Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1305-2020 | Period Annually | Founded: 2004 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://efdergi.yyu.edu.tr/


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1305-2020 | Period Annually | Founded: 2004 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://efdergi.yyu.edu.tr/
Cover Image


Volume 16 - Issue 1 - Dec 25, 2019
 1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu
  Pages 1 - 26
  Serdar YEŞİL , Remzi Yavaş KINCAL
 2. Düzey Derslikleri Uygulamasına Yönelik Veli Görüşleri
  Pages 27 - 48
  Ümran ŞAHİN
 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Öğrenme Biçim ve Stillerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Araştırma
  Pages 49 - 78
  Yusuf ZORLU , Fulya ZORLU
 4. Mol Kavramının Öğretiminde Problem Kurma Yaklaşımına Dayalı Problem Çözme Uygulamaları
  Pages 79 - 100
  Nimet AKBEN
 5. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Analizi
  Pages 101 - 127
  Hüseyin ATEŞ
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlk Hızsız Serbest Düşme Hareketinin Matematiksel Modelini Anlamaları
  Pages 128 - 146
  Nevzat YİĞİT , Nedim ALEV
 7. Engelli Öğrencilerin Üniversite Eğitimi Sürecinde Karşılaştığı Güçlükler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Pages 147 - 170
  Abdurrahman MENGİ
 8. Millî Eğitim Şûralarında Eğitim Finansmanı Sorunu
  Pages 171 - 201
  Muzaffer DENİZ
 9. Bağlam ve Süreç Temelli Yazma Becerisinin Gelişiminde Söylem Çözümleme Yönteminin Etkisi: Örnek Uygulama
  Pages 202 - 242
  Dilek KAPANADZE ÜNVEREN
 10. İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 243 - 278
  Kürşat YURDAKOŞ , Enes Baha BİÇER
 11. Etkileşimli Sınıf Dışı Kimya Ortamı Tasarımı ve Katılımcıların Deneyimlerinden Ortamın Etkililiğinin Değerlendirilmesi*
  Pages 278 - 314
  Ayşegül ASLAN , Gökhan DEMİRCİOĞLU
 12. Zihinsel Durum Kavramsal Öğrenme Envanterinin Türkçe’ ye Uyarlanma Çalışması
  Pages 315 - 336
  Sinem ÖZGÜR DİNÇOL, Ayhan YILMAZ
 13. 2018 Liselere Giriş Sınavına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri*
  Pages 337 - 363
  Mustafa GÜLER , Zeynep ARSLAN , Derya ÇELİK
 14. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
  Pages 364 - 385
  Yılmaz DAŞLI
 15. Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 386 - 416
  Yurdal DİKMENLİ , Hamza YAKAR
 16. Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 417 - 435
  Rezzan UÇAR , Ebru SAĞLAM
 17. Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarının, Öz Yeterliklerinin ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
  Pages 436 - 463
  Büşra KARTAL
 18. Profesyonel Viyolonsel İcracılarının Performans Gelişim Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
  Pages 464 - 485
  Burcu AVCI AKBEL
 19. Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası
  Pages 486 - 507
  Volkan TUNÇ
 20. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği
  Pages 538 - 560
  Gamze MERCAN , Pınar KÖSEOĞLU
 21. Etkili Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri: Kısa Hikaye Çalışması
  Pages 561 - 593
  Özlem YURT , Sadiye KELEŞ
 22. Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Öz-Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek
  Pages 594 - 619
  Abdullah MERT , Ayşenaz EKİN DUMAN , Meliha KAHRAMAN
 23. Sınıf Öğretmenlerinin İnterneti Eğitim Amaçlı Kullanma Durumları
  Pages 620 - 647
  Sultan Selen KULA , Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER
 24. Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Ağırlıklı Karma Öğrenme Modeline Geçiş Süreci: Pedagojik Deneyimlere Dayalı Bir Çözümleme
  Pages 648 - 677
  Mehmet KOKOÇ
