Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1305-2020 | Period Biannually , Annually | Founded: 2004 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://efdergi.yyu.edu.tr/


Açık Erişim ve İntihal Politikaları,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, araştırmaların kamuya açık hale getirmenin küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine açık erişim sağlar.
-Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımının koşullarını kabul etmektedir.
-Dergi için herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücreti) alınmaz.
-Yazar (lar) ın telif hakkını elinde bulundurmasına ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın korumasına izin verir.
-Yazar/Yazarlar, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb. sanal araçlarla) ve ORCID numarasını göndermelidirler.

http://efdergi.yyu.edu.tr/sayfa.php?s=acik-erisim-politikasi

YYUEFD Dergisinin 2019-2020 yılında tr dizini dergileri arasında etki faktörü bakımından 6. Sıraya, 2019 yılında Sobiad taranan dergiler arasında etki faktörü bakımından 12. Sıraya girmiştir.

https://trdizin.gov.tr/istatistikler/?statsType=mostimpactfactorjournal

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1305-2020 | Period Biannually , Annually | Founded: 2004 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://efdergi.yyu.edu.tr/
Cover Image


Açık Erişim ve İntihal Politikaları,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, araştırmaların kamuya açık hale getirmenin küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine açık erişim sağlar.
-Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımının koşullarını kabul etmektedir.
-Dergi için herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücreti) alınmaz.
-Yazar (lar) ın telif hakkını elinde bulundurmasına ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın korumasına izin verir.
-Yazar/Yazarlar, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb. sanal araçlarla) ve ORCID numarasını göndermelidirler.

http://efdergi.yyu.edu.tr/sayfa.php?s=acik-erisim-politikasi

YYUEFD Dergisinin 2019-2020 yılında tr dizini dergileri arasında etki faktörü bakımından 6. Sıraya, 2019 yılında Sobiad taranan dergiler arasında etki faktörü bakımından 12. Sıraya girmiştir.

