtay Dergisi, <http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/dergi/ yrgdergi/Temmuz1998/Temmuz1998/assets/basic-html/page120.html> s.e.t. 7.10.2015.
 • Keller, Alfred (2002), Haftpflicht im Privatrecht, Band: I, Bern.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2012), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara.
 • Koçhisarlıoğlu, Cengiz (1984), Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 175-305.
 • Kurt, Leyla Müjde (2014), Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Gazi Üni- versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Cilt: XVIII, s. 85-118.
 • Meriç, Nihat (1994), 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi İle İl- gili Düşünceler, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı: 83, s. 39-42.
 • Nart, Serdar (2009), Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Dokuz Eylül Üni- versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: Özel, Cilt: 11, s. 425-452.
 • Nomer, Haluk N. (2013), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, İstanbul.
 • Oftinger, Karl & Stark, Emil W. (1995), Schweizerisches Haftpflichtre- cht, Band: I, Zürich.
 • Oftinger, Karl & Stark, Emil W. (1987), Schweizerisches Haftpflichtre- cht, Band: II/1, Zürich.
 • Oftinger, Karl & Stark, Emil W. (1989), Schweizerisches Haftpflichtre- cht, Band: II/2, Zürich.
 • Bundesnotarordnung, 9. Baskı, Münih.
 • Schwenzer, Ingeborg (2009), Schweizerisches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, Bern.
 • Serozan, Rona (1968), Culpa in Contrahendo, Akdin Müspet İhlali ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, Cilt:2, s. 108-129.
 • Sirmen, Lale (1976), Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara.
 • Tandoğan, Haluk (1981), Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumlu- luk, Ankara.
 • Tanrıver, Süha (2013), Bir Hukuki Güvenlik Kurumu Olarak Noterlik ve Noterlerin Denetimi Üzerine Bazı Düşünceler, Journal of Yaşar University, Sayı: Özel, Cilt: 8, s. 2599-2606.
 • Tanırver, Süha (2011), Noterlerin İşlevleri Alanında Yeni Gelişmeler, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, Ankara.
 • Tanrıver, Süha (2005), Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın Getirdikleri, Ma- kalelerim – I, Ankara.
 • Ulukapı, Ömer & Atalı, Murat (2013), Noterlik Hukuku, Üçüncü Baskı, Konya.
 • Ulukapı, Ömer (1997), Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Noterlik Hu- kuku Sempozyumu I-II, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 1, Ankara, s. 65-85.
 • Ulusan, İlhan (2014), Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan Genel Tehli- ke Sorumluluğu Kuralına İlişkin Birkaç Tespit ve Hukuk Düzeni Tarafından Faaliyetine İzin Verilmiş Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletmelerin Yol Açtığı Zararların Uygun Bir Bedelle Denkleştirilmesi Sorunu, Journal of Yaşar University, Sayı: Özel, Cilt: 8, s. 2897-2905.
 • Ünal, Mehmet (1999), 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi (No- terlerin Hukuki Sorumluluğu), Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı: 101, s. 48-53.
 • Yücel, Özge (2014), Türk Borçlar Kanununa Göre Genel Tehlike Sorum- luluğu, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Author: Ersin ERDOĞAN

Dates

Publication Date : February 20, 2016

Bibtex @ { ybuhukuk164203, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {255 - 282}, doi = {}, title = {NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ersin} }
APA Erdoğan, E . (2016). NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 255-282 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164203
MLA Erdoğan, E . "NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 255-282 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/13559/164203>
Chicago Erdoğan, E . "NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2016 ): 255-282
RIS TY - JOUR T1 - NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU AU - Ersin Erdoğan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 282 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU %A Ersin Erdoğan %T NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU %D 2016 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Ersin . "NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2016): 255-282 .
AMA Erdoğan E . NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU. YBHD. 2016; (1): 255-282.
Vancouver Erdoğan E . NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2016; (1): 255-282.
IEEE E. Erdoğan , "NOTERLERİN HAZIRLANMASINA KATILMIŞ OLDUKLARI SENETLER SEBEBİYLE ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKÎ SORUMLULUĞU", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 255-282, Feb. 2016