Year 2021, Volume , Issue 1, Pages 327 - 364 2021-01-31

NEW ERA FOR THE ADOPTION OF MINORS IN GERMAN LAW
ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM

Eda ŞAHİN [1]


In relation to the adoption of minors in the article of 1741/II of German Civil Law, a person who is not married may adopt a child only alone. A married couple may adopt a child only jointly. A spouse may adopt a child of his spouse alone. He may also adopt a child alone if the other spouse cannot adopt the child because he is incapable of contracting or has not yet reached the age of twenty-one. In a decision of 26 March 2019, the German Federal Constitutional Court held that the Civil Code provisions violate the equal treatment clause of article 3, paragraph 1 of the Basic Law, because they unjustifiably disadvantage children in families in which the couple are not married and instructed the legislature to enact new provisions by 31 March 2020. This study aims to first examine the conditions for the adoption of minors in German Law in general, then the Court's ruling and the new provision that came into force on 31 March 2020 and the legislative intention.
Alman Medeni Kanunu’nun (Bürgerliches Gesetzbuch) ‘Küçüklerin Evlat Edinilmesi’ başlığı altında yer alan 1741.maddesinin ikinci fıkrası evli olmayan bir kimsenin yalnızca tek başına evlat edinebileceğini, evli kimselerin ise ancak birlikte evlat edinebileceklerini, eşlerden birinin tek başına diğerinin çocuğunu evlat edinebileceğini, evli bir kimsenin eşinin fiil ehliyetinden yoksun veya henüz 21 yaşını doldurmamış olması durumunda tek başına evlat edinebileceğini düzenler. 26 Mart 2019 tarihinde Almanya Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht) evli olmayan çiftlerden oluşan ailelerde yaşayan çocukları evlat edinilmeleri noktasında haklı bir neden olmaksızın dezavantajlı duruma getiren bu maddeyi Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) bütün insanların yasa önünde eşit olduğunu düzenleyen 3.maddesinin 1.fıkrasına aykırı bulmuş ve yasama organına 31 Mart 2020 tarihine kadar yeni hükümler ihdas etme talimatı vermiştir. Çalışmamız önce genel olarak Alman Hukukunda küçüklerin evlat edinilmesinin koşullarını, daha sonra Mahkemenin verdiği bu kararı, 31 Mart 2020’de yürürlüğe giren yeni hükmü ve hükmün gerekçesini inceleyecektir.
 • Akyüz, Emine (1995) “Evlat Edinmeye İlişkin Uluslararası Sözleşmeler, Çağdaş Hukuk Sistemleri ve Türk Medeni Kanunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’na Armağan, s. 153 – 169.
 • Aydoğdu, Murat (2009) Çağdaş Hukukî Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara, Günaydın Hukuk Yayınları.
 • Bassenge, Peter / Brudermüller, Gerd / Ellenberger, Jürgen / Götz, Isabell / Grüneberg, Christian / Sprau, Hartwig / Thorn, Karsten / Weidenkaff, Walter / Weidlich, Dietmar (2014) Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Beck’sche Kurz Kommentare, München, C.H.Beck (Palandt).
 • Baygın, Cem (2003) “Evlât Edinmenin Sonuçları”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: VII, S: 3 – 4, s. 627-650.
 • Besson, Samantha (2007) “Enforcing the child’s right to know her origins: contrasting approaches under the convention on the rights of the child and the European convention on human rights” International Journal of Law, Policy and the Family, C: 21, s. 137 –159.
 • Birsen, Kemalettin (1959) Medeni Hukuk Dersleri Umumi Esaslar – Şahsın Hukuku – Aile Hukuku, İstanbul, Ahmed Said Matbaası.
 • Blauwhoff, Richard J. (2008) “Tracing down the historical development of the legal concept of the right to know one’s origins: Has ‘to know or not to know’ ever been the legal question?”, Utrecht Law Review, C: 4, S: 2, s. 99 – 116.
 • Dethloff, Nina (2015) Familienrecht, München, C. H. Beck.
 • Eckebrecht, Marc (2019) “Die künftige Stiefkindadoption in der stabilen Patchwork-Familie” Neue Zeitschrift für Familienrecht, C: 22, s. 977 – 981 (Eckebrecht, 2019).
 • Eckebrecht, Marc (2020) “Die Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien”, Neue Juristische Wochenschrift, C: 20, s. 1403 – 1407 (Eckebrecht, 2020).
 • Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin (1986) Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Gsell, Beate / Krüger, Wolfgang / Lorenz, Stephan / Reymann, Christoph (2019) beck-online. GROSSKOMMENTAR, München, C. H. Beck.
 • Hau, Wolfgang / Poseck, Roman (2020) Beck’scher Online-Kommentar BGB, München, C. H. Beck.
 • Hotz, Sandra (2018) Selbstbestimmung im Vertragsrecht Unter besonderer Berücksichtigung von Verträgen zu «Liebe», Sex und Fortpflanzun: Rechtliche und kulturelle (Schweiz, Deutschland, Japan) sowie theoretische Perspektiven zu den Grenzen der Autonomie, Bern, Stämpfli.
 • İnce-Akman, Nurten (2019) “Alman ve Türk Hukukunda Ergin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C:21, Özel Sayı, s. 2357-2393.
 • Kaya, Cengiz (2009) Türk Hukukunda Evlat Edinme, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Keuter, Wolfgang (2020) “Stiefkindadoption 2.0 – Gesetzgeberische Reformüberlegungen” C: 2, s. 49 – 53.
 • Lettmaier, Saskia (2019) Adoption and Assisted Reproduction in Germany: Legal Framework and Current Issues, Leiden, Brill.
 • Mignot, Jean-François (2019) ‘Child Adoption in Western Europe 1900-2015’, Cliometrics of the Family, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02008838/file/Child%20Adoption%20in%20Western%20Europe.pdf> s.e.t. 18.07.2020.
 • Ruhi, Ahmet Cemal (2002) Türk Hukukunda Evlat Edinme ve Evlat Edinme ile ilgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Säcker, Franz Jürgen / Rixecker, Roland / Oetker, Hartmut / Limperg, Bettina (2020) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H.Beck.
 • Schermaier-Stöckl, Barbara / Stock, Christof, (2014) “Soziale Arbeit mit Paaren, Familien, Kindern und Jugendlichen”, <https://www.rdgs.de/app/download/5805464200/HF_2_Teil2_Einf_Paare_Familien_KiJu.pdf> s.e.t. 18.07.2020.
