Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 91 - 108 2020-03-24

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri
Career and Entrepreneurship Orientation of Vocational School Students

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU [1] , Mehmet Emin BAYNAZOĞLU [2] , Şayan BERBER [3]


Dünyadaki paradigma değişimiyle adından daha çok söz edilmesine neden olan girişimciliğin; istihdama, yatırıma, ödemeler dengesine ve ülkelerin kalkınmasına katkı sağladığı bilinmektedir. Bu sebeple “girişimcilik” konusunun dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının ders müfredatlarında yer almaya başladığı görülmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda girişimcilik dersi alan öğrencilerin, kariyer yönelimleri ve bu yönelimlerinde girişimcilik seçeneğinin payını tespit etmek amacıyla, bir soru formu uygulaması gerçekleştirilmiştir. 98 öğrenciden elde edilen geçerli veriler, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanımı ile analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Buna göre, tüm öğrencilerin %39,80’inin kariyer yönelimi tercihleri özel sektör olurken, girişimcilik kariyeri tercihinde bulunanların oranı ise %26,53 dür. Girişimcilik kariyerine yönelmek isteyen öğrencilerin %27’sinin kadın, %73’ünün ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğrencilerin en çok özel sektör kariyeri tercihinde bulundukları, erkek öğrencilerin ise en çok girişimcilik kariyeri tercihinde bulundukları görülmüştür. Ayrıca kariyer yönelimi tercihlerinde bölümler arasında da farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğilimleri, Meslek Yüksekokulu, Eğitim
JEL Sınıflandırması: I23, I29, L26

With the paradigm shift in the world; it is known that entrepreneurship contributes to employment, investment, balance of payments and development of countries. For this reason, it is observed that the subject of “entrepreneurship” is starting to take place in the curriculum of vocational schools, undergraduate, graduate and PhD programs in Turkey, as in other countries of the world. In this study, a questionnaire was applied to determine the career and especially entrepreneurial tendencies of students who take entrepreneurship courses at Istanbul Yeni Yüzyıl University Vocational School. The data obtained from 98 students were analyzed by using the quantitative and qualitative research methods together and some findings were obtained. According to findings, 39,80% of all students have a career tendency in private sector while the rate of those who prefer an entrepreneurship career is 26,53%. Moreover, 27% of the students who want to move towards entrepreneurship career are female and 73% are male. It was observed that female students prefer mostly private sector and male students choose entrepreneurship. In addition, there are differences between the departments of students in career orientation preferences.
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship tendency, Vocational School, Education
JEL Classification: I23, I29, L26

Girişimcilik, Girişimcilik eğilimleri, Meslek Yüksekokulu, eğitim
 • Akın, Bahadır, H. ve Demirel, Y. (2015) "Entrepreneurship Education and Perception Change: The Preliminary Outcomes of Compulsory Entrepreneurship Course Experience in Turkey", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34: 15–26.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007) "Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı", Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Baumol, W. J. (1968) "Entrepreneurship in Economic Theory", The American Economic Review, 58(2): 64–71.
 • Delle, E. ve Amadu, I. M. (2015) "Proactive Personality and Entrepreneurial Intention: Employment Status and Student Level as Moderators", International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 3(4): 1–13.
 • Doğan, E. (2015) "The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Turkey", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 23: 79–93.
 • Eğilmez, M. (2018) "Değişim Sürecinde Türkiye, Osmanlı‘dan Cumhuriyet’e Sosyo–Ekonomik Bir Değerlendirme", İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eryılmaz, M. (2015) "İşletme: Kuram ve Pratik: Birinci Kısım: İşletme Bilimine Genel Bakış" Eryılmaz, M., Kaygusuz, S. ve Efil, İ. (Ed.) İşletme: Kuram ve Pratik (ss. 3–79), Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Galloway, L. ve Brown, W. (2002) "Entrepreneurship Education at University: A Driver in the Creation of High Growth Firms", Education & Training, 44: 398–405.
 • Iyer, C. G. (2016) "Impact of entrepreneur on the sectoral system of innovation: Case study of the Indian crude oil refining industry", Technological Forecasting and Social Change, 102: 102–111.
 • Krueger, N. F. ve Carsrud, A. L. (1993) "Entrepreneurial Intentions: Applying The Theory of Planned Behaviour", Entrepreneurship & Regional Development, 5(4): 315–330.
 • Kuratko, D. F. (2005) "The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges", Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5): 577–597.
 • Lorcu, F. ve Erduran, G. Y. (2016) "Soul of entrepreneurship, entrepreneurship education?", International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3): 1030–1041.
 • Özdemir, P. (2016) "Girişimcilik Eğitimi ve Üniversitelerimiz", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1): 224–240.
 • Pazarcık, Y. (2016) "Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(7): 140–167.
 • Schreier, M. (2012) "Qualitative Content Analysis", Sage Publications.
 • Sezer, C. (2013a) "Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4).
 • Sezer, C. (2013b) "Kari̇yer Olarak Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Ni̇yeti̇ni̇ Etki̇leyen Faktörleri̇n İçeri̇k Anali̇zi̇ i̇le Beli̇rlenmesi̇" Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6).
 • Soylu, A. ve Kepenek, Y. (2008) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Aldıkları Eğitimin Girişimciliğe Olan Katkılarının Belirlenmesi: PAU Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği", 2. Uluslararası Girişimcilik Kongre Kitabı, 459–471.
 • Stevenson, H. H. ve Harillo, J. L. (1990) "A pradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management, Strategic Management Journal, 11: 17–27.
 • Yelkikalan, N., Akatay, A., Yıldırım, H. M., Karadeniz, Y., Köse, C., Koncagül, O. ve Özer, E. (2010) "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 12(19): 51–59.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006) "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri", 5. baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3717-4165
Author: Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1978-1348
Author: Mehmet Emin BAYNAZOĞLU
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7897-7335
Author: Şayan BERBER
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Tepe Küçükoğlu, M , Baynazoğlu, M , Berber, Ş . (2020). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer ve Girişimcilik Yönelimleri . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 91-108 . DOI: 10.18657/yonveek.591812