Author Guidelines

.

Sayfa Düzeni

Sayfa yapısı A4 boyutunda her kenardan 2,5 cm. bırakılarak ayarlanmalıdır. Tüm sayfalara numara verilmeli ve kaynaklar ile birlikte en az 2 en çok 20 sayfa olmalıdır.

Başlık

Makale başlığı kısa ve açıklayıcı olmalı, “Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük ve Kalın” şekilde ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar(lar)'ın adının ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak harf kullanılmalıdır (a, b, c,  gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve yazılmalı, sorumlu yazarın e–posta adresi dipnot olarak bulunmalıdır. Yazar adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. 

Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe veya İngilizce çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce özet/Abstract olmalıdır. Özet 200 kelimeyi geçmemelidir.  

Özetin altına küçük harflerle 4–6 tane anahtar kelime (key words) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, zorunlu olmadıkça başlıktakilerin tekrarı olmamalıdır. 

Genel Biçim

Yayım metni “Times New Roman”,  “12 punto”, “iki yana yaslı”, “düz”, “satır aralığı 1,15” ve “sonra 12 nk” olarak, varsa metin içerisindeki vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar italik olarak yazılabilir fakat kalın olarak yazılmamalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

Çalışmada SI (Systeme International) birimleri ve kısaltmaları kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde 1 kez açıklanmalıdır.

Kaynak Gösterme(Atıf):

Gönderilen çalışmalar, APA 6.0 (American Psychological Association) yazım kuralları göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Makale ve kitapların referans olarak veriliş şekilleri aşağıdaki gibidir:

Tablo 1. Kaynak gösterme

 

Cümle başında veya ortasında:

Cümle sonunda:

Tek yazarlı çalışmalar

Sancar (2004) veya

Polat (2004); Yalçın (2006)

(Sancar, 2004). veya

(Polat, 2004; Yalçın, 2006). veya

(Polat, 1991; Aktaş, 1993; Çağlar, 2003; Çubuk ve Korkmaz, 2007).

Aynı yıl içindeki tek yazarlı çalışmalar

Kandemir (2000a ve b)

(Kandemir, 2000a ve b).

İki yazarlı çalışmalar

Sülün ve Balkı (2006) veya

Treagust and Coll (2004)

(Sülün ve Balkı, 2006). veya

(Treagust and Coll, 2004).

İkiden fazla yazarlı çalışmalar

Arf vd. (2000) veya

Lehmer et al. (2003)

(Arf vd., 2000).  veya

(Lehmer et al., 2003).

 

Tablo ve Grafikler:

Çalışmanın içeriğine göre gerekli görüldüğünde çalışma tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler “Şekil” olarak verilmelidir.

Her tablo ve şeklin metin içindeki yeri belirtilmelidir. Tüm tablo ve şekiller çalışma boyunca sırayla numaralandırılmalı (Tablo 1., Şekil 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Şekiller sayfa boyutları dikkate alınarak yerleştirilmelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları alta, tabloların ise üst kısmına yazılmalıdır.

Dipnotlar:

Sadece ilk sayfada; sorumlu yazarın e – posta adresi ve eğer sunulan çalışma bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı ise dipnot olarak belirtilmelidir.

Bölüm ve alt bölümler: 
Çalışmadaki ana bölümler; (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç ve Tartışma,  Öneriler) Her Sözcüğün baş harfleri büyük ve kalın, 12 punto olarak sola dayalı yazılmalıdır.

Alt bölümlerin başlıkları Yalnız ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer sözcükler küçük ve kalın 12 punto olarak sola dayalı yazılmalıdır. Bütün bölüm/alt bölüm başlıklarına numara verilmelidir.

Giriş: Konu hakkında kısa bir literatür bilgisi verilmeli, sonunda çalışmanın amacı kısaca belirtilmelidir.

Materyal ve Metot: Eğer çalışma deneysel ise kullanılan deneysel yöntemler detaylı ve açıklayıcı bir biçimde verilmelidir. Çalışmada kullanılan metot, başkaları tarafından tekrarlanabilecek şekilde açıklayıcı olmalıdır.

Bulgular: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli ve yorum yapılmamalıdır.

Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar mutlaka tartışılmalı fakat gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Sonuçların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, bunların muhtemel nedenleri tartışılmalıdır.

Öneriler(Seçimlik): Gerekli ise elde edilen sonuçların bilime katkısı ve önemi belirtilebilir.

