Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 879 - 894 2018-12-28

Girişimcilik Motivasyonu İle Girişimcilik Eğitimi Arasındaki İlişkiler

Mutlu UYGUN [1] , Sinan METE [2] , Ebru GÜNER [3]


Bu araştırmanın temel amacı, bir üniversitede okuyan genç girişimci adayların eğitim öncesi durumları da dikkate alınarak, aldıkları girişimcilik eğitimi ile girişimcilik motivasyonları arasındaki ilişkileri incelemektir. Nicel yaklaşımla yürütülen araştırmada, “ön-deneysel” araştırma deseninin “tek gruplu ön-test son-test” türünden yararlanılmıştır. Araştırmada, Aksaray Üniversitesi’nde girişimcilik dersi alan öğrencilerden kolayda örnekleme ile eğitim öncesi ve sonrası bir anketle veri toplanmıştır. Toplanan 1340 kullanılabilir katılımcı verisi, faktör analizi, ilişkili örneklem t-testi ve ANCOVA ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, girişimcilik motivasyonunun duygusal ve akılcı olmak üzere iki alt boyutta toplandığını ve alınan girişimcilik eğitimi ile girişimcilik motivasyonunun alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Eğitim sonrasında, her iki motivasyon boyutunda da daha çok olumluya evrilme olduğu ve bazı kişisel özelliklere göre farklılaştığı da belirlenmiştir.

Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Motivasyonu
 • Benzing, C., Chu, H. M. & Kara, O. (2009). Entrepreneurs in Turkey: A factor analysis of motivations, success factors and problems. Journal of Small Business Management, 47(1), 58-91.
 • Benzing, C., Chu, H. M. & Szabo, B. (2005). Hungarian and Romanian entrepreneurs in romania-motivation, problems and differences. Journal of Global Business, 16, 77-87.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carsrud, A. & Brannback, M. (2011). Entrepreneurial motivations: What do we still need to know?. Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26.
 • Chu, H. M., Benzing, C. & McGee, C. (2007). Ghanaian and Kenyan Entrepreneurs: A comparative analysis of their motivations, success characteristics, and problems. Journal of Development Entrepreneurship, 12(3), 295-322.
 • Cruz, N. M., Escuredo, A. I. R., Barahona, J. H., & Leitao, F. S. (2009). The effect of entrepreneurship education programmes on satisfaction with innovation behaviour and performance. Journal of European Industrial Training, 33, 198-214.
 • Curry, M. (2012). Students’ perception of entrepreneurship at a historically black university in central Mississippi, PHD, Mississippi State University.
 • Dej, D. (2008). The nature of entrepreneuriel motivation. In J. A. M. León, M. Gorgievski & M. Lukes (Eds.), Teaching psychology of entrepreneurship: perspective from six european countries (pp. 81-102). Madrid: Universidad Nacional de Educacion a Distanci.
 • Dracke, F. (2014). Entrepreneurial motivation in change, Copenhagen: Copenhagen Business School.
 • Durrant, D. E. (2014). Entrepreneurial intentions: Making the case for entrepreneurship education, PHD, Capella University.
 • Edelman, L. F., Brush, C.G., Manolova, T.S. & Greene, P.G. (2010). Start-up motivations and growth ıntentions of minority nascent entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 48(2), 174–196.
 • Green, S. B. ve Salkind, N. J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. New Jersey: Pearson Educa-tion, Inc, Upper Saddle River.
 • Guzman, J. & Linan, F. (2005). Perspectives on entrepreurial education: A US-Europe Comparison. Hoyo de Manzanares (Madrid): Jean Monnet European Studies Centre, Universidad Antonio Nebrija.
 • Hansemark, O. C.(1998). The effects of on entrepreneurship programme on need for achievement and locus of control of reinforcement. International Journal of Entrepreneuial Behaviour &Research, 4(1), 28-50.
 • Jones, P., Miller, C., Jones, A., Packham, G., Pickernell, D. & Zbierowski, P. (2011). Attitudes and motivations of Polish students towards entrepreneurial activity. Education + Training, 53(5), 416-432
 • Kalyani, B. P.R. & Kumar Dileep M. (2011). Motivational factors, entrepreneurship and education: study with reference to women in SMEs. Far East Journal of Psychology and Business, 3(3), 14-35.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, XIV(II), 209-226.
 • Krishna, M. (2013). Entrepreneurial motivation: A case study of small scale entrepreneurs in Mekelle, Ethopia. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2(1), 1-6.
 • Kuratko, D. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges for the 21st century: From Legitimization to Leadership. Coleman Foundation White Paper Series.
 • Linan, F., Battistelli, A. & Moriano, J.A. (2008). Entrepreneurial intentios in Europe. In. J. A. M., Leon, M., Gorgievski & M., Lukes (Eds.), Teaching psychology of entrepreneurship (pp. 21-43). Madrid: Universidad Nacional de Educacion a Distanci.
 • Linan, F., Moriano, J. A. & Zarnowska, A. (2008). Stimulating entrepreneurial ıntentions through education. In. J. A. M., Leon, M., Gorgievski & M., Lukes (Eds.), Teaching psychology of entrepreneurship (pp. 45-68). Madrid: Universidad Nacional de Educacion a Distanci.
 • Malebana, J. (2014). Entrepreneurial intentions of South African rural university students: A test of the theory of planned behavior. Journal of Economics and Behavioral Studies, 6(2), 130-143.
 • Naffziger, D. W., Hornsby, J. S. & Kuratko, D. F. (1994). A proposed research model of entrepreneurial motivation. Entrepreneurship Theory & Practice, 18(3), 29-42.
 • Neuman, L. W. (2007). Basic of social research qualitative and quantitative approaches (2nd ed.), Pearson Education, Inc.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd Edt.), New York: McGraw-Hill.
 • Özsoy, O., Oksoy, D. & Kozan, K. (2001). The characteristics of Turkish entrepreneurs and their enterprises. Long Island, NY: College of Business, Alfred University.
 • Pinillos, M.-J. (2011). The intellectual structure of entrepreneurial motivation: A citation/cocitation analysis’. China-USA Business Review, 10(4), 285-297.
 • Raposo, M. & Paço, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
 • Reimers-Hild, C. I. (2005). Locus of control, need for achievement and risk tasking propensity: A framework for the entrepreneurial learner of the 21st century, PHD, Lincoln: University of Nebraska.
 • Shane, S., Locke, E. A. & Collins, C. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(1), 257–279.
 • Solesvik, M. Z. (2013). Entrepreneurial motivations and intentions: investigating the role of education majör. Education + Training, 55(3), 253-271
 • Souitaris, V., Zerbinati, S. & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566-591.
 • Stefanovic, I., Prokic, S. & Rankovic, L. (2010). Motivational and success factors of entrepreneurs: The evidence from a developing country. Journal of Economics and Business, 28(2), 251-269.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th Edt.), Boston: Pearson Education.
 • Urbano, D. & Guerrero, M. (2013). Entrepreneurial universities: Socioeconomic impacts of academic entrepreneurship in a european region. Economic Development Quarterly, 27(1), 40-55.
 • Uygun, M. & Güner, E. (2016). Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiler. 7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 731-749.
 • Yalçın, S. & Kapu, H. (2008). Entrepreneurial dimensions in transitional economies: A review of relevant literature and the case of Kyrgyzstan. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(2), 185-203.
 • Zimmerman, M. A. & Chu, H. M. (2013). Motivation, Success and Problems of Entrepreneurs in Venezuela. Journal of Management Policy and Practice, 14(2), 76-90.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mutlu UYGUN (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Sinan METE
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Ebru GÜNER
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA UYGUN, M , METE, S , GÜNER, E . (2018). Girişimcilik Motivasyonu İle Girişimcilik Eğitimi Arasındaki İlişkiler. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 879-894 . DOI: 10.18657/yonveek.360276