Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Van Ekolojik Koşullarında İki Sıralı Arpa Çeşitlerinde Fenolojik Dönemler, Tane Verimi ve Bazı Verim Bileşenleri Arasındaki İlişkiler

Year 2020, Volume 30, Issue 4, 751 - 760, 31.12.2020
https://doi.org/10.29133/yyutbd.746577

Abstract

Bu çalışma, Van ekolojik koşullarında 2017-2018 yetiştirme sezonunda iki sıralı arpa çeşitlerinde (Tarm-92, Ünver, Keser, Özdemir-05, Kalaycı-97, İnce-04 ve Bolayır) fenolojik dönemler, tane verimi ve bazı verim bileşenleri arasındaki ilişkileri incelemek üzere tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada tane verimi, bazı verim bileşenleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler korelasyon ve path analizi yardımıyla incelenmiştir. Arpa çeşitlerinin çıkış olgunlaşma süresi, vejetatif dönem, tane dolum süresi, tane dolum oranı, metrekarede fertil başak sayısı, sap uzunluğu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane verimi, bin tane ağırlığı ve tane verimi gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kışlık olarak yürütülen bu çalışmada tane veriminin vejetatif dönem ve tane dolum süresinin bir fonksiyonu olduğu sonucuna varılmış olup, sap uzunluğunun da tane verimine etkisinin pozitif yönde ve yüksek oranda olduğu belirlenmiştir. Kışlık arpa yetiştiriciliğinde vejetatif dönem ve tane dolum süresinin önemli seleksiyon kriterleri olduğu ve bu nedenle ıslah çalışmalarında dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

