Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A CRITICAL APPROACH TO THE DECISION OF THE 11TH CIVIL CHAMBER OF THE COURT CASSATION ON INVALIDITY OF GENERAL MEETING RESOLUTIONS OF CAPITAL COMPANIES

Year 2020, Issue 2, 405 - 434, 29.07.2020
https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.736927

Abstract

Resolutions adopted by general meeting of joint stock companies and limited liability companies, which are against compulsory procedural provisions of Turkish Commercial Code, do not legally exist. There is no term of limitations to bring action for declaratory judgment in this case. The 11th Civil Chamber of the Court of Cassation ruled that the bringing this action after a long time passed after the resolution of the general meeting would be a violation of the prohibition of abuse of the rights (11th Civil Chamber of the Court of Cassation, Dated 28 November 2017, Numbered 2017/6651). In this study, the mentioned decision of the Court of Cassation is criticized.

References

 • Akıntürk, Turgut (2001) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul, Beta.
 • Akyol, Şener (2006) “Venire Contra Factum Proprium (Önceki Eylem ile Çelişkili Davranış Yasağı)”: Ünal, Mehmet (Editör), Fikret Eren’e Armağan, Ankara, Yetkin, s. 77-96.
 • Antalya, Gökhan (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, Temel Kavramlar, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, İstanbul, Legal. Antalya, Gökhan/Topuz, Murat (2015) Medeni Hukuk, İstanbul, Legal. Aytaç, Zühtü (1982) Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Bahtiyar, Mehmet (2020) Ortaklıklar Hukuku, 14. Baskı, İstanbul, Beta. Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan (2013) Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa, Dora.
 • Böckli, Peter (2009) Schweizer Aktienrecht mit Fusionsgesetz, Börsengesellschaftsrecht, Konzernrecht, Corporate Governance, Recht der Revisionsstelle und der Abschlussprüfung in neuer Fassung – unter Berücksichtigung der angelaufenen Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts, 4. Auflage, Zürich, Schulthess.
 • Deryal, Yahya (2000) Ticaret Hukuku, 4. Bası, Trabzon, Derya.
 • Domaniç, Hayri/Arslanlı, Halil (1989) Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.III, İstanbul.
 • Edis, Seyfullah (1979) Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Erdoğan, Abdullah (2013) “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, GÜHFD, C.XVII, Y.2013, S. 3, s. 39-60.
 • Eren, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Hatemi, Hüseyin (2011) Medeni Hukuk’a Giriş, 5. Baskı, İstanbul, Vedat. Kendigelen, Abuzer (2016) Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul, Onikilevha.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2003) Borçlar Hukuku, 3. Bası, Ankara.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar (2016) Anonim Şirketler Hukuku C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü.
 • Kocayusupaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdulkadir (2014) Borçlar Hukuku C.1, Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 6. Baskı, İstanbul, Filiz.
 • Korkut, Ömer (2012) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Adana, Karahan.
 • Moroğlu, Erdoğan (2017) Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, İstanbul, Onikilevha.
 • Narbay, Şafak (2006) “TTK Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, HPD 2006, S. 7, s. 168-181.
 • Nomer, Haluk Nami (2008) Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar, İstanbul, Seçkin.
 • Oğuzman, M. Kemal (1985) Medeni Hukuk Dersleri, 5. Bası, İstanbul.
 • Oğuzman, M. Kemal / Barlas, Nami (2016) Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 22. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Oğuzman, M. Kemal /Öz, Turgut (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 17. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Orbay Ortaç, Nurdan/ Al Kılıç, Şengül (2018) Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhasların Genel Kurula Katılması, TFM, 2018, C. 4, S. 2, s. 211-238.
 • Önder, M. Fahrettin (2005) “Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, DEÜHFD, C. 7, S. 1, s. 103-126.
 • Pekcanıtez, Hakan (2017), Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul, Onikilevha.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Camoğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku C.1, 13. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Pulaşlı, Hasan (2013) “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı Ve Müeyyidesi”, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, s. 885-898.
 • Pulaşlı, Hasan (2017) Şirketler Hukukunun Esasları, 5. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Reisoğlu, Safa (2004) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, İstanbul, Beta.
 • Saka, Zafer (2004) Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul, İstanbul, Vedat.
 • Schott, Bertrand (2009) Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, Zürich/St. Gallen, Dike.
 • Şener, Oruç Hami (2019) Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 4. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tanrıver, Süha (2018) Medeni Usul Hukuku Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, C. I, Ankara, Yetkin.
 • Tekil, Fahiman (1981) Borçlar Hukuku, İstanbul.
 • Tekinalp, Ünal, "Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı", BATIDER, C. XXV, S. 4, s. 5-16.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi (1984) Medeni Hukuka Giriş Dersleri, 4. Bası, İstanbul.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet /Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla (1993) Borçlar Hukuku 7. Bası, İstanbul.
 • Truffer, Roland/Dubs, Dieter (2012) Artikel Kommentar zu OR Art. 698-706b,[içinde: Basler Kommentar Obligationenrecht II, Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Watter, Rolf], Basel, Helbing&Lichtenhahn.
 • Turanlı, Hüsnü (2013) “Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü”, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, s. 939-960.
 • von Tuhr, Andreas (1983) Borçlar Hukuku C. 1-2, , Ankara, Yargıtay, (Çeviren: Edege, Cevat).
 • Uyar, Talih (2000) “Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II)”: Zafer Gören Ataysoy(Editör), Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, s. 439-465.
 • Üçışık, Güzin/Çelik, Aydın (2013) Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. 1, Ankara, Adalet.
 • Yüce, Onur Alber (2015) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Zeytin, Zafer/Ergün, Ömer (2017) Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Year 2020, Issue 2, 405 - 434, 29.07.2020
https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.736927

