Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Year 2017, Volume 14, Issue 1, 483 - 510, 03.04.2017

Abstract

Öz: Bu çalışmada, ortaokul düzeyinde Matematik dersi alan öğrencilerin ve bu dersleri yürüten öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılında, Kırşehir ili Akpınar ilçesinde bir ortaokulda rastgele belirlenen 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencilerin ve bu ilde bulunan ortaokullardan rastgele belirlenen öğretmenlerin görüşlerinden elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu yoğunlaşmış görüşme formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. Bu çerçevede içerik analizi yoluyla verileri tanımlamak, verilerin içerisinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma verileri; verilerin kodlanması, kategorilerin bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları takip edilerek analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, matematik öğrenim sürecinde öğrenciler sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünmekte ve çözümü öğretmenden beklemektedirler. Öğretmenlerin öğrencinin ilgisini çekecek, dersi sevdirecek öğretim yöntemler geliştirmeleri, program yetkililerinin uygulamada karşılaşılan süre sorununa ilişkin olarak kazanımlar ve etkinliklerin sayısının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 

References

 • Altun, M. (2014). Matematik öğretimi (10. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel.
 • Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y. & Yıldız, A. (2016). Matematik eğitimi veli beklenti ölçeğini’nin geliştirilmesi (mevbö): Geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 397-411.
 • Baş, M. (2015). The using of IWBs by primary school teacher in mathematics classrooms. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6 ( 21), 121-135.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı, ilköğretimde matematik öğretimi (Modül 6). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Bayrakdar Çiftçi, Z., Akgün, L. ve Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3 (1), 1-21.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:109.
 • Booth, A., & Dunn, J. F. (1996). Family-school links: How do they affect educational outcomes? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Bulut, H. (1988). İnsan ve Matematik. İzmir: Delta Bilim Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Basım). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Cai, J., Moyer, J. C. ve Wang, N. (1999). Parental roles in students’ learning of mathematics: An exploratory study. Research in Middle Level Education Quarterly, 22, 1-18.
 • Civelek, Ş., Meder, M., Tüzen, H. ve Aycan, C. (2003). Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Aksaklıklar. 11.11.2015 tarihinde http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=10 adresinden elde edilmiştir.
 • Coşkun, M. (2013). Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Cross, D. I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers’ belief structures and their influence on instructional practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(5), 325-346.
 • Eccles, J. S. ve Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. Teachers College Record, 94(3), 568-587.
 • Göker, L. (1997). Matematik tarihi ve Türk - İslam tarihçilerinin yeri (1.Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Güçlü, M. (2014). İlköğretim Dergisi’nin fen ve matematik öğretimi açısından değerlendirilmesi (1939-1966). Turkish Studies, 9 (7), 311-330.
 • Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 33-46.
 • Kart, C. (1999). Matematik Dersinin Önemi. Çağdaş Eğitim, 252, 3-6.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1) 69-83
 • Kurnik, Z. (2008). The scientific approach to teaching math. Teaching Methodology of Mathematics: Metodika, 17 (2), 421-432.
 • LeCompte, M. D. ve Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60.
 • Ma, X. ve Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: A longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27 (2), 165-179.
 • Mason, L. (2003). High school students beliefs about maths, mathematical problem solving and their achievement in maths: A cross sectional study. Educational Psyhology, 23(1),73-85.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Basımevi,
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde,
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications
 • Pezdek, K., T. B. ve Paul A. R. (2002). Children’s mathematics achievement: the role of parents’ perceptions and their involvement in homework. Journal of Educational Psychology, 94 (4), 771-777.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 113- 132
 • Sezgin Memnun, D. (2015). Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inanç ve tutumlarının nitel ve nicel analizi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (2), 23-42.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Şad, N. S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Teknoloji derslerindeki başarılarının yordayıcıları olarak aile katılımı görevlerinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 173-196.
 • Şahin, F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 57-74.
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10 (7), 881-898.
 • Tatar, E., Okur, M. ve Tuna, A. (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 507-516.
 • Tatar, E. ve Dikici, R. (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9).
 • Tezcan, M. (1996 ). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Yayıncılık.
 • Thomas, H. ve Furner, J. M. (1997). Helping high ability students overcome mathematics anxiety through bibliotherapy. Journal of Secondary Gifted Education, 8 (4), 164-179.
 • Toptaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde alternative ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları. Eğitim ve Bilim. 36-159.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Ünal, M. (2017). Preferences of Teaching Methods and Techniques in Mathematics with Reasons. Universal Journal of Educational Research 5 (2), 194-205.
 • Ünlü, M., Sarpkaya Aktaş, G. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma özyeterlik ve problem çözmeye yönelik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 2040-2059.
 • Yayan, B. ve Berberoğlu, G. (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87–104.
 • Yenilmez, K. (2006). Velilerin matematik eğitiminde çocuklarına sağladıkları katkı düzeyleri üzerine bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 13-29.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 13. Baskı Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, A. ve Baltacı, S. (2016). Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software, The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (4), 155-166.
 • Van de Walle, J., Karp, K.ve Bay-Williams, J. (2012). İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çeviri Editörü Soner Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Problems and Suggestions in Mathematics Teaching and Learning Process

Year 2017, Volume 14, Issue 1, 483 - 510, 03.04.2017

Abstract

Abstract: This study aims to determine the problems that students taking maths courses at secondary school level and teachers carrying on out those courses face in learning/teaching process and to conclude the suggestions they indicated. The data of the research was gathered from randomly chosen 5th, 6th , 7 th and 8th grade students and secondary school teachers in Kırşehir in 2014-2015 education term. In order to find out answers of open-ended intensive interview form was used as data collection tool. Content analysis method was applied to analyse the point of views of participants about problems and suggestions in mathematics learning/teaching process and to reveal possible hidden facts. The research data was analysed in the following steps: coding data, finding out the categories, organizing the codes and themes, describing and commenting the findings. As a conclusion, students assumed their own behaviours and attitudes as a main barrier in front of mathematics learning process and asked teachers to find out solutions. In the study, to develop new teaching methods, which would attract the attention of students and make the courses enjoyable and to do some revisions in teaching programs which would help to get rid of specifically time problem in completion of subjects were suggested.

