Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 941 - 960 2018-12-28

Katılımcı Bütçeleme ve Kent Konseylerinde Katılımcı Bütçe Algısı: Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Örneği

Gül KAYALIDERE [1] , Sema ÇAKIR [2]


Kamu yönetiminde yaşanan gelişmelerle birlikte, halkın bütçelerin hazırlanma sürecine doğrudan katılımlarını ve kamu harcamalarını izlemelerini sağlayan bir model olarak katılımcı bütçeleme anlayışı gündeme gelmiştir. Toplumun yerel düzeyde katılımcılığını esas alan bütçeleme tekniği, bütçeleme sürecinin temel belirleyicisi konumundaki siyasi aktörlerin kararlarını denetleyici ve yönlendirici bir yaklaşımdır. Yerel yönetimlerde katılımcı bütçeleme anlayışı çerçevesinde halkın katılımını arttırmak ve bütçeleme sürecinde tercihlerini yansıtmak amacıyla sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için kent konseyleri oluşumu ortaya çıkmıştır. Yerel halk temsilcilerinin bulunduğu kent konseyleri katılımcı bütçeleme anlayışı ile belediye bütçelerinin hazırlanması sürecinde önem kazanır. Dolayısıyla, katılımcı bütçeleme süreci ile kent konseyleri arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.

Demokrasinin yaşama geçirildiği en temel birimler yerel yönetimlerdeki kent konseyleridir ve kent konseyleri üyeleri bütçe hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip değil ise alınacak kararlarda kamu kaynaklarının israfı söz konusu olabilir. Bu noktada kent konseyi üyelerinin genel bütçe bilgisi ve bütçeleme sürecine yönelik bilgi dağarcıkları önem kazanmaktadır. Bütçe algılarının ölçülmesi, kent konseylerinin öneminin farkındalığını arttırabileceği düşünülmektedir.

            Bu amaçla, Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin bütçe algılarını ölçmeye yönelik olarak 91 kişilik bir örneklem grubuna 5’li Likert Tipi anket uygulaması yapılmış ve SPSS programında analizleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, genel bütçe bilgisi, bütçeleme süreci ve kent konseylerinin öneminin farkındalığına ilişkin değişkenler oluşturularak cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların bütçe sürecine ilişkin bilgi dağarcığı arttıkça, farkındalık düzeyinin arttırdığı ancak bütçe hakkında genel bilgi dağarcığı ile farkındalık düzeyi arasında böyle bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Ulaşılan bu durum, kent konseyi üyelerinin aslında teknik olarak genel bütçe bilgisine sahip olmamalarına karşın bütçe süreci hakkında bilgili olduklarını ortaya koymuştur.            

yerel yönetimler, katılımcı bütçe, kent konseyi
  • IMF . (1997). Good Governance, the IMF’s Role, International Monetary Fund Publication Services, Washington, DC, USA.
  • Schugurensky, D. (2010). Citizenship Learning for and Through Participatory Democracy, Cambridge Scholars Publishing, http://www.c-s-p.org/flyers/978-1- 4438-1722-6-sample.pdf (Erişim Tarihi: 15.05.2018)
  • OECD (2001), Engaging Citizens in Policiy-Making: Information, Consultation and Public Participation, Learning Citizenship by Practising Democracy, http://www.oecd.org/governance/publicsectorinnovationande government/2384040.pdf. (Erişim Tarihi: 15.05.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2233-3776
Author: Gül KAYALIDERE (Primary Author)
Institution: Celal Bayar Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Sema ÇAKIR

Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA KAYALIDERE, G , ÇAKIR, S . (2018). Katılımcı Bütçeleme ve Kent Konseylerinde Katılımcı Bütçe Algısı: Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 941-960 . DOI: 10.18657/yonveek.462377