Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bireylerin Sigara Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Negatif Binom Regresyon Analizi

Year 2021, Volume 28, Issue 4, 717 - 730, 30.12.2021
https://doi.org/10.18657/yonveek.902532

Abstract

Sigara içmek önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi ve stres gibi birçok faktör günlük sigara tüketimini etkiler. Sigara bağımlılığıyla mücadelede bu nedenleri belirlemek çok önemlidir. Bu çalışma, bireylerin sigara içme alışkanlıklarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Anket, Ekim-Aralık 2019 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 304 katılımcıya uygulanmıştır. Verilerden medyan, ortalama ve frekans gibi tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Buna göre katılımcıların %62,8'i kadın, %37,2'si erkektir. Yaş ortalaması 33.18'dir. Katılımcıların %62,8'i sigara içmediğini belirtmiştir. Frekans tablosuna göre sigara kullanan katılımcıların çoğu günde 10 sigara içmektedir. Değişkenler arasındaki uyumu karşılaştırmak için Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Sigara içme alışkanlıklarını etkileyen faktörleri belirlemek için Negatif Binom regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon modeli sonuçları yaş, eğitim, gelir, çocuk sayısı, ailede ve arkadaşlarda sigara kullanan olup olmaması, sigara öyküsü değişkenlerinin bireylerin sigara içme alışkanlıkları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Sigara içmeyenleri toplumda ve ailelerde rol model almak önemlidir. Bu nedenle, sigaraya neden olan faktörler belirlenerek ve gerekli önlemler alınarak topluma sağlıklı bir yaşam tarzı aşılanabilir. Anahtar Kelimeler: Sigara Alışkanlığı, Halk Sağlığı, İstatistiksel Analiz, Negatif Binom Regresyon, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller JEL Sınıflandırması: I12, I18, C1, C35

References

 • Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Aksoy, F., Kaya, K., Kızılkaya, Z.T., Çot, S.N., Batu, H.F., Hasoğlu, İ. ve Bıçak, G. (2019). Bir Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Sigara ile İlgili Bilgi ve Görüş Durumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 26, No. 1, 90-95. Doi: 10.17343/sdutfd.516785
 • Boz, A.N. (2019). Sigara Kullanan Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Öz-Etkililik Algısının Sigara İçme Beklentileriyle İlişkisi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Carbone, S., Gumina, S. (2016). Smoking Habit. Springer, Cham. 71-74. Doi: 10.1007/978-3-319-33355-7_7
 • Citak, F. (2019). Stata Programına Giriş. Hitit Üniversitesi, Ders Notları, Çorum, Türkiye.
 • Doğan, D.G. ve Ulukol, B. (2010). Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 17, 179-185. http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11616/787/2010_17_3_4.pdf?sequence=1
 • Glantz, S.A. and Bareham, D.W. (2018). E-Cigarettes: Use, Effects on Smoking, Risks, and Policy Implications. Annual Review of Public Health, Vol. 39, 215-235. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-040617-013757
 • Hammond, D., Reid, J.L. and Cole, A.G. (2017). Leatherdale ST. Electronic Cigarette Use and Smoking İnitiation Among Youth: A Longitudinal Cohort Study. CMAJ, Vol. 189, Iss. 43, 1328-1336. Doi: 10.1503/cmaj.161002
 • Kartal, M., Mıdık, Ö., Büyükakkuş, A. (2012). Tobacco Smoking and its Effect on Quality of Life of Medical Students in Ondokuz Mayıs University. Smoking and Health. Turkish Thoracic Journal, Vol. 13, No. 4, 11-17. Doi: 10.5152/ttd.2012.03
 • Lalithambigai, G., Rao, A., Rajesh, G., Ramya, S. and Pai, BHM. (2016). Predictors of Cigarette Smoking among Young Adults in Mangalore, India. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol. 17, No. 1, 45-50. http://eprints.manipal.edu/id/eprint/145305
 • Myers, L., Sirois, M.J. (2006). Spearman Correlation Coefficients, Differences between. John Wiley & Sons, Inc. All.
 • Pamukçu, E., Çolak, C. and Halisdemir, N. (2014). Modeling of The Number of Divorce in Turkey Using The Generalized Poisson, Quasi-Poisson and Negative Binomial Regression. Turkish Journal of Science & Technology, Vol. 9, No. 1, 89-96. https://www.researchgate.net/publication/259828024
 • Rençber, S.Y., Ceylan, A., Kurt, M.E. ve Saka, G. (2019). Bir Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümü Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. 3.International 21.National Public Health Congress, Antalya, Türkiye
 • Stabile, L., Buonanno, G., Ficco, G. and Scungio, M. (2016). Smokers' Lung Cancer Risk Related to The Cigarette-Generatedmainstream Particles. Journal of Aerosol Science, Vol. 107, 41-54. https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2017.02.004
 • StataCorp (2009). Stata Statistical Software: Release 11. College Station, TX: StataCorp LP.
 • Tarkun, E.T. (1996). Alternatif Korelasyon Teknikleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 8, 237-249. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1800

Determining the Factors Affecting the Smoking Habits of Individuals: Negative Binomial Regression Analysis