Teşekkür(Seçimlik): gerekli görüldüğünde Teşekkür genellikle çalışmaya maddi destek sağlayan kurumlara veya kişilere veya çalışmayı yayına gönderilmeden önce inceleyip önerilerde bulunan uzmanlara yapılır. Mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. (Örnekler: Hazırlanmakta olan veya yayına gönderilen çalışmalar, yayınlanmamış bilgiler veya gözlemler, kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler, raporlar, ders notları, seminerler gibi). Ancak, tamamlanmış ve jüriden geçmiş tezler kaynak olarak verilebilir.

Kaynaklar 12 punto ve tek aralıklı sonra 6 nk olacak şekilde ve ikini satır ve sonrası soldan 1cm girintili olacak şekilde yazar soyadlarına göre sıralı yazılmalıdır.

APA 6 standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe ve yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve/and' yazılmalıdır. Kaynaklara metin içinde numara verilmemeli ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belirtilmelidir.

Ekler: Tüm ekler ayrı sayfalara yazılmalı ve Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır.

Kaynakların yazımı
Makale:

Yazarın Soyadı, adının baş harf(ler)i. Yıl. “Çalışmanın başlığı”, derginin adı (italik), cilt numarası(varsa sayısı), sayfa numarası.

Şahin, S. 2008. “Su Arıtma Teknolojisindeki Kolloidlerin Kararlılık Esasları”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 133-154.

Kitap:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf(ler)i. (Basım Yılı). “kitabın adı varsa baskı sayısı”, (varsa çeviri editör(ler)i),  basımevi(italik), Yayınlandığı yer, varsa cilt numarası, sayfa aralığı.

McAdams, W. H. (1942). “Heat Transmission 2nd ed.”, Mc Graw Hill, New York, 278-292.

Kitapta Bölüm:

Bölüm yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, (basım yılı). “Bölüm Başlığı”, kitabın adı varsa baskı sayısı,  (varsa çeviri editör(ler)i),  basımevi(italik), Yayınlandığı yer, varsa cilt numarası, sayfa aralığı.

Goto, S., Levec, J. and Smith, J. M. 1942. “Mass transfer in packed ebds with two-phase flow” , Heat Transmission 2nd ed., McGraw Hill, New York, 278-292.

Kongre ve Sempozyum:

Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. Yıl. “Çalışma başlığı”, kongre adı(italik), kongreyi düzenleyen kurum, yapıldığı yer, sayfa numarası.

Gürses, E., Yalçın, H., Uğur, K., “Anlamlı Öğrenme ve Verim, Dönüşümlülük ve Entropi Kavramlarının İlişkilendirilmesi”, V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 97. 

Tez: 

Yazarın Soyadı, Adının baş harf(ler)i. Yıl “Tezin Adı”, Tezin Cinsi (Yüksek Lisans/Doktora), Tezin Sunulduğu Enstitü (italik), Sunulduğu yer, sayfa aralığı.

Okur, M. 2006 “Cebir paket programları vasıtasıyla izomorfizim kavramının öğretimi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 10-15.

Anonim:

Anonim, (basım yılı). “yayının adı”, basıldığı yer, sayfa aralığı.

Anonim, (2005). “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. T.C. Tarim ve Köyişleri Bakanlığı”, Resmi Gazete, 2.

Anonim kaynaklar, Kaynaklar bölümünde yıl sırasına göre verilir.

Patentler:

Kitchen, (1986). “Combustion Improver Fuel Additive”. US Patent No: 4, 585, 462. April 29.

İnternet:

Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan Çalışmalar hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi tam olarak yazılmalıdır.

Yazarın Soyadı, adının baş harf(ler)i. (Yıl). “Çalışmanın başlığı”, derginin adı (italik), varsa cilt numarası, varsa sayısı (parantez içerisinde), sayfa numarası.

İnternette yayımlanan dergi

Yazarın Soyadı, Adının baş harf(ler)i. (Derginin yayımlandığı Yıl). “Çalışma Başlığı”, Derginin adı (italik), cilt numarası(varsa sayı no), 
Erişim Adresi, 
Son erişim tarihi: Gün. Ay. Yıl

İnternet sayfası

Kurum/Kuruluş Adı. “Atıf yapılan bölüm/tablo/şekil başlığı”, 
Erişim adresi, 
Son erişim tarihi: Gün.Ay.Yıl

TUİK. “2004 Belediye Atık su İstatistikleri”, 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=416,
Son erişim tarihi: 01.01.2017

Robotics at Boston Dynamics, (2008),
http://www.bostondynamics.com/content/sec.php?section=robotics 
Son Erişim Tarihi: 21.10.2008 

Şayet internet sayfasının yazarı belli değil ise:

Anonim 2018. İnternet adresi