Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 925 - 939 2018-12-28

Akademik Gelişim Ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Sedat DURMUŞKAYA [1] , Yusuf KAVAS [2]


Finansal okuryazarlık finansal piyasaları anlayabilme, tasarruf ve tüketim dengesini kurabilme, finansal risk ve çeşitli alternatifler arasından doğru seçimleri yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Finansal okuryazarlık; bireylerin kredi kartı kullanımını, emeklilik planlarını, konut ve bireysel kredi kullanımının hangi zamanlarda avantajlı olduğunu, sigorta gibi faaliyetlerin nasıl işlediğini ve hangilerinin bireylerinin çıkarlarına hizmet ettiğini ortaya çıkarır. Kişilerin finansal okuryazarlık düzeyinin yüksek olması finansal piyasaları anlamalarına ve risk-getiri dengesi kurmalarına yardımcı olur. Özellikle üniversite gençliğinin finansal okuryazarlık düzeyinin yüksek olması ülke geleceğini şekillendirmek için gereklidir. Üniversiteye gelmiş bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak sadece finans derslerine giren akademisyenlerle mümkün değildir. Bu kültürü kazandırmak ancak üniversitedeki akademisyenlerin tamamının temel finans bilgilerinin yükseltilmesi ile gerçekleştirilebilecektir. Çalışmamızda Türkiye’deki akademisyenlerin finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla temel ve gelişmiş finansal okuryazarlık düzeylerini ölçen sorular, 415 akademisyene yöneltilmiştir. Bu kapsamda erkek akademisyenlerin kadınlardan, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin sağlık bilimlerinde çalışanlardan, lisansüstü mezunu olan akademisyenlerin lisans mezunu olanlardan, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olan akademisyenlerin araştırma görevlisi olanlardan finansal açıdan daha okuryazar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca akademisyenlerin yaşları arttıkça finansal okuryazarlık düzeyleri de artmaktadır.
Finansal okuryazarlık, Finansal bilgi, Akademik gelişim
 • Almenberg, J. & Save-Söderberg J. (2011). Financial literacy and retirement planning in Sweden. CeRP Working Paper, No:112, Italy.
 • Altan, F. ve Biçer, E.B. (2016), Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, 20(4), ss. 1501-1517.
 • Amagir, Aisa & Groot, Wim & Maassenvandenbrink, H & Wilschut, A. (2017). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economic education.
 • Barış, S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. TESAM Akademi Dergisi, 3(2), 13-38.
 • Danışman ,Sezer D Ve Gümüş U.T, (2016) Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi,12,2016
 • Dick, J. (2013). Knowing what not to do: financial literacy and consumer credit choices, Master Thesis: 6-14.
 • Er B., Şahin Y.E., Mutlu M., "Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.54, pp.75-88, 2017
 • FINLIT ”Financial Literacy around the World (2015)” https://responsiblefinanceforum.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-Finlit_paper_17_F3_SINGLES.pdf Erişim(22.04.2018)
 • Gosaitse E. Solomon & Trust Nhete & Burman M. Sithole. The Case for the Need for Personal Financial Literacy Education in Botswana Secondary Schools , SAGE Open, 8(1), (2018).
 • Gutnu, M.M. ve Cihangir M. (2015). Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 415-424.
 • Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy, Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 296-316.
 • Jappelli, T. & Padula, M., (2011). Investment in financial literacy and saving decisions. CSEF Working Paper, No. 272, University of Naples, Italy.
 • Kılıç, Y.,Ata, H.A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 17(66), 129-150.
 • Lusardi, A., Mitchell, O. S. ve Curto, V. (2010). Financial Literacy Among the Young. Journal of Consumer Affairs, 44(2). ss. 358-380.
 • Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: theory and evidence. Forthcoming Journal of Economic Literature 52(1),5 – 44.
 • Mahdzan, N. E. ve Tabiani, S. (2013). The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: an Exploratory Study in the Malaysian Context. Transformations in Business &Economics, 12(1). ss. 41-55.
 • Ricci, O. and Caratelli, M. (2017) Financial literacy, trust and retirement planning. Journal of Pension Economics and Finance, 16: 43–64.
 • Şamiloğlu, F., Y. E. Kahraman, H. Bağcı (2016) “Finansal Okuryazarlık Araştırması: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi (Icafr 16 Özel Sayısı).
 • Yıldırım, M., Bayram, F., Oğuz, A., & Günay, G. (2017). Financial Literacy Level of Individuals and Its Relationships to Demographic Variables. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(3), 19.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7347-4467
Author: Sedat DURMUŞKAYA (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Yusuf KAVAS
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA DURMUŞKAYA, S , KAVAS, Y . (2018). Akademik Gelişim Ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 925-939 . DOI: 10.18657/yonveek.441375