Year 2018, Volume 28 , Issue 1, Pages 92 - 102 2018-03-30

The Effect of Deficit Irrigation on Yield, Quality and Canopy Development of Semillon and Carignane Grape Varieties Grown in Pozantı Conditions
Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Serpil TANGOLAR [1] , Semih TANGOLAR [2] , Güzin TARIM [3] , Melike ADA [4]


In this study carried out in 2016 and 2017, Semillon and Carignane wine grape varieties grown in Pozantı district of Adana province were used as plant material. In the study, the effects of two different deficit irrigation practices (KS50 and KS75) with full watering (TS100) and rainfed viticulture which are traditional applications in the region were investigated. Irrigation was started when the midday leaf water potential (LWP) rose to 10 bars in the experiment area. The amount of irrigation water applied in different irrigation subjects was calculated weekly according to the cumulative evaporation values obtained from the Class A Evaporation Pool (Epan). For KS50, KS 75 and TS 100 applications, relatively 50, 75 and 100 % of Epan were taken into consideration and the rainfed subject was also examined for control. It was investigated effects of applications on grape yield, bunch and berry weight, soluble solids content, titratable acidity, pH and juice yield. In addition, leaf area index (LAI) measurements of plants with LWP values were performed at different water level conditions. As a result, it was seen that the KS50 application was the most important in terms of grape yield and cluster weight, but there were no significant differences between applications in other characteristics, but the values were found to be adequate levels. Weekly measured LWP values were found to be higher in non-irrigated vines than those of irrigated vines, especially when measurements were realized near the time of maturity. The effect of the watering on the canopy development, which is expressed as LAI here, is not clear.

Bitki materyali olarak Semillon ve Carignane şaraplık üzüm çeşitlerinin kullanıldığı bu çalışma, Adana ili Pozantı İlçesinde 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada yörede geleneksel uygulama olan yağışa bağlı yetiştiricilik ve tam sulama (TS100) ile iki farklı kısıntılı sulama (KS50, KS75) uygulamasının etkileri incelenmiştir. Deneme alanında sulamaya gün ortası yaprak su potansiyeli (YSP) 10 bar’a yükseldiğinde başlanmış ve farklı sulama konularında uygulanan sulama suyu miktarları için A Sınıfı Buharlaşma Havuzundan (Epan) elde edilen haftalık yığışımlı buharlaşma değerlerinden yararlanılmıştır. KS50 konusunda Epan’ın %50’si; KS75 konusunda Epan’ın %75’i; ve TS100 konusunda ise Epan’ın %100’ü dikkate alınmış, ayrıca sulamasız konu da kontrol amaçlı incelenmiştir. Uygulamaların asmaların üzüm verimi, salkım ve tane ağırlığı, suda çözünebilir kuru madde, asitlik, pH ve şıra verimi üzerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca, farklı su düzeyi koşullarında YSP değerleri ile bitkilerin yaprak alan indeksi (YAI) ölçümleri yapılmıştır. Sonuç olarak, üzüm verimi ve salkım ağırlığı bakımından KS50 uygulamasının öne çıktığı, diğer özelliklerde uygulamalar arasında önemli farklılık saptanmadığı ancak değerlerin yeterli seviyelerde olduğu görülmüştür. Haftalık ölçülen YSP değerleri, özellikle olgunluğa yakın ölçümlerde sulanmayan asmalarda sulananlardan daha yüksek bulunmuştur. Sulamanın çalışmamızda YAI olarak ifade edilen taç gelişimi üzerine belirgin bir etkisi görülmemiştir.

