Year 2019, Volume , Issue 2, Pages 137 - 168 2019-07-31

ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ
THE PARADOX OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATION STATE AND CITIZENSHIP AND ITS NEGATIVE EFFECTS ON CONSTITUTIONAL PLANE

Ümit GÜVEYİ [1]


Son yıllarda genel olarak ulus bilincinin ve ulus devlet anlayışının yükselişe geçmesi söz konusudur. Tanık olunan bu yükselişin, ulus devlet ile vatandaşlık arasındaki ilişki çerçevesinde vatandaşlığa da önem kazandırması makul bir beklentidir. Zira vatandaşlık statüsü (status civitatis), ulus devlet anlayışının mütemmim cüzü olarak nitelendirilebilir. Anayasa hukuku perspektifinden yaklaşıldığında, devletin insan unsuru ile örtüşen vatandaşlık statüsünün kazanılmasına ilişkin şartların, ulus bilincinin yükselişiyle eş güdümlü olarak zorlaştırılması doğal bir sonuç olarak kabul edilebilir. Ancak ampirik veriler bu durumun aksini göstermektedir. Genel olarak yükselen ulus bilincine rağmen vatandaşlığın kazanılması şartlarında zorlaşma yaşanmamaktadır. Aksine yeni trende göre vatandaşlık, para ile elde edilebilecek bir statüye dönüşmekte ve böylece manevi değer kaybına uğramaktadır. Bu durum bir paradokstur. Söz konusu paradoksun ise anayasa hukuku boyutunda muhtemel sonuçlar doğuracağı aşikârdır. Ortaya çıkacak olan sonuçlar ise genel olarak anayasal düzen ya da devlet bakımından risk teşkil etmektedir. Öyle ise paradoks konusunda devletler ya da hükümetlerden beklenen rasyonel tutum ne olmalıdır? 

In recent years the national consciousness and the conception of the nation state have been on the rise. Within the relationship between the nation state and the citizenship it is a reasonable expectation to wait that this rise will also promote the citizenship. For as much as the status civitatis is a component part of the conception of the nation state. From the constitutional law approach, the acception of the new harder requirements for the citizenship which is overlapping the human element of the state can be accepted as a natural result which is also in harmony with the rising of the national consciousness. But the empirical evidences are in contrast to this situation. Despite the rising of the national consciousness in general there is no difficulties in acquiring the citizenship. On the contrary according to the new trend citizenship is transformed into a status that can be achieved with money and thus it loses its spiritual value. This is a paradox. It is obvious that the paradox in question will have potential consequences for constitutional law. The results will generally risk the constitutional order or the state. So what should be the rational attitude expected from states or governments about the paradox?