 • Scholz, Harald / Kleffmann, Norbert / Doering-Striening, Gudrun (2019) Praxishandbuch Familienrecht, München, C.H.Beck.
 • Schulz, Werner / Hauß, Jörn (2018) Familienrecht, Handkommentar, Baden-Baden, Nomos.
 • Serozan, Rona (2017) Çocuk Hukuku, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Soergel, Hans-Theodor/ Liermann, Stephan (2000) Burgerliches Gesetzbuch Mit Einfuhrungsgesetz Und Nebengesetzen (Bgb): Band 20, Familienrecht 4: 1741-1921 Bgb, Stuttgart, Kohlhammer.
 • Steinbach, Anja / Helms, Tobias (2020) “Stabilität nichtehelicher Lebensgemeinschaften aus Soziologischer Perspektive vor dem Hintergrund des neuen § 1766a BGB” Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, C: 7, s. 476 – 480.
 • Stürner, Rolf / Berger, Christian / Budzikiewicz, Christine / Mansel, Heinz-Peter / Stadler, Astrid / Teichmann, Arndt (2018) Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch Kommentar, München, C. H. Beck (Jauernig).
 • Şıpka, Şükran (1999) “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Evlat Edinmeye ilişkin Hükümlerinin İncelenmesi” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LVII, S: 1-2, s. 301 – 322.
 • Teklote, Stephan (2020) “Stiefkindadoption in nichtehelichen Lebensgemeinschaften nach neuem Recht” Neue Zeitschrift für Familienrecht C: 10, s. 409 – 414.
 • Turhan, Nedim (2000) “Evlat Edinme”, Yargıtay Dergisi, C: 26, S: 1-2, s. 48 – 67. Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet (1969) Medeni Hukuk, İstanbul, Gün Matbaası.
 • Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (2019) “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26.03.2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien” <http://www.bagljae.de/content/stellungnahmen/> s.e.t. 21.11.2020.
 • Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (2019) “Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung” 8. neu bearbeitete Fassung, beschlossen auf der 126. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, m. 7.4.2.5 <http://www.bagljae.de/assets/downloads/190724-142_empfehlungen-zur-adoptionsvermittlung.pdf> s.e.t. 21.11.2020 (Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung).
 • BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 26. März 2019 - 1, BvR 673/17, rn. 1 – 134, ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20190326.1bvr067317, <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2019/03/rs20190326_1bvr067317en.html> s.e.t. 18.11.2020 (BVerfG, Karar).
 • Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien” D. 19/15618, 02.12.2019, <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/156/1915618.pdf> s.e.t. 18.11.2020 (Gesetzentwurf, 2019).
 • Deutscher Bundestag, “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien”, D. 19/17154, 12.02.2020, <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/171/1917154.pdf> s.e.t. 18.11.2020 (Gesetzentwurf, 2020).
 • Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) (2019) “Stellungnahme des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) vom 8. Juli 2019 zum Diskussionspapier des BMJV zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26.3.2019 – Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien” <https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/070819_Stellungnahme_DIJuF_RefE_Stiefkindadoption.pdf?__blob=publicationFile&v=2> s.e.t. 21.11.2020.
 • Kinderrechtekommission des DFGT (Wolfgang Keuter / Tobias Helms) (2019) “Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 26.3.2019 – 1 BvR 673/17"<https://www.dfgt.de/resources/SNKiKo_Entscheidung%20des%20BVerfG%20vom%2026.3.2019%20%E2%80%93%201%20BvR%2067317.pdf> s.e.t. 21.11.2020.
 • Frank, Rainer (2019) “Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien im Auftrag der Wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht” <https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/092019_Stellungnahme_wiss-Vereinigung_BVerfGE_Ausschlus-Stiefkindadoption.pdf?__blob=publicationFile&v=2> s.e.t. 21.11.2020, s. 1–4
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-4741-2171
Author: Eda ŞAHİN (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

Bibtex @research article { ybuhukuk771237, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {327 - 364}, doi = {10.33432/ybuhukuk.771237}, title = {ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM}, key = {cite}, author = {Şahin, Eda} }
APA Şahin, E . (2021). ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 327-364 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.771237
MLA Şahin, E . "ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 327-364 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/60164/771237>
Chicago Şahin, E . "ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 327-364
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM AU - Eda Şahin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.771237 DO - 10.33432/ybuhukuk.771237 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 364 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.771237 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.771237 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM %A Eda Şahin %T ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM %D 2021 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.771237 %U 10.33432/ybuhukuk.771237
ISNAD Şahin, Eda . "ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (January 2021): 327-364 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.771237
AMA Şahin E . ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 327-364.
Vancouver Şahin E . ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 327-364.
IEEE E. Şahin , "ALMAN HUKUKUNDA KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNDE YENİ DÖNEM", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 327-364, Jan. 2021, doi:10.33432/ybuhukuk.771237