 25. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Algılarının İncelenmesi
  Pages 678 - 693
  Yavuz AKBAŞ , Miraç AYDIN
 26. Tarihi Kahramanların Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Algıları
  Pages 694 - 724
  Melike FAİZ , Emine KARASU AVCI
 27. Sanal Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenci Davranışlarının Kümeleme Yöntemi İle Analiz Edilmesi
  Pages 725 - 743
  Meltem ERYILMAZ
 28. Lise Öğretmenlerinin Personel Güçlendirme Algıları ile Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki: Elazığ İli Örneği
  Pages 744 - 770
  Kübra UYGUR , İ. Bakır ARABACI
 29. Türkiye’de PISA Finansal Okuryazarlık Sorularının Uygulanması: Ön lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Örneği
  Pages 771 - 802
  Abdullah ÖZKALE , Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN
 30. İşbirlikli Öğrenmenin Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Pages 803 - 817
  Serman BİLEN , Kamile ÜN AÇIKGÖZ
 31. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Problemleri ve Geri Dönüşüm Hakkındaki Görüşleri
  Pages 818 - 847
  Eda ERDAŞ KARTAL , Ezgi ADA
 32. Dengeli Beslenme Akademik Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması
  Pages 848 - 868
  Selin YILDIZ , Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
 33. FeTeMM Eğitimine Yönelik Etkinlik Uygulaması: Kuvvet ve Enerji Örneği
  Pages 869 - 896
  İsrafil TOZLU , Emine GÜLSEVEN , Mustafa TÜYSÜZ
 34. Liselerde Okutulan Biyoloji Kitaplarındaki Kavramların, İnternet Ortamında Biyoloji Eğitimine Kazandırılışı Üzerine Bir Çalışma
  Pages 897 - 909
  Nasip DEMİRKUŞ , Tefik ÖNER
 35. Lisansüstü Öğrenciler Arasında Yapılan Çevrimiçi Akran Mentorluğun Sürdürülebilirliğini Etkileyen Unsurlar
  Pages 910 - 942
  Gülfidan CAN , Atakan ÇOŞKUN , Yıldız UZUN , Ceylan NALÇA , Ceylin BÖĞÜRCÜ
 36. Rehberli Sorgulama Öğretim Modeline Dayalı Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kuvvet ve Enerji Ünitesi Örneği
  Pages 943 - 959
  Müge SAĞDIÇ , Hasan BAKIRCI , Zeynel BOYNUKARA
 37. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenmeye Yönelik Algıları İle Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Araştırılması
  Pages 960 - 984
  Hakan Şevki AYVACI , Alper ŞİMŞEK , Gürhan BEBEK
 38. İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Integral ASIE Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Modele Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Pages 985 - 1009
  Yavuz ÇETİN
 39. Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 1010 - 1031
  Şehnaz Nigar ÇELİK , Süleyman KASAP
 40. Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de ki İngilizce Eğitimi
  Pages 1032 - 1053
  Süleyman KASAP
 41. Türkiye’de Gerçekleştirilen STEM Araştırmalarının İçerik Analizi
  Pages 1054 - 1083
  Sevgi AYDIN GÜNBATAR , Vildan TABAR
 42. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi
  Pages 1084 - 1109
  Betül KÜÇÜK DEMİR , Tevfik İŞLEYEN
 43. Müzik Öğretmeni Adaylarının Çalgı Öz Yeterlik Durumlarının İncelenmesi
  Pages 1110 - 1135
  Gülce COŞKUN ŞENTÜRK , Aze BÖLEK
 44. 8-12 Yaş Aralığındaki Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1136 - 1166
  Derya CAN , Hülya ALTUNYA , Veli CAN
 45. Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ve Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1167 - 1193
  Çetin GÜLER , Dilan DİNCİ
 46. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Becerisine Sahip Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
  Pages 1194 - 1217
  Muhammed Doğukan BALÇIN , Fatma COŞTU , Hatice MERTOĞLU
 47. Eğitim Fakültesinde Görevli Akademisyenlerin Alternatif Eğitim/Okul Hakkındaki Görüşleri
  Pages 1218 - 1247
  Sinan SCHREGLMANN
