Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 37 - 49 2019-03-19

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi
Analysis of the Relationship Between Financial Development and Economic Growth for the Fragile Five Countries

Yüksel Aydın [1]

120 235

Finans piyasasındaki gelişmeler bir ekonominin gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Finans piyasasındaki gelişmelerle, küresel üretim ve ticaret hacminin artması arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu faktörler arasındaki ilişkinin kesin olarak belirlenememesi nedeniyle, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme ilişkisi uzun zamandır tartışılan konular arasında yer almaktadır. Literatürdeki çalışmalarda finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında farklı yönde ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Finansal gelişmenin ekonomik büyümeye neden olduğu, ekonomik büyümenin finansal gelişmeye neden olduğu, karşılıklı ilişki olduğu ve ilişki olmadığı yönünde dört tür yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışmada, kırılgan beşli ülkelerindeki finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi 1992-2016 yılları için Westerlund eşbütünleşme yöntemiyle araştırılmıştır. Analizde finansal gelişmişlik ölçütü olarak özel sektöre verilen yurt içi kredi ve ekonomik büyüme oranı değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, DOLS ve FMOLS tahmincileriyle elde edilen panel eşbütünleşme katsayılarına göre, uzun dönemde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Developments in the financial market are important for the development of an economy. By developments in the financial markets, it is known as the relationship between the volume of global production and the increase in trade . However, the relationship between financial development and economic growth has been discussed for a long time, as the relationship between these factors cannot be determined precisely. Studies in the literature have shown that there is a relationship of different direction between financial development and economic growth. There are four types of approaches in the that financial development causes economic growth, economic growth leads to financial development, interrelation and lack of relationship. In this study, the relationship between financial development and economic growth in the fragile five countries was investigated by Westerlund co-integration method for the years 1992-2016. The results show a long-term relationship between financial development and economic growth. Moreover, according to panel co-integration coefficients obtained by DOLS and FMOLS estimators, a positive and significant relationship was found between financial development and economic growth in the long-run.