Year 2021, Volume 28, Issue 4, 717 - 730, 30.12.2021
https://doi.org/10.18657/yonveek.902532

Abstract

Smoking is an important public health problem. Many factors such as age, gender, education, income level and stress affect daily cigarette consumption. Identifying these causes is very important in combating smoking addiction. This study was planned to determine the factors affecting the smoking habits of individuals. The questionnaire was applied to 304 participants who accepted to participate in the study between October and December 2019. Descriptive statistics such as median, mean and frequency were calculated from the data. According to this; 62.8% of the participants are women and 37.2% are men. Average age is 33.18. 62.8% of the participants stated that they do not smoke. Most of the participants who smoke, according to the frequency table, smoke 10 cigarettes a day. Spearman correlation test was used to compare the fit between variables. Negative Binomial regression analyzes were performed to determine the factors affecting smoking habits. Regression models results; it shows that age, education, income, number of children, presence of a smoker in the family, presence of smoker in friends, smoking history variables are effective on individuals' smoking habits. It is important to take non-smokers as role models in society and families. For this reason, a healthy lifestyle can be instilled in the society by determining the factors that cause smoking and taking necessary precautions. Key Words: Smoking Habit, Public Health, Statistical Analysis, Negative Binomial Regression, generalized Linear Models JEL Classification: I12, I18, C1, C35

References

 • Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Aksoy, F., Kaya, K., Kızılkaya, Z.T., Çot, S.N., Batu, H.F., Hasoğlu, İ. ve Bıçak, G. (2019). Bir Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Sigara ile İlgili Bilgi ve Görüş Durumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 26, No. 1, 90-95. Doi: 10.17343/sdutfd.516785
 • Boz, A.N. (2019). Sigara Kullanan Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Öz-Etkililik Algısının Sigara İçme Beklentileriyle İlişkisi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Carbone, S., Gumina, S. (2016). Smoking Habit. Springer, Cham. 71-74. Doi: 10.1007/978-3-319-33355-7_7
 • Citak, F. (2019). Stata Programına Giriş. Hitit Üniversitesi, Ders Notları, Çorum, Türkiye.
 • Doğan, D.G. ve Ulukol, B. (2010). Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 17, 179-185. http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11616/787/2010_17_3_4.pdf?sequence=1
 • Glantz, S.A. and Bareham, D.W. (2018). E-Cigarettes: Use, Effects on Smoking, Risks, and Policy Implications. Annual Review of Public Health, Vol. 39, 215-235. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-publhealth-040617-013757
 • Hammond, D., Reid, J.L. and Cole, A.G. (2017). Leatherdale ST. Electronic Cigarette Use and Smoking İnitiation Among Youth: A Longitudinal Cohort Study. CMAJ, Vol. 189, Iss. 43, 1328-1336. Doi: 10.1503/cmaj.161002
 • Kartal, M., Mıdık, Ö., Büyükakkuş, A. (2012). Tobacco Smoking and its Effect on Quality of Life of Medical Students in Ondokuz Mayıs University. Smoking and Health. Turkish Thoracic Journal, Vol. 13, No. 4, 11-17. Doi: 10.5152/ttd.2012.03
 • Lalithambigai, G., Rao, A., Rajesh, G., Ramya, S. and Pai, BHM. (2016). Predictors of Cigarette Smoking among Young Adults in Mangalore, India. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol. 17, No. 1, 45-50. http://eprints.manipal.edu/id/eprint/145305
 • Myers, L., Sirois, M.J. (2006). Spearman Correlation Coefficients, Differences between. John Wiley & Sons, Inc. All.
 • Pamukçu, E., Çolak, C. and Halisdemir, N. (2014). Modeling of The Number of Divorce in Turkey Using The Generalized Poisson, Quasi-Poisson and Negative Binomial Regression. Turkish Journal of Science & Technology, Vol. 9, No. 1, 89-96. https://www.researchgate.net/publication/259828024
 • Rençber, S.Y., Ceylan, A., Kurt, M.E. ve Saka, G. (2019). Bir Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümü Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. 3.International 21.National Public Health Congress, Antalya, Türkiye
 • Stabile, L., Buonanno, G., Ficco, G. and Scungio, M. (2016). Smokers' Lung Cancer Risk Related to The Cigarette-Generatedmainstream Particles. Journal of Aerosol Science, Vol. 107, 41-54. https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2017.02.004
 • StataCorp (2009). Stata Statistical Software: Release 11. College Station, TX: StataCorp LP.
 • Tarkun, E.T. (1996). Alternatif Korelasyon Teknikleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 8, 237-249. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1800

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Burcu DURMUŞ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK
0000-0002-0298-0802
Türkiye


Öznur İŞÇİ GÜNERİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
0000-0003-3677-7121
Türkiye


Aynur İNCEKIRIK (Primary Author)
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-5029-6036
Türkiye

Publication Date December 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 28, Issue 4

Cite

APA Durmuş, B. , İşçi Güneri, Ö. & İncekırık, A. (2021). Bireylerin Sigara Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Negatif Binom Regresyon Analizi . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 28 (4) , 717-730 . DOI: 10.18657/yonveek.902532