Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Year 2018, Volume 15, Issue 1, 495 - 524, 29.11.2018

Abstract

Bu çalışma da, ortaokul öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları sınıf düzeyi, destekleme ve yetiştirme kursu alma durumu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyi ve matematik başarısı değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak “Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında Van ilinde bulunan 3 farklı ortaokulun beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören ve seçkisiz yöntemle seçilen 323 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin sınıf düzeyleri ile 1. dönem matematik başarısının, matematiğe yönelik tutumları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, destekleme ve yetiştirme kursu alma durumu ve aile gelir düzeyi, matematiğe yönelik tutumları üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin matematik tutum puanlarının sekizinci sınıfta okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde matematik ve öğretimi. Ankara: Aşık Yayınları.
 • Albright, J.J. ve Park, H.M. (2008). Confirmatory factor analysis using AMOS, LISREL, Mplus and SAS/STAT CALIS. Technical Working Paper: Indiana University.
 • Altun, M. (2010). İlköğretim İkinci Kademede (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (7. Baskı). İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Altun, M. (2015). Liselerde matematik öğretimi (8. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Arı, K., Savaş, E. ve Konca, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 211-230.
 • Azina, İ. N. ve Halimah, A. (2012). Student Factors and Mathematics Achievement: Evidence from TIMSS 2007. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 8(3), 249-255.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Bayturan, S. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik başarılarının matematiğe yönelik tutum, psikososyal ve sosyodemografik özellikleriyle ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bentler, P.M. ve Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588.
 • Bollen, K.A. (1986). Sample size and Bentler and Bonett's nonnormed fit index. Psychometrika, 51(3), 375-377.
 • Bollen, K.A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods & Research, 17(3), 303-316.
 • Browne, M.W. (1984). Asymptotically distribution‐free methods for the analysis of covariance structures. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 37(1), 62-83.
 • Browne, M.W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollon, K.A. ve Long, J.S. (Editörler) Testing structual equation models. Newbury Park, CA: Sage, 136-162.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Byrne, B.M. (1984). Structural Equation Modeling with EQS and EQS/Windows, Sage,Thousand Oaks, Calif,USA.
 • Caston, M. (1986). Parent and student attidues toward mathematics as they relate to third grade mathematics achievement, Report.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen aktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Göç, T. (2010). İlköğretim öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü düzeyleri. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Griffin, S. (2002). The development of math confidence in the preschool and early school years: Cognitive foundations and instructional strategies, In J.M. Royer (Ed.), Mathematical cognition. Greenwich: Information Age Publishing.
 • Gün, Z. ve Erdem, Z. Ç. (2014). Uyum analizi yöntemiyle matematik başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 98-118.
 • James, L., Mulaik, S. ve Brett, J.M. (1982). Causal analysis: Assumptions, models and data. Beverly Hills:Sage.
 • Jöreskog, K.R. ve Sörbom, D. (1984). LISREL-VI user’s guide (3rd ed.). Mooresville, IN:Scientific Software.
 • Karaçay, T. (1985). Matematik öğretiminin bugünkü durumu ve değerlendirilmesi. Matematik Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği 3. Öğretim Toplantısı, Ankara: Yorum Basın-Yayın.
 • Kloosterman, P. (1991). Beliefs and achievement in sevent-grade mathematics. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(3), 3-15.
 • Köğce, D., Yıldız, C., Aydın, M. ve Altındağ, R. (2009). Examining elementary school students’ attitudes towards mathematics in terms of some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 291-295.
 • Levpušcek, M. P., Zupancic, M. ve Socan, G. (2012). Predicting achievement in mathematics in adolescent students: The role of individual and social factors. The Journal of Early Adolescence, 20(10), 1–29.
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişken açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 67-83.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online Dergisi, 12(4), 938-948. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Özdoğan, G., Bulut, M. ve Kula, F. (2005). Matematik dersine yönelik tutumun ve başarının, cinsiyet ve öğrenim türü değişkenleri açısından incelenmesi, Cilt: II, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 995–997.
 • Özgüven, İ. E. (2011). Bireyi tanıma teknikleri (8. Baskı). Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Ryan, A. M. ve Pintrich, R. P. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, 329-341.
 • Saracoğlu, F. (2016). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Skouras, A.S. (2014). Factors associated with middle-school mathematics achievement in Greece: the case of algebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(1), 12-34.
 • Sullivan, L. (2008). Study of students’ perceptions about their attitude toward mathematics (ATM), achievement in mathematics (AIM), factors that influence ATM, and suggestions to improve ATM in A “Beter Than Average” “Dıstrıct”: Grades 4 Through 8. Montclair State University.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, Pearson Education, Inc.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.
 • Tocci, C. M. ve Engelhard, G. Jr. (1991). Achievement, parental support, and gender differences in attitudes toward mathematics. Journal of Educational Research, 84(5), 280-286.
 • Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSU) Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47-64.
 • Ural, A. ve Çınar, F.N. (2014). Anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencinin matematik başarısına etkisi. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 41-56.
 • Vachon, J. (1984). Attitudes: Their relationship with intelligence and achievement and their evaluation. Paper presented at the NATO Scientific Affairs Committee Advanced Study Institute, Athens, Greece. Retrieved from ERIC database. (ED 274667)
 • Wolf, F. M. ve Blixt, S. L. (1981). A cross-sectional cross-lagged panel analysis of mathematics achievement and attitudes: Implications for the interpretation of the direction of predictive validity. Educational and Psychological Measurement, 41, 829–834.
 • Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yıldız, G. ve Uyanık, N. (2004). Günümüz matematik öğretimi ve yakın çevre etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 437-442.
 • Yılmaz, H. R. ve Bindak, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinde matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKU) Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 30-42.

