Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Quarterly | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek


Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Quarterly | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek
Cover Image


Volume 27 - Issue 3 - Dec 25, 2020
 1. Halka Açılmada Sermaye Artırımı Yoluyla Satışa Hazır Bekletilen Payların Satışının Pay Getirilerine Etkileri
  Pages 387 - 403
  Arif SEZGİN, Sinan AYTEKİN
 2. Denetim Komitesinin İç Denetim Birimi Çalışmalarına Etkisi: Türkiye’de İç Denetim Birimi Yöneticilerinin Algısı Araştırması
  Pages 405 - 424
  Batuhan MOLLAOĞULLARI, Semra ÖNCÜ
 3. Tedarik Zinciri Süreçlerinin Ölçüm ve İyileştirilmesinde Bir SCOR Modeli Uygulaması
  Pages 425 - 444
  Cengi̇z YILMAZ, Bahadır ATSAN, Tuğba SARI
 4. Bütünleşik KFG Yaklaşımı ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Tasarımı: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama
  Pages 445 - 477
  Çiğdem SOFYALIOĞLU, Eray KAÇMAZ
 5. Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: The Case of Bakhtar Bank Transforming into Islamic Bank of Afghanistan
  Pages 479 - 493
  Erdal ARSLAN, Ali BORA, Abdul Hasib AMANAT
 6. Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
  Pages 495 - 510
  Hamza ÇEŞTEPE, Ersin ARSLAN, Murat YAZICI
 7. Türki̇ye’de Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇ği̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇ Etki̇leyen Yapısal Etmenler Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme
  Pages 511 - 534
  Hande ŞAHİN, Sevgi PALTA
 8. Bulanık VIKOR Yöntemi ile Finansal Performans Analizi: Türk Kimya Sektöründe Bir Uygulama
  Pages 535 - 555
  Hasan YAVUZ, Ahmet ÖZTEL, Yaşar ÖZ
 9. Çalışanların Toksik Liderlik Boyutlarına İlişkin Algılarının Stres Boyutları Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 557 - 572
  Sonay YILMAZ, İsmail BAKAN, Halil İbrahim OLUCAK
 10. The Relationship Between Stock Prices and the Real Exchange Rate Index in BRICS Countries: Symmetric and Asymmetric Causality Analysis
  Pages 573 - 586
  Mehmet SONGUR, Burak SERTKAYA
 11. Sosyal Sermaye, Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki Aracılık Etkisi: Batman Üniversitesi Örneği
  Pages 587 - 606
  Muhammed Mahsun ŞAHİN, Osman YILMAZ
 12. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye’de Laiklik ve Din Eğitimi Üzerine Bir Analiz
  Pages 607 - 625
  Mutlu SESLİ
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Sağlık Sektöründe Güvenlik Kültürü Üzerindeki Etkilerinin Analizi
  Pages 627 - 644
  Rıdvan KESKİN, Özgür Hakan ÇAVUŞ
 14. Bankacılıkta Dijital Dönüşümle Değişen Müşteri Deneyimi: Müşteri Sadakati, Memnuniyeti ve Tavsiye Eğilimine Yansımaları
  Pages 645 - 663
  Samet AYDIN, Ecem ONAYLI
 15. Economic Growth and Foreign Direct Investment in the United States: A Granger Causality Analysis
  Pages 665 - 679
  Serdar ÖZTÜRK, Seher SULUK
 16. Yeni Para Politikası Yaklaşımı Çerçevesinde Kullanılan Rezerv Opsiyon Mekanizması Etkinliğinin Analizi
  Pages 681 - 702
  Nurbanu YILDIZ, Başak KARŞIYAKALI, Üzeyir AYDIN
 17. Ulusal Kültür, Örgüt Kültürü ve İş Güvenliği Kültürü İlişkisi: Hofstede’nin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Boyutları Açısından Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme
  Pages 703 - 724
  Ümit Deniz İLHAN, Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ
 18. Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri: Dolar ve Euro Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 725 - 740
  Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK, Koray KAYALIDERE
 19. Türkiye ve Dünya Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: Yayılma Endeksi Yaklaşımı
  Pages 741 - 758
  Zeliha CAN ERGÜN, Can KARABIYIK
Indexes and Platforms