Art and Literature
PDF BibTex RIS Cite

Denetimden Kaçan İmgeler

Year 2017, Issue: 18, 99 - 105, 11.07.2017

Abstract

Gündelik hayatta denetim mekanizmalarının etkinlik alanını genişletmek için çeşitli yollara başvurduğunu gö-rürüz: Arşivin, medyanın, görsel ve yazınsal üretimlerin anlam ve bağlamlarının yer değiştiği veya yeniden üretil-diği çeşitli yöntemler izlenir. Bu sayede denetim, hemen kavranamayacak biçimlere girerek yaşantımıza nüfuz ede-bilmektedir. Denetleme ağının beden politikalarında, eko-nomik, sosyal ve hatta mikro ilişkilerde kendini yeniden üreten yapısı, bireyin öznel tercihiymiş gibi içselleştirile-ceği bir ortam hazırlayabilmektedir. 

References

 • Agamben, Giorgio (2013). Kutsal İnsan, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Diken, Bülent – Laustsen, B. Carsten (2014). Filmlerle Sosyoloji, Çev. Sona Ertekin, İstanbul: Metis Yay.
 • Durul, Yeşim (2016). “Ohal Günlerinde Sansür ve Sanat”, Art Unlimited/Limited (38): 20.
 • Gielen, Pascal (2016). Sanatsal Çokluğun Mırıltısı, Çev. Albina Ulutaşlı, İstanbul: Norgunk Yay.
 • Foster, Hal (2017). Yeni Kötü Günler, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Foucault, Michel (2007). Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Foucault, Michel (2011). Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden- Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Holland, W. Eugene (2013). Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u, Çev. Ali Utku-Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yay.
 • Özmakas, Utku (2012). “Foucault: İktidardan Biyoiktidara”, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi (70-71): 53-81
 • Perez, Ronaldo (2008). An(arşi) ve Şizoanaliz, Çev. Şervan Adar Avşar, İstanbul: VersusKitab.
 • Ranciere, Jacques (2010). Özgürleşen Seyirci, Çev. E. Burak Şaman, İstanbul: Metis Yay.
 • Sayın, Zeynep (2004). İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yay. Zizek, Slavoj (2004). İdeolojinin Yüce Nesnesi, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay.
 • Raad, Walid (06.18.2014). Appendix XVII Plates 22-257, E-Flux Journal (56) http://www.e-flux.com/journal/appendix-xviii- plates-22-257/ Erişim tarihi: 05.01.2017
 • 14b.iksv (05.9.2015-01.11.2015). 14. İstanbul Bienali h t t p : / / 1 4 b . i k s v . o r g / w o r k s . a s p ? i d = 2 5 Erişim tarihi: 18.11.2016
 • Resim 1. 14. İstanbul Bienali’nde Kasa Galeri’de sergilenen Walid Raad’ın Another Letter to The Reader (2015) çalışmasının enstalatif sunumu http://14b.iksv.org/works.asp?id=25 Erişim tarihi: 28.04.2017
 • Resim 2. Another Letter to The Reader (2015) çalışmasının enstalatif sunumu http://14b.iksv.org/works.asp?id=25 Erişim tarihi: 28.04. 2017
 • Resim 3. Jafar Panahi’nin Taxi (2015) filminden bir kare http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/jafar- panahis-remarkable-taxi Erişim tarihi: 06.06.2017
 • Resim 4. Jafar Panahi’nin Taxi (2015) filminden bir kare https://concordiafncblog.files.wordpress.com/2015/10/ taxi-2.jpg Erişim tarihi: 06.06.2017

Year 2017, Issue: 18, 99 - 105, 11.07.2017

Abstract

References

 • Agamben, Giorgio (2013). Kutsal İnsan, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Diken, Bülent – Laustsen, B. Carsten (2014). Filmlerle Sosyoloji, Çev. Sona Ertekin, İstanbul: Metis Yay.
 • Durul, Yeşim (2016). “Ohal Günlerinde Sansür ve Sanat”, Art Unlimited/Limited (38): 20.
 • Gielen, Pascal (2016). Sanatsal Çokluğun Mırıltısı, Çev. Albina Ulutaşlı, İstanbul: Norgunk Yay.
 • Foster, Hal (2017). Yeni Kötü Günler, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları
 • Foucault, Michel (2007). Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Foucault, Michel (2011). Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden- Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Holland, W. Eugene (2013). Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u, Çev. Ali Utku-Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yay.
 • Özmakas, Utku (2012). “Foucault: İktidardan Biyoiktidara”, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi (70-71): 53-81
 • Perez, Ronaldo (2008). An(arşi) ve Şizoanaliz, Çev. Şervan Adar Avşar, İstanbul: VersusKitab.
 • Ranciere, Jacques (2010). Özgürleşen Seyirci, Çev. E. Burak Şaman, İstanbul: Metis Yay.
 • Sayın, Zeynep (2004). İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yay. Zizek, Slavoj (2004). İdeolojinin Yüce Nesnesi, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay.
 • Raad, Walid (06.18.2014). Appendix XVII Plates 22-257, E-Flux Journal (56) http://www.e-flux.com/journal/appendix-xviii- plates-22-257/ Erişim tarihi: 05.01.2017
 • 14b.iksv (05.9.2015-01.11.2015). 14. İstanbul Bienali h t t p : / / 1 4 b . i k s v . o r g / w o r k s . a s p ? i d = 2 5 Erişim tarihi: 18.11.2016
 • Resim 1. 14. İstanbul Bienali’nde Kasa Galeri’de sergilenen Walid Raad’ın Another Letter to The Reader (2015) çalışmasının enstalatif sunumu http://14b.iksv.org/works.asp?id=25 Erişim tarihi: 28.04.2017
 • Resim 2. Another Letter to The Reader (2015) çalışmasının enstalatif sunumu http://14b.iksv.org/works.asp?id=25 Erişim tarihi: 28.04. 2017
 • Resim 3. Jafar Panahi’nin Taxi (2015) filminden bir kare http://www.newyorker.com/culture/richard-brody/jafar- panahis-remarkable-taxi Erişim tarihi: 06.06.2017
 • Resim 4. Jafar Panahi’nin Taxi (2015) filminden bir kare https://concordiafncblog.files.wordpress.com/2015/10/ taxi-2.jpg Erişim tarihi: 06.06.2017

Details

Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

Ezgi YAKIN This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date July 11, 2017
Submission Date July 11, 2017
Acceptance Date June 6, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 18

Cite

APA Yakın, E. (2017). Denetimden Kaçan İmgeler . Yedi , (18) , 99-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/30349/327820

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.