Analysis of Variables Affecting the Attitudes towards Mathematics of Middle School Students by Structural Equation Model

Year 2018, Volume 15, Issue 1, 495 - 524, 29.11.2018

Abstract

In this study, it was aimed to examine the attitudes towards mathematics of middle school students’ according to grade level, situation of taking supportive and training courses, mother’s education level, father’s education level, household income and mathematics achievement variables. In the study, " Mathematics Attitude Scale" and personal information form developed by researchers were used as data collection tool. The sample of this research consists of 323 students who are from fifth, sixth, seventh and eighth grades of 3 different middle schools in Van province in spring semester of 2016-2017 academic year. They were selected by random sampling. The structural equation model was used in the analysis of the data. According to the analysis results; it has been observed that the students’ grade levels and mathematics achievement of the semester have a direct effect on the attitudes toward mathematics. It has been determined that students’ mother’s education level, father’s education level, situation of taking supportive and training courses, and household income have an indirect effect on the attitudes toward mathematics. It was also found that fifth grade students had higher mathematics attitude scores than eighth grade students.

References

 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde matematik ve öğretimi. Ankara: Aşık Yayınları.
 • Albright, J.J. ve Park, H.M. (2008). Confirmatory factor analysis using AMOS, LISREL, Mplus and SAS/STAT CALIS. Technical Working Paper: Indiana University.
 • Altun, M. (2010). İlköğretim İkinci Kademede (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (7. Baskı). İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Altun, M. (2015). Liselerde matematik öğretimi (8. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Arı, K., Savaş, E. ve Konca, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 211-230.
 • Azina, İ. N. ve Halimah, A. (2012). Student Factors and Mathematics Achievement: Evidence from TIMSS 2007. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 8(3), 249-255.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Bayturan, S. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik başarılarının matematiğe yönelik tutum, psikososyal ve sosyodemografik özellikleriyle ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bentler, P.M. ve Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588.
 • Bollen, K.A. (1986). Sample size and Bentler and Bonett's nonnormed fit index. Psychometrika, 51(3), 375-377.
 • Bollen, K.A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods & Research, 17(3), 303-316.
 • Browne, M.W. (1984). Asymptotically distribution‐free methods for the analysis of covariance structures. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 37(1), 62-83.
 • Browne, M.W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollon, K.A. ve Long, J.S. (Editörler) Testing structual equation models. Newbury Park, CA: Sage, 136-162.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Byrne, B.M. (1984). Structural Equation Modeling with EQS and EQS/Windows, Sage,Thousand Oaks, Calif,USA.
 • Caston, M. (1986). Parent and student attidues toward mathematics as they relate to third grade mathematics achievement, Report.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen aktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57.
 • Göç, T. (2010). İlköğretim öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü düzeyleri. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Griffin, S. (2002). The development of math confidence in the preschool and early school years: Cognitive foundations and instructional strategies, In J.M. Royer (Ed.), Mathematical cognition. Greenwich: Information Age Publishing.
 • Gün, Z. ve Erdem, Z. Ç. (2014). Uyum analizi yöntemiyle matematik başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 98-118.
 • James, L., Mulaik, S. ve Brett, J.M. (1982). Causal analysis: Assumptions, models and data. Beverly Hills:Sage.
 • Jöreskog, K.R. ve Sörbom, D. (1984). LISREL-VI user’s guide (3rd ed.). Mooresville, IN:Scientific Software.