Abstract

Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü kurucu şekli unsurları düzenleyen emredici hükümlere aykırı olarak alınan anonim ve limited şirket genel kurul kararları yoklukla malûldür. Bir genel kurul kararının yoklukla malûl olduğunun tespiti her zaman talep edilebilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, T: 28.11.2017, E: 2016/6325 ve K: 2017/6651 sayılı kararında bir genel kurul kararının alındığından itibaren uzun süre geçtikten sonra yokluğunun tespitinin talep edilmesinin hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlali anlamına geleceğine hükmetmiştir. İşbu çalışmamızda Yargıtay’ın mezkûr kararı eleştiri konusu yapılmıştır.

References

 • Akıntürk, Turgut (2001) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul, Beta.
 • Akyol, Şener (2006) “Venire Contra Factum Proprium (Önceki Eylem ile Çelişkili Davranış Yasağı)”: Ünal, Mehmet (Editör), Fikret Eren’e Armağan, Ankara, Yetkin, s. 77-96.
 • Antalya, Gökhan (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, Temel Kavramlar, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, İstanbul, Legal. Antalya, Gökhan/Topuz, Murat (2015) Medeni Hukuk, İstanbul, Legal. Aytaç, Zühtü (1982) Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Bahtiyar, Mehmet (2020) Ortaklıklar Hukuku, 14. Baskı, İstanbul, Beta. Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan (2013) Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa, Dora.
 • Böckli, Peter (2009) Schweizer Aktienrecht mit Fusionsgesetz, Börsengesellschaftsrecht, Konzernrecht, Corporate Governance, Recht der Revisionsstelle und der Abschlussprüfung in neuer Fassung – unter Berücksichtigung der angelaufenen Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts, 4. Auflage, Zürich, Schulthess.
 • Deryal, Yahya (2000) Ticaret Hukuku, 4. Bası, Trabzon, Derya.
 • Domaniç, Hayri/Arslanlı, Halil (1989) Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.III, İstanbul.
 • Edis, Seyfullah (1979) Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Erdoğan, Abdullah (2013) “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, GÜHFD, C.XVII, Y.2013, S. 3, s. 39-60.
 • Eren, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Hatemi, Hüseyin (2011) Medeni Hukuk’a Giriş, 5. Baskı, İstanbul, Vedat. Kendigelen, Abuzer (2016) Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul, Onikilevha.
 • Kılıçoğlu, Ahmet (2003) Borçlar Hukuku, 3. Bası, Ankara.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar (2016) Anonim Şirketler Hukuku C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü.
 • Kocayusupaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdulkadir (2014) Borçlar Hukuku C.1, Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 6. Baskı, İstanbul, Filiz.
 • Korkut, Ömer (2012) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Adana, Karahan.
 • Moroğlu, Erdoğan (2017) Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, İstanbul, Onikilevha.
 • Narbay, Şafak (2006) “TTK Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, HPD 2006, S. 7, s. 168-181.
 • Nomer, Haluk Nami (2008) Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Temel Esaslar, İstanbul, Seçkin.
 • Oğuzman, M. Kemal (1985) Medeni Hukuk Dersleri, 5. Bası, İstanbul.
 • Oğuzman, M. Kemal / Barlas, Nami (2016) Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 22. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Oğuzman, M. Kemal /Öz, Turgut (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 17. Bası, İstanbul, Vedat.
 • Orbay Ortaç, Nurdan/ Al Kılıç, Şengül (2018) Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhasların Genel Kurula Katılması, TFM, 2018, C. 4, S. 2, s. 211-238.
 • Önder, M. Fahrettin (2005) “Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, DEÜHFD, C. 7, S. 1, s. 103-126.
 • Pekcanıtez, Hakan (2017), Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası, İstanbul, Onikilevha.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Camoğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku C.1, 13. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Pulaşlı, Hasan (2013) “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı Ve Müeyyidesi”, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, s. 885-898.
 • Pulaşlı, Hasan (2017) Şirketler Hukukunun Esasları, 5. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Reisoğlu, Safa (2004) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, İstanbul, Beta.
 • Saka, Zafer (2004) Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul, İstanbul, Vedat.
 • Schott, Bertrand (2009) Aktienrechtliche Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Generalversammlungsbeschlüssen wegen Verfahrensmängeln, Zürich/St. Gallen, Dike.
 • Şener, Oruç Hami (2019) Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 4. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tanrıver, Süha (2018) Medeni Usul Hukuku Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması, C. I, Ankara, Yetkin.
 • Tekil, Fahiman (1981) Borçlar Hukuku, İstanbul.
 • Tekinalp, Ünal, "Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı", BATIDER, C. XXV, S. 4, s. 5-16.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi (1984) Medeni Hukuka Giriş Dersleri, 4. Bası, İstanbul.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet /Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla (1993) Borçlar Hukuku 7. Bası, İstanbul.
 • Truffer, Roland/Dubs, Dieter (2012) Artikel Kommentar zu OR Art. 698-706b,[içinde: Basler Kommentar Obligationenrecht II, Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Watter, Rolf], Basel, Helbing&Lichtenhahn.
 • Turanlı, Hüsnü (2013) “Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü”, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, s. 939-960.
 • von Tuhr, Andreas (1983) Borçlar Hukuku C. 1-2, , Ankara, Yargıtay, (Çeviren: Edege, Cevat).
 • Uyar, Talih (2000) “Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II)”: Zafer Gören Ataysoy(Editör), Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, s. 439-465.
 • Üçışık, Güzin/Çelik, Aydın (2013) Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. 1, Ankara, Adalet.
 • Yüce, Onur Alber (2015) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, 2. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Zeytin, Zafer/Ergün, Ömer (2017) Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section PRIVATE LAW
Authors