References

 • Akkol, S., Arpalı, D., Yağmur, M., 2018. Adaptıve lasso analysıs for graın yıeld and yıeld components in two-rowed barley under rainfed condıtıons. C. R. Acad. Bulg. Sci, 71: 9-2018.
 • Anonim. 2018. Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları.
 • Aytekin, İ., Mammadova, N. M., Altay, Y., Topuz, D., & Keskin, İ., (2016). Determination of the factors effecting lactation milk yield of Holstein Friesian cows by the path analysis.Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences,30(1), 44-48.
 • Baloch, M.J., Dunwell, J., Dennet, M., Hassan, Z., Rajpar, I., Jatoi, W.A., Veesar, N.F., 2012. Evaluating spring wheat cultivars for drought tolerance through yield and physiological parameters at booting and anthesis. African J. Biotec,11: 11559-11565.
 • Barley, W.M.B.T., Ibrahim, M., 2005. Path-Coefficient Analysis of Some Quantitative Characters in Husked Barley. Caderno de Pesquisa Sér. Bio., Santa Cruz do Sul, 17(1): 65-70.
 • Bilgin, O., Korkut, K.Z., 2005. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının tane verimi ve bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 57-65.
 • Demir, İ., Tosun, M., 1991. Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda verim ve bazı verim komponentlerinin korelasyonu ve path analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1): 7-24.
 • Dewey, D.R., Lu, K.H., 1959. A correlation and path coefficient analysis of components of crested wheatgrass seed production. Argonomy Journal, 51, 515-518.
 • Dofing, S.M., Knight, C.W., 1992. Alternative model for path analysis of small grain yield. Crop Science, 32: 487-489.
 • Dokuyucu, T., Cesurer, L., Akkaya, A., 2001. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 4 (1): 109-117.
 • Erekul, O., Köhn, W., 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in North-East Germany. J. Agronomy and Crop Science,192: 452-464.
 • García del Moral, L.F., Ramos, J.M., García del Moral, M.B., Jiménez-Tejada, M.P., 1991. Ontogenetic approach to grain production in spring barley based on path coefficient analysis. Crop Science, 31: 1179-1185.
 • Gebeyehou, G., Knott, D.R., Baker, R.J., 1982a. Rate and duration of grain filling in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 337-340. Gebeyehou, G., Knott, D.R., Baker, R.J., 1982b. Relationships among durations of vegetative and grain filling phases, yield components, and garin yield in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 287-290.
 • Genç, I., Ülger, A. C., Yağbasanlar, T., Kırtok, Y., Topal, M., 1988. Çukurova koşullarında tritikale, buğday ve arpanın verim ve verim öğeleri üzerinde kıyaslamalı bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2): 1-14.
 • İlker, E., 2006. Arpa melezlerinde verim ve verim özellikleri arasındaki ilişkiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,43 (3): 1-11.
 • Kacar, B., 2009. Toprak Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım (Genişletilmiş II. Baskı) No: 1387, Ankara. 467.
 • Kara, B., Akman, Z., 2007. Yerel buğday ekotiplerinde özellikler arası ilişkiler ve path analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (3): 219-224.
 • Kaydan, D., Yağmur, M., 2007. Van ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) verim ve verim öğeleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3): 269-278.
 • Khan, A.A., 2015. Genetic variability and relative importance of nine phenological and physiological characters studied in spring wheat (Triticum aestivum L.). Agricultura Conspectus Scientificus, 80 (4): 181-186.
 • Kumar, V., Jat, H.S., Sharma, P.C., Singh, B., Gathala, M,K., Malik, R,K., Kamboj, B,R., Yadav, A,K., Ladha, J.K., Raman, A., Sharma, D,K., McDonald, A., 2018. Can productivity and profitability be enhanced in intensively managed cereal systems while reducing the environmental footprint of productions Assessing sustainable intensification options in the breadbasket of India. Agriculture, ecosystems & environment, 252, 132-147.
 • Kumbhar, M.B., Larik, A.S., Hafiz, H.M., Rind, M.J., 1983. Interrelationship of poly-genic traits affecting grain yield in Triticum aestivum L. Wheat information Services, 57: 42-45.
 • Leilah, A.A., Al-Khateeb, S.A., 2005. Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. Journal of Arid Environments, 61: 483-496.
 • MINITAB, 2014. Minitab Project, 215 Pound Laboratory University Park, PA 16802, U.S.A.
 • Mohamed, A., 1999. Some statistical procedures for evaluation of the relative contribution for yield components in wheat. Zagazig Journal of Agricultural Research, 26 (2): 281-290.
 • Monouchehr, A., 2006. Path Analysis of Barley (Hordeum vulgare L.). Yield. Journal of Agricultural Science, 12: 227-232.
 • Olgun, M., Partigöç, F., Yıldırım, T., 1999. Erzurum şartlarında buğday ıslahında tartılı derecelendirme yönteminin kullanılması. Orta Anadolu ’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran, Konya. 70-76.
 • Öztürk, A., 1999. Kuraklığın kışlık buğdayın gelişmesi ve verimine etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 531- 540.
 • Öztürk,A., Akten, Ş., 1999. Some morphophysiological characters and grain yield effect in winter wheat,. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 409- 422.
 • Paunovic, M M A S., Bokan, N., Veljkovic, B., 2006. Grain yield of new malting barley cultivars in different agroecological conditions. Acta Agriculturae Serbica, 22: 29-35.
 • Saleem, U., Khaliq, I., Mahmood, T., 2006. Path coefficient analysis of yield related traits in wheat under drought condition. Caderno de Pesquisa serie Biologia, 18 (3): 83- 89.
 • SAS, 2016. SAS/ STAT User’s Guide: Version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 64, 2014.
 • Shalaby, E.M., El Rahim, H.M.A., Mosaad, M.G., Masoud, M.M., 1988. Effects of watering regime on morpho-physiological traits and harvest index and its components of wheat. Assiut Journal of Agricultural Sciences, 19 (5): 195-207.
 • Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Bürün, B., Apak, R., 1999. Tir Buğdayında Tane Verimi ile Bazı Verim Öğeleri Arasındaki ilişkiler. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23: 45-52.
 • Steduto, P., Alvino, A., Magliulo, V., Sisto, L., 1986. Analysis of the physiological and reproductive of five wheat varieties under rainfed and ırrigated conditions in Southern Italy. Drought Resistance in Plants Meeting Held in Amalfi, 19-23 October 1986, Belgium, 131-149.
 • Taş, B., Çelik, N., 2011. Determinati{dotless} on of seed yield and some yield components through path and correlation analyses in many six-rowed barley (H. vulgare conv. hexastichon). African Journal of Agricultural Research, 6 (21): 4902-4905.
 • Yağdı, K., 2009. Path coefficient analysis of some yield components in durum wheat (Triticum durum Desf.). Pakistan Journal of Botany,41 (2): 745-751.
 • Yağmur, M., Kaydan, D., 2008. Kışlık buğdayda tane verimi, verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,12 (4): 9-18.