 • Karaçay, T. (1985). Matematik öğretiminin bugünkü durumu ve değerlendirilmesi. Matematik Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği 3. Öğretim Toplantısı, Ankara: Yorum Basın-Yayın.
 • Kloosterman, P. (1991). Beliefs and achievement in sevent-grade mathematics. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(3), 3-15.
 • Köğce, D., Yıldız, C., Aydın, M. ve Altındağ, R. (2009). Examining elementary school students’ attitudes towards mathematics in terms of some variables. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 291-295.
 • Levpušcek, M. P., Zupancic, M. ve Socan, G. (2012). Predicting achievement in mathematics in adolescent students: The role of individual and social factors. The Journal of Early Adolescence, 20(10), 1–29.
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişken açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 67-83.
 • Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online Dergisi, 12(4), 938-948. Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Özdoğan, G., Bulut, M. ve Kula, F. (2005). Matematik dersine yönelik tutumun ve başarının, cinsiyet ve öğrenim türü değişkenleri açısından incelenmesi, Cilt: II, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 995–997.
 • Özgüven, İ. E. (2011). Bireyi tanıma teknikleri (8. Baskı). Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Ryan, A. M. ve Pintrich, R. P. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, 329-341.
 • Saracoğlu, F. (2016). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Skouras, A.S. (2014). Factors associated with middle-school mathematics achievement in Greece: the case of algebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(1), 12-34.
 • Sullivan, L. (2008). Study of students’ perceptions about their attitude toward mathematics (ATM), achievement in mathematics (AIM), factors that influence ATM, and suggestions to improve ATM in A “Beter Than Average” “Dıstrıct”: Grades 4 Through 8. Montclair State University.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, Pearson Education, Inc.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.
 • Tocci, C. M. ve Engelhard, G. Jr. (1991). Achievement, parental support, and gender differences in attitudes toward mathematics. Journal of Educational Research, 84(5), 280-286.
 • Tuncer, M. ve Yılmaz, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSU) Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 47-64.
 • Ural, A. ve Çınar, F.N. (2014). Anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencinin matematik başarısına etkisi. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 41-56.
 • Vachon, J. (1984). Attitudes: Their relationship with intelligence and achievement and their evaluation. Paper presented at the NATO Scientific Affairs Committee Advanced Study Institute, Athens, Greece. Retrieved from ERIC database. (ED 274667)
 • Wolf, F. M. ve Blixt, S. L. (1981). A cross-sectional cross-lagged panel analysis of mathematics achievement and attitudes: Implications for the interpretation of the direction of predictive validity. Educational and Psychological Measurement, 41, 829–834.
 • Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Yıldız, G. ve Uyanık, N. (2004). Günümüz matematik öğretimi ve yakın çevre etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 437-442.
 • Yılmaz, H. R. ve Bindak, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinde matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKU) Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 30-42.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serhat KOCAKAYA> (Primary Author)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5576-3780
Türkiye


Mehmet Ata OKUYUCU>
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7291-9513
Türkiye


Musa ÖNER This is me
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2931-2070
Türkiye


Bilal UZUNYOL This is me
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0232-2439
Türkiye

Publication Date November 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Kocakaya, S. , Okuyucu, M. A. , Öner, M. & Uzunyol, B. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 495-524 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/40566/497031