References

 • Altun, M. (2014). Matematik öğretimi (10. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel.
 • Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, Y. & Yıldız, A. (2016). Matematik eğitimi veli beklenti ölçeğini’nin geliştirilmesi (mevbö): Geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 397-411.
 • Baş, M. (2015). The using of IWBs by primary school teacher in mathematics classrooms. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6 ( 21), 121-135.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme el kitabı, ilköğretimde matematik öğretimi (Modül 6). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Bayrakdar Çiftçi, Z., Akgün, L. ve Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3 (1), 1-21.
 • Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları:109.
 • Booth, A., & Dunn, J. F. (1996). Family-school links: How do they affect educational outcomes? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Bulut, H. (1988). İnsan ve Matematik. İzmir: Delta Bilim Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Basım). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Cai, J., Moyer, J. C. ve Wang, N. (1999). Parental roles in students’ learning of mathematics: An exploratory study. Research in Middle Level Education Quarterly, 22, 1-18.
 • Civelek, Ş., Meder, M., Tüzen, H. ve Aycan, C. (2003). Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Aksaklıklar. 11.11.2015 tarihinde http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=10 adresinden elde edilmiştir.
 • Coşkun, M. (2013). Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Cross, D. I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers’ belief structures and their influence on instructional practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(5), 325-346.
 • Eccles, J. S. ve Harold, R. D. (1993). Parent-school involvement during the early adolescent years. Teachers College Record, 94(3), 568-587.
 • Göker, L. (1997). Matematik tarihi ve Türk - İslam tarihçilerinin yeri (1.Baskı). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Güçlü, M. (2014). İlköğretim Dergisi’nin fen ve matematik öğretimi açısından değerlendirilmesi (1939-1966). Turkish Studies, 9 (7), 311-330.
 • Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 33-46.
 • Kart, C. (1999). Matematik Dersinin Önemi. Çağdaş Eğitim, 252, 3-6.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (1) 69-83
 • Kurnik, Z. (2008). The scientific approach to teaching math. Teaching Methodology of Mathematics: Metodika, 17 (2), 421-432.
 • LeCompte, M. D. ve Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60.
 • Ma, X. ve Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: A longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27 (2), 165-179.
 • Mason, L. (2003). High school students beliefs about maths, mathematical problem solving and their achievement in maths: A cross sectional study. Educational Psyhology, 23(1),73-85.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Basımevi,
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde,
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications
 • Pezdek, K., T. B. ve Paul A. R. (2002). Children’s mathematics achievement: the role of parents’ perceptions and their involvement in homework. Journal of Educational Psychology, 94 (4), 771-777.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 113- 132
 • Sezgin Memnun, D. (2015). Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inanç ve tutumlarının nitel ve nicel analizi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (2), 23-42.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Şad, N. S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe, Matematik ve Fen Teknoloji derslerindeki başarılarının yordayıcıları olarak aile katılımı görevlerinin incelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 173-196.
 • Şahin, F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 57-74.
 • Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10 (7), 881-898.
 • Tatar, E., Okur, M. ve Tuna, A. (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 507-516.
 • Tatar, E. ve Dikici, R. (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9).
 • Tezcan, M. (1996 ). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Yayıncılık.
 • Thomas, H. ve Furner, J. M. (1997). Helping high ability students overcome mathematics anxiety through bibliotherapy. Journal of Secondary Gifted Education, 8 (4), 164-179.
 • Toptaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde alternative ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımı ile ilgili algıları. Eğitim ve Bilim. 36-159.
 • Umay, A. (1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Ünal, M. (2017). Preferences of Teaching Methods and Techniques in Mathematics with Reasons. Universal Journal of Educational Research 5 (2), 194-205.
 • Ünlü, M., Sarpkaya Aktaş, G. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma özyeterlik ve problem çözmeye yönelik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 2040-2059.
 • Yayan, B. ve Berberoğlu, G. (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87–104.
 • Yenilmez, K. (2006). Velilerin matematik eğitiminde çocuklarına sağladıkları katkı düzeyleri üzerine bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 13-29.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 13. Baskı Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, A. ve Baltacı, S. (2016). Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software, The Online Journal of New Horizons in Education, 6 (4), 155-166.
 • Van de Walle, J., Karp, K.ve Bay-Williams, J. (2012). İlkokul ve Ortaokul Matematiği: Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim. (Çeviri Editörü Soner Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Suna DAĞDELEN>
Milli Eğitim Bakanlığı, Kırşehir
Türkiye


Menderes ÜNAL>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date April 3, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 14, Issue 1

Cite

APA Dağdelen, S. & Ünal, M. (2017). Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 483-510 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/28496/304444