https://trdizin.gov.tr/istatistikler/?statsType=mostimpactfactorjournal

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru


Cilt 17 Sayı 1 [tr] Volume 17 Issue: 1 [en] Last Issue
Volume 17 - Issue 1 - Dec 25, 2020
 1. Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatların Karşılaştırılması
  Pages 1 - 29
  Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK, Esra BUKOVA GÜZEL
 2. Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
  Pages 30 - 53
  Sümbül YALNIZCA-YILDIRIM, Fulya CENKSEVEN-ÖNDER
 3. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 54 - 78
  Taner ALTUN, Tekin GÜLER
 4. Çocuk Edebiyatı Eserlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerisinin Gelişimine Etkisi
  Pages 79 - 114
  Mustafa KAYA, İlhan ERDEM
 5. Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Ortaokulda Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 115 - 143
  Gürkan YILDIRIM, Serkan YILDIRIM
 6. Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi
  Pages 144 - 174
  Emrullah YİĞİT, Selim GÜNÜÇ
 7. Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi
  Pages 175 - 199
  Mecit ASLAN, Rezzan Zeliha ERDEN
 8. Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eğitiminin Etkisi Tek Denekli Bir Çalışma
  Pages 200 - 230
  Suna KAYMAK ÖZMEN
 9. Tasarım Temelli Öğrenme Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Anlayışlarını Geliştirmeye Etkisi
  Pages 231 - 265
  Hicran ARSLANHAN, Tufan İNALTEKİN
 10. Fen Bilimleri Dersinin İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) Dâhil Edilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Pages 266 - 294
  Sümeyye AYDIN GÜRLER
 11. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Pages 295 - 317
  Servet KARDEŞ, Berrin AKMAN
 12. Okul Öncesi Eğitim Alan Beş Yaş Çocuklarının Meslek Seçimleri ve Cinsiyetlerine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi
  Pages 318 - 350
  Zeynep TEMİZ, Şenil Ünlü ÇETİN, Simge YILMAZ
 13. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 351 - 373
  Levent DENİZ, Seher TEKE
 14. Türkiye’de Ulusal Mevzuata Göre Velilerin Okul Yönetimine Katılımı
  Pages 374 - 404
  Ali İhsan ÇUHADAR
 15. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Öz-Benlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 405 - 435
  Rabia Nur YANIK, Oktay BEKTAŞ
 16. Belgesel Çekme Etkinliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Pages 436 - 454
  Hülya ASLAN EFE, Sait YÜCEL, Rıfat EFE
 17. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurmaya Yönelik Beceri ve Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
  Pages 455 - 485
  Kemal ÖZGEN, Baran BAYRAM
 18. STEM Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 486 - 510
  İsmail DÖNMEZ
 19. Üniversite Öğrencilerinin Periyodik Tablo ile İlişkili Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  Pages 511 - 533
  Lütfiye VAROĞLU, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 20. Öğretmenlerin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Algılarının İncelenmesi
  Pages 534 - 556
  Serdar ARCAGÖK
 21. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Pages 557 - 578
  Simge YILMAZ, Emine YILMAZ BOLAT, İlknur GÖLCÜK
 22. Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerine Dair Görüşleri
  Pages 579 - 602
  Filiz METE, Nurullah ESENDEMİR
 23. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme Örneği
  Pages 603 - 642
  Tuğba DEMİRER, Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
 24. 5. Sınıf Öğrencilerinin “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları
  Pages 643 - 670
  Evşen AYMEN PEKER, Erol TAŞ
 25. Artırılmış Gerçeklik ve Fen Etkinlikleri: Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 671 - 699
  Rıdvan ELMAS, Deniz KAHRİMAN-PAMUK, Savaş PAMUK
 26. İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 700 - 721
  Deniz GÖKÇE ERBİL, Ayfer KOCABAŞ
 27. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma ve Kırınım Konusundaki Bağlamlaşmış Bilgileri
  Pages 722 - 740
  Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Mehmet Altan KURNAZ
 28. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 741 - 767
  M. Serkan UMUZDAŞ, Özgür KOÇAK, Serpil UMUZDAŞ
 29. Üstün Yeteneklilere Yönelik Farklılaştırılmış Fen Öğretim Modülü Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavramsal Algıları ve Değerlendirmeleri
  Pages 768 - 798
  Neşe Kutlu Abu KUTLU ABU, Murat GÖKDERE
 30. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Duygusal Yön Analizine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 799 - 822
  Ömer ÇİFTÇİ, Mustafa KAYA
 31. Türkiye’de STEM Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Durumu Üzerine Bir Çalışma
  Pages 823 - 854
  Pınar ÇAVAŞ, Aslıhan AYAR, Gizem GÜRCAN
 32. Kültürel Bir Öğreti: Mutluluk Korkusu
  Pages 855 - 869
  Özlem ÇEVİK
 33. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 870 - 893
  Rıdvan GÜRBÜZKOL, Hasan BAKIRCI
 34. Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 894 - 925
  Seda DONAT BACIOĞLU, Zöhre KAYA
 35. Sınıf Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 926 - 958
  Mustafa ERDEM, Mehmet Ali ÖZTÜRK
 36. Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algısı ile Akademik İsteklilikleri Arasındaki İlişkide Okul Bağlılığının Aracılık Rolü
  Pages 959 - 990
  Seval KOÇAK, Mustafa Hami AY
 37. Laboratuvar öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması
  Pages 991 - 1014
  Adem AKKUS
 38. 5. Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Kavramsal Anlamalarına REACT Stratejisinin Etkisi
  Pages 1015 - 1041
  Fethiye KARSLI BAYDERE, Sena KURTOĞLU
 39. 6. Sınıf Öğrencilerinin Alan Hesaplamada İlişkilendirme ve Genelleme Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 1042 - 1066
  Arife TOLGA, Berna CANTÜRK GÜNHAN
 40. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocuklarla Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1067 - 1097
  Semra OMAK, Elif SAZAK
 41. Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 1098 - 1127
  Neşe DUMAN, Ramazan SAK, İkbal ŞAHİN SAK
 42. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilincinin Belirlenmesi
  Pages 1128 - 1152
  Kenan BULUT, Hatice COŞKUN
 43. STEM Etkinliklerinin Uygulanması Sürecinde Elektronik Portfolyo Kullanımının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısına ve STEM Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1153 - 1179
  Mahmut AYAZ, Salih GÜLEN, Bilge GÖK
 44. Şemsiyye Fi’l Hisab Adlı Eserin Geometri Konularının Matematik Öğretimi Bakımından 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
  Pages 1180 - 1203
  Kamil ARI, Ebru ÜNÜVAR
 45. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1204 - 1241
  Zeynel BOYNUKARA, Aslı Nur DENİZ, Mustafa TÜYSÜZ
 46. Fen Bilimleri Laboratuarlarında Mobil Teknoloji Desteğinin Önemi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1242 - 1271
  Hatice GÜNGÖR SEYHAN, Murat OKUR
 47. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje Hakkındaki Görüşleri
  Pages 1272 - 1303
  Hayati ÇAVUŞ, Fatma KESKİN YORGANCI
 48. Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterliliklerinin İncelenmesi
  Pages 1304 - 1337
  Özge CAN ARAN, Bilge GÖK, Mahmut AYAZ
 49. Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Söylem Analizi
  Pages 1338 - 1355
  Emre Harun KARAASLAN, Yılmaz SAĞLAM
 50. EGS (DNR) Tabanlı Öğretimin Sindirim Süreci ve Sindirim Sistemi ile İlgili Anlama Şekillerinin Geliştirilmesine Etkisi
  Pages 1356 - 1390
  Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
 51. Botanik Kavramları Öğretiminde, Kavram Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
  Pages 1391 - 1414
  Mehmet GÜRLEK, Nasip DEMİRKUŞ
 52. Konservatuvar Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Metaforik Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1415 - 1443
  Hepşen OKAN, Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ
Indexes and Platforms