Year 2020, Volume 27 , Issue 1, Pages 143 - 158 2020-03-24

İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi
Testing the Validity of the Twin Deficits Hypothesis for Fragile Five Countries

Seher BAŞ [1]


Bu çalışmada, ikiz açık hipotezinin geçerliliği Kırılgan Beşli (Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye) ülkeleri için araştırılmıştır. 2000 – 2017 dönemi için ele alınan çalışmada, panel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yüksek cari açık ve bütçe açığına sahip kırılgan beşli ülkelerinin etkin ve sürdürülebilir bir maliye ve para politikası oluşturabilmelerinin önünde ikiz açık önemli bir sorun olabilmektedir. Çalışma kapsamında, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testlerinden CADF ve SURADF testleri kullanılmıştır. Tüm ülkelerde düzeyde ve seviyede durağanlık elde edilememiştir. Bu yüzden durağan olmayan panel veri modellerinden Westerlund Hata Düzeltme Modeli tercih edilmiştir. Kısa ve uzun dönemli parametrelerin tahminlenmesinde Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi ve Birimler İçin Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre uzun dönemde bütçe açığındaki % 1 artış cari açıkta % 0.34 oranında artışa yol açmaktadır. Bu bağlamda Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı çerçevesinde ikiz açık hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkiz Açık, Bütçe açığı, Cari Açık, Durağan Olmayan Panel Veri Modelleri, Kırılgan Beşli
JEL Sınıflandırması: C23, F30, H62

In this study, the validity of the twin deficit hypothesis Fragile Five (Brazil, Indonesia, South Africa, India and Turkey) have been investigated for their country. Panel data methods were used in the study, which was handled for the period 2000-2017. Twin deficits can be an important problem for the fragile fives of countries with high current account deficits and budget deficits to form an effective and sustainable fiscal and monetary policy. Within the scope of the study, CADF and SURADF tests, one of the unit root tests that take into account horizontal cross-section dependency, were used. Stability at the level and level could not be achieved in all countries. Therefore, Westerlund Error Correction Model, which is one of the non-stationary panel data models, was preferred. Pooled Average Group Estimator and Pooled Average Group Estimator for Units were used to estimate short and long term parameters. According to empirical results, 1% increase in the budget deficit leads to 0.34% increase in the current account deficit in the long term. it is concluded that the twin deficits hypothesis is valid within the framework of Conventional Keynesian Theory.
Key Words: Twin Deficit, Debt deficit, Current Account Deficit, Non-Stationary Panel Data Models, Fragile Five Countries
JEL Classification: C33, F30, H62

