Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 35 - 49 2020-03-24

KOBİ’lerin Finansman Sıkıntılarının Giderilmesi İle Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Batman İli Örneği
The Relationship Between Elimination The Financing Problems Of SMEs And Local Economic Development: The Case Of Batman Province

Mücahit ÇAYIN [1] , Esra ATALAY [2]


Ulusal ve yerel ekonomilerde üretim, yatırım ve istihdam gibi birçok açıdan önem arz eden KOBI’lerin en büyük problemlerinden biri de çektikleri finansman sıkıntılarıdır. KOBİ’leri daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için finansman sıkıntıların ve bunlara yönelik çözümlerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle bu araştırmada Batman`daki KOBİ`lerin finansman sıkıntıları ve bu sıkıntılara yönelik çözüm yollarının ortaya konulması amaçlanmıştırr. Araştırma dâhilinde 404 KOBİ`ye anket uygulanmış ve anketlerden elde edilen veriler ile istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda birçok KOBİ`nin finansman sıkıntısı çektiği ve finansman sıkıntılarının giderilmesi için kamu/özel kuruluşlardan büyük bir oranda destek beklediği tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda ise finansman sıkıntılarının giderilmesi durumunda yerel ekonomik kalkınmayı pozitif etkileyeceği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman Sıkıntısı, Yerel Ekonomik Kalkınma,
JEL Sınıflandırması: R11, L10, G32

One of the most important problems of SMEs, which are important in many aspects such as production, investment and employment in national and local economies, is their financial difficulties. In order to make SMEs more effective and sustainable, it is very important to identify financing problems and solutions for SMEs. From this point of view, this study aims to reveal the financing problems of SMEs in Batman and the solutions to these problems. In this context, a survey was applied to 404 SMEs and statistical analysis was performed with the data obtained from the surveys. As a result of the analyzes, it was determined that the majority of SMEs have financial difficulties and they expect a great amount of support from public / private institutions in order to eliminate the financial difficulties. As a result of the regression analysis, it was found that if the financial problems are eliminated, it will affect the local economic development positively.
Key Words: SME, Financing Problems, Local Economic Development
JEL Classification: R11, L10, G32

KOBİ, Finansman Sıkıntısı, Yerel Ekonomik Kalkınma
  • Akbulut, Y. (2010), Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık. Akkuş, A. (2009). KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri: İstanbul İlinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Al-Hyari, K., Al-Weshah, G ve Alnsour, M. (2012). Barriers to Internationalisation in SMEs: Evidence From Jordan, Marketing Intelligence & Planning, 30 (2):188-211.Atalay, E. (2019). KOBİ’lerin Finansman Sıkıntıları: Batman İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.Aygen, F. (2006). AB’ye Giriş Sürecinde KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Alternatif Finansman Tekniklerinden Yararlanma Dereceleri Sakarya Örneği, 3.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Kitabı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 81-88.Bilen, A ve Solmaz, H. (2014). KOBİ’lerin Karşılaştıkları Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Diyarbakır Örneği, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (7) : 60-79.Bilici, N. (2007). Erzurum Alt Bölgesindeki KOBİ’lerin Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (2): 383- 398.Brink, A ve Cant, M. (2003). Problems Experienced By Small Businesses in South Africa, 16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, Ballarat. 28 September – 1 October.Cansız, M. (2008). Türkiye’de KOBİ’ler ve KOSGEB, Ankara: DPT Yayınları.Ceylan, A. ve İlban, M. O., (2005). Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Balıkesir İlinde Bir Alan Araştırması, SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2 (3):12-18.Çatal, F. M. (2007). Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Rolü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (10): 333-352.Demir, Y ve Sütçü, A. (2002). Kriz Sonrasında Isparta Orman Endüstri KOBİ’lerinin Üretim, Teknoloji ve Finansman Sorunlarının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2) :79-96.Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, İstanbul: Alfa Yayınları.Doğan, A. (2007). Türkiye' de Finansal Kiralama Uygulamaları ve Finansal Kiralamanın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansman Sorunlarının Çözümündeki Rolü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Durmuş, B., Yurtkoru, E.S ve Çinko, M.(2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’ le Veri Analizi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Hamid, K. ve Abaidullah (2006). Financing the Small and Medium Scale Enterprises in Faisalabad (Pakistan) , Journal of Agriculture &Social Sciences, 2 (2) : 106-109. Han, P. (2013). Analysis on Financing Difficulties of Small and Medium-sized Enterprises in China and Corresponding Countermeasures, International Journal of Humanities and Social Science, 3 (15), 300-305.İraz, R. (2005). Küresel Rekabet Ortamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ulusal Sosyo-Ekonomik Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13) : 223–236.Karadeniz, E., Unur, K., Köşker, H ve Zencir, B. (2015). Van İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ Statüsündeki Konaklama ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1): 85-98.Kaya, G. A. (2014). Elazığ İlinde KOBİ’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 1(1): 193-224.KGF (2018), Faaliyet Raporu, http://www.kgf.com.tr/2amac.htm. (04.10.2018).Klapper, L.F., Sarria-Allende, V. Ve Zaidi, R. (2006). A Firm-Level Analysis of Small and Medium Size Enterprise Financing in Poland, World Bank Policy Research Working Paper 3984.Küçüközmen, C ve Oğuz, D. (2008). BASEL II Sürecine Geçişte KOBİ’lerin Finansman Sorunları: Konya Örneği, I. Uluslararası Sempozyum: KOBİ’lerde Basel II, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir.Machmud, Z ve Huda, A. (2011). SMEs Access to Finance: An Indonesia Case Study, in Selected East Asian Economies, Small and Medium Enterprises (SMEs) Access to Finance in Selected East Asian Economies, (Ed: C. S. Oum, and D. Narjoko ), ERIA Research Project Report, Jakarta, 261-290.Met, Ö. (2011). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları: Kırgızistan’da Bir Araştırma, Sosyo – Ekonomi, (1), 127-144.Öcal, F. (2009). Bankacılık Krizlerinin KOBİ’lerin Finansmanına Etkileri: Anket Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Ören, K. (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Sağladığı Devlet Teşvikleri ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması Nevşehir İli’nde Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2): 105-119.Türkoğlu, M. (2002). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler)’ in Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Bölgesel Kalkınmada KOBİ Temelli Stratejiler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 277-300.Waked, B. (2016). Access to Finance by Saudi SMEs: Constraints and the Impact on their Performance, https://pdfs.semanticscholar.org/1482/fa8a308a2e45ae8f012dd236cf709198970b.pdf?_ga=2.102631811.366024169.1568285788-286908744.1568285788, (04.10.2018).Waniak-Michalak,H., Michalak, J. ve Gheribi, E. (2018). The Sources of Financing For SMEs in Poland, Management And Educatıon, XIV (1): 15-21.Yoshino, N. & Taghizadeh-Hesary, F. (2017). Solutions For Small And Medium-Sized Enterprises’ Difficulties in Accessing Finance: Asian Experiences, ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, 768.Yörük, N. (2001). KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Tokat İlinde Bir Uygulama, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (1-2):187-204.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Mücahit ÇAYIN (Primary Author)
Institution: Batman Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Esra ATALAY

Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Çayın, M , Atalay, E . (2020). KOBİ’lerin Finansman Sıkıntılarının Giderilmesi İle Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Batman İli Örneği . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 35-49 . DOI: 10.18657/yonveek.620521