Year 2020, Volume , Issue 1, Pages 365 - 402 2020-02-18

ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ
OVER-INDEBTEDNESS AND LETTER OF SUBORDINATIONS IN JOINT-STOCK COMPANIES

Şükriye DÖNMEZ ASLAN [1]


Sermaye şirketlerinde sorumluluk şirkete konulan sermaye ile sınırlıdır. Bu sebepledir ki sermaye şirketlerinde sermaye kaybı istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Sermaye ile sınırlı sorumluluğun söz konusu olduğu anonim şirketler bakımından da sermaye kaybı istenmeyen bir durumdur. Borca batıklık da bu kapsamda istenmeyen durumların başında gelir. Kanunlarımızda da sermayenin korunmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Anonim şirketler bakımından borca batıklık ve borca batıklık halinde yönetim kurulunun görevleri Türk Ticaret Kanunu 376/3 maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulunun başlıca görevi bilanço hazırlamak ve borca batıklık sonucunun elde edilmesi halinde mahkemeye başvurarak şirketin iflasını istemektir. Kanunda borca batık şirketin iflasını önleyen istisnai bir düzenlemeye de yer verilmiştir. Buna göre geçerli bir sıradan çekilme sözleşmesinin varlığı halinde şirketin iflasına karar verilemez.

In joint-stock companies the principle of liability limited to the assets is valid. In this respect, protection of assets is important. In our laws, regulations regarding the protection of assets and measures to be taken in case of decrease in assets are included. In case of over-indebtedness current and receivables of the company can not meet the debts of the company. For this reason, it is an undesirable situation in the joint stock companies to over-indebtedness. For the joint-stock companies, over-indebtedness and the dueties of the board of directors in case of over-indebtedness are regulated in the article 376/3 of the Turkish Commercial Code. Within this scope, the main duty of the board of directors is to prepare the balance-sheet and to apply to the court in case of the result of over-indebtedness to request to bankruptcy of the company. The code also includes an exeptional regulation to prevents the bankruptcy of the company. Accordingly, the bankruptcy of the company cannot be decided in the presence of a valid letter of subordination.    
In this study fistly over-İndebtedness in joint-stock companies will be explained and the duities of the board of directors will be dealed in point detection of over-indebtedness. Next, the explatations related about letter of subordination agreements, legal nature of the agreement, conclusions of the agreement, jurisdiction of the court will be given.