İkiz Açık, Durağan Olmayan Panel Veri Modelleri, Kırılgan Beşli
  • 1.Acaravci, A., & Öztürk, I. (2008). Twin deficits phenomenon: Empirical evidence from the ARDL bound test approach for Turkey. Bulletin of Statistics and Economics, 2(A08), 57-64. 2.Altunöz, U. (2014). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 425-446. 3.Aydın, B., & Afsal, M. Ş. (2018). Türkiye’de İkiz Açık Hipotezi: Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 2(2), 231-240. 4.Bakarr, T. A. (2014). Fiscal Deficits and Current Account Imbalances: Evidence from Sierra Leone, International Journal of Business and Social Science, 5 (8/1), 256-269. 5.Barro, R. .J., (1989). The Ricardian Approach to Budget Deficits. Journal of Economic Perspectives, 3(2), 37-54. 6.Bayrak, M., & Esen. Ö. (2012). Bütçe açıklarının cari işlemler dengesi üzerine etkileri: İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Ekonomik Yaklaşım, 23(82), 23-49. 7.Chang, J. C., & Hsu, Z. (2009). Causality relationships between the twin deficits in the regional economy. Department of Economics, National Chi Nan University, (04/06). 8.Corsetti, G. & Müller, G. J. (2006). Twin Deficits: Squaring Theory, Evidence and Common Sense, Economic Policy, 21 (48): 597-638. 9.Çavdar, Ş. Ç. (2011). Türkiye İçin İkiz Açık Hipotezinin Testi, e-Journal of New World Sciences Academy - Social Sciences, 6 (4), 422-431. 10.Çelik, S., Deniz, P. ve Eken, S. (2008). Eşbütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke için İkiz Açıklar Hipotezi, 2. Ulusal İktisat Kongresi (20-22 Şubat 2008) Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, İzmir. 11.Darrat, A. F. (1988). Have large budget deficits caused rising trade deficits?. Southern Economic Journal, 54(4), 879-887. 12.Erceg, C. J., Guerrıerı, L., & Gust, C. (2005). Expansionary Fiscal Shocks and the US Trade Deficit, International Finance, 8(3), 363-397. 13.Garcia, A. & J. Ramajo (2004). Budget Deficit and Interest Rates: Empirical Evidence for Spain, Applied Economics Letters, 11(11). 715-18. 14.İyidoğan, V. P. (2013). The Twin Deficits Phenomenon in Turkey: An Empirical Investigation, Journal of Business, Economics & Finance, 2 (3), 36-42. 15.İyidoğan, P. V. (2014). The Analysis of the Causal Relationship Between Budget Balance and Current Account Balance by MGARCH Methodology: Turkey Experience. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2). 71-80. 16.İyidoğan, V. P. & Erkam, S. (2013). İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik Bir İnceleme (1987-2005), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 39-48 17.J. A. Hausman, Specification Tests in Econometrics, Econometrica, Volüm: 46, No: 6 , November 1978, 1251-1271. 18.Kalou, S. & Paleologou, S. M. (2012). The Twin Deficits Hypothesis: Revisiting an EMU Country, Journal of Policy Modelling, 34, 230-241. 19.Kaygısız, A. D., Kaya. D. G., & Kösekahyaoğlu, L. (2016). Test Of ‘Twin Deficit Hypothesis’for Turkey: An Analysis for 2001-2014 Period. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 211-228. 20.Kearney, C., & Monadjemi, M. (1990). Fiscal policy and current account performance: International evidence on the twin deficits. Journal of Macroeconomics, 12(2), 197-219. 21.Kim, C. H., & Kim, D., (2006). Does Korea have twin deficits?. Applied Economics Letters, 13(10), 675-680. 22.Pesaran, H., Smith, Y. ve Shin, R. (2004). Pooled Mean Group Estimation Of Dynamic Heterogeneous Panels, Journal of the American Statistical Association 94(446). 23.Pesaran, M.H. (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels” Cambridge Wor¬king Papers in Economics, No:435. 24.Pesaran, M.H.,(2007), A Sımple Panel Unıt Root Test In The Presence of Cross-Sectıon Dependence, J. Appl. Econ. 22: 265–312. 25.Pesaran, M.H. ve Yamagata, T. (2008) “Testing Slope Homogeneity in Large Panels” Journal of Econometrics, 142(1):50-93. 26.Pesaran, M.H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008) “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Indepen¬dence” Econometrics Journal, 11(1):105-127. 27.Piersanti, G. (2000). Current account dynamics and expected future budget deficits: some international evidence. Journal of International Money and Finance, 19(2), 255-271. 28.Rosensweıg, Jeffrey A., & Tallman, Ellis W. (1993). Fiscal Policy And Trade Adjustment: Are The Deficits Really Twins?, Economic Inquiry, 31(4), 580-594. 29.Salvatore, D. (2006). Twin deficits in the G-7 countries and global structural imbalances. Journal of Policy Modeling, 28(6), 701-712. 30.Sever, E., & Demir, M. (2007). Türkiye’de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin VAR analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 47-63. 31.Summers, L. H. (1988). Tax policy and international competitiveness. In International aspects of fiscal policies, University of Chicago Press. 349-386. 32.Tatoğlu, Y. F. (2013), İleri Panel Veri Analizi, İstanbul. 33.Uğur, A. A., & Karatay, P. (2009), İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar. Sosyo-Ekonomi, 5(9). 102-122. 34.Van Bon, N. (2014). Current account and fiscal deficits-evidence of twin divergence from selected developing economies of Asia. Southeast Asian journal of economics, 2(2), 33-48. 35.Westerlund, Joakim (2007), Testing for Error Correction in Panel Data, Oxford Bulletın of Economıcs and Statistics, 69, 6 0305-9049
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0974-6151
Author: Seher BAŞ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Dates

Publication Date : March 24, 2020

APA Baş, S . (2020). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 143-158 . DOI: 10.18657/yonveek.690774