Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 713 - 733 2018-12-28

İmalat Sektöründeki İşletmelerde Çalışma Sermayesi Belirleyicileri Bıst Örneği

Gülgün KARAGÖZOĞLU [1] , Rabia AKTAŞ [2]Firmaların bütün faaliyetlerini etkileyebilen çalışma sermayesi, önemi nedeniyle üzerinde sıklıkla çalışılan bir konudur. Literatürde yapılmış ve halen yapılmakta olan birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören imalat sanayi firmalarının çalışma sermayesini etkileyen değişkenlerin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, Panel Veri Analizi ile Borsa İstanbul’da 2005 - 2014 döneminde faaliyet göstermiş 112 imalat sanayi firmasının yıllık verileri kullanılarak hem genel hem de sektörel bazda analiz yapılmıştır. Çalışmanın önemli ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülen noktası, imalat sanayi firmalarının hem genel hem de sektörel olarak incelenmesidir. Araştırmada bağımlı değişken çalışma sermayesi oranıdır. Bağımsız değişkenler Tobin q oranı, nakit dönüşüm süresi, firma (satışların) büyümesi, finansman gideri/net satışlar oranı, faaliyet gideri/net satışlar oranı, duran varlıklar/aktif toplamı oranı, stok/dönen varlıklar oranı, firma büyüklüğü ve aktif karlılığıdır. Yapılan analizler sonucunda, imalat sanayi genelinde çalışma sermayesi oranı ile nakit dönüşüm süresi ve aktif karlılığı arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışma sermayesi oranı ile finansman gideri/net satışlar, duran varlıklar/aktif toplamı ve stok/dönen varlıklar oranları arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ancak bu sonuçlar sektörel olarak farklılık göstermektedir.


Çalışma Sermayesi, İmalat Sanayi, Panel Veri Analizi
 • Abbadi, S.M. ve Abbadi, R.T. (2013). The Determinants of Working Capital Requirements in Palestinian Industrial Corporations. International Journal of Economics and Finance, 5(1), 65-75.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim (7. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Akinlo, O.O. (2012). Determinants of Working Capital Requirements in Selected Quoted Companies in Nigeria. Journal of African Business, 13(1), 40-50.
 • Aksoy, E.E. (2013). İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Analizi: Prais-Winsten Regresyon Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 73-86.
 • Al-Taleb, G., Al-Zoued, A.A. ve Al-Shubiri, F.N. (2010). The Determinants of Effective Working Capital Management Policy: A Case Study on Jordan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(4), 248-264.
 • Azeem, M.M. ve Marsap, A. (2015). Determinant Factors and Working Capital Requirement. International Journal of Economics and Finance, 7(2), 280-292.
 • Bellouma, M. (2010). Effects of Capital Investment on Working Capital Management: Evidence on Tunisian Export SMEs. The International Journal of Finance, 22(3), 6497-6509.
 • Boyacıoğlu, N. (2012). Sabit Varlık Yatırımlarının İşletme Sermayesi Yönetimine Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: İMKB’de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Büyükşalvarcı, A. ve Abdioğlu, H. (2010). Kriz Öncesi ve Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: İMKB İmalat Sanayi Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 47-71.
 • Chiou, J.R., Cheng, L. ve Wu, H.W. (2006). The Determinants of Working Capital Management. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 10(1), 149-155.
 • Çakır, H.M. (2013). Nakit Döngüsünün Firma Karlılığına Etkisinin Sektörel Analizi. Journal of Yasar University, 30(8), 4948-4965.
 • Çakır, H.M. ve Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 - 2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69-86.
 • Çoşkun, M. (2004). Çalışma Sermayesi Yönetimi. Nurhan Aydın (Ed.), Finansal Yönetim (s.111-129). Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1465, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 779.
 • Doğan, M. ve Elitaş, B.L. (2014). Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerinde Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 1-15.
 • Gill, A. (2011). Factors that Influence Working Capital Requirements in Canada. Economics and Finance Review, 1(3), 30-40.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics (Fourth Edition). New York: The McGraw-Hill Companies.
 • Im, K.S., Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • Kaya, E. (2004). Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi. Ferruh Çömlekçi (Ed.), Muhasebe Denetimi ve Mali Analizi (s.201-220). Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1585, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 839.
 • Kiracı, M. (2009). Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar Aracılığıyla İncelenmesi: İMKB İmalat Sektöründe Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi, 36, 161-195.
 • Kutlar, A. ve Babacan, A. (2012). STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Manoori, E. ve Muhammad, J. (2012). Determinants of Working Capital Management: Case of Singapore Firms. Research Journal of Finance and Accounting, 3(11), 15-23.
 • Nazir, M.S. ve Afza, T. (2009). Working Capital Requirements and the Determining Factors in Pakistan. The Icfai Journal of Applied Finance, 15(4), 28-37.
 • Okka, O. (2009). Analitik Finansal Yönetim-Teori ve Problemler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öztürk, M.B. ve Demirgüneş, K. (2008). İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB'de Bir Uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 45(516).
 • Palombini, N.V.N. ve Nakamura, W.T. (2012). Key Factors in Working Capital Management in The Brazilian Market. Revista de Administração de Empresas, 52(1), 55-69.
 • Pesaran, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper No: 1229. https://www.econstor.eu/bitstrea m/10419/18868/1/cesifo1wp1229.pdf, (19.08.2017).
 • Ruyken, P.T.G., Wagner, S.M. ve Jönke, R. (2011). What is the Right Cash Conversion Cycle for Your Supply Chain?. International Journal of Services and Operations Management, 10(1), 13-29.
 • Tatoğlu, F.Y. (2013). Panel Veri Ekonometrisi (2. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Tuncay, M. (2010). İşletmelerde Mali Krizlerden Sonra Finansal Yeniden Yapılanma: İMKB Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Uçkun, N. (2012). Kısa Vadeli Finansman Kaynakları. Famil Şamiloğlu ve Ali İhsan Akgün (Ed.), Finansal Yönetim (s.221-238). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Warrad, L. ve Al-Omari, R. (2015). The Impact of Turnover Ratios on Jordanian Services Sectors’ Performance. Journal of Modern Accounting and Auditing, 11(2), 77-85.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülgün KARAGÖZOĞLU
Country: Turkey


Author: Rabia AKTAŞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA KARAGÖZOĞLU, G , AKTAŞ, R . (2018). İmalat Sektöründeki İşletmelerde Çalışma Sermayesi Belirleyicileri Bıst Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 713-733 . DOI: 10.18657/yonveek.453133