Abdülhamid Oğuzhan HACIÖMEROĞLU>
YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, FACULTY OF LAW
0000-0002-1838-4116
Türkiye


Kemalettin Ahmet AKSOY> (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, FACULTY OF LAW
0000-0002-9239-7257
Türkiye

Publication Date July 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ybuhukuk736927, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, eissn = {2791-8971}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, number = {2}, pages = {405 - 434}, doi = {10.33432/ybuhukuk.736927}, title = {SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan and Aksoy, Kemalettin Ahmet} }
APA Hacıömeroğlu, A. O. & Aksoy, K. A. (2020). SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 405-434 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.736927
MLA Hacıömeroğlu, A. O. , Aksoy, K. A. "SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 405-434 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/56240/736927>
Chicago Hacıömeroğlu, A. O. , Aksoy, K. A. "SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 405-434
RIS TY - JOUR T1 - A CRITICAL APPROACH TO THE DECISION OF THE 11TH CIVIL CHAMBER OF THE COURT CASSATION ON INVALIDITY OF GENERAL MEETING RESOLUTIONS OF CAPITAL COMPANIES AU - Abdülhamid OğuzhanHacıömeroğlu, Kemalettin AhmetAksoy Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.736927 DO - 10.33432/ybuhukuk.736927 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 434 VL - IS - 2 SN - 2149-5831-2791-8971 M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.736927 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.736927 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Law Review SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM %A Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu , Kemalettin Ahmet Aksoy %T SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831-2791-8971 %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.736927 %U 10.33432/ybuhukuk.736927
ISNAD Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan , Aksoy, Kemalettin Ahmet . "SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2020): 405-434 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.736927
AMA Hacıömeroğlu A. O. , Aksoy K. A. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. YBHD. 2020; (2): 405-434.
Vancouver Hacıömeroğlu A. O. , Aksoy K. A. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 405-434.
IEEE A. O. Hacıömeroğlu and K. A. Aksoy , "SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDA YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ’NİN BİR KARARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 2, pp. 405-434, Jul. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.736927

VDOGPq.jpg