 • Ağaoğulları, Mehmet Ali (2010) Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, 2. Baskı, Ankara, İmge.
 • Berkes, Niyazi (2017) Atatürk ve Devrimler, 2. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi.
 • Brubaker, Rogers (1994) Citizenship and Nationhood in France and Germany, 2. Baskı, Massachusetts, Harvard University Press.
 • Coşkun, İsmail (1997) Modern Devletin Doğuşu, İstanbul, Der Yayınları.
 • Doğan, Vahit / Şit, Banu (2008) “Anayasal Vatandaşlık Kavramı”, Do-ğan, Vahit / Tanrıbilir, Feriha Bilge / Şit, Banu (Editörler), Türk Vatandaşlığı Kanunun Tasarısı Sempozyumu (29 Şubat 2008) Bildiriler, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Erdoğan, Mustafa (2016) “Atatürk Milliyetçiliği Türkiye’yi Bölüyor”, 8 Mart 2016 Tarihli Yeni Asya Gazetesi, <http://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ataturk-milliyetciligi-turkiye-yi-boluyor_388656> s.e.t. 04.04.2019.
 • Erkal, Mustafa E. (2016) Sosyoloji (Toplumbilimi), 18. Baskı, İstanbul, Der Yayınları.
 • French Constitution 1958, Çeviren: Constitute Project, <https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en> s.e.t. 23.03.2019.
 • Giddens, Anthony (1985) The Nation-State and Violence, (Çeviren: Atay, Cumhur (2008) Ulus Devlet ve Şiddet, 2. Baskı, İstanbul, Kalkedon.
 • Göze, Ayferi (2013) Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 14. Baskı, İstan-bul, Beta.
 • Gözler, Kemal (2011) Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C:1, Bursa, Ekin.
 • Habermas, Jürgen (1996) “Citizenship and National Identity”, Steenbergen, Bart Van (Editör) The Condition of Citizenship, 1. Baskı, London, SAGE.
 • Harding, Alan (2011) Medieval Law and the Foundations of the State, 1. Baskı, New York, Oxford University Press.
 • Jones, Emma / Gaventa, John (2002) Concepts of Citizenship: A Review, Sussex, Institute of Development Studies.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö. (2011) Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, İstanbul, Legal.
 • Kapani, Münci (2011) İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, 4. Baskı, İstanbul, Bilgi.
 • Kapani, Münci (2013) Politika Bilimine Giriş, 32. Baskı, Ankara, Bilgi.
 • Kışlalı, Ahmet Taner (2014) Siyaset Bilimi, 16. Baskı, Ankara, İmge.
 • Lien, Arnold J. (1929) “Machiavelli's Prince and Mussolini's Facism”, Social Science, C: 4, S: 4.
 • Machiavelli, Niccolò (Tarihsiz) Le Prince, (Çeviren: İlhan, Hasan (2014) Prens, 1. Baskı, Ankara, Alter).
 • Mosca, Gaetano (1936) Histoire Des Doctrines Politiques Depuis L'antiquite, (Çeviren: Tiryakioğlu, Samih (1968) Siyasî Doktrinler Tarihi: Eski Çağlardan Günümüze Kadar, 2. Baskı, İstanbul, Ekin).
 • National Council of Educational Research and Training (2019) India and the Contemporary World – II, Ghaziabad, New Print India.
 • Özbudun, Ergun (2018) Türk Anayasa Hukuku, 18. Baskı, İstanbul, Yetkin.
 • Özkan, Işıl (2018) “Vatandaşlık Satılabilir Bir Şey Midir?”, Near East University International Journal of Art, Cultures & Communications, C:1, S:1, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/572926> s.e.t. 11.04.2019.
 • Parkinson, C. Northcote (1958) The Evolution of Political Thought, (Çeviren: Harmancı, Mehmet (1984) Siyasal Düşüncenin Evrimi, 2. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi).
 • Pierson, Christopher (2004) The Modern State (Çeviren: Kutluğ, Neşet / Erdoğan, Burcu (2014) Modern Devlet, 2. Baskı, İstanbul, Chiviyazıları).
 • Poggi, Gianfranco (1990) The State Its Nature, Development and Pros-pects, (Çeviren: Babacan, Aysun (2011) Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği, 3. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları).
 • Rosenfeld, Michel (2010) The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community, Oxon, Routledge.
 • Rousseau, Jean-Jacques (1762) Du Contrat Social, (Çeviren: Şensılay, Ahmet (2010) Toplum Sözleşmesi, 1. Baskı, İstanbul, Anahtar Yayınları).
 • Rousseau, Jean-Jacques (1772) Considerations on The Government of Poland and on Its Proposed Reformation, <http://www.constitution.org/jjr/poland.htm> s.e.t. 26.03.2019.
 • Sander, Oral (2013) Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, 25. Baskı, Ankara, İmge.
 • Sander, Oral (2014) Siyasi Tarih: 1918-1994, 24. Baskı, Ankara, İmge.
 • Sarıca, Murat (1999) 100 Soruda Siyasî Düşünce Tarihi, 8. Baskı, İstanbul, Gerçek.
 • Shachar, Ayelet (2017) “Citizenship For Sale?”, Shachar, Ayelet / Bau-böck, Rainer / Bloemraad, Irene / VINK, Maarten (Editörler), The Oxford Handbook of Citizenship, 1. Baskı, Oxford University Press, <http://www. oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198805854. 001.0001/oxfordhb-9780198805854-e-34?print=pdf,> s.e.t. 05.04.2019.
 • Smith, Anna-Marie (1998) Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary, London, Routledge.
 • Stegere, Manfred B. (2003) Globalization: A Very Short Introduction, 1. Baskı, New York, Oxford University Press.
 • Şirin, Tolga (2013) “Milliyetçilik İdeolojisi ve Anayasa”, 24 Mart 2013 Tarihli Radikal 2, <http://www.radikal.com.tr/radikal2/milliyetcilik-ideolojisi-ve-anayasa-1126593/> s.e.t. 04.04.2019.
 • Teziç, Erdoğan (2018) Anayasa Hukuku, 22. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Uluocak, Nihal (1988) Türk Vatandaşlık Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Uygun, Oktay (2014) Devlet Teorisi, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
 • Yetkin, Çetin (2012) Siyasal Düşünceler Tarihi-II, 3. Baskı, İstanbul, Gürer.
Primary Language tr
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-8365-2471
Author: Ümit GÜVEYİ
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { ybuhukuk599131, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {137 - 168}, doi = {10.33432/ybuhukuk.599131}, title = {ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {GÜVEYİ, Ümit} }
APA GÜVEYİ, Ü . (2019). ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 137-168 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.599131
MLA GÜVEYİ, Ü . "ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 137-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/47456/599131>
Chicago GÜVEYİ, Ü . "ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 137-168
RIS TY - JOUR T1 - ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ AU - Ümit GÜVEYİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.599131 DO - 10.33432/ybuhukuk.599131 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 168 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.599131 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.599131 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ %A Ümit GÜVEYİ %T ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ %D 2019 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.599131 %U 10.33432/ybuhukuk.599131
ISNAD GÜVEYİ, Ümit . "ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2019): 137-168 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.599131
AMA GÜVEYİ Ü . ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 137-168.
Vancouver GÜVEYİ Ü . ULUS DEVLET İLE VATANDAŞLIK İLİŞKİSİ PARADOKSU VE ANAYASAL DÜZLEMDEKİ NEGATİF ETKİLERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 168-137.