Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


Authors who want to submit their articles to our journal should upload their articles, which are arranged according to the journal writing rules, to the "DergiPark" system

Articles sent via e-mail will not be evaluated.

Articles that are not prepared according to journal writing rules will not be taken into the evaluation stage.

Submitted articles will be subjected to the İthentica program by the Editorial Board.

Articles with a similarity rate of 30% and above will not be taken into the evaluation stage.

Authors who want to submit articles to our journal should definitely write their "ORCID" numbers in the article.

Articles without ORCID number will not be evaluated.

Please Click to Reach the Journal Writing Rules and Editorial Ethics Principles

Please click to reach our sample article format.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Cover Image


Authors who want to submit their articles to our journal should upload their articles, which are arranged according to the journal writing rules, to the "DergiPark" system

Articles sent via e-mail will not be evaluated.

Articles that are not prepared according to journal writing rules will not be taken into the evaluation stage.

Submitted articles will be subjected to the İthentica program by the Editorial Board.

Articles with a similarity rate of 30% and above will not be taken into the evaluation stage.

Authors who want to submit articles to our journal should definitely write their "ORCID" numbers in the article.

Articles without ORCID number will not be evaluated.

Please Click to Reach the Journal Writing Rules and Editorial Ethics Principles

Please click to reach our sample article format.

Volume 26 - Issue 3 - Dec 25, 2019
 1. Nitelikli Kamu Görevlisi Yetiştirme: Ahlak Eksenli Bir Değerlendirme
  Pages 711 - 726
  Ahmet Hamdi AYDIN , Ömer ÇAMUR
 2. Analyzing Relationship Between Unemployment and Growth For Selected OECD Countries Through Panel Data
  Pages 727 - 744
  Kubilay çağrı Yılmaz , Ahmet Tayfur AKCAN , Volkan Alptekin
 3. İlişkisel Sözleşmeler Bağlamında Vatandaş Güveni ve Devlet Bütçesi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması
  Pages 745 - 762
  Ayşe ATILGAN YAŞA , Kâmil TÜĞEN
 4. Neoliberalizm ve Yerel Yönetişim Bağlamında Kamu Özel Sektör İşbirliklerinin Yerel Girişimcilik Üzerine Etkileri
  Pages 763 - 782
  Burcu Gediz oral , Tuğba Arpazlı fazlılar
 5. İşsizlik ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye’deki Düzey-2 Bölgeleri İçin Ampirik Bir Analiz
  Pages 783 - 799
  Efdal Polat
 6. Adli Muhasebe: Adli Muhasebecilik Mesleği Yetkinlikleri, Önemi ve Türkiye’deki Yeri
  Pages 801 - 813
  HAKAN ARACI , Ece ÇEVİK ÖZCAN
 7. İşletme Performanslarının Karşılaştırılması: BIST’te Promethee Yöntemiyle Bir Uygulama
  Pages 815 - 832
  SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK , Hüseyin ÇAVDAR
 8. Sektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
  Pages 833 - 849
  İsmail Canöz , Aylin Erdoğdu
 9. OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
  Pages 851 - 866
  Mahmut Ünsal Şaşmaz , Hakkı Odabaş , Yunus Emre Yayla
 10. Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Kredi İlişkisi
  Pages 867 - 877
  Mehmet Altuntaş
 11. Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü
  Pages 879 - 902
  Melissa Cagle , Ahmet Özen
 12. Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama
  Pages 903 - 917
  Mustafa MACİT , Arif Selim EREN , Mesut KARAMAN , İbrahim Enes DEMİR
 13. Tokat İlinin Kentsel Rekabet Edebilirliğinin TR83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 919 - 936
  Mustafa Necati Çoban
 14. Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü
  Pages 937 - 954
  Ömer Erdem Koçak , Serdar Yener
 15. Kültürel Zekanın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma
  Pages 955 - 968
  Ümmügülsüm Koyuncu , Buket AKDÖL
Indexes and Platforms