Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 735 - 747 2018-12-28

Kredi Temerrüt Swapları İle Vade Farklarından Kaynaklanan Risk Primleri Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Hilmi Tunahan AKKUŞ [1] , Şakir SAKARYA [2]


Bu çalışmada Türkiye’de borçlanma araçlarının risk göstergesi olarak Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap - CDS) ile vade farklarından kaynaklanan risk primleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu çerçevede tahmin edilen risk primleriyle CDS’ler arasında nedensellik ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Analizde borçlanma araçlarının risk göstergesi olarak 5 yıl vadeli CDS prim değişimleri bağımlı değişken olarak kullanılırken, bağımsız değişkenler olarak da Campbell ve Shiller (1987) yaklaşımından yararlanılarak türetilen iki aylık ve üç aylık bono faiz oranları arasındaki risk primi kullanılmıştır.  Bunun nedeni ise iki ve üç aylık vadeli bono getirilerinin likiditeyle ilişkili en yakın gösterge olmasıdır. Böylece likidite riski ile uluslararası piyasalardaki finansal risk göstergesi olan CDS’ler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Analizde Mayıs 2001 – Mart 2017 dönemine ait aylık veriler ve analiz yöntemi olarak da Hill (2007) tarafından geliştirilen “kayan pencere nedensellik yaklaşımı” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 2010 ve 2016 yıllarının yaklaşık olarak tamamında CDS’ler ile risk primleri arasında ilişki bulunurken diğer dönemlerde neredeyse hiç ilişkiye rastlanmamıştır. Bunun durum CDS’lerin her zaman risk primlerini göstermediği şeklinde yorumlanmıştır. 

