Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 1 - 20 2020-03-24

G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi
Analysis of The Effect of Health Expenditures on Economic Growth in G20 Countries

Ali ÇELİK [1]


Fiziki sermaye argümanına bilhassa 1980’li yıllardan sonra bilgi, beceri ve maddi olmayan emek süreçlerinin dâhil olması yeni bir tarihsel momentuma işaret etmektedir. Fiziki sermayenin anti tezi olarak kavranan beşeri sermaye bu dönemsel koşulların ürünüdür. Beşeri sermayede, insan merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Dolayısıyla eğitim, sağlık, nüfus ya da bir bütün olarak demografik öğeler dikkate alınmaktadır. Fakat iktisat çalışmalarında beşeri sermaye dendiğinde ağırlıklı olarak eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, beşeri sermaye faktörünün bir diğer önemli bileşeni olan sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri ekonometrisi yöntemini kullanarak G20 ülkeleri özelinde araştırmaktır.
Bu bağlamda, Dumitrescu-Hurlin (2012) Panel Nedensellik testi sonucuna göre; ekonomik büyüme rakamlarından sağlık harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Uzun dönemli eşbütünleşme katsayıları sonuçlarına bakıldığında ise panelin geneli için kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki (SH) artışların, ekonomik büyüme (EB) rakamlarına pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediği bulgulanmıştır. Bu sonuca göre, kişi başına sağlık harcamalarındaki %1’lik artış, uzun dönemde ekonomik büyüme rakamlarını %0.81 oranında artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Ekonometrisi
JEL Sınıflandırması: I15, O47

The inclusion of knowledge, skills and intangible labor processes in the physical capital argument especially after the 1980s indicates a new historical momentum. Human capital, which is understood as the anti-thesis of physical capital, is the product of these periodic conditions. In human capital, there is a people-centered approach. Therefore, education, health, population or demographics as a whole are taken into account. However, when human capital is mentioned in economic studies, it is mainly focused on the relationship between education expenditure and economic growth. The aim of the study is to investigate the relationship between health expenditure and economic growth, another important component of the human capital factor, in particular in G20 countries using the panel data econometrics method.
In this context, according to the Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test, a one-way causality relationship exists from economic growth figures to health expenditure. Looking at the results of long-term co-ordination coefficients, it was found that increases in health expenditure (SH) per capita for the overall panel had a positive and statistically significant effect on economic growth (EB) figures. According to this result, it was concluded that 1% increase in health expenditure per capita boosted the long-term economic growth figures by 0.81 %.
Key Words: Health Expenditure, Economic Growth, Panel Data Econometrics
JEL Classification: I15, O47

Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme
 • Aghion, P. & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173.
 • Bakare AS, Olubokun S (2011). Health Expenditure and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Study. J. Emerg. Trend Econ. Manage. Sci. 2(2):83-87.
 • Barro, R. J. (1990). Goverment Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, The Journal of Political Economy, 98(5), 103-125.
 • Breitung, Jörg, (2005). A Parametric Approach to The Estimation of Cointegration Vectors in Panel Data”, Econometric Reviews, 24(2), pp. 151-173.
 • Breuer, Boucher, Robert McNown ve Myles Wallace (2001). Misleading Inference form Panel Unit Root Tests with an Illustration from Purchasing Power Parity, Review of International Economics, 9(3), pp. 482-493.
 • Çetin, M., Işık H.. (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler Ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, ss. 75-94
 • Ducharme, M, L. (1998). Measuring Intangible Investment Main Theories and Concepts, OECD 1998 Organisation For Economic Co-Operation and Development.
 • Dreger, Christian ve Reimers Hans-Eggert (2005). Health Care Expenditures in Oecd Countries: A Panel Unit Root And Cointegration Analysis, Iza Discussion Paper, 1469, s. 1-20.
 • Ertekin, S, M. (2005). Yenilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Mevzuat Dergisi, s. 92.
 • Fischer, S. ve Dornbusch, R. (1998). Makro İktisat, Akademi & McGraw-Hill Yayınları, İstanbul.
 • Hadri, Kaddour ve Eiji Kurozumi (2012). “A Simple Panel Stationarity Test in The Presence of Serial Correlation and A Common Factor”, Economics Letters, 115(1), pp. 31-34.
 • Hadri, Kaddour (2000). TestingforStationarity in Heterogeneous Panel Data”, TheEconometricsJournal,3(2), pp. 148-161.
 • Im, K. So, M. Hashem Pesaran ve Yongcheol Shin (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115(1), pp. 53-74.
 • Grossman, G. M. & Elhanan, H. (1989). Product Development ant International Trade. The Journal of Political Economy, 97(6), 1261 – 1283.
 • Grossman, G. M. & Elhanan, H. (1990). Comparative Advantage and Long-Run Growth, The American Economic Review, 80(4), 796-815.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1), 207-230.
 • Levin, Andrew, Chien Fu Lin ve Chia-Shang James Chu (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, Journal of Econometrics, 108(1), pp. 1-24.
 • Parlakyıldız, M, F. (2011) Fikrî Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyümeye Etkileri: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı: Adana.
 • Pesaran, M. Hashem, Aman Ullah ve TakashiYamagata (2008). “A Bias‐ Adjusted LM Test of Error Cross‐ SectionIndependence”, TheEconometricsJournal, 11(1), pp. 105-127.
 • Pesaran, M. Hashem (2007). A Simple Panel UnitRoot Test in The Presence of Cross‐ SectionDependence”, Journal of AppliedEconometrics, 22(2), pp. 265-312.
 • Selim, S., Uysal, D , Eryiğit, P . (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 13-24. http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211492
 • Şahbudak, E, ve Şahin, D. (2015). Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: BRIC Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3 (4), 154-160. http://dergipark.org.tr/iicder/issue/31650/347042
 • Taban S. ve Şengür M. (2014).Türkiye’de Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Yıl: 14, Sayı: 1, 14:355-376.
 • Taban, S. (2006). Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyo Ekonomi, 2(4): 31-46.
 • Taylor, Mark P., ve Lucio Sarno (1998). The Behavior of Real Exchange Rates During The Post-Bretton Woods Period, Journal of International Economics, 46(2), pp. 281-312.
 • Tıraşoğlu, M , Yıldırım, B . (2012). Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2 (2), 111-117. DOI: 10.1501/OTAM_0000000515
 • Mehrara, M., Musai, M.(2011). Granger causality between health and economic growth in oil exporting countries. Interdiscip. J. Res. Bus. 1(8), 103–108 (2011)
 • Wang, K.M.(2011). Health care expenditure and economic growth: quantile panel-type analysis. Econ. Model 28, 1536–1549 (2011). doi: 10.1016/j.econmod.2011.02.008
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3794-7786
Author: Ali ÇELİK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Çeli̇k, A . (2020). G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 1-20 . DOI: 10.18657/yonveek.594695