The Relationships Among Phenological Stages, Grain Yield and Some Yield Components, of Two-Rowed Barley Cultivars Under Van Ecological Conditions

Year 2020, Volume 30, Issue 4, 751 - 760, 31.12.2020
https://doi.org/10.29133/yyutbd.746577

Abstract

This study was carried out in randomized block design with four replications in order to determine phenological periods, seed yield and some yield components of two-rowed barley varieties (Tarm-92, Ünver, Keser, Özdemir-05, Kalaycı-97, İnce-04 and Bolayır) in the 2017-2018 growing season under Van ecological conditions. In this study, the relationships among grain yield, other yield components and phenological periods were investigated by correlation and path analysis. In this study, vegetative period, grain filling time, germination ripening time, grain filling rate, fertile spike number per square meter, stalk length, spike length, grain number per spike, grain yield per spike, thousand grain weight and grain yield characteristics of the barley varieties were examined. According to the results of this study, it was concluded that grain yield was a function of vegetative period and grain filling period and it was determined that the effect of stem length on grain yield was positive and high. It has been concluded that vegetative term and grain load time is important selection criteria for growing wintery barley and due to the fact that it should be considered for breeding studies.

References

 • Akkol, S., Arpalı, D., Yağmur, M., 2018. Adaptıve lasso analysıs for graın yıeld and yıeld components in two-rowed barley under rainfed condıtıons. C. R. Acad. Bulg. Sci, 71: 9-2018.
 • Anonim. 2018. Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları.
 • Aytekin, İ., Mammadova, N. M., Altay, Y., Topuz, D., & Keskin, İ., (2016). Determination of the factors effecting lactation milk yield of Holstein Friesian cows by the path analysis.Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences,30(1), 44-48.
 • Baloch, M.J., Dunwell, J., Dennet, M., Hassan, Z., Rajpar, I., Jatoi, W.A., Veesar, N.F., 2012. Evaluating spring wheat cultivars for drought tolerance through yield and physiological parameters at booting and anthesis. African J. Biotec,11: 11559-11565.
 • Barley, W.M.B.T., Ibrahim, M., 2005. Path-Coefficient Analysis of Some Quantitative Characters in Husked Barley. Caderno de Pesquisa Sér. Bio., Santa Cruz do Sul, 17(1): 65-70.
 • Bilgin, O., Korkut, K.Z., 2005. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının tane verimi ve bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 57-65.
 • Demir, İ., Tosun, M., 1991. Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda verim ve bazı verim komponentlerinin korelasyonu ve path analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1): 7-24.
 • Dewey, D.R., Lu, K.H., 1959. A correlation and path coefficient analysis of components of crested wheatgrass seed production. Argonomy Journal, 51, 515-518.
 • Dofing, S.M., Knight, C.W., 1992. Alternative model for path analysis of small grain yield. Crop Science, 32: 487-489.
 • Dokuyucu, T., Cesurer, L., Akkaya, A., 2001. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 4 (1): 109-117.
 • Erekul, O., Köhn, W., 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in North-East Germany. J. Agronomy and Crop Science,192: 452-464.
 • García del Moral, L.F., Ramos, J.M., García del Moral, M.B., Jiménez-Tejada, M.P., 1991. Ontogenetic approach to grain production in spring barley based on path coefficient analysis. Crop Science, 31: 1179-1185.
 • Gebeyehou, G., Knott, D.R., Baker, R.J., 1982a. Rate and duration of grain filling in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 337-340. Gebeyehou, G., Knott, D.R., Baker, R.J., 1982b. Relationships among durations of vegetative and grain filling phases, yield components, and garin yield in durum wheat cultivars. Crop Science, 22: 287-290.
 • Genç, I., Ülger, A. C., Yağbasanlar, T., Kırtok, Y., Topal, M., 1988. Çukurova koşullarında tritikale, buğday ve arpanın verim ve verim öğeleri üzerinde kıyaslamalı bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (2): 1-14.
 • İlker, E., 2006. Arpa melezlerinde verim ve verim özellikleri arasındaki ilişkiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,43 (3): 1-11.
 • Kacar, B., 2009. Toprak Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım (Genişletilmiş II. Baskı) No: 1387, Ankara. 467.
 • Kara, B., Akman, Z., 2007. Yerel buğday ekotiplerinde özellikler arası ilişkiler ve path analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (3): 219-224.
 • Kaydan, D., Yağmur, M., 2007. Van ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) verim ve verim öğeleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (3): 269-278.