Kredi Temerrüt Takasları, Risk Primleri, Kayan Pencere Nedensellik Yaklaşımı
 • Akkaya, M. (2017). Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi. Maliye Finans Yazıları, 130-145. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/295251 (Erişim Tarihi: 20.10.2017).
 • Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis IV: Value at Risk Models. England: John Wiley & Sons Ltd.
 • Altay, E. (2015). Bankacılıkta Risk. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Aydın, N. (2012). Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar. Vedat Akgiray ve Fatih Temizel (Ed.). Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar (s. 2-25), Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2511, AÖF Yayını No: 1482.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2015). Finansal Yönetim (Yenilenmiş 2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Blanco, R., Brennan, S. and Marsh, I.W. (2005). An Empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps. The Journal of Finance, 60 (5), 2255-2281. Doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00798.x
 • Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance (2. Edition). United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Campbell, J. Y. ve Shiller, R. J. (1987). Cointegration and Test of Present Value Models. The Journal of Political Economy, 95 (5), 1062-1088. Doi:10.1086/261502
 • Ceylan, F., Tüzün, O., Ekinci, R. ve Erem, I. (2017). The Effect of Inflation Uncertainty on Benchmark Interest Rate in Turkey. Innovation and Global Issues in Social Sciences Congress. 27-29 Nisan 2017. Antalya. 387-399.
 • Chatfield, C. (1995). The Analysis of Time Series: An Introduction. Chapman&Hall/CRC.
 • Chulia, H. ve Torro, H. (2006). The Economic Value of Volatility Transmission between the Stock and Bond Markets. Journal of Futures Markets, 28 (11), 1066-1094. Doi: 10.1002/fut.20342
 • Doğukanlı, H. (2012). Uluslar arası Finans (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.
 • Ekinci, C. ve Erdamar, E. H. (2014). Türkiye’de Pay Getirileri ve Tahvil Faizi Değişimleri Arasındaki İlişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (2), 223-234. http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/800/pdf_119 (Erişim Tarihi: 20.10.2017).
 • Hancı, G. (2014). Kredi Temerrüt Takasları ve BİST-100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üretim Ekonomisi Kongresi. 21-22 Mart 2014. https://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/Görkem-Hancı(1).pdf (Erişim Tarihi: 20.10.2017).
 • Hällman, L. (2017). The Rolling Window Method: Precisions of Financial Forecasting. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089425/FULLTEXT01.pdf (Erişim Tarihi: 20.10.2017).
 • Hill, J. B. (2007). Efficient Tests of Long-Run Causation in Trivariate VAR Processes with a Rolling Window Study of the Money-Income Relationship. Journal of Applied Econometrics, 22 (4), 747–765. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.925/pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2017).
 • Houveling, P. ve Vorst, T. (2005). Pricing Default Swaps: Empirical Evidence. Journal of International Money and Finance, 24, 1200-1225. Doi: 10.1016/j.jimonfin.2005.08.009
 • Hull, J., Predescu, M. ve White, A. (2003). The Relationship Between CDS Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements. Journal of Banking & Finance, 28 (11), 2789-2811. Doi: 10.1016/j.jbankfin.2004.06.010
 • Jorion, P. ve Zhang, G. (2006). Good and Bad Credit Contagion_Evidence from Credit Default Swaps. Journal of Financial Economics, 84 (3), 860-883. Doi: 10.1016/j.jfineco.2006.06.001
 • Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (4. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Keten, M., Başarır, Ç. ve Kılıç, Y. (2013). Kredi Temerrüt Takası ile Makroekonomik ve Finansal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Finans Sempozyumu. 23-26 Ekim 2013. Muğla.
 • Kim, K. S. (2007). A Study on Spillover Effects Across Volatility of Stock Retuns, Interest Rate and Exchange Rate. Korea International Accounting Review, 19, 83-107.
 • Koy, A. (2014). Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. International Review of Economics and Management (IREM). 2 (2), 63-79. Doi: 10.18825/irem.58557
 • Koy, A. (2015). The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Equity Indices And Sector Equity Indices: An Empirical Study On Istanbul Stock Exchange. 21 June 2015, 17th International Academic Conference, Vienna. Doi: 10.20472/IAC.2015.017.047
 • Kunt, A. S. ve Taş, O. (2008). Kredi Temerrüt Swapları ve Türkiye'nin CDS Priminin Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama. İTÜ Dergisi, 5 (1), 78-89.
 • Mandacı, P. E., Kahyaoğlu, H., Çağlı, E. (2011). Stock and Bond Market Interactions with Two Regime Shifts: Evidence From Turkey, Applied Financial Economics, 21 (18), 1355-1368. Doi: 10.1080/09603107.2011.572847
 • Norden, L. ve Weber, M. (2009). The Comovement of Credit Default Swap, Bond and Stock Markets: An Empirical Analysis. European Financial Management, 15 (3), 529-562. Doi: 10.1111/j.1468-036X.2007.00427.x
 • Özatay, F. (2015). Parasal İktisat Kuram ve Politika (4. Baskı). Ankara: Efil Yayınevi.
 • Shiller, R. J., Beltratti, A. (1992). Stock Prices and Bond Yields: Can Their Comovements Be Explained in terms of Present Value Models, Journal of Monetary Economics, 30 (1), 25-46. Doi: 10.3386/w3464
 • Steeley, J.M. (2006). Volatility Transmission Between Stock and Bond Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 16 (1), 71-86. Doi: 10.1016/j.intfin.2005.01.001
 • Taly, I., (2015). Study on Return and Volatility Spillover Effects among Stock Exchange, CDS and Foreign Exchange Markets in Korea. Journal of East Asian Economic Integration, 19 (3), 275-322. Doi: http://dx.doi.org/10.11644/KIEP.JEAI.2015.19.3.299
 • Zhu, H. (2004). An Empirical Comparison of Credit Spreads Between The Bond Market and The Credit Default Swap Market. BIS Working Papers. No. 160. https://www.bis.org/publ/work160.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hilmi Tunahan AKKUŞ (Primary Author)
Institution: Balıkesir Üniversitesi, Savaştepe Meslek Yüksek Okulu, Balıkesir, Türkiye
Country: Turkey


Author: Şakir SAKARYA
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA AKKUŞ, H , SAKARYA, Ş . (2018). Kredi Temerrüt Swapları İle Vade Farklarından Kaynaklanan Risk Primleri Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 735-747 . DOI: 10.18657/yonveek.358686