 48. Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 1248 - 1276
  Ali Derya ATİK , Yakup DOĞAN
 49. Akademisyen ve Öğretmen Perspektifinden Türkiye’deki Hizmet Sürecindeki Öğretmen Eğitiminin İncelenmesi
  Pages 1277 - 1307
  Nesli KALA , Selcan SUNGUR ALHAN , Arzu KİRMAN BİLGİN
 50. Güzel Sanatlar Lisesi Çello Dersi Öğretim Programında Yer Alan Türk Müziği Kazanımlarının Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 1308 - 1337
  Funda UĞRAŞ , Murat GÖK
 51. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi
  Pages 1338 - 1369
  Muhammet DORUK , Gül DORUK
 52. Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Alanlarına Yönelik İlgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 1370 - 1401
  Elif ERTEM AKBAŞ , Murat CANCAN , Fatma BALCI
 53. 2018 Ortaöğretim Matematik Programının Revize Bloom Taksonomisine ve Programın Ögelerine Göre İncelenmesi
  Pages 1402 - 1418
  Osman ÇİL , Okan KUZU , Ahmet Salih ŞİMŞEK
 54. Büyük Doğal Sayıları Okuma ve Yazmada Öğrencilerin Yaşadığı Güçlükler
  Pages 1419 - 1441
  Mustafa ALBAYRAK , Nurullah YAZICI , Mertkan ŞİMŞEK
 55. Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi
  Pages 1442 - 1462
  İrem ALTUNOK ÇAM , Rüştü YEŞİL
 56. Ergenlerde Şükran, Yaşam Amaçları ve Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1463 - 1491
  Özcan SEZER , Engin TURĞUT
 57. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Konumlandırma Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Görüşleri
  Pages 1492 - 1514
  Erhan GÖRMEZ , Numan ERTAŞ
 58. Türk Sanat ve Halk Müziği Çalgılarıyla Yürütülen Müzik Dersi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Ders Başarı ve Tutumlarına Etkisi
  Pages 1515 - 1538
  Serpil UMUZDAŞ , Hamza ORUÇ KIZIKLI , M.serkan UMUZDAŞ
 59. Biyoloji Dersinde Bazı Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyalinin Geliştirilmesi*
  Pages 1539 - 1552
  Nasip DEMİRKUŞ , Nimet BATIHAN GÜZEL
 60. İç Göçe Maruz Kalmış Ortaokul Öğrencilerinin Eğitimde Yaşadıkları Problemler (Diyarbakır İli Örneği)
  Pages 1553 - 1568
  Bünyamin HAN , Rasim TÖSTEN , Yunus Emre AVCI
 61. Ortaokul Müdürlerinin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeni Yönelimleri ve Yaklaşımları Görev Yaptıkları Kurumlarda Uygulama Düzeylerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi
  Pages 1569 - 1599
  Şahin İDİN
 62. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Veri İşleme Öğrenme Alanına Yönelik Serbest Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 1600 - 1637
  Sündüse Kübra ÇOMARLI , Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
 63. Üstün Yetenekli ve Diğer 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerini Çözme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1638 - 1667
  Aygen KOÇ KOCA , Ramazan GÜRBÜZ
 64. 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programlarının Genel Eğilimler ve Yaklaşımlar Açısından Karşılaştırılması
  Pages 1668 - 1697
  Bahar CANDAŞ , Zeynep KIRYAK , Onurhan GÜVEN , Haluk ÖZMEN
 65. Kimya Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Bakış Açılarındaki Değişimin İncelenmesi
  Pages 1698 - 1728
  Nurcan TURAN-OLUK , Funda EKİCİ , Sinem GENÇER , Hüseyin AKKUŞ
 66. Öğretmen Adaylarının Özel Yetenekli Öğrenciyi Aday Gösterme Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Pages 1729 - 1758
  İbrahim AKAR
 67. Okul Yöneticilerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasındaki Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Algılarının İncelenmesi
  Pages 1759 - 1790
  Bahadır GÜLBAHAR , Servet ÖZDEMİR
 68. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1791 - 1813
  Melahat ÇELİK , Mustafa DOĞRU
Indexes and Platforms