 • Baeza P, Sánchez-de-Miguel P, Centeno A, Junquera P, Linares R, Lissarrague JR (2007). Water relations between leaf water potential, photosynthesis and agronomic vine response as a tool for establishing thresholds in irrigation scheduling. Sci. Hortic. 114:151–158.
 • Bahar E, Canel K (2015). Farklı toprak işleme ve yaprak alanı/ürün miktarlarının Syrah üzüm çeşidinin fizyolojisi, morfolojisi ve üzüm bileşimi üzerine etkileri: I. yaprak su potansiyelleri, sürgün, salkım, tane özellikleri ve verim üzerine etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27. (Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 296-315.
 • Barroso JM, Pombeiro L, Rato AE (2017). Impacts of crop level, soil and irrigation management in grape berries of cv ‘Trincadeira’ (Vitis vinifera L.). J of Wine Research, 28: 1-12.
 • Basile B, Marsal J, Mata M, Vallverdú X, Bellvert J, Girona J (2011). Phenological sensitivity of Cabernet Sauvignon to water stress: Vine physiology and berry composition. Am. J. Enol. Vitic., 62 (4): 452-461.
 • Basinger AR, Hellman EW (2007). Evaluation of regulated deficit irrigation on grape in Texas implications for acclimation and cold hardiness. Int. J. of FruitScience, 6 (2):3-22. Available online at http://ijfs.haworthpress.com.
 • Bowen P, Bogdanoff C, Kevin Usher K, Estergaard B, Watson M (2011). Effects of irrigation and crop load on leaf gas exchange and fruit composition in red wine grapes grown on loamy sand. Am. J. Enol. Vitic., 62 (1): 9-22.
 • Bozkurt Çolak Y, Yazar A, Sezen SM, Tangolar S (2014). Çukurova bölgesinde Ergin çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidinde bitki su stresinin infrared termometre ile izlenmesi. Ala Tarım, 13 (1): 17-26.
 • Buesa I, Pérez D, Castel J, Intrigliolo DS, Castel JR (2017). Effect of deficit irrigation on vine performance and grape composition of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Alexandria. Australian J. of Grape and Wine Research, 23 (2): 251-259.
 • Çelik H, Ağaoğlu YS, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu G (1998). Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi 1:253 s.
 • Çelik S ( 2011). Bağcılık (Ampeloloji). Cilt-1. dağıtım, Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Tekirdağ. Avcı Ofset, İstanbul. 428s.
 • Çolak YB, Yazar A, Tangolar S, Sezen SM, Eker S, Aktaş Z, Gökçel F, Yılmaz Cİ, Ağar S (2010). Farklı kısıntılı sulama stratejilerinin Royal sofralık üzüm çeşidinin verim ve kalitesine etkisi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. Bildiriler Kitabı-1: 129-139.
 • Çolak YB, Yazar A, Tangolar S, Sezen SM, Gökçel F (2011). Akdeniz bölgesinde Alphonse Lavallee sofralık üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeline göre sulama programının oluşturulması. II. Ulusal Toprak ve Su kaynakları Kongresi: 141-150.
 • Ergenoğlu F, Çevik B, Tangolar S, Gürsöz S (1992). Sulamanın GAP alanında yüksek verimli sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin verim ve kalitelerine etkisi (Proje bileşeni No: 5.1.6). Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 35, GAP yayınları no: 64.
 • Ergenoğlu F, Çevik B, Tangolar S, Gürsöz S (1997). Sulamanın GAP alanında yüksek verimli sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin verim ve kalitelerine etkisi (II. Araştırma Dilimi). Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 199, GAP yayınları no: 114.
 • Ergenoğlu F, Tangolar S (2000). Bağcılık İçin Pratik Bilgiler, TÜBİTAK Matbaası, 33 s. Ankara.
 • Esteban MA, Villanueva MJ, Lissarraque JR (2002). Relationships between different berry components in Tempranillo (Vitis vinifera L.) grapes from ırrigated and non-ırrigated vines during ripening. J. Sci. Food. Agric., 82: 1136-1146.
 • Girona J, Mata M, del Campo J, Arbones A (2005). The use of midday leaf water potential for scheduling deficit irrigation in vineyards. Irrigation Science 24:115-127.
 • Gök Tangolar S, Tangolar S, Tarım G, Kelebek H, Topçu S (2015). The Effects of bud load and applied water amounts on the biochemical composition of the ‘Narince’ grape variety (Vitis vinifera L.). Not Bot Horti Agrobo : 43(2): 380-387.
 • Hellman E, Basinger AR (2009). Evaluation of regulated deficit ırrigation in west Texas. Proceedings of the Texas. Viticulture & Enology Research Symposium, June 2-3, 2009, Granbury, Texas.
 • Intrigliolo DS, Castel JR (2011). Interactive effects of deficit irrigation and shoot and cluster thinning on grapevine cv. Tempranillo. Water relations, vine performance and berry and wine composition. Irrig. Sci. 29: 443–454.
 • Keller M (2005). Deficit ırrigation and vine mineral nutrition. Am. J. Enol. Vitic. 56 (3): 267-283.
 • Keller M, Romero P, Gohil H, Smithyman RP, Riley WR, Casassa LF, Harbertson JF (2016). Deficit irrigation alters grapevine growth, physiology, and fruit microclimate. Am. J. Enol Vitic. 67 (4): DOI: 10.5344/ajev.2016.16032.
 • Keller M, Smithyman RP, Mills LJ (2008). Interactive effects of deficit irrigation and crop load on Cabernet Sauvignon in an arid climate. Am. J. Enol. Vitic., 59 (3): 221-234.
 • Morrıs JR, Cawthon DL (1982). Effect of irrigation, fruit load, and potassium fertilization on yield, quality, and petiole analysis of Concord (Vitis vinifera L.) grapes. Am. J. Enol Vitic.. 33: 145-148.
 • Nir G, Zippelewitz E, Stromza A, Bibbi Y, Ben-Amy G (1997). Post Harvest Irrigation Rates and cut-off dates affect bud break, bud necrosis and yieds of ‘Perlette’ grown at the hot Jordan valley of Israel. V. international Symposium on Grapevine Physiology 526:169-176.
 • Pellegrino A, Goze E, Lebon E, Wery J (2006). A model-based diagnosis tool to evaluate the water stress experienced by grapevine in field sites. European J. of Agronomy, 25(1):49-59.
 • Romero P, Fernandez-Fernandez JI, Martinez-Cutillas A (2010). Physiological thresholds for efficient regulated deficit-irrigation management in wine grapes grown under semiarid conditions. Am. J. Enol. Vitic. 61: 300-312.
 • Sabır A, Sabır F, Yazar K, Kara Z (2015). Italia (V. vinifera L.) Sofralık üzüm çeşidinde saksı kültüründe kısıntılı sulamanın verim ve kaliteye etkileri. Şelçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A 27 (Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 1-7
 • Shellie KC (2006). Vine and berry response of Merlot (Vitis vinifera L. ) to differential water stress. Am. J. Enol. Vitic. 57: 514-518.
 • Sofo A, Nuzzo V, Tataranni G, Manfra M, De Nisco M, Scopa A (2012). Berry morphology and composition in irrigated and non-irrigated grapevine (Vitis vinifera L.). J. of Plant Physiology, 169: 1023–1031.
 • Tangolar S, Çevik B, Ergenoğlu F, Gürsöz S, Gök S, Eymirli S, Çakır A (2000). GAP Alanında yetiştirilen bazı sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinde farklı sulama düzeylerinin etkisi üzerinde bir araştırma (TARP-1775). TARP GAP Simpozyumu. Şanlıurfa. 20-21 Eylül 2000.
 • Tangolar S, Çevik B, Gök Tangolar S, Özdemir G, Bilir H (2002). Plastik örtü altında yetiştirilen Perlette üzüm çeşidinde farklı su düzeylerinin erkencilik, verim ve kalite üzerine etkileri. V. Bağcılık ve Şarapçılık Simpozyumu: 183-190. 5-9 Ekim 2002. Nevşehir.
 • Tangolar S, Tangolar S, Topçu S (2015). Effects of different bud loads and irrigations applied at different leaf water potential levels on Kalecik Karası grape variety. Turk. J. Agric. and Forest. 39(6):887-897.
 • Terry DB, Kurtural K (2011). Achieving vine balance of Syrah with mechanical canopy management and regulated deficit irrigation. Am. J. Enol. Vitic., 62(4): 426-437. Ward J (1984). The complete book of vine growing in the British Isles. Faber and Faber, London, Boston. 191 p.
 • Weaver RJ (1976). Grape growing. Wiley Interscience Pub. pp. 371.
 • Williams LE, Araujo FJ (2002). Correlations among predawn leaf, midday leaf stem water potential and their correlations with other measures of soil and plant water status in Vitis vinifera. J. Am. Soc. Hort. Sci. 127 (3):448-454.
 • Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM, Lider LA (1974). General Viticulture. Univ. of California Press. Berkeley, Los Angeles and London, 710 p.
 • Yazar A, Tangolar S, Sezen SM, Çolak YB, Gencel B, Bilir Ekbiç H, Sabır A (2010). Bağlarda su yönetiminde yeni yaklaşımlar: yaprak su potansiyeli kullanılarak Çukurova koşullarında yüksek kaliteli verim için optimum sulama zamanının belirlenmesi. Sonuç Raporu. TÜBİTAK Proje No: 106O747.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Serpil TANGOLAR
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Semih TANGOLAR (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Güzin TARIM
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Melike ADA
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 30, 2018

Bibtex @research article { yyutbd377757, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {92 - 102}, doi = {10.29133/yyutbd.377757}, title = {Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tangolar, Serpil and Tangolar, Semih and Tarım, Güzin and Ada, Melike} }
APA Tangolar, S , Tangolar, S , Tarım, G , Ada, M . (2018). Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 28 (1) , 92-102 . DOI: 10.29133/yyutbd.377757
MLA Tangolar, S , Tangolar, S , Tarım, G , Ada, M . "Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018 ): 92-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/36698/377757>
Chicago Tangolar, S , Tangolar, S , Tarım, G , Ada, M . "Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 (2018 ): 92-102
RIS TY - JOUR T1 - Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi AU - Serpil Tangolar , Semih Tangolar , Güzin Tarım , Melike Ada Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.377757 DO - 10.29133/yyutbd.377757 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 102 VL - 28 IS - 1 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.377757 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.377757 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi %A Serpil Tangolar , Semih Tangolar , Güzin Tarım , Melike Ada %T Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 28 %N 1 %R doi: 10.29133/yyutbd.377757 %U 10.29133/yyutbd.377757
ISNAD Tangolar, Serpil , Tangolar, Semih , Tarım, Güzin , Ada, Melike . "Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 / 1 (March 2018): 92-102 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.377757
AMA Tangolar S , Tangolar S , Tarım G , Ada M . Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2018; 28(1): 92-102.
Vancouver Tangolar S , Tangolar S , Tarım G , Ada M . Pozantı Koşullarında Yetiştirilen Semillon ve Carignane Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulamanın Verim, Kalite ve Taç Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 28(1): 92-102.