 • Agenor, P. R. (2003). Benefits and costs of international financial integration: Theory and facts. The World Economy, 26(8), 1089-1118. doi: 10.1111/1467-9701.00564
 • Ağır, H. (2010). Türkiye’de finansal liberizasyon ve finansal gelişme ilişkisinin ekonometrik analizi. Ankara: BDDK Aroks Doküman Merkezi.
 • Aksoy, E. (2016). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme. G. Delice ve İ. Ege (Ed.), Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem içinde (s. 509-535). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Al-Yousif, Y. K. (2002). Financial development and economic growth another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, 11(2), 131-150. doi: 10.1016/S1058-3300(02)00039-3
 • Aziakpono, M. J. (2013). Financial integration and economic growth: Theory and a survey of evidence. Journal for Studies in Economics and Econometrics, 37(3), 61-86. Retrieved from https://www.researchgate.net/
 • Aydın, M. K., Ak, M. Z. ve Altıntaş, N. (2014). Finansal gelişmenin büyümeye etkisi: Türkiye özelinde nedensellik analizi. Maliye Dergisi, 167, 149-162. Erişim adresi: https://maliyedergisi.sgb.gov.tr/
 • Bist, J. P. (2018). Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance, 6, 2-17. doi: 10.1080/23322039.2018.1449780
 • Breusch, T., & Pagan, A. (1980). The lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239-25. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Caporale, G. M., Rault, C., Sova, R., & Sova, A. (2009). Financial development and economic growth: Evidence from ten new EU members (Brunel University Economics and Finance Working Paper Series, No. 09-37). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/46450 349_Financial_Development_and_Economic_Growth_Evidence_from_Ten_New_EU_Members
 • Cerrato, M., Peretti, C., Larsson, R., & Sarantis, N. (2011). A nonlinear panel unit root test under crosssection dependence (University of Glasgow, Department of Economics Working Papers, No. 2011_8). Retrieved from https://www.gla.ac.uk/media/media_197946_en.pdf
 • Çeştepe, H. ve Yıldırım, E. (2016). Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi [ICAFR 16 Özel Sayısı]. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12-26. Erişim adresi: www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/download/1298/590
 • Danışoğlu, A. Ç. (2004). Finansal gelişme ve iktisadi büyüme ilişkisi: Türkiye örneği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 15(49), 19-29. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/imj
 • Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2008). Finance, financial sector policies, and long-run growth (The World Bank Commission on Growth and Development Working Paper No. 11). Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_ Commission_Working_Paper_11_Finance_Financial_Sector_Policies_Long_Run_Growth.pdf
 • Doğanay, M. A. ve Değer, M. K. (2017). Yükselen piyasa ekonomilerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat ilişkisi: Panel veri eşbütünleşme analizleri (1996-2014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 127-145. doi: 10.18074/ckuiibfd.345332
 • Estrada, G., Park, D., & Ramayandi, A. (2010). Financial development and economic growth in developing Asia (ADB Economics Working Paper Series, No. 233). Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28277/economics-wp233.pdf
 • Gounder, N. (2012). Financial development and economic growth in Fiji: New empirical evidence (Griffith Business School Discussion Papers, Economics, No. 2012-11). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/eac5/031bdeb20492d25f98043d3ea418d35b0178.pdf
 • Gregorio, J. D., & Guidotti, P. E. (1995). Financial development and economic growth. World Development, 23(3), 433-448. doi: 10.1016/0305-750X(94)00132-l
 • Güneş, S. (2013). Finansal gelişmişlik ve büyüme arasındaki nedensellik testi: Türkiye örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 73-85. Erişim adresi: http://journal.dogus.edu.tr/
 • Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan beşli ülkelerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Dinamik panel veri analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(11), 131-144. Erişim Adresi: http://iibfdergi.ibu.edu.tr/
 • Helhel, Y. (2018). Financial development and economic growth relationship: An analysis with credit based financial index. Business and Economics Research Journal, 9(4), 761-771. doi: 10.20409/berj.2018.137
 • Işık, H. B. ve Bilgin, O. (2016). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi Türkiye örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1757-1765. Erişim adresi: http://www.itobiad.com/
 • Kakilli-Acaravcı, S., Öztürk, İ., & Acaravcı, A. (2009). Financial development and economic growth: Literature survey and empirical evidence from Sub-Saharan African countries. South African Journal of Economic and Management Sciences, 12(1), 11-27. doi: 10.4102/sajems.v12i1.258
 • Kanberoğlu, Z. ve Kara, O. (2016). Finansal sektör gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 309-318. doi: 10.17755/esosder.84176
 • Küçükaksoy, İ. ve Akalın, G. (2017). Fisher hipotezinin panel veri analizi ile test edilmesi: OECD ülkeleri uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 19-40. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/huniibf
 • Lynch, D. (1996). Measuring financial sector development: A study of selected Asia-Pacific countries. The Developing Economies, 34(1), 3-33. doi: 10.1111/j.1746-1049.1996.tb00727.x
 • Manga, M., Destek, M. A., Tekeoğlu, M., & Düzakın, E. (2016, August). Ekonomik büyüme ve finansal gelişme ilişkisi: Türkiye örneği. In S. Sarı, A. H. Gencer and İ. Sözen (Eds.), International Conference on Eurasian Economies 2016. Paper presented at the International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, Hungary. 29-31 August, (pp. 814-820). Istanbul: Beykent University Publications
 • Ofori-Abebrese, G., Pickson, R. B., & Diabah, B. T. (2017). Financial development and economic growth: Additional evidence from Ghana. Modern Economy, 8, 282-297. doi: 10.4236/me.2017.82020
 • Öztürk, İ. (2008). Financial development and economic growth: Evidence from Turkey. Applied Econometrics and International Development, 8(1), 85-98. Retrieved from https://papers.ssrn.com/
 • Özcan, B. ve Arı, A. (2011). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik bir analizi: Türkiye örneği. Business and Economic Research Journal, 2(1), 121-142. Retrieved from https://www.berjournal.com/tr/
 • Perera, N., & Paudel, R. C. (2009). Financial development and economic growth in Sri Lanka. Applied Econometrics and International Development, 9(1), 157-164. Retrieved from http://www.usc.es/economet/
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels (IZA Discussion Paper Series, No. 1240). Retrieved from http://ftp.iza.org/dp1240.pdf
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312. doi: 10.1002/jae.951
 • Rousseau, P. L. (2002). Historical perspectives on financial development and economic growth (NBER Working Paper Series, No.9333). Retrieved from https://www.nber.org/papers/w9333.pdf
 • Morgen Stanley. (2013). The global macro anlayst. Retrieved from http://www.morganstanley.com/public/GMA_20121212.pdf
 • Şahbaz, A. (2014). Sabit sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Panel nedensellik analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 1-12. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/ohuiibf
 • Şengönül, A., Karadaş, H. A. ve Koşaroğlu, Ş. M. (2018). Turizme dayalı büyüme hipotezinin OECD üyesi olan Akdeniz ülkeleri için analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 1123-1135. doi: 10.17719/jisr.2018.2861
 • Tunalı, H. ve Onuk, P. (2017). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-15. Erişim adresi: http://www.dergipark.gov.tr/iuipad
 • Turgut, A. (2006). Türleri, nedenleri ve göstergeleriyle finansal krizler. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(4-5), 35-46. Erişim adresi: http://www.tuhis.org.tr/index.php?go=sayfa&pageId= dergiler
 • Yerdelen-Tatoğlu, F. (2017). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım
 • Yıldırım, S., Özdemir, B. K., & Doğan, B. (2013). Financial development and economic growth nexus in emerging European economies: New evidence from asymmetric causality. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(3), 710-722. Retrieved from https://www.econjournals.com/index.php/ijefi
 • Yükseler, Z. (2017). Kırılgan beşli. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/ 320930852_KIRILGAN_BESLI
Primary Language tr
Subjects Management, Economics
Published Date Nisan 2019
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8966-7781
Author: Yüksel Aydın (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { epfad534714, journal = {Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {Ersan ERSOY}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {37 - 49}, doi = {10.30784/epfad.534714}, title = {Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi}, key = {cite}, author = {Aydın, Yüksel} }
APA Aydın, Y . (2019). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 37-49. DOI: 10.30784/epfad.534714
MLA Aydın, Y . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 37-49 <http://dergipark.org.tr/epfad/issue/43968/534714>
Chicago Aydın, Y . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 37-49
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi AU - Yüksel Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30784/epfad.534714 DO - 10.30784/epfad.534714 T2 - Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 49 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.534714 UR - https://doi.org/10.30784/epfad.534714 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Research in Economics Politics and Finance Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi %A Yüksel Aydın %T Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi %D 2019 %J Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 4 %N 1 %R doi: 10.30784/epfad.534714 %U 10.30784/epfad.534714
ISNAD Aydın, Yüksel . "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (March 2019): 37-49. https://doi.org/10.30784/epfad.534714
AMA Aydın Y . Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 37-49.
Vancouver Aydın Y . Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 49-37.