 • Khan, A.A., 2015. Genetic variability and relative importance of nine phenological and physiological characters studied in spring wheat (Triticum aestivum L.). Agricultura Conspectus Scientificus, 80 (4): 181-186.
 • Kumar, V., Jat, H.S., Sharma, P.C., Singh, B., Gathala, M,K., Malik, R,K., Kamboj, B,R., Yadav, A,K., Ladha, J.K., Raman, A., Sharma, D,K., McDonald, A., 2018. Can productivity and profitability be enhanced in intensively managed cereal systems while reducing the environmental footprint of productions Assessing sustainable intensification options in the breadbasket of India. Agriculture, ecosystems & environment, 252, 132-147.
 • Kumbhar, M.B., Larik, A.S., Hafiz, H.M., Rind, M.J., 1983. Interrelationship of poly-genic traits affecting grain yield in Triticum aestivum L. Wheat information Services, 57: 42-45.
 • Leilah, A.A., Al-Khateeb, S.A., 2005. Statistical analysis of wheat yield under drought conditions. Journal of Arid Environments, 61: 483-496.
 • MINITAB, 2014. Minitab Project, 215 Pound Laboratory University Park, PA 16802, U.S.A.
 • Mohamed, A., 1999. Some statistical procedures for evaluation of the relative contribution for yield components in wheat. Zagazig Journal of Agricultural Research, 26 (2): 281-290.
 • Monouchehr, A., 2006. Path Analysis of Barley (Hordeum vulgare L.). Yield. Journal of Agricultural Science, 12: 227-232.
 • Olgun, M., Partigöç, F., Yıldırım, T., 1999. Erzurum şartlarında buğday ıslahında tartılı derecelendirme yönteminin kullanılması. Orta Anadolu ’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran, Konya. 70-76.
 • Öztürk, A., 1999. Kuraklığın kışlık buğdayın gelişmesi ve verimine etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 531- 540.
 • Öztürk,A., Akten, Ş., 1999. Some morphophysiological characters and grain yield effect in winter wheat,. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23: 409- 422.
 • Paunovic, M M A S., Bokan, N., Veljkovic, B., 2006. Grain yield of new malting barley cultivars in different agroecological conditions. Acta Agriculturae Serbica, 22: 29-35.
 • Saleem, U., Khaliq, I., Mahmood, T., 2006. Path coefficient analysis of yield related traits in wheat under drought condition. Caderno de Pesquisa serie Biologia, 18 (3): 83- 89.
 • SAS, 2016. SAS/ STAT User’s Guide: Version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 64, 2014.
 • Shalaby, E.M., El Rahim, H.M.A., Mosaad, M.G., Masoud, M.M., 1988. Effects of watering regime on morpho-physiological traits and harvest index and its components of wheat. Assiut Journal of Agricultural Sciences, 19 (5): 195-207.
 • Sönmez, F., Ülker, M., Yılmaz, N., Ege, H., Bürün, B., Apak, R., 1999. Tir Buğdayında Tane Verimi ile Bazı Verim Öğeleri Arasındaki ilişkiler. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23: 45-52.
 • Steduto, P., Alvino, A., Magliulo, V., Sisto, L., 1986. Analysis of the physiological and reproductive of five wheat varieties under rainfed and ırrigated conditions in Southern Italy. Drought Resistance in Plants Meeting Held in Amalfi, 19-23 October 1986, Belgium, 131-149.
 • Taş, B., Çelik, N., 2011. Determinati{dotless} on of seed yield and some yield components through path and correlation analyses in many six-rowed barley (H. vulgare conv. hexastichon). African Journal of Agricultural Research, 6 (21): 4902-4905.
 • Yağdı, K., 2009. Path coefficient analysis of some yield components in durum wheat (Triticum durum Desf.). Pakistan Journal of Botany,41 (2): 745-751.
 • Yağmur, M., Kaydan, D., 2008. Kışlık buğdayda tane verimi, verim öğeleri ve fenolojik dönemler arasındaki ilişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,12 (4): 9-18.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture
Published Date Aralık 2020
Journal Section Articles
Authors

Yunus YILKAN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9763-8443
Türkiye


Yusuf ÖZTÜRKCİ (Primary Author)
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
0000-0002-9122-5007
Türkiye


Diğdem ARPALI
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
0000-0003-1795-468X
Türkiye


Suna AKKOL
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5123-7516
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 30, Issue 4

Cite

APA Yılkan, Y. , Öztürkci, Y. , Arpalı, D. & Akkol, S. (2020). Van Ekolojik Koşullarında İki Sıralı Arpa Çeşitlerinde Fenolojik Dönemler, Tane Verimi ve Bazı Verim Bileşenleri Arasındaki İlişkiler . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 30 (4) , 751-760 . DOI: 10.29133/yyutbd.746577

International Double-blind Peer-reviewed Journal

Creative Commons License
Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences by Van Yuzuncu Yil University Faculty of Agriculture is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.