 • Altaş, Soner (2011) Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Mali Durumu Bozulan Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri ve Sorumlulukları, Mali Çözüm Dergisi, S: 4, s. 163-179.
 • Altaş, Soner (2016) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, 7. Baskı, Ankara, Seçkin. Akkaşoğlu, Nevfel (2015) Garameye İştirakten Feragat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, İÜHFD, C: 6, S: 1, s. 279-298.
 • Atalay, Oğuz (1996) Anonim Şirketlerin İflası, 1. Baskı, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları.
 • Atalay Oğuz (2003) İflasın Ertelenmesi, Bankacılar Dergisi, S: 47, s. 93-98.
 • Aydın, Alihan (2012) Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Düzenlemesine Eleştirel Bir Bakış, İÜHFM, C: LXX, S: 2, s. 101-114.
 • Bitlisli, Ferhat / Yılmaz, Tayfun (2016) İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 8, S: 15, s. 207-223.
 • Boran Güneysu, Nilüfer / Çapa, M. Sadık (2014) Borca Batıklık ve İflasın Önlenmesi Yolu Olarak “Sıradan Çekilme Anlaşması”, İÜHFD, C: 5, S: 1, s. 77-118.
 • Bozgeyik, Hayri / Aslanoğlu, Suphi / Özalp, Ayşe Duygu (2016) İflas Erteleme Kapsamında Hazırlanan Borca Batıklık Bilançosunda Yer Alan Alacakların Mali ve Hukuki Durumu, S: 2, s. 17-25.
 • Çamoğlu, Ersin (2010) Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 3. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Domaniç, Hayri (1988) Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II, İstanbul, Temel Yayınevi.
 • Dumlupınar, Tansu (2014) Sermaye Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 4, S: 1, s. 71-113.
 • Eriş, Gönen (2017) Açıklamalı, İçtihatlı, En Son Değişiklikler ile Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletle ve Şirketler C: 2, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Ermenek, İbrahim (2009) İflasın Ertelenmesi, 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Hatemi, Hüseyin / Gökyayla, Emre (2012) Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Işık, Serpil (2016) Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin Borca Batık Olmaları Sebebiyle Doğrudan İflaslarının Söz Konusu Olması Durumunda İflasın Ertelenmesi Kurumuna Başvuru Şartlarının Kanuni Değişiklikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İÜHFM, C: LXXIV, Özel Sayı 2, s. 1291-1346.
 • İmregün, Oğuz (1999) “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal Sorumu”: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta.
 • Karahan, Sami (Editör) (2013) Şirketler Hukuku, 2. Bası, Konya, Mimoza.
 • Kayar, İsmail (2009) İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık ve İyileştirme Projesi ile İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, EÜİİBFD, S: 33, s. 19-45.
 • Kayar, İsmail (2012) “Yeni TTK’ya Göre Anonim Şirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 18, Özel Sayı: 2, s. 643-658. Kendigelen, Abuzer (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, İstanbul, XII Levha Yayıncılık.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2014) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Kuru, Baki / Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder (2013) Medeni Usul Hukuku, 24. Bası, Ankara, Yetkin.
 • Kırca, İsmail / Şehirali Çelik, Feyzan Hayal / Manavgat, Çağlar (2013) Anonim Şirketler Hukuku; C: 1, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • Moroğlu, Erdoğan (2009) Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları; Değerlendirme ve Öneriler, 6. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Oğuzman, Kemal M. (2016) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C: 1, 14. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Öztek, Selçuk (2014) Borca Batık Anonim Şirketlerde İflası Önleyen Yeni Bir Araç Olarak Sırada Sona Yerleştirme (Sıradan Vazgeçme), DEÜHFD, C: 16, Özel Sayı 2014, s. 2319-2343. Öztek, Selçuk (2005) İflasın Ertelenmesi, Bankacılar Dergisi, S: 53, s. 23-71.
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin (2005) Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 10. Baskı, İstanbul, Arıkan.
 • Poroy, Reha / Tekinalp, Ünal / Çamoğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Pulaşlı, Hasan (2013) Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Pulaşlı, Hasan (2015) Şirketler Hukuku Şerhi C: I, 2. Bası, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Reisoğlu, Safa (2013) Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık. Sumer, Haluk (2013) Ticari Bilanço ve Borca Batıklık Bilançosu, İstanbul Barosu Dergisi, C: 87, S: 2, s. 39-53.
 • Şener, Oruç Hami (2019) Teorik ve Uygulamalı Ortaklılar Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Tandoğan, Haluk (2008) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C: 1/1, 6. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Tekinalp, Ünal (2010) “Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması İlkesi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan C: II, 1. Baskı, İstanbul, 12 Levha Yayıncılık.
 • Tekinalp, Ünal (2015) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Türk, Ahmet (1999) Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, 1. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Türk, Ahmet (2004) Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler, DEÜHFD, C: 6, S: 1, s. 295-334.
 • Türk, Ahmet (2016) Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu ile Getirilen Değişiklik ve Yenilikler, BATİDER, C: 32, S: 1, s. 5-60.
 • Üçışık, Güzin / Çelik, Aydın (2013) Anonim Ortaklıklar Hukuku I. Cilt, 1. Baskı, Ankra, Adalet. Üstündağ, Saim (2010) Türk Ticaret Kanunu’nun 324. Maddesinin 3. Fıkrası Üzerine Düşünce-ler; Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, 1. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Yılmaz, Berna Burcu (2009) İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirilmesi, Türmob Yayınları Zevkliler, Aydın / Gökyayla, Emre (2013) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-1856-394X
Author: Şükriye DÖNMEZ ASLAN
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 18, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk632573, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {365 - 402}, doi = {10.33432/ybuhukuk.632573}, title = {ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ}, key = {cite}, author = {Dönmez Aslan, Şükriye} }
APA Dönmez Aslan, Ş . (2020). ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 365-402 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.632573
MLA Dönmez Aslan, Ş . "ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 365-402 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/52529/632573>
Chicago Dönmez Aslan, Ş . "ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 365-402
RIS TY - JOUR T1 - ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ AU - Şükriye Dönmez Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.632573 DO - 10.33432/ybuhukuk.632573 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 402 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.632573 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.632573 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ %A Şükriye Dönmez Aslan %T ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.632573 %U 10.33432/ybuhukuk.632573
ISNAD Dönmez Aslan, Şükriye . "ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (February 2020): 365-402 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.632573
AMA Dönmez Aslan Ş . ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 365-402.
Vancouver Dönmez Aslan Ş . ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (1): 365-402.
IEEE Ş. Dönmez Aslan , "ANONİM ŞİRKETLERDE BORCA BATIKLIK VE SIRADAN ÇEKİLME SÖZLEŞMELERİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 